De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting PO-VO 10 september 2014 13.30 – 16.00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting PO-VO 10 september 2014 13.30 – 16.00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting PO-VO 10 september 2014 13.30 – uur

2 Welkom Door Thijs Stroeks, Directeur Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert, Cranendonck
Beste mensen, Van harte welkom bij deze bijeenkomst met het thema toeleiding PO-VO. Het doet me veel plezier jullie allen in zo’n grote getale te mogen ontmoeten. We zijn hier met plusminus 82 mensen van zo’n 32 scholen, po-vo-VSO, SO ook vertegenwoordigd, in het kader van aanpassingen in oranje route. Dit toont het belang van het onderwerp en de betrokkenheid daarop. De bijeenkomst van staat in het teken van de optimale voorbereiding op de toeleidingsroute PO-VO, in combinatie met de ontwikkelingen van Passend Onderwijs.

3 Agenda 13.35–13.55 uur: Toelating VO door dhr. J. Hausmans, voorzitter SWV VO Weert, Nederweert, Cranendonck uur: Leerlingstromen PO-V(S)O schooljaar Terugkoppeling DOD door Ellen Derks, orthopedagoge SWV uur: Werken met uitstoomprofielen door Jolijn Tijsma, orthopedagoge SO de Widdonckschool Weert uur: Pauze uur: Passend Onderwijs door Bart van Kessel, gedragswerk

4 Passend onderwijs Anders werken
Toelating VO Passend onderwijs Anders werken

5 Passend Onderwijs zorg voor jeugd geen thuiszitters, iedere leerling een passende plek doorgaande schoolloopbanen gewoon waar het kan, speciaal waar het moet uitgaan van mogelijkheden en eigen kracht niet na elkaar, maar naast en met elkaar niet over maar met jeugdigen en ouders integraal; één kind, één gezin, één plan eenvoudig, slim, doelmatig, betaalbaar

6 Nieuwe samenwerkings- verbanden PO en VO
1 augustus 2015 Tussentijdse groei Verevening Andere wijze van werken Zoeken naar maatwerk Passend aanbod bij behoefte van leerlingen Samenwerking PO, VO en (V)SO: arrangementen

7 Alle leerlingen gaan naar het reguliere onderwijs mits…………………
Uitgangspunt Alle leerlingen gaan naar het reguliere onderwijs mits…………………

8 Van PO naar VO Leerlingen uit regulier PO gaat naar regulier VO, dus niet rechtstreeks naar speciaal onderwijs Leerlingen uit speciaal onderwijs en leerlingen waar sterke twijfels zijn over aanname VO bespreken in overleg met speciaal onderwijs en regulier onderwijs: kijken naar de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte (koppeling van vraag en aanbod)

9 Drie mogelijkheden Leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs de stap kunnen maken naar het regulier onderwijs. Leerlingen waar dat niet voor mogelijk is. Leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben die we met een arrangement kunnen bedienen.

10 Overleg Speciaal onderwijs / regulier onderwijs Specialisten / directieleden Kijken naar de ondersteuningsbehoefte Kijken naar de financiële mogelijkheden Rol van Loket Passend Onderwijs wordt dus een inhoudelijke toetsing bij aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

11 Voorwaarden Samen delen van de uitgangspunten Open en transparante communicatie Goede samenwerking tussen de verschillende actoren Betrekken van ouders en leerlingen Managen van verwachtingen Goede terugkoppeling en evaluatie

12 Leerlingstromen PO-V(S)O

13 Totaaloverzicht gele route 2013- 2014 Weert/Nederweert en Cranendonck
Lwoo Geen Lwoo PrO Totaal Aantal 121 38 24 183 Percentage 66% 21% 13% 100% Totaaloverzicht gele route Weert/Nederweert en Cranendonck Totaal aantal leerlingen gele route blijft nagenoeg gelijk Schooljaar toename LWOO-leerlingen en afname PrO leerlingen. Percentage leerlingen dat niet voldoet aan de criteria blijft nagenoeg gelijk Uitstroom gele route leerlingen buiten SWV vermindert Percentages vorig jaar printen (zie monitor)

14 Aanmeldingen VSO In Weert ook meer leerlingen naar VSO en opvallend veel aanmeldingen van PO naar VSO (voorbeeld Berkenschutse). Voorlichting ouders niet helder: kan 5 jaar met taxi naar school!

