De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 4 januari 2015 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 4 januari 2015 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 4 januari 2015 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst
Voorganger: ds. A. van der Heijden Ouderling: Cors Visser Organist: Wim Brunsveld

3 Welkom Gezang 279: 1, 3, 5 Stil gebed, votum en groet Gezang 1: 1 en 4 Gebed Schriftlezing: - Psalm 90: 1-12 - Maleachi 3: 1.2 - Openbaring 20: 11-15

4 Psalm 90: 1 Tekstlezing: Openbaring 20: 12 Psalm 71: 1 Preek over: Gods rechtvaardige oordeel Gezang 90: 1, 3, 11 Gebed Collectes Geloofsbelijdenis Gezang 300: 1, 2, 6 Zegen

5 Welkom Welkom en mededelingen

6 1 Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken,
Gezang 279: 1, 3, 5 Zingende Gezegend 185 1 Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken, en Hij in grote heerlijkheid het oordeel uit zal spreken. Het lachen is dat uur gedaan, als alles zal in vuur vergaan, naar Petrus heeft geschreven.

7 3 Als Hij het boek geheven houdt en leest wat staat geschreven,
Gezang 279: 1, 3, 5 Zingende Gezegend 185 3 Als Hij het boek geheven houdt en leest wat staat geschreven, wat ieder mens zo jong als oud op aarde heeft bedreven, hoort ieder mens Hem bevend aan, hoort ieder wat hij heeft gedaan de dagen van zijn leven.

8 5 O Jezus, help mij dan ter tijd ter wille van uw wonden,
Gezang 279: 1, 3, 5 Zingende Gezegend 185 5 O Jezus, help mij dan ter tijd ter wille van uw wonden, dat in het boek der zaligheid ook mijn naam wordt gevonden. Ik koester ook geen twijfel meer, ik weet ook wel, getrouwe Heer, dat Gij hebt overwonnen.

9 Stil gebed Bemoediging en groet
Votum en groet

10 1 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne
Gezang 1: 1 en 4 1 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

11 en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde
Gezang 1: 1 en 4 4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

12 Gebed Gebed

13 Schriftlezingen Psalm 90: 1-12 Maleachi 3: 1.2 Openbaring 20: 11-15

14 1 Een gebed van Mozes, de man Gods.
Psalm 90: 1-12 1 Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. 2 Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. 3 U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkinderen. 4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die…

15 …voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.
Psalm 90: 1-12 …voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht. 5 U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt: 6 in de morgen bloeit het en komt het op, 's avonds wordt het afgesneden en het verdort. 7 Want wij vergaan door Uw toorn, door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. 8 U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.

16 Psalm 90: 1-12 9 Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte. 10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. 11 Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent? 12 Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

17 2 Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen?
Maleachi: 3: 1,2 1 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt,zegt de HEERE van de legermachten. 2 Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers.

18 Openbaring 20: 11-15 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

19 Openbaring 20: 11-15 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

20 Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
Psalm 90: 1 Zingende Gezegend 185 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

21 Tekst verkondiging: Openbaring 20: 11-15
12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

22 1 Heer, laat mij schuilen in uw hoede, begeef mij niet, o God,
Psalm 71: 1 1 Heer, laat mij schuilen in uw hoede, begeef mij niet, o God, maak nimmer mij ten spot. Leid in uw trouw mijn weg ten goede, verleen mij uw nabijheid en stel mij in de vrijheid.

23 Gods rechtvaardige oordeel
Verkondiging Gods rechtvaardige oordeel Preek

24 Zingende Gezegend 185

25 1 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn?
Gezang 90: 1, 3, 11 Zingende Gezegend 185 1 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Ik roep: ach Here, hoor mij! en wat mij kwelt wordt klein. Al heeft zich ook verheven de macht van hel en dood, ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot.

26 3 De grond van mijn vertrouwen is Christus, in zijn bloed
Gezang 90: 1, 3, 11 Zingende Gezegend 185 3 De grond van mijn vertrouwen is Christus, in zijn bloed is voor wie op Hem bouwen Gods heil in overvloed. Ik vind in eigen leven niets lieflijks hier op aard; wat Hij mij heeft gegeven alleen is minnenswaard.

27 11 Mijn hart wil blij opspringen, het kan niet treurig zijn,
Gezang 90: 1, 3, 11 Zingende Gezegend 185 11 Mijn hart wil blij opspringen, het kan niet treurig zijn, ik lach en loop te zingen in louter zonneschijn. De zon die staat te stralen, o Jezus, dat zijt Gij. Ik dank U duizendmalen, wat zijt Gij goed voor mij!

28 Gebed Gebeden

29 We staan onze gaven af voor: Emeritikas Kerk
Collectes We staan onze gaven af voor: Emeritikas Kerk

30 Geloofsbelijdenis Gebeden

31 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

32 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dagge wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, Zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

33 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof ene heilige, algemene,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen, Amen, Amen.

34 1 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,
Gezang 300: 1,2,6 1 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

35 2 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld,
Gezang 300: 1,2,6 2 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.

36 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed,
Gezang 300: 1,2,6 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voorgoed!

37 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

38 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 4 januari 2015 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google