De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud van de sessie Introductie: examenreglement en ombudsdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud van de sessie Introductie: examenreglement en ombudsdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Ombudsdienst Letteren OMBUDSDIENST & EXAMENS Geschiedenis 10 december 2014

2 Inhoud van de sessie Introductie: examenreglement en ombudsdienst
Examenregeling, -commissie en resultaten Toleranties en derde examenperiode Faciliteiten/examenspreiding Informatiekanaal: studentenportaal Verloop schriftelijke en mondelinge examens Informatie waarvan ze verplicht op de hoogte moeten zijn Verloop examens/beraadslaging/bekendmaking punten Wat als het niet lukt  toleranties/derde examenperiode Faciliteiten/examenspreiding Waar informatie vinden Concreet: hoe verlopen die examens eigenlijk?

3 Examenreglement Verplichte lectuur:
Onderwijs- en examenreglement Wijst op je rechten en plichten

4 Examenreglement Enkele belangrijke punten:
Identiteitsbewijs kunnen voorleggen (art. 46) Maximum twee examenkansen per vak per jaar. Als je niet deelneemt, vervalt een examenkans. (art. 89) Sancties bij fraude: van opnieuw examen afleggen tot weigering tot inschrijven aan de KUL voor twee academiejaren (art. 86) Minstens 20 minuten voorbereidingstijd bij mondeling examen (art. 65) Uitzondering bij taalexamens! Examinator mag resultaat niet meedelen tijdens examen (art. 61) Afmelden voor examens gebeurt via het IER (art. 50) Zeer belangrijk dat je dat doet. Verplicht volgens het OER. Bovendien kwestie van beleefdheid t.o.v. je docenten!

5 Ombuds = Bemiddelaar tussen studenten en professoren bij verplaatsingen, in geschillen, bij fraudegevallen… (art. 57) Verplaatsing van examens (art. 58) Enkel om zwaarwichtige redenen! Is geen recht!  Ook niet met doktersbriefje! Meld ziekte wel altijd! De ombuds is soeverein Raadgevende stem op beraadslagingen (art. 58) Doorverwijzing naar hulpverlenende diensten Bemiddeling voor studenten met examenfaciliteiten (art. 51) Probleem/problematische situatie tijdens de examens?  Breng je ombuds meteen op de hoogte!! Belang van ombuds contacteren benadrukken!! “Als we niet op de hoogte zijn van je situatie, kunnen we er bij de deliberatie ook geen rekening mee houden.”

6 Ombudsdienst: contact
Hoe contacteer je de ombudsdienst? Mail naar - vermeld je opleiding in de onderwerpregel - vermeld vaknummer, examinatoren, ... - vermeld altijd je studentennummer in je - gebruik je studentenmail, je ombuds mailt niet terug naar andere mailadressen als hotmail, gmail, ... "De officiële communicatie tussen de KU Leuven en de studenten verloopt via het studentenmailadres. De studenten worden geacht met regelmaat hun mails op het studentenmailadres te checken en kunnen zich niet op het niet-lezen ervan beroepen om aan verplichtingen/wijzigingen te ontkomen" (art. 99)

7 Ombudsdienst: noodgeval
Dringende vraag? Trein vertraging? Locatie examen? Bel je ombuds tijdens de kantooruren: 016/ Enkel indien vaste lijn niet bereikbaar is: 0470/ enkel tijdens de kantooruren en bij examens op zaterdag!

8 De examenregeling Kan je vinden in je IER (via KU Loket) Definitief 5 weken voor de start van de examenperiode Je bent beschikbaar gedurende heel de examenperiode  tot en met dinsdag 03/02/2015 (= facultaire inhaaldag) Inhaaldag juni: 29/6/2015 Inhaaldag september: 8/9/2015 Inhaalexamen om zwaarwichtige reden Afwezig op het inhaalmoment  geen nieuw examenmoment Afwezig voor een inhaalexamen zonder geldige reden  gevolgen voor volgende examenperiodes Mondelinge examens Vaste momenten waarop groepje studenten aanwezig moet zijn: (meestal aanvangsuur om 9u, 11u, 14u of 16u – raadpleeg je IER!) Let op: wie niet aanwezig is op het verwachte moment, verliest zijn examenkans!

9 De examencommissie Wie: voorzitter: prof. dr. Katelijn Vandorpe
secretaris: prof. dr. Violet Soen leden: 5 professoren (en de ombuds als niet stemgerechtigd lid) Taak (art. 71) : Na iedere examenperiode: vaststelling van resultaten / uitspreken van bindende voorwaarden De commissie houdt rekening met situaties van overmacht of bijzondere individuele omstandigheden Na het behalen van 180 studiepunten (bachelor): toekenning diploma bepaling graad van verdienste Bepaling sanctie bij fraude (art. 86)

10 Examenresultaten Punten voor starters uitgedeeld door monitoren op 9, 10 en 11 februari Inkijken en nabespreking bij docenten voor starters mogelijk tussen 12 en 16 februari – zeker doen! De studenten krijgen tijdens de eerste vijf kalenderdagen na de dag van bekendmaking van de resultaten de mogelijkheid tot feedback (art. 88) Concrete nabesprekingsmomenten per prof zullen op studentenportaal staan Beroep aantekenen tegen je resultaat (art. 104): binnen een vervaltermijn van vijf kalenderdagen die ingaat de dag na de schriftelijke mededeling van de resultaten  Contacteer steeds je ombuds voor advies