15 Taskforce Leerlingenstromen PO-V(S)O zijn grotendeels in kaart gebracht Directies en zorgcoördinatoren zijn bekend met taakstelling en werken samen aan het versterken van het VO, het bevorderen van uitstroom vanuit het VSO en het beperken van de instroom in het VSO Deelname SO-scholen in oranje route is essentieel, voor alle basisscholen wordt tijdpad oranje route nog belangrijker Betrekken van ouders bij bespreking ontwikkelingsperspectief is nodig, enkele ouders hebben alsnog de keuze gemaakt voor het reguliere VO.

16 Verwachte groei VSO per : + 8 leerlingen: ‘Passend onderwijs vraagt om passend gedrag en vertrouwen!’ Initiatieven : zie presentatie John. Postiieve kanten: meer samenwerking VO/ VSO, SO die een grotere rol krijgt.

17 ‘de Schakel’ Aanpassingen oranje route volgen begin oktober, inclusief data besprekingen VO/VSO en eventueel PO/SO. Voor 1 oktober 2014 opgave gele en oranje route leerlingen, allebei met toestemmingsverklaring! Volg tijdpad. Spreek met leerlingen en ouders van oranje route alleen over het niveauadvies en ondersteuningsbehoeften! VSO: geldt ook voor Berekenschutse/ Maaskei. Zie presentatie april en info vanuit SO die volgt.

18 DOD Beschreven gegevensset voor blauwe, gele en oranje route leerlingen; informatie wordt toegevoegd aan schakelmap Tijdens ict-bijeenkomst in september wordt aandacht besteed aan de exportmogelijkheden van Eduscoop met als doel zo min mogelijk handmatige invoer; de wijze van invoer van in Eduscoop blijft een aandachtspunt Schooljaar : OPP implementeren in Eduscoop en bekijken welke leverancier (onderwijstransparant/LDOS?) de overdracht het beste kan leveren. OSO transporteert alleen ‘harde’ gegevens . verwijs meer naar bijlagen + leerlingkenmerken en advies. Oranje route gesprek veel belangrijker! Blauwe route: max minuten per leerling. Overdragen van zachte gegevens blijft handwerk Meerwerk OT voor aanpassen OKR kost 200% van de licentiekosten. LDOS in regio, gesprekken Eduscoop met LDOS.

19 Let op RvC hanteert nog een jaar de oude Cito-normen voor de LWOO/ PrO leerlingen; controle ruwe scores! Informatie over invoer gele route leerlingen en Cito-eindtoets volgt via Onderwijstranparant. Nog niet Cotan goedgekeurd.

20 Open dagen en aanmelden
Open dagen: 4 oktober 2014: College Cranendonck 5 oktober 2014: LVO Weert 7 februari 2015: Citaverde College Nederweert Aanmeldingsavonden: 10 en 11 maart 2015

21 Uitstroomprofiel oranje route
Eerste kennismaking Bruikbaar om uitstroomprofiel tijdig in beeld te brengen Gespreksmiddel om ontwikkelpunten leerlingen ten opzichte van didactisch niveau inzichtelijk te maken Ondersteuningsbehoeften invullen bij VO (achterkant) Advieskaart wordt positief gewaardeerd Gehanteerde werkwijze vanuit SO die mogelijk als denkkader kan dienen voor bespreking oranje route leerlingen (niet allemaal, vooral om inzicht te geven). Mogelijk verder traject met IOT/ binnen school, niet binnen een half uur te doen. Eigenlijk al eerder dan groep 8 gebruiken.

22 Good Practise

23 Jolijn Tijsma | Marjan Stappers
WELKOM ! UITSTROOMPROFIEL Jolijn Tijsma | Marjan Stappers

24 Essentie nieuwe wetgeving
Opbrengstgerichtheid Doorstroomleeftijd, verblijfsduur en onderwijstijd Uitstroomprofielen / OPP Bekwaamheidseisen vso lkr. Toezicht en verantwoording Kort de essenties kort herhalen en koppelen aan de presentaties die hebben plaatsgevonden. Handelingsplan wordt ontwikkelperspectief / een verplicht leerlingvolgsysteem De uitstroom VSO volgens de regelgeving van het VO / SO wordt maximaal 14 jaar uitstroom dagbesteding, arbeidsmarktgericht, vervolgonderwijs -> diplomering of transitie documenten Bekwaamheidseisen voor de leraren in het VSO, prakrijk componenten kunnen verzorgd worden door zij instromers vaklieden. Waarschijnlijk ontwikkeling naar de eis van bevoegdheid 1e graads. Toezicht op; ontwikkel Perspectief, de opbrengsten, de onderwijstijd, de leergebied overstijgende doelen / stages, de rol van het bevoegd gezag in het kader van passend onderwijs.

