De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 18 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 18 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

2 2 Introductie Deze bijeenkomst gaat over: gecombineerde verkiezingen; uw verantwoordelijkheden; de inrichting van het stemlokaal; het toelaten van de kiezers; het stemmen; het omgaan met klachten van kiezers; het tellen van de stemmen; het invullen van de processen- verbaal. Zelfstudie Doorloop de volledige instructie en de film over het tellen van de stemmen op www.verkiezingen2015.nl/toolkit www.verkiezingen2015.nl/toolkit

3 3 Gecombineerde verkiezingen Voor het eerst gecombineerde verkiezingen: PS (provinciale staten en WS (waterschap). Ongeveer 300 gemeenten liggen in het beheersgebied van één waterschap. In deze gemeenten worden twee verkiezingen gehouden: één voor provinciale staten en één voor waterschap. De rest van de gemeenten ligt in het beheersgebied van twee of drie waterschappen. In deze gemeenten worden drie of vier verkiezingen gehouden: één voor provinciale staten en twee of drie voor de waterschappen.

4 4 Waar kunnen kiezers stemmen? Voor de PS-verkiezing kan worden gestemd in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente. Voor de WS-verkiezing kan worden gestemd in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente [voor gemeenten die in het beheersgebied van één waterschap liggen] Voor de WS-verkiezing kan worden gestemd in elk willekeurig stemlokaal dat ligt binnen het beheersgebied van het betreffende waterschap. [voor gemeenten die in het beheersgebied van twee of meer waterschappen liggen; aan te vullen/te wijzigen indien in één of meer stemlokalen voor alle waterschappen kan worden gestemd]

5 5 Waar kunnen kiezers stemmen? Komt een kiezer stemmen voor waterschap X terwijl in uw stemlokaal alleen voor waterschap Y kan worden gestemd, dan moet u hem of haar doorverwijzen naar een stemlokaal waar wél kan worden gestemd voor waterschap X. [Alleen voor gemeenten die binnen het beheersgebied van twee of drie waterschappen liggen!]

6 6 Verantwoordelijkheid stembureau Voorzitter is eindverantwoordelijk Voorzitter wijst taken toe: - is de voorzitter er niet, dan neemt ander lid de taken over Voorzitter kan hulp inroepen: [telnr. contactpersoon] Maximaal 7, minimaal 3 leden Tijdig aanwezig: vervanging/aflossing/pauzes Tellers Stembureau verantwoordt zich via processen-verbaal

7 7 Dag van de stemming: start werkzaamheden Waar en hoe laat meldt u zich? Controle inrichting stemlokaal - Plaatsing tafel, stemhokjes en stembussen: ° Heeft u overzicht? ° Opstelling en afstand tot hokjes (stemgeheim) ° Looproute duidelijk? Problemen: neem contact op met gemeente U mag de zitting niet openen voor alles in orde is!

8 Inrichting stemlokaal: juist 8

9 Inrichting stemlokaal: onjuist 9

10 10 Zijn alle spullen er? U hebt in ieder geval nodig: De Brochure geldige identiteitsdocumenten; De brochure Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag; Voor elk van de verkiezingen een uittreksel van het register van ongeldige stempassen (ROS); Voor elk van de verkiezingen voorbeeld- exemplaren van de stempas, kiezerspas en schriftelijke volmacht; Voor elk van de verkiezingen voldoende stembiljetten; Voor elk van de verkiezingen een proces-verbaal; Een exemplaar van de Kieswet en het Kiesbesluit.

11 11 Dag van de stemming: start werkzaamheden Controleer of de stembussen leeg zijn en sluit ze af. Vul de relevante onderdelen van de processen-verbaal vast in.

12 12 Proces-verbaal (p-v) Voor elk van de verkiezingen is er een proces-verbaal (p-v). In het p-v legt het stembureau verantwoording af over zijn werkzaamheden. Het vertegenwoordigend orgaan gebruikt de p-v’s om te beoordelen of de verkiezing correct is verlopen.

