De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Kandidaat A. Mak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Kandidaat A. Mak"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Kandidaat A. Mak
Ouderling: Cors Visser Organist: Krijn van Veen

2 Opwekking 32 Psalm 100 Opwekking 350 Psalm 86 LvdK 30 Opwekking 770 Psalm 8 Jesaja 40: 12-31

3 Woensdag 26 november: Bidstond Mattheuskerk, 20:00.
Welkom!

4 Welkom en mededelingen
TELFORTKRT2014 Mededeling van overlijden

5 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft,
Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Weest daarom blij, weest daarom blij, en zingt verheugd, en zingt verheugd.

6 Stil gebed Votum en groet Welkom en mededelingen

7 1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt,
Psalm 100: 1-4 1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

8 2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Psalm 100: 1-4 2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.”

9 3 Treedt statig binnen door de poort.
Psalm 100: 1-4 3 Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.

10 4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.
Psalm 100: 1-4 4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

11 Verootmoedigingsgebed, schuldbelijdenis

12 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U.
Opwekking 350 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.

13 die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder,
Opwekking 350 2 Heer, ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

14 3 Vader, in dit uur der waarheid keren w’ ons tot U.
Opwekking 350 3 Vader, in dit uur der waarheid keren w’ ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

15 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer.
Opwekking 350 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. leder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer.

16 Tien geboden In beeld en woord

17 1. Dien geen andere God. Vertrouw alleen op mij.

18 2. Maak geen beeld van Mij. Vereer Mij zoals Ik wil.

19 3. Vloek niet. Spreek goed over Mij.

20 4. Werk niet altijd. Vier samen mijn feestdag.

21 5. Wees niet ongehoorzaam. Heb respect voor je ouders.

22 6. Dood niemand. Zorg goed voor elkaar.

23 7. Maak je huwelijk niet stuk. Blijf elkaar trouw.

24 8. Steel niet. Ga goed om met wat je hebt.

25 9. Lieg niet. Spreek goed over elkaar.

26 10. Wees niet jaloers. Wees tevreden.

27 God zegt: Houd van Mij en houd van mensen.

28 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen.
Psalm 86: 4 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

29 Gebed om de Heilige Geest

30 We lezen uit de Bijbel Jesaja 40: 12-31

31 Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast?
Jesaja 40: 12-31 12 Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten?

32 Jesaja 40: 12-31 13 Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? 14 Wie raadpleegt hij, wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht?

33 15 In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer,
Jesaja 40: 12-31 15 In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de eilanden weegt hij als zandkorrels.

34 16 Zelfs de Libanon levert te weinig hout,
Jesaja 40: 12-31 16 Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. 17 De volken betekenen niets in zijn ogen, voor hem zijn ze minder dan niets.

35 18 Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te beelden?
Jesaja 40: 12-31 18 Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te beelden? 19 Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken met goud en zilverbeslag.

36 20 Met een beeld, opgericht op een bergtop?
Jesaja 40: 12-31 20 Met een beeld, opgericht op een bergtop? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, met zorg gekozen door een vakman, die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt.

37 21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Jesaja 40: 12-31 21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?

38 22 Hij troont boven de schijf van de aarde
Jesaja 40: 12-31 22 Hij troont boven de schijf van de aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen –, hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen.

39 23 Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend:
Jesaja 40: 12-31 23 Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend: 24 nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast over hen, en ze verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf.

40 Jesaja 40: 12-31 25 Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen? 26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.

41 27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:
Jesaja 40: 12-31 27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?

42 28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Jesaja 40: 12-31 28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.

43 29 Hij geeft de vermoeide kracht,
Jesaja 40: 12-31 29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. 30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen,

44 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
Jesaja 40: 12-31 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

45 1 Wie mat de waat'ren in zijn holle hand,
Gezang 30: 1, 6, 7 1 Wie mat de waat'ren in zijn holle hand, bepaalde in het scheppingslicht van berg en heuvel het gewicht? Wie is het die de hemelbol omspant?

46 Wie gaf Hem raad en reden die aller eeuwigheden begin en einde draagt?
Gezang 30: 1, 6, 7 Wie gaf Hem raad en reden die aller eeuwigheden begin en einde draagt? Hebt gij het niet gehoord? Weet gij het niet? Het woord! o volk, dat naar Hem vraagt.

47 6 Wat zegt gij, Israël: God kent mij niet,
Gezang 30: 1, 6, 7 6 Wat zegt gij, Israël: God kent mij niet, mijn rechtszaak gaat aan Hem voorbij? Der eeuwigheden Heer is Hij, de hele schepping is zijn rijksgebied.

48 Maar aller heem'len orde doet Hem niet moede worden
Gezang 30: 1, 6, 7 Maar aller heem'len orde doet Hem niet moede worden om voor u in te staan. Hebt gij het niet gehoord? Weet gij het niet? Het woord zal altijd met u gaan.

49 7 De gang wordt vast, het lied krijgt nieuw geluid.
Gezang 30: 1, 6, 7 7 De gang wordt vast, het lied krijgt nieuw geluid. De bloem der jonglingschap versaagt, maar al wie naar de Here vraagt slaat als een adelaar zijn vleugels uit.

50 Zij wand'len onvermoeibaar, zij trekken onuitroeibaar
Gezang 30: 1, 6, 7 Zij wand'len onvermoeibaar, zij trekken onuitroeibaar door deze wereldnacht. Hebt gij het niet gehoord? Weet gij het niet? Het woord geeft moeden nieuwe kracht.

51 De kinderen hoeven niet naar de Bijbelklas

52 ‘God is onvergelijkbaar groot!’
Preek ‘God is onvergelijkbaar groot!’

53 1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Opwekking 770 1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

54 2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
Opwekking 770 2. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

55 3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Opwekking 770 3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

56 4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Opwekking 770 4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

57 5. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Opwekking 770 5. O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

58 Dankgebed en voorbeden

59 Inzameling van de gaven voor
Emerituskas Kerk

60 1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Psalm 8: 1, 3, 6 1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

61 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
Psalm 8: 1, 3, 6 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

62 6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Psalm 8: 1, 3, 6 6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

63 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Kandidaat A. Mak"

Verwante presentaties


Ads door Google