25 Leerling Uitstroomprofiel SO

26

27

28 Disharmonisch profiel

29 Leerlijnen:

30 Leerlijnen Leerlijn Sociaal-emotionele ontwikkeling cluster 4
Zelfbeeld Kerndoel 2: De leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met de eigen mogelijkheden en grenzen en leren uiting geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen. Jezelf presenteren Een keuze maken Opkomen voor jezelf Omgaan met je beperking/stoornis Sociaal gedrag Kerndoel 3: De leerlingen leren naar algemeen geaccepteerde normen en waarden omgaan met anderen en leren samenwerken aan een gezamenlijke taak of gezamenlijk spel en leren omgaan met conflictsituaties. Ervaringen delen Aardig doen Omgaan met ruzie Leerlijn Leren leren cluster 4 Kerndoel 4: De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren reflecteren op eigen handelen. Taakaanpak Hulp vragen Zelfstandig (door)werken Samenwerken Reflectie op werk

31 Informatie: Jolijn Tijsma Marjan Stappers
VSO: Marjan Stappers

32 Pauze

33

34 De overgang PO naar VO Wie legt de passende puzzel?
Weert, 10 september 2014 Bart van Kessel

35 Wie legt de puzzel passend?
De overgang PO naar VO Hoe komende leerlingen met extra onderwijsbehoeften aan de overkant? Hoe kunnen we de leerlingstroom bijsturen? Wie legt de puzzel passend? Vng heeft tav de stelselherziening een aantal doelen geformuleerd. 35

36 Werkkader Versterk eigen kracht jongere, gezin en ook school
Zelfredzaamheid / verantwoordelijkheid Participatie Ondersteuningsbehoeften van kind / ouders zijn leidend Kijken naar mogelijkheden, kansen en oplossingen Nadruk op signalering en preventie, minder intensief Samen met jongeren, ouders en opvoedprofessionals Vng heeft tav de stelselherziening een aantal doelen geformuleerd. 36

37 De opdracht voor het onderwijs;
VOORAAN BEGINNEN De opdracht voor het onderwijs; Jeugdigen / leerlingen ‘op maat’ laten groeien. Uitgaande van de leer- / levensbehoeften. Met onderwijs als middel.

38 LEVENSBEHOEFTEN MASLOW
Groeimotivatie Zelf-actualisatie zelfvervulling, zelfontplooiing Esthetische behoefte orde, schoonheid, symmetrie Cognitieve behoefte kennen, begrijpen, nieuwsgierigheid ‘Opheffen tekort’ Waardering en zelfrespect van anderen Groepslid vriendschap, genegenheid, liefde Veiligheidsbehoefte stabiliteit, bescherming, afhankelijkheid Fysiologische behoefte eten, drinken, slapen, sex

39 PIRAMIDE van MASLOW Zelf-actualisatie Esthetische behoefte
Cognitieve behoefte Behoefte aan waardering en zelfrespect Behoefte aan saamhorigheid en liefde Veiligheidsbehoefte Fysiologische behoefte

40 SAMENVATTING MASLOW Groeien op zich is bevredigend en aangenaam en geeft voldoening. Tekorten eerst wegwerken, dan het streven naar zelf-actualisatie. Noodzaak opheffing ‘tekorten’ voordat leren kan (cognitieve behoefte).

41 KENMERKEN Doelgroep? Wat zijn de kenmerken van deze doelgroep leerlingen ? en…… Welke (onderwijs)behoeften hebben ze?

42 KENMERKEN Doelgroep? Wordt door de volwassene vaak moeilijk begrepen en niet altijd serieus genomen. Wisselende, niet-voorspelbare stemmingen met perioden van intens geluk en perioden van grote onzekerheid en diepe depressies. Het ene moment graag in gezelschap van anderen en het andere moment zondert het zich af en wil alleen zijn…… Innerlijke onrust De stabiliteit in emoties is ver te zoeken, het ene moment is het lachen, gieren en brullen en het andere moment boos en smijten met de deuren.