13 13 Toelating kiezer Stappenplan: zie brochure Stembureau- instructie voor de verkiezingsdag 1. Id-bewijs & stempas + evt. volmachten 2. Controle id-bewijs (geldigheidsdatum) 3. Vergelijk gegevens stempas met gegevens id-bewijs 4. Controle echtheid stempas 5. Controle register ongeldige stempassen 6. Overhandigen van het juiste stembiljet Let op: voor kiezers die voor twee verkiezingen komen stemmen, doorloopt u het stappenplan uiteraard twee keer!

14 14 ID-bewijs vermist/gestolen? Kiezer kan zich in stemlokaal identificeren met: proces-verbaal politie over vermissing van id-bewijs en een pasje met naam en foto óf verklaring van gemeente over vermissing van id-bewijs en een pasje met naam en foto* * In ongeveer de helft van de gemeenten wordt een verklaring van vermissing van het id-bewijs afgegeven door gemeente i.p.v. een proces-verbaal van de politie. Het is in principe mogelijk dat een kiezer zich meldt in uw stemlokaal, met een verklaring van vermissing uit één van de “pilot- gemeenten”. In combinatie met een pasje met naam + foto volstaat deze verklaring ter identificatie.

15 Identiteitsdocumenten 15

16 Stempas provinciale statenverkiezing 16 Echtheidskenmerken: 1. hologramfolie; 2. blokpatroon; 3. fluorkleur. 2. 3. 1.

17 Stempas waterschapsverkiezing 17 Echtheidskenmerken: 1. hologramfolie; 2. blokpatroon; 3. fluorkleur. 2. 3. 1.

18 Achterkant stempas 18

19 19 Register ongeldige stempassen (ROS) Voorzitter leest stempasnummer op. Tweede lid controleert of de stempas voorkomt in het uittreksel van het register van ongeldige stempassen (ROS). Let erop dat u het juiste ROS raadpleegt! Zo ja, dan mag de kiezer niet stemmen, en neemt u de stempas in.

20 Volmachten en kiezerspassen 20 Volmachten - onderhands - schriftelijk Kiezerspassen

21 21 Onderhandse volmacht Let op: volmachtgever en volmachtnemer moeten voor zelfde verkiezing kiesgerechtigd zijn! Een kiezer die kiesgerechtigd is voor waterschap A, kan dus géén volmachtstem uitbrengen voor een kiezer die kiesgerechtigd is voor waterschap B. Maximaal twee volmachten per kiezer per verkiezing. Uitbrengen van een volmachtstem moet tegelijk met uitbrengen eigen stem. Maak per verkiezingen aparte stapel van volmachten, t.b.v. het invullen van het p-v. Volmachtverlening in het stemlokaal is niet toegestaan. Gebeurt dit toch, dan mag de gemachtigde de volmachtstem niet uitbrengen.

22 Onderhandse volmacht 22 Controleer: 1. is alles ingevuld? 2. zijn de handtekeningen verschillend? 1. 2.

23 Schriftelijk volmachtbewijs 23 Echtheidskenmerken: 1. hologramfolie; 2. blokpatroon; 3. fluorkleur. 2. 3. 1. 2.

24 Schriftelijke volmacht 24 Let goed op voor welke verkiezing de schriftelijke volmacht is bestemd. Géén kopie id-bewijs nodig! Identiteit is immers al door de gemeente gecontroleerd. Leg op stapel bij volmachtbewijzen.

25 Kiezerspas 25 Echtheidskenmerken: 1. hologramfolie; 2. blokpatroon; 3. fluorkleur. 3. 1. 2.

26 26 Kiezerspas Bij PS-verkiezingen kunnen kiezers met een kiezerspas stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen hun provincie. Bij WS-verkiezingen kunnen kiezers met een kiezerspas stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen hun waterschap. Let goed op voor welke verkiezing de kiezerspas is bestemd. Bij kiezerspas ook controle id-bewijs. Controle ROS niet nodig. Een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. Met een stempas kan een onderhandse volmacht worden gegeven aan iemand met een kiezerspas. Maak van de kiezerspassen een aparte stapel.

