De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NETWERK COÖRDINATOREN IO DPB Brugge – 22 januari 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NETWERK COÖRDINATOREN IO DPB Brugge – 22 januari 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 NETWERK COÖRDINATOREN IO DPB Brugge – 22 januari 2015 1

2 Doelstelling netwerk 2  Wederzijdse uitwisseling scholen en begeleiders  Gedeelde verantwoordelijkheid coördinatoren (= vertegenwoordiging team) en begeleiders  Informatiedoorstroming in ruime zin: verbond – diocees – school - leraren

3 Doelstelling netwerk 3  Belang van behoedzaam om te gaan met elkaars informatie  Ethisch reflecteren: doen we het goed? Doen we het op de goede manier? Doen we het goede om de goede redenen?

4 Agenda 4  Opvolging vorig verslag (opdracht dia 27 uitgeprobeerd?)  Nieuws, tips vanuit de scholen en vanuit DPB  Enkele documenten in de kijker  Terugkoppeling schoolbezoeken  Cijfermateriaal vanuit CODI PZ  Verdere afspraken en planning

5 Nieuws, tips vanuit de scholen en vanuit DPB 5  Vanuit scholen?  Vanuit DPB:  Nascholing ‘De kunst van het coachen’ 5 mei 2015 (Eekhoutcentrum)  Als start: vragen noteren

6 Enkele documenten in de kijker Zie vernieuwde website personenzorg https://dpbbrugge- public.sharepoint.com/groepen/personenzorg Enkele documenten in de kijker vandaag:  Kijkwijzer IO opmaak (servicedocument p 14!)  Kijkwijzer IO evaluatie (zie leerplan inleiding)  Samenvatting doorlichtingsverslagen

7 ‘kijkwijzers’ 7  Werkvorm te gebruiken binnen team  Wie heeft er al mee gewerkt?  Doelstelling:  Op enkele kernelementen van evaluatie / IO reflecteren.  Vastleggen prioriteiten voor eigen team. Via PDCA-cirkel (document website) binnen team te gebruiken. Ondersteuning begeleiding nodig?

8 Instructie  Per max. 3 de verschillende elementen bekijken van de documenten en vergelijken met de meegebrachte IO-opdracht  Per document 15 min. bespreken (zie zandloper)  Na elk document in plenum brengen (bemerking meegeven vanuit groepje)

9 Opdracht 1  Kijkwijzer opmaak IO  http://www.online-stopwatch.com/eggtimer- countdown/full-screen/ http://www.online-stopwatch.com/eggtimer- countdown/full-screen/  Verslag  Grote verscheidenheid in opdrachtbrieven / IO’s  Problematiek van de samenhang tussen de deelopdrachten (zie aanpassing kijkwijzer opmaak IO).  Probleem om IO te linken met vakken NW / SW indien leerkracht enkel binnen IO werkzaam is.

10 Verslag  Belang afstemming team ‘alle neuzen in dezelfde richting’  Belang van vaste coördinator  Aantal teamleden beperken  Overleg structureel organiseren  Locatie en infrastructuur  Afspraak tussen de teams omtrent leerlijn, opmaak opdrachtbrieven, evaluatie enz.

11 Kijkwijzer opmaak IO (zie Servicedocument p 14) 1 Beginsituatiebepaling 2 Vertrekken vanuit 1 of meerdere competentie(s) met competentiedoelen 3 Linken met leerplandoelstellingen voeding en/of expressie en/of natuurwetenschappen en /of sociale wetenschappen (min 2 componenten integreren) 4 Opdracht formuleren in zijn geheel/samenhang vanuit keuze 1 en 2 5 Opdracht en doelen formuleren in leerlingentaal (vanuit 1, 2 en 3)(met inbegrip van context en doelgroep) 6 Aandacht voor de deelaspecten van de uitvoering= competentiehandeling (leeractiviteiten, timing, werkwijze, materiaal en middelen, aantal personen) 7 Evaluatiecriteria (vertrekkend vanuit 1, 2 en 3 en in concrete handelingen) 8 Reflectie o. a. gebonden aan de evaluatiecriteria 9 Scenario voor leraren (timing, wie doet wat, hoe, werkvorm, begeleiding, materiaal en middelen, evaluatie) 11

