De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting PO-VO 10 september 2014 13.30 – 16.00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting PO-VO 10 september 2014 13.30 – 16.00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting PO-VO 10 september 2014 13.30 – 16.00 uur

2 Welkom Door Thijs Stroeks, Directeur Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert, Cranendonck

3 Agenda 13.35–13.55 uur: Toelating VO door dhr. J. Hausmans, voorzitter SWV VO Weert, Nederweert, Cranendonck 13.55-14.15 uur: Leerlingstromen PO-V(S)O schooljaar 2013-2014 Terugkoppeling DOD door Ellen Derks, orthopedagoge SWV 14.15-14.45 uur:Werken met uitstoomprofielen door Jolijn Tijsma, orthopedagoge SO de Widdonckschool Weert 14.45-15.00 uur: Pauze 15.00-16.00 uur:Passend Onderwijs door Bart van Kessel, gedragswerk

4 TOELATING VO PASSEND ONDERWIJS ANDERS WERKEN

5 Passend Onderwijs zorg voor jeugd geen thuiszitters, iedere leerling een passende plek doorgaande schoolloopbanen gewoon waar het kan, speciaal waar het moet uitgaan van mogelijkheden en eigen kracht niet na elkaar, maar naast en met elkaar niet over maar met jeugdigen en ouders integraal; één kind, één gezin, één plan eenvoudig, slim, doelmatig, betaalbaar

6 NIEUWE SAMENWERKINGS- VERBANDEN PO EN VO 1 augustus 2015 Tussentijdse groei Verevening Andere wijze van werken Zoeken naar maatwerk Passend aanbod bij behoefte van leerlingen Samenwerking PO, VO en (V)SO: arrangementen

7 UITGANGSPUNT Alle leerlingen gaan naar het reguliere onderwijs mits…………………

8 VAN PO NAAR VO Leerlingen uit regulier PO gaat naar regulier VO, dus niet rechtstreeks naar speciaal onderwijs Leerlingen uit speciaal onderwijs en leerlingen waar sterke twijfels zijn over aanname VO bespreken in overleg met speciaal onderwijs en regulier onderwijs: kijken naar de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte (koppeling van vraag en aanbod)

9 DRIE MOGELIJKHEDEN Leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs de stap kunnen maken naar het regulier onderwijs. Leerlingen waar dat niet voor mogelijk is. Leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben die we met een arrangement kunnen bedienen.

10 OVERLEG Speciaal onderwijs / regulier onderwijs Specialisten / directieleden Kijken naar de ondersteuningsbehoefte Kijken naar de financiële mogelijkheden Rol van Loket Passend Onderwijs wordt dus een inhoudelijke toetsing bij aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

11 VOORWAARDEN Samen delen van de uitgangspunten Open en transparante communicatie Goede samenwerking tussen de verschillende actoren Betrekken van ouders en leerlingen Managen van verwachtingen Goede terugkoppeling en evaluatie

12 Leerlingstromen PO-V(S)O

13 Gele route LwooGeen Lwoo PrOTotaal Aantal1213824183 Percentage66%21%13%100% Totaaloverzicht gele route 2013- 2014 Weert/Nederweert en Cranendonck Totaal aantal leerlingen gele route blijft nagenoeg gelijk Schooljaar 2013-2014 toename LWOO-leerlingen en afname PrO leerlingen. Percentage leerlingen dat niet voldoet aan de criteria blijft nagenoeg gelijk Uitstroom gele route leerlingen buiten SWV vermindert

14 Aanmeldingen VSO

15 Taskforce Leerlingenstromen PO-V(S)O zijn grotendeels in kaart gebracht Directies en zorgcoördinatoren zijn bekend met taakstelling en werken samen aan het versterken van het VO, het bevorderen van uitstroom vanuit het VSO en het beperken van de instroom in het VSO Deelname SO-scholen in oranje route is essentieel, voor alle basisscholen wordt tijdpad oranje route nog belangrijker Betrekken van ouders bij bespreking ontwikkelingsperspectief is nodig, enkele ouders hebben alsnog de keuze gemaakt voor het reguliere VO.

16 Verwachte groei VSO per 1-10-2014: + 8 leerlingen: ‘Passend onderwijs vraagt om passend gedrag en vertrouwen!’

17 ‘de Schakel’ Aanpassingen oranje route volgen begin oktober, inclusief data besprekingen VO/VSO en eventueel PO/SO. Voor 1 oktober 2014 opgave gele en oranje route leerlingen, allebei met toestemmingsverklaring! Volg tijdpad. Spreek met leerlingen en ouders van oranje route alleen over het niveauadvies en ondersteuningsbehoeften!

18 DOD Beschreven gegevensset voor blauwe, gele en oranje route leerlingen; informatie wordt toegevoegd aan schakelmap Tijdens ict-bijeenkomst in september wordt aandacht besteed aan de exportmogelijkheden van Eduscoop met als doel zo min mogelijk handmatige invoer; de wijze van invoer van in Eduscoop blijft een aandachtspunt Schooljaar 2014-2015: OPP implementeren in Eduscoop en bekijken welke leverancier (onderwijstransparant/LDOS?) de overdracht het beste kan leveren. OSO transporteert alleen ‘harde’ gegevens.