27 27 Stembiljet Kiezer maakt keuze door één wit vakje voor de naam van één kandidaat geheel of gedeeltelijk in te kleuren met rood potlood. Een andere kleur gebruiken maakt het stembiljet ongeldig. De kiezer kan ook besluiten geen keuze te maken (blanco). Schrijft hij toch iets op het stembiljet, dan is zijn stem ongeldig. Vergist een kiezer zich, dan kunt u éénmaal een nieuw stembiljet geven. U maakt het teruggegeven biljet onbruikbaar. Eventueel mogen stembureauleden uitleg geven over gebruik van het stembiljet. Dat mag alleen buiten het stemhokje.

28 28 Stemgeheim Twee of meer kiezers in één stemhokje is niet toegestaan. Uitzondering: kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Kiezers met een verstandelijke beperking mogen géén hulp krijgen in het stemhokje. Ook kinderen mogen niet mee het stemhokje in, tenzij van enige beïnvloeding absoluut geen sprake kan zijn (bijv. moeder met een kind van drie jaar). Het is aan het stembureau om hierin tot verstandige keuzes te komen.

29 29 Selfies, stemfies, omkoping, stemdwang Maken van selfie of stemfie (foto door kiezer van zichzelf, al dan niet inclusief het ingevulde stembiljet) in beginsel geen bezwaar. Bij aanwijzingen dat dit gebeurt in het kader van ronselen, omkoping of stemdwang moet het stembureau optreden! Per geval bekijken hoe te reageren. Wijs de kiezer erop dat het stemgeheim inhoudt dat hij/zij in het geheim kan stemmen, en nooit kan worden gedwongen dit stemgeheim op te geven. Wijs de kiezer erop dat omkoping strafbaar is. Vermoedens van omkoping of stemdwang? Noteer op het betreffende proces-verbaal en licht de contactpersoon van de gemeente in.

30 30 Ordehandhaving In stemlokaal mogen geen activiteiten plaatsvinden die kiezers in hun stemgedrag kunnen beïnvloeden. Wel toegestaan: waarnemers, ook van politieke partijen. Wel toegestaan: kiezers met t- shirts, das, badge enz. van een politieke partij. Niet toegestaan: stembureauleden met t-shirts, das, badge enz. van een politieke partij.

31 31 Ordehandhaving Bij calamiteiten of als een ordeverstoring uit de hand loopt, moet de voorzitter de zitting tijdelijk schorsen. Als u hulp nodig heeft, kunt u de contactpersoon van de gemeente bellen.

32 32 Het tellen van de stemmen Het is 21.00 uur: Laat de kiezers stemmen. Sluit de stembussen. U sluit het stemlokaal niet. Kiezers mogen telling bijwonen. Eventueel mogen zij ook filmen, mits zij daarmee de telling niet verstoren. Kiezers mogen niet helpen met tellen. De voorzitter heeft de leiding, legt het telproces uit en verdeelt de taken. De leden volgen instructies van de voorzitter.

33 33 Het tellen van de stemmen Let op: de telmethode is aangepast aan de gecombineerde verkiezingen. Voor het stappenplan, zie: ° www.verkiezingen2015.nl/toolkit www.verkiezingen2015.nl/toolkit ° brochure Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Er is ook een nieuw stappenplan ‘Wat als het niet klopt?’, voor als er telverschillen zijn die niet kunnen worden verklaard.

34 34 Het tellen van de stemmen [Aan te vullen door gemeente: nadere uitleg over of de tellingen al dan niet tegelijk kunnen worden verricht]

35 35 Het tellen van de stemmen In de volgende video wordt de telmethode in beeld gebracht. www.verkiezingen2015.nl/toolkit

36 36 Afronden Stop alles in enveloppen/pakken Let op: voor elke verkiezing zijn er aparte enveloppen/pakken Verzegel de enveloppen/pakken Vul het proces-verbaal in Vergeet niet het proces-verbaal te ondertekenen Sluit alles af en breng de spullen naar de gemeente

37 37 Einde Bestudeer thuis de hele instructie en de film! www.verkiezingen2015.nl/toolkit Heeft u nog vragen: stel ze gerust. Veel succes!


Download ppt "Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 18 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google