De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marien Ruimtelijk Plan Stuurgroep Metropolitaan Kustlandschap 2100

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marien Ruimtelijk Plan Stuurgroep Metropolitaan Kustlandschap 2100"— Transcript van de presentatie:

1 Marien Ruimtelijk Plan Stuurgroep Metropolitaan Kustlandschap 2100
7 januari 2014

2 Nood aan MRP De gebruikers van de zee zijn vragende partij voor MRP; het biedt rechtszekerheid aan sectoren, actoren en lokale autoriteiten; nieuwe investeringen worden aantrekkelijker (toekomstplanning mogelijk) MRP voor het Belgische deel van de Noordzee zal bijdragen tot een goede implementatie van andere beleidslijnen; Europa promoot MRP Europa bereidt RL voor

3 Marien Ruimtelijk Plan
Plan werd principieel goedgekeurd door de Ministerraad op 24 mei 2013; Akkoord visserijmaatregelen in natuurgebieden (13 juni 2013) Ruime bevraging (juli – september): Gewesten Buurlanden Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling Gebruikers Brede publiek In totaal ontvingen we 138 reacties, waarop het ontwerp-plan werd aangepast Goedkeuring Ministerraad op 19 december 2013

4 Marien Ruimtelijk Plan
Scheepvaart Principe vrijheid (onschuldige doorvaart) blijft Wel specifieke ‘vaarroutes’ aangeduid om aan te geven dat de prioritaire activiteit in die zones scheepvaart is; Op vraag van sector werd nog route toegevoegd en werd zone stopcontact kleiner (zie verder)

5 Marien Ruimtelijk Plan
Aanduiding Scheepvaartroutes aanduiding Westpit 2 (nieuw)

6 Marien Ruimtelijk Plan
Energie, kabels & pijpleidingen 3 punten: 1. Kabel en pijpleidingcorridors => kabelcorridors die zandontginningsgebieden doorkruisen; hier is duidelijk gemaakt dat kan ontgonnen worden in kabelcorridors maar dat de gangbare afstand van 250m gevrijwaard moet blijven in het geval er effectief een kabel aanwezig is. 2. Stopcontact 3. E-Atol

7 Marien Ruimtelijk Plan
Stopcontact op zee Zone voor concessie-aanvraag ‘stopcontact’ Efficiënt aan land brengen van windenergie Zone kleiner geworden op vraag van scheepvaart en i.f.v. evolutie plannen

8 Marien Ruimtelijk Plan
Atol (energie-opslag) Twee zones voor de kust waar concessie voor atol kan worden aangevraagd; Zone Wenduine na bevraging kleiner (verder van kust, naar westen i.f.v. NEMO) Natuurbeheersmaatregelen verplicht (koppeling vogelgebied) De basis voor procedure-aanvraag zal in elektriciteitswet verankerd worden O.b.v. reacties publieksbevraging wordt voor het E- Atol op de Wenduinebank volgende voorwaarden meegenomen: + beperktere oppervlakte + afstand van 5 km vanaf ringdijk atol tot de kust van De Haan + verschuiving ca m naar westen Natuurbeheersmaatregelen: => energie-opslag wordt enkel toegelaten als de actieve natuurbeheersmaatregelen zoals vermeld in art. 8, §6, rekening houden met de te beschermen soorten van de respectievelijke speciale beschermingszone.

9 Marien Ruimtelijk Plan
Visserij Beperkingen i.f.v. goede milieutoestand 4 zones in natura2000 gebied ‘Vlaamse Banken’ (zie volgende slide); Uitbreiding 3  4,5 zeemijlszone exclusief voor lichte schepen Sportvisserij beperkt in Vlaamse Banken 4 zones: Van belang is hier dat zone A en C als meest kwetsbaar voor bodemberoering zijn opgenomen. Dit zijn ook de gebieden waar we zones 1,2,3 en 4 hebben ingeplaatst; Van belang is ook dat alle bodemberoerende activiteiten werden aangepakt (ie ZAGRI, Commerciële visserij, Sportvisserij)

10 visserijmaatregelen Vier zones met visserijbeperkingen om de bodem te beschermen: Zone 1: bescherming met overgangsmaatregelen (professionele bestaande visserij kan blijven mits aanpassingen aan vistuig); Zone 2: uittesten nieuwe technieken Zone 3: bescherming, geen bodemberoerende technieken toegelaten Zone 4: uittesten nieuwe technieken De visserij binnen de zone van 4,5 zeemijlen van de kust wordt verboden voor de vissersvaartuigen met een brutotonnenmaat van meer dan 70 Bruto Tonnage (i.e. uitbreiding van 3 naar 4.5 zeemijl).