19 Let op RvC hanteert nog een jaar de oude Cito- normen voor de LWOO/ PrO leerlingen; controle ruwe scores! Informatie over invoer gele route leerlingen en Cito-eindtoets volgt via Onderwijstranparant.

20 Open dagen en aanmelden Open dagen: 4 oktober 2014: College Cranendonck 5 oktober 2014: LVO Weert 7 februari 2015: Citaverde College Nederweert Aanmeldingsavonden: 10 en 11 maart 2015

21 Uitstroomprofiel oranje route Eerste kennismaking Bruikbaar om uitstroomprofiel tijdig in beeld te brengen Gespreksmiddel om ontwikkelpunten leerlingen ten opzichte van didactisch niveau inzichtelijk te maken Ondersteuningsbehoeften invullen bij VO (achterkant)

22 Good Practise

23 UITSTROOMPROFIEL Jolijn Tijsma | Marjan Stappers WELKOM !

24 Essentie nieuwe wetgeving 1.Opbrengstgerichtheid 2.Doorstroomleeftijd, verblijfsduur en onderwijstijd 3.Uitstroomprofielen / OPP 4.Bekwaamheidseisen vso lkr. 5.Toezicht en verantwoording

25 Leerling Uitstroomprofiel SO

26

27

28 Disharmonisch profiel

29 Leerlijnen:

30 Leerlijnen Leerlijn Sociaal-emotionele ontwikkeling cluster 4 Zelfbeeld Kerndoel 2: De leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met de eigen mogelijkheden en grenzen en leren uiting geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen. Jezelf presenteren Een keuze maken Opkomen voor jezelf Omgaan met je beperking/stoornis Sociaal gedrag Kerndoel 3: De leerlingen leren naar algemeen geaccepteerde normen en waarden omgaan met anderen en leren samenwerken aan een gezamenlijke taak of gezamenlijk spel en leren omgaan met conflictsituaties. Ervaringen delen Aardig doen Omgaan met ruzie Leerlijn Leren leren cluster 4 Kerndoel 4:De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren reflecteren op eigen handelen. Taakaanpak Hulp vragen Zelfstandig (door)werken Samenwerken Reflectie op werk

31 Informatie: Jolijn Tijsma –jolijn.tijsma@aloysiusstichting.nljolijn.tijsma@aloysiusstichting.nl –VSO: 0495-453399 Marjan Stappers MStappers@VeerKrachtGroep.nl 06 81427143

32 Pauze

33

34 Resultaat door verbinden De overgang PO naar VO Wie legt de passende puzzel? Weert, 10 september 2014 Bart van Kessel

35 Resultaat door verbinden De overgang PO naar VO Hoe komende leerlingen met extra onderwijsbehoeften aan de overkant? Hoe kunnen we de leerlingstroom bijsturen? Wie legt de puzzel passend?

36 Resultaat door verbinden Werkkader Versterk eigen kracht jongere, gezin en ook school Zelfredzaamheid / verantwoordelijkheid Participatie Ondersteuningsbehoeften van kind / ouders zijn leidend Kijken naar mogelijkheden, kansen en oplossingen Nadruk op signalering en preventie, minder intensief Samen met jongeren, ouders en opvoedprofessionals

37 Resultaat door verbinden VOORAAN BEGINNEN De opdracht voor het onderwijs; Jeugdigen / leerlingen ‘op maat’ laten groeien. Uitgaande van de leer- / levensbehoeften. Met onderwijs als middel.

38 Resultaat door verbinden LEVENSBEHOEFTEN MASLOW Groeimotivatie Zelf-actualisatie zelfvervulling, zelfontplooiing Esthetische behoefte orde, schoonheid, symmetrie Cognitieve behoefte kennen, begrijpen, nieuwsgierigheid ‘Opheffen tekort’ Waardering en zelfrespect van anderen Groepslid vriendschap, genegenheid, liefde Veiligheidsbehoefte stabiliteit, bescherming, afhankelijkheid Fysiologische behoefte eten, drinken, slapen, sex

39 Resultaat door verbinden PIRAMIDE van MASLOW Zelf-actualisatie Esthetische behoefte Cognitieve behoefte Behoefte aan waardering en zelfrespect Behoefte aan saamhorigheid en liefde Veiligheidsbehoefte Fysiologische behoefte

40 Resultaat door verbinden SAMENVATTING MASLOW Groeien op zich is bevredigend en aangenaam en geeft voldoening. Tekorten eerst wegwerken, dan het streven naar zelf-actualisatie. Noodzaak opheffing ‘tekorten’ voordat leren kan (cognitieve behoefte).

41 Resultaat door verbinden KENMERKEN Doelgroep? Wat zijn de kenmerken van deze doelgroep leerlingen ? en…… Welke (onderwijs)behoeften hebben ze?

