De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politie ENN DRR|Milieu

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politie ENN DRR|Milieu"— Transcript van de presentatie:

1 Politie ENN DRR|Milieu
Wiebe Jelsma v/h RMT Fryslân Opsporing vs. Toezicht/Handhaving

2 ‘Samen grip op asbest’ AMvB Verg. Toez. Handh.: voorstel om Asbest toezicht in het Basistakenpakket. Amfibolen naar lagere grens van 2000 Asbestdaken verbod bedrijven en particulieren in 2024. ISZW: aanpak illegale saneerders via LMA ISZW: Laat overtreders zien op http//asbestovertredingen.inspectieszw.nl

3 Wat doet DRR|Milieu Verantwoordelijk voor samenleving ondermijnende activiteiten! Waarbij ondermijning kan worden gedefinieerd als: “het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij”

4 Opsporing Geluidswal Schatzenburg Calamiteit mestsilo Makkinga
Handel in niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen (ism BOD) Dumping Afval drugsbereiding Visstroperij (ism BOD) Artikel 13 Flora & Faunawet (Cites/wildvogelzang/roofvogelvervolging) Uitwassen asbestbranche/173aSr. (ism BOD) Illegale handel in vuurwerk

5 Toezicht en Handhaving
Lastige inrichtinggebonden zaken (b.v. met gevaarszetting of onderzoekswaardig t.g.v. calamiteit ) Restinformatie uit opsporingsonderzoeken Asbestzaken (bedrijfsmatig/uitwassen/173aSR) Boswet/Landschapsaantasting Bodem/Afvalstoffen Overige op verzoek bestuur

6 BOA zaken BSBN feiten Vrije velddelicten grijs en groen
Inrichtinggebonden overtredingen Asbest (particulieren)

7 Informatie Rode draad is informatie vergaring
Marja Zuidema is onze informatiemakelaar Verbinding zoeken en houden met jullie 24/7 Piket voor alle milieuzaken/calamiteiten/afstemming/info

8 Aktie Tankslag Bovengrondse tank
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Artikel 6.11: Indien een bovengrondse opslagtank (nog in gebruik) die is geïnstalleerd voor 1 januari 2000 niet overeenkomstig voorschrift van de PGS 30 geïnspecteerd kan worden, wordt deze opslagtank uiterlijk 1 januari 2015 buiten werking gesteld overeenkomstig de bepalingen in de PGS 30. voorschrift uit de PGS 30 luidt: Wanneer een tank definitief wordt verwijderd en buiten gebruik wordt gesteld (= gesaneerd) moet er door een BRL-K902 of een BRL-K904 gecertificeerd bedrijf een saneringscertificaat worden afgegeven.

9 Bestuurlijk handhaven
Gemeenten/Fumo

10 Strafrechtelijk handhaven?
De tank is afgevoerd en er is geen saneringscertificaat?

11 Uitgangspunt notitie OM
Welke Asbestzaken? Uitgangspunt notitie OM

12 Het Functioneel Parket wil zich vooral richten op het aanpakken van grote uitwassen in de asbestbranche die dermate ernstig zijn dat er sprake is van gevaar voor de openbare gezondheid, levensgevaar voor een ander (173a Sr) of levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers (32 Arbowet).

13 Voor kleinere zaken wordt in beginsel geen pv meer opgemaakt, behalve in het kader van een regionaal project waarover duidelijke afspraken zijn gemaakt met het bestuur (programmatisch handhaven). Met kleinere zaken wordt in ieder geval bedoeld: overtredingen van het Asbestverwijderingsbesluit en 7b Woningwet. In het algemeen gaat het dan om illegale particuliere sloop, zonder of i.s.m. vergunning, door een niet-gecertificeerd bedrijf. Deze zaken moeten primair door het bestuur worden opgepakt (of liever: door o.a. goede vergunningverlening en toezicht worden voorkómen).


Download ppt "Politie ENN DRR|Milieu"

Verwante presentaties


Ads door Google