11 Marien Ruimtelijk Plan
Sportvisserij Alle niet-bodemberoerende technieken kunnen gebruikt worden in Vlaamse Banken; Uitzonderingen: Te voet en te paard mag bodemberoering wel; Recreatieve garnaalvisserij met boot: kan toestemming krijgen voor maximaal 6 jaar, voor 10 keer per jaar

12 Marien Ruimtelijk Plan Aquacultuur
2 afgebakende zones waar aquacultuur mogelijk is voor zover de aquacultuur het eutrofiëringsniveau binnen de concessiezone vermindert + akkoord concessiehouder

13 Marien Ruimtelijk Plan
Zandontginning Behoud van bestaande ontginningsgebieden; De ecologische waardevolle geulen zijn niet meer toegankelijk voor zandontginning. De totale zandquota binnen deze gebieden worden systematisch naar beneden gehaald de komende jaren

14 Marien Ruimtelijk Plan
Natuur Maatregelen in ‘Vlaamse Banken’ (visserij, zandontginning, recreatieve visserij); Actieve beheersmaatregelen bij nieuwe activiteiten, bv: Artificiële riffen in windmolengebieden; Broedstranden op atol; Habitatrichtlijngebied Vlaamse Banken: beperking van bodemberoering: Zandontginning Commerciële visserij Sportvisserij Natuur als randvoorwaarde bij andere ontwikkelingen: Windmolenzone: artificiële riffen en zeehondenplatforms Stopcontact op zee: mogelijkheid voor rustplaatsen zeehonden Energie-atol: verplicht inrichten van stranden voor sternen en meeuwen

15 Marien Ruimtelijk Plan
Havens De potentiële havenuitbreidingen richting zee mogen niet gehypothekeerd worden; Aanduiding van 1km zone rond de havens van Zeebrugge en Oostende

16 Marien Ruimtelijk Plan
Toerisme en Recreatie Zoveel mogelijk behouden van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in het BNZ. Verbod op het gebruik van bodemberoerende technieken in het hele habitatrichtlijngebied ‘De Vlaamse Banken’ behoudens twee uitzonderingen: Te voet en te paard mag bodemberoering wel; Recreatieve garnaalvisserij met boot: kan toestemming krijgen voor maximaal 6 jaar, voor 10 keer per jaar Wetenschappelijk onderzoek, bebakening, radars en masten De visie gaat uit van een toename aan kennis over het BNZ, niet enkel in functie van innovatie, maar ook in functie van monitoring en bescherming van het mariene milieu. De nodige bebakening, radars en masten worden voorzien in het BNZ in functie van het garanderen van een veilige omgeving. Industrieel onderzoek, proefneming in realistische omstandigheden en demonstratieprojecten zijn overal toegelaten zonder de ruimtelijke bestemmingen van het MRP in het gedrang te brengen en mits naleving vergunning en MER procedures.

17 Marien Ruimtelijk Plan
Zeewering Behoud van voldoende zand- en grindontginningsgebieden in functie van zachte kustverdediging, in het kader van de uitvoering en ondersteuning van het Masterplan Kustveiligheid. Concrete locatie voor experimenten binnen deze kustzone ter hoogte van de Broersbank.

18 Marien Ruimtelijk Plan
Militair Gebruik

19 Een eerste bindend ruimtelijk plan voor onze Noordzee


Download ppt "Marien Ruimtelijk Plan Stuurgroep Metropolitaan Kustlandschap 2100"

Verwante presentaties


Ads door Google