De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom ouders Willem de Zwijgerschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom ouders Willem de Zwijgerschool"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom ouders Willem de Zwijgerschool
8 September 2014

2 Organisatiestructuur
Raad van Toezicht

3 Bestuur Het bestuur van de vereniging ziet toe op de naleving van de statuten en het managementstatuut, bewaakt de doelstelling, de grondslag en de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur legt voor het gehele gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de Algemene Leden Vergadering. Vereniging Eenpitter Strategisch Beleidsplan ALV Clusters, zoals cluster huisvesting: Uitbreidingsplannen Lid worden?

4 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie gekozen ouders en uit drie leerkrachten. De raad vergadert zes keer per jaar. Verslagen vindt u op de website. De MR houdt zich met name bezig met het ‘onderwijsbeleid’ op school. Hierbij kunt u denken aan: het schoolplan, het personeelsbeleid, de huisvesting etc. Heeft u vragen aan de MR, stel ze aan een MR lid. Het adres van de MR

5 Ouderraad Ondersteunt activiteiten zoals kerst, Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas, het zomerfeest, sporttoernooien en sportdag. Op de informatieavond kiest iedere klas een klassenouder en een reserve klassenouder. Zij spelen een actieve rol in de school en in de klas. Klassenouder onderhoudt contact met leerkracht; benadert ouders voor begeleiding activiteiten. Alle klassenouders en reserve klassenouders zijn lid van de ouderraad. De ouderraad vergadert zes maal per schooljaar, de vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden op de website gepubliceerd.

6 Organisatie school 39 personeelsleden
Management; de directeur, Dick van Arkel, adjunct directeur Olga van den Born, drie coördinatoren: Judith van Yperen (groepen 1 en 2), Judith Poelman (groepen 3, 4 en 5), en Peter Vendevielle (projecten voor kinderen die meer aan kunnen). Olga van den Born coördinator voor de groepen 6, 7 en 8. Leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. Leerkrachten die zich bezig houden met extra zorg voor kinderen of extra uitdaging (projecten). Twee onderwijsassistenten, één conciërge SMW (sociaal maatschappelijk werker) Bij overige praktische vragen richt u zich tot de administratie Alle personeelsleden vindt u met foto op de website. 

7 Missie Gebaseerd op protestants-christelijke grondbeginselen biedt de school een prettige en geborgen omgeving waar de kinderen leren om op een verantwoorde wijze zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden. De school streeft naar een goede balans tussen gedegen kennisoverdracht en het ontwikkelen en stimuleren van sociale en culturele waarden bij ieder kind. Wij staan voor duurzame ontwikkeling. Vernieuwing is geen doel op zich: het gaat om goed en passend onderwijs voor onze kinderen. Behouden wat goed is en veranderen op basis van ervaring en voortschrijdend inzicht.

8 Communicatie Als ouder heeft u het meest te maken met de leerkracht.
Kleine problemen of vragen? na schooltijd bij de leerkracht 'langer' gesprek? afspraak met leerkracht. Indien u dat wenst, kunt u een afspraak maken met een coördinator of met de directie Informatieavond Driemaal per jaar worden 10-minutengesprekken georganiseerd. Gesprekken in kader van passend onderwijs Thema-avond op woensdag 21 januari. Info digitaal ontvangen. U kunt zich aanmelden bij de administratie. Op vindt u alle informatie over de school, de info, nieuws, de agenda met informatie over alle activiteiten, weblogs, twitter etc.

9 Verwachtingen van ouders
Zij onderschrijven belang goed pedagogisch klimaat en vinden het belangrijk dat er veel aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Zij vinden het belangrijk dat de kinderen zo veel mogelijk alle basisvaardigheden aangereikt krijgen en leren beheersen. Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeften, daarom zoveel mogelijk onderwijs op maat. Ouders vinden dat het onderwijs goed moet aansluiten bij het voortgezet onderwijs. Zij vinden dat kinderen moeten weten wat er in de wereld gebeurt en is gebeurd, dus krijgen ook de zaakvakken ruime aandacht en spelen we in op actuele maatschappelijke gebeurtenissen. Én belangrijk dat er aandacht is voor expressie en culturele vorming.

10 Samenwerking 2Samen NSO 2Karpers, 2Hindes, 2Rendieren.
Verzamelen op schoolplein Speelplein / gymzaal Natuurtuin Aanbod KICKS

11 Onderwijsmethoden Onze voorwaarden: Praktijkgericht en eigentijds
Overzichtelijke leerlijnen Duidelijke lesdoelen Opbrengstgerichte differentiatie (3 niveaus) De referentieniveaus voor taal, lezen en rekenen zijn volledig verwerkt. Lezen, Taal, Rekenen, Zaakvakken, Engels etc. veelal met uitgebreide digitale applicaties/ software toepassing Topondernemers vanaf gr 3, mede ingezet voor ontwikkeling van 21e eeuw vaardigheden. Techniektorens Leefstijl, als tool bij de ontwikkeling van sociaal emotionele vorming

12 Kunst en Cultuur Lesaanbod school creatief en uitdagend in de klas aan het werk te zijn.  Daarnaast samenwerking met: Het Koorenhuis ResidentieOrkest Nederlands Dans Theater Haags Kinder Atelier Jazz4kids Cultuurmenu

13 Digitalisering, één van de 21st century skills
Hulpmiddel techniek en communicatie Instrument t.b.v.. de klassenmanagement en t.b.v.. het opbrengstgericht werken. Hulpmiddel om talenten te ontwikkelen (oa. WIG, Ambrasoft, Ambrasoft thuis, iPads (apps voor elk niveau) Hulpmiddel om adaptief onderwijs te geven (oa. Maatwerk rekenen, Ambrasoft thuis, iPads) Hulpmiddel om mediawijsheid te ontwikkelen (deskundigheid leerlingen en leraren vergroten)  week van de mediawijsheid in november.

14 Structuur begeleiding: extra hulp kinderen, project kinderen
Met de reguliere leermiddelen blijkt niet voldoende leerontwikkeling te worden bereikt. Hij/zij heeft het net wat moeilijker: hem/haar gaat het té gemakkelijk af: Onderwijs interventies bespreken Wat lukt er al wel en hoe kunnen we (school en ouders) dit nog verder verbeteren? Alleen in de klas of is extra inzet nodig (RT)? Is er behoefte aan extra onderzoek? Is er (deels) een eigen leerlijn wenselijk? Welke extra uitdaging en op welke vlakken kunnen we dit bieden in de klas? Hoe verbeteren we de prestatiemotivatie? (leren-leren) Kan het kind met minder tijd het reguliere programma volgen en deelnemen aan projectonderwijs?

15 leerlingvolgsysteem Een leerkracht krijgt de hele dag informatie van wat een kind al kan en wat hij nog moet leren door: met de leerling in gesprek te gaan/ te spelen nakijken van gemaakt werk, geven van beurten of toetsen uit de methode (wat weet hij/zij nog van de recent behandelde stof) Daarnaast zijn er de CITO toetsen, deze geven inzicht in: Waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling t.o.v. klasgenoot-/leeftijdgenootjes (ook als het niet recent behandeld is). In grafiek laten we zien hoe deze ontwikkeling verloopt (vaardigheidsscore). Beiden onderdelen zijn ook zichtbaar op het rapport.

16 Belangrijke protocollen
Klachtenregeling Anti pest protocol Dyslexieprotocol Multimedia Advies voortgezet onderwijs Passend Onderwijs passend-onderwijs/


Download ppt "Welkom ouders Willem de Zwijgerschool"

Verwante presentaties


Ads door Google