12 In plenum

13 Opdracht 2  Kijkwijzer evaluatie IO  http://www.online-stopwatch.com/eggtimer- countdown/full-screen/ http://www.online-stopwatch.com/eggtimer- countdown/full-screen/  Verslag:  Digitale mogelijkheden (zoals compentiemeter, skore,…) bekijken.  Overzicht overheen groei in competenties behouden (vb. competentiemeter vertrekt vanuit opdrachten ipv competenties!).

14 Verslag  Gewichten (cfr. afstemming op IO-inhoud, opdrachten, componenten, begeleiding,…).  Belang coaching en feedback / feedforward (tips meegeven hoe te verbeteren? = vorm van begeleidende evaluatie.  Discussie op deliberatie: goed gemotiveerd advies vanuit IO-team. Delibererende klassenraad beslist.

15 Kijkwijzer evaluatie IO 1) Worden alle competentiedoelen en leerplandoelstellingen E en V begeleid en beoordeeld? Hoe verloopt de inventarisatie bij jullie op school? 2) Zijn er SMARTI criteria - gelinkt aan doelen - op voorhand geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag - gebruikt om te evalueren - haalbare selectie - terug te vinden in llndoelenboek (portfolio) en/of opdrachtenbrief. 3) Is er een tussentijdse rapportering waarbij het duidelijk is of een leerling op dat moment voldoende of onvoldoende heeft voor IO (met inbegrip van de 4 competenties en V en E)? Is er een concrete motivering terug te vinden? En is er ingeval van een onvoldoende concrete bijsturing voorzien? 4) Zijn er gewichten per doel / competentie / leerplandoelstelling toegekend? En klopt de score met het beeld dat je als team van de leerling hebt? 5) Wordt er op het einde van het schooljaar een gemotiveerd advies voor de delibererende klassenraad geformuleerd? IO 1 C 1.1

16 In plenum

17 Opdracht 3  Samenvatting doorlichtingsverslagen  http://www.online-stopwatch.com/eggtimer- countdown/full-screen/ http://www.online-stopwatch.com/eggtimer- countdown/full-screen/  Samenvatting van doorlichtingsverslagen tussen 2011 t.e.m. 2013 overheen diocesen.  1 e kolom = focus vanuit inspectie  2 de kolom = positief geformuleerde vaststellingen  3 de kolom = transfer naar eigen praktijk; oefening om binnen team te maken (herkenning, aandachtspunten)

18 In plenum

19 Terugkoppeling schoolbezoeken  Waarom schoolbezoeken?  Vragen vanuit schoolbezoeken (+ specifiek expressie)  Zijn de vragen beantwoord (zie start)? 19

20 Cijfermateriaal CODI PZ  Zie ppt.  Bedenkingen?

21 Handelingsgericht werken 21 Zie artikel, op site onder ped did berichten (als achtergrond)  Belang, waarom?  Mogelijkheden?

22 UDL in 3 principes en 9 richtlijnen Principe 1 Informatie aanbieden WAT we leren Principe 2 Actie en expressie HOE we leren Principe 3 Betrokkenheid WAAROM we leren Richtlijn1 Verschillende zintuigen Richtlijn 4 Actief verwerken van de leerinhoud Richtlijn 7 Inspelen op interesses Richtlijn 2 Verduidelijken en structuur bieden Richtlijn 5 Aantonen wat je geleerd hebt Richtlijn 8 Doorzetting creëren Richtlijn 3 Begrijpen van leerinhoud Richtlijn 6 Doelen en prioriteiten bepalen Richtlijn 9 Inschatten en bijsturen

23 Verdere planning en afspraken 23  Met team doornemen van doorlichtingsverslag


Download ppt "NETWERK COÖRDINATOREN IO DPB Brugge – 22 januari 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google