11 Toleranties WAT? Zelf kiezen om in de bachelor vakken van 8/20 of 9/20 te laten tolereren VOORWAARDE? Ten minste 50% cumulatieve studie-efficiëntie CSE* = aantal verworven studiepunten aantal opgenomen studiepunten bv. eerste semester: 32 studiepunten opgenomen geslaagd op 3 vakken die samen 12 studiepunten tellen  CSE= 12/32 = 37.5% * CSE = Cumulatieve Studie Efficiëntie Wordt berekend per opleiding Alle jaren van die opleiding tellen mee

12 Toleranties HOEVEEL TOLERANTIEKREDIET?
= 10% van het totaal aantal te behalen studiepunten per opleiding Voor bachelor Geschiedenis: normaal 18 sp tolerantiekrediet Wie vrijstellingen heeft gekregen, heeft dus mogelijk minder tolerantiekrediet Opgelet maximaal 12 sp. in te zetten voor starters mag niet bij elk vak Inleiding tot het historisch onderzoek Zoekstrategieën Initiatie: Oefeningen (2de sem)

13 Toleranties WANNEER BESLISSEN?
Voor de start van het volgende academiejaar (in juli of september) Neem altijd deel aan het herexamen, het beste resultaat zal blijven gelden! Indien je herexamen wil afleggen, schrijf je daarvoor in voor 15 juli HOE? KULoket > Studievoortgang > Tolerantiedossier LET OP! Voor vakken waarbij je tolerantiekrediet hebt ingezet, ben je je leerkrediet kwijt Tolerantie inzetten is definitief (art 91 § 2). Deze uitleg wordt herhaald tijdens een infosessie na de examenperiode!

14 Derde examenperiode Inschrijven voor derde examenperiode is verplicht (art. 46) “Studenten schrijven zich verplicht in voor de examens van de derde examenperiode. Studenten die toch deelnemen aan examens waarvoor zij zich niet expliciet hebben ingeschreven als hiertoe een regeling geldt, kunnen geen examencijfer krijgen. Het examen wordt als nietig en onbestaande beschouwd.” Wanneer? Voor 15 juli 2015 Geen vervroegd rooster in de zomer De regeling wordt twee weken voor de start van de examens bekendgemaakt

15 Faciliteiten of examenspreiding
Studenten met faciliteiten of examenspreiding nemen uiterlijk 10/12/2014 contact op met hun ombuds Hoe? Maak online een afspraak via het studentenportaal: https://www.arts.kuleuven.be/home/studentenportaal/leuven/exame ns/afspraak-ombuds Past geen van deze momenten? Mail naar Vermeld je studierichting en je studentennummer. Meer info? ciliteiten Hier kan je als ombuds kort uitleggen dat er studenten zijn die wat extra tijd krijgen/in een apart lokaal werken en dat studenten hun medestudenten daar niet over moeten aanspreken (privé)/begrip zouden moeten opbrengen.

16 Studentenportaal

17 Hoe verloopt een schriftelijk examen?
Kom op tijd Studentenkaart (faciliteitenstudenten: ook je attest) Schrijfgerei in een doorzichtig zakje (of los) Rugzak/jas (+ gsm!)  vooraan in de aula Horloge Voorbereiden in het klad Duur schriftelijk examen Vragen Je kan als volgt mondeling aanvullen: Ga op voorhand na of je het examenlokaal weet zijn Horloge is belangrijk: vaak gebruiken studenten hun gsm als klok, maar dat kan niet op een examen Kladblad = zeer belangrijk instrument  waarom zijn examens moeilijker aan unif? O.a. omdat de eisen die gesteld worden ivm je antwoord hoger liggen. Men verwacht een gestructureerd/leesbaar antwoord. Meeste examens duren drie uur. Kijk goed na op je examenkopij en indien onduidelijk: spreek een surveillant aan. Vragen over het examen kan je stellen aan de docent (indien aanwezig) of de surveillanten.

18 Hoe verloopt een mondeling examen?
Groep studenten komt samen aan Dress code? Voorbereiding maken in het klad Het gesprek: leg de focus op wat je kent/beheerst Bijvragen Je kan als volgt mondeling aanvullen: Maak elkaar niet zenuwachtig voor het examen. Kladblad: Vele vakken binnen onze opleidingen vragen niet om een pasklaar antwoord dat binnen de 10 seconden kan gegeven worden. Het vergt wat bedenktijd, constructie, argumentatie enz... om tot een goed antwoord te komen. Leg de focus op wat je kent  en expliciteer dus niet wat je niet kent. Dat moet de docent zelf maar ontdekken. Als een docent bijvragen stelt is dat geen slecht teken (zelfs eerder omgekeerd). Als je niet onmiddellijk op de vraag kan antwoorden, kan je dat even aangeven. Schrijf de vraag indien nodig snel neer op je kladblad. Kom je echt nergens bij uit: geef dan informatie over elementen in de bijvraag waar je wel iets over weet.

19 Ook belangrijk Vermijd paniek op de dag van je examen
Zoek vooraf het lokaal Leg je materiaal klaar studentenkaart, schrijfgerief, eten en drinken, … Vertrek op tijd beter wat te vroeg dan paniek om te laat te komen ga er niet vanuit dat het openbaar vervoer stipt is of er geen file zal zijn! Kom je toch te laat? Contacteer zo snel mogelijk je ombuds, die zal nagaan of je nog laattijdig kan starten

20 Vragen?

21 Veel succes!!


Download ppt "Inhoud van de sessie Introductie: examenreglement en ombudsdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google