42 Resultaat door verbinden KENMERKEN Doelgroep? Wordt door de volwassene vaak moeilijk begrepen en niet altijd serieus genomen. Wisselende, niet-voorspelbare stemmingen met perioden van intens geluk en perioden van grote onzekerheid en diepe depressies. Het ene moment graag in gezelschap van anderen en het andere moment zondert het zich af en wil alleen zijn…… Innerlijke onrust De stabiliteit in emoties is ver te zoeken, het ene moment is het lachen, gieren en brullen en het andere moment boos en smijten met de deuren.

43 Resultaat door verbinden MASLOW en de OVERGANG PO/VO In veranderende situaties: noodzaak van extra aandacht voor de basisbehoeften van leerlingen Ter voorkoming van: slechte leerresultaten, spijbelen, psycho-sociale problemen, schooluitval enz. Wat moeten we DOEN om de overgang PO/VO ‘Maslow-proof’ te laten verlopen ?

44 Resultaat door verbinden KENMERKEN OVERGANGSITUATIE Onbekendheid Onduidelijkheid Onzekerheid Ongeduldigheid Onveiligheid Onrustigheid En soms ongelukkigheid Nb maar ook met nieuwe Openingen

45 Resultaat door verbinden VARIANTEN OVERGANG PO/VO ‘HET ZAL WEL GOED KOMEN’ ‘KOUD GOED GEREGELD’ ‘WARM ALLES IN ORDE’ ‘DOORLOPEND ONDERWIJS’

46 Resultaat door verbinden ‘HET ZAL WEL GOED KOMEN’ Zelf de weg en de ‘overkant’ vinden Verantwoordelijkheid voor ouders en leerlingen Overdracht niet aan de orde, Onderzoeken opnieuw Een leven vol ‘verrassingen’ Het leven begint opnieuw met alle risico’s vandien Wat is het perspectief bij extra onderwijsbehoeften ?

47 Resultaat door verbinden ‘KOUD GOED GEREGELD’ Iedereen op de hoogte van de procedures en criteria, standaardonderzoeken bekend. Informatieoverdracht gestandaardiseerd mogelijk via een digitaal overdrachtsdossier. Ouders en leerling zoeken alleen de weg Open dagen als enig ontmoetingsmoment ‘We bellen………’ Wat is het perspectief bij extra onderwijsbehoeften ?

48 Resultaat door verbinden ‘ WARM ALLES IN ORDE’ Overgangsprotocol Besprekingen over (zorg)leerlingen Kennismakingsactiviteiten op de nieuwe scholen ‘Tafeltjesoverleg’ Uitwisseling van resultaten en ervaringen met leerlingen Afstemmingsoverleg tussen PO en VO (op SWV-niveau) Wat is het perspectief bij extra onderwijsbehoeften ?

49 Resultaat door verbinden ‘DOORLOPEND ONDERWIJS’ Men kent elkaars onderwijsprogramma Leerlingen over en weer bezoeken beide scholen Activiteiten, programmering, leerlingvolgsystemen en inhoud zijn ‘doorlopend’ op elkaar afgestemd Ouders en leerlingen nemen deel aan de opzet, de stapsgewijze uitvoering en de evaluatie van het geheel De overgang is een specifieke organisatie met een opdracht, een positie, een budget en met een ‘veerman’ Wat is het perspectief bij extra onderwijsbehoeften ?

50 Resultaat door verbinden -namen en rugnummers bekend! -om welke organisaties en personen gaat het? Met iedereen aan tafel

51 Resultaat door verbinden Feedback Jij Doelgroep Inhoud Procedure Omgang Gevoel Antwoord & oplossing Met een schakeling op vier niveaus!

52 Resultaat door verbinden MOGELIJKHEDEN Introductiebijeenkomsten / dagen / weken De brugklasser vertelt in groep 8 Gesprek met leerlingen én ouders Digitaal overdrachtsdossier Overstap-portfolio Leerkracht groep 7 weet wat de leerkracht van klas 2 vraagt en andersom. IB-er en LZC-er: 2 handen op 1 overgangsbuik Tutor – activiteiten Terugkomdagen

53 Resultaat door verbinden MOGELIJKHEDEN Brugklasgebouwen / -afdelingen / Kernteams Hele goede mentoren De vakanties wat korter Laat zien dat het VO leuk is CITO in groep 7 Gezamenlijk professionalisering Terugkoppeling van resultaten en groei Iedereen kent het privacyprotocol van de regio.

54 Resultaat door verbinden MOGELIJKHEDEN Structureel overleg over beleid/organisatie/zorg Bijeenkomst indicatietraject LWOO/PrO/VSO. Afstemming met externe jeugdvoorzieningen Inhoudelijke, gezamenlijke projecten met alle betrokken inclusief directies. Coördinator, liever directeur overgang PO/VO Gebruik de juiste toetsstenen: - Zijn ouders en leerlingen tevreden ? - Werkt het ook allemaal bij een ‘arrangement’ ? - Maslow ?

55 Vragen? mail naar: povo@centroz-weert.nlpovo@centroz-weert.nl


Download ppt "Voorlichting PO-VO 10 september 2014 13.30 – 16.00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google