43 MASLOW en de OVERGANG PO/VO
In veranderende situaties: noodzaak van extra aandacht voor de basisbehoeften van leerlingen Ter voorkoming van: slechte leerresultaten, spijbelen, psycho-sociale problemen, schooluitval enz. Wat moeten we DOEN om de overgang PO/VO ‘Maslow-proof’ te laten verlopen ?

44 KENMERKEN OVERGANGSITUATIE
Onbekendheid Onduidelijkheid Onzekerheid Ongeduldigheid Onveiligheid Onrustigheid En soms ongelukkigheid Nb maar ook met nieuwe Openingen

45 VARIANTEN OVERGANG PO/VO
‘HET ZAL WEL GOED KOMEN’ ‘KOUD GOED GEREGELD’ ‘WARM ALLES IN ORDE’ ‘DOORLOPEND ONDERWIJS’

46 ‘HET ZAL WEL GOED KOMEN’
Zelf de weg en de ‘overkant’ vinden Verantwoordelijkheid voor ouders en leerlingen Overdracht niet aan de orde, Onderzoeken opnieuw Een leven vol ‘verrassingen’ Het leven begint opnieuw met alle risico’s vandien Wat is het perspectief bij extra onderwijsbehoeften ?

47 ‘KOUD GOED GEREGELD’ Iedereen op de hoogte van de procedures en criteria, standaardonderzoeken bekend. Informatieoverdracht gestandaardiseerd mogelijk via een digitaal overdrachtsdossier. Ouders en leerling zoeken alleen de weg Open dagen als enig ontmoetingsmoment ‘We bellen………’ Wat is het perspectief bij extra onderwijsbehoeften ?

48 ‘WARM ALLES IN ORDE’ Overgangsprotocol
Besprekingen over (zorg)leerlingen Kennismakingsactiviteiten op de nieuwe scholen ‘Tafeltjesoverleg’ Uitwisseling van resultaten en ervaringen met leerlingen Afstemmingsoverleg tussen PO en VO (op SWV-niveau) Wat is het perspectief bij extra onderwijsbehoeften ?

49 ‘DOORLOPEND ONDERWIJS’
Men kent elkaars onderwijsprogramma Leerlingen over en weer bezoeken beide scholen Activiteiten, programmering, leerlingvolgsystemen en inhoud zijn ‘doorlopend’ op elkaar afgestemd Ouders en leerlingen nemen deel aan de opzet, de stapsgewijze uitvoering en de evaluatie van het geheel De overgang is een specifieke organisatie met een opdracht, een positie, een budget en met een ‘veerman’ Wat is het perspectief bij extra onderwijsbehoeften ?

50 ?? Met iedereen aan tafel namen en rugnummers bekend!
om welke organisaties en personen gaat het? ??

51 Met een schakeling op vier niveaus!
Antwoord & oplossing Inhoud Procedure Omgang Gevoel Doelgroep Jij Feedback

52 MOGELIJKHEDEN Introductiebijeenkomsten / dagen / weken
De brugklasser vertelt in groep 8 Gesprek met leerlingen én ouders Digitaal overdrachtsdossier Overstap-portfolio Leerkracht groep 7 weet wat de leerkracht van klas 2 vraagt en andersom. IB-er en LZC-er: 2 handen op 1 overgangsbuik Tutor – activiteiten Terugkomdagen

53 MOGELIJKHEDEN Brugklasgebouwen / -afdelingen / Kernteams
Hele goede mentoren De vakanties wat korter Laat zien dat het VO leuk is CITO in groep 7 Gezamenlijk professionalisering Terugkoppeling van resultaten en groei Iedereen kent het privacyprotocol van de regio.

54 MOGELIJKHEDEN Structureel overleg over beleid/organisatie/zorg
Bijeenkomst indicatietraject LWOO/PrO/VSO. Afstemming met externe jeugdvoorzieningen Inhoudelijke, gezamenlijke projecten met alle betrokken inclusief directies. Coördinator, liever directeur overgang PO/VO Gebruik de juiste toetsstenen: - Zijn ouders en leerlingen tevreden ? - Werkt het ook allemaal bij een ‘arrangement’ ? - Maslow ?

55 Vragen? mail naar:


Download ppt "Voorlichting PO-VO 10 september 2014 13.30 – 16.00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google