De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK

Verwante presentaties


Presentatie over: "RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK"— Transcript van de presentatie:

1 RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK
Toelichting bevolking dd Toelichting GeCoRo’s dd

2 Inhoud Inleiding Aanleiding opmaak RUP Wat is een structuurplan?
Wat is een RUP? Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische toestand Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … verdere timing

3 Inleiding Aanleiding opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
Uitvoering van het GRS-Herentals en GRS-Grobbendonk NIET de bestemming ‘natuurgebied’ wijzigen WEL het ‘kwetsbaar’ karakter herzien waardoor woningen & constructies & vakantieverblijven kunnen blijven bestaan Logische grenscorrecties van het gewestplan Wat is een structuurplan Beleidsdocument Grote lijnen toekomstige ontwikkeling Niet bindend voor de burger Wat is een ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vertaling principes GRS Concrete mogelijkheden op het vlak van ruimtelijke ordening Bindend voor de burger Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

4 Situering - stratenplan
Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … Opp. plangebied: ca. 39,20 ha

5 Situering - luchtfoto Albertkanaal Herentalsesteenweg - Lierseweg
Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … spoorlijn

6 Historiek 19e eeuw: ontginning gebied i.f.v. landbouw
1855: aanleg spoorlijn 1940: aanleg Albertkanaal Na WO II: aanleg E313, industriegebieden en verkavelingen : goedkeuring GRS-Grobbendonk : goedkeuring GRS-Herentals februari 2012: start opmaak RUP : schetsontwerp : definitief schetsontwerp : overleg met hogere overheid vnl. technische/juridische opmerkingen omtrent toepasbaarheid voorschriften; Herentals/Grobbendonk zullen afwegingen maken; eventuele aanpassing RUP. Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

7 Feitelijke toestand Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand
Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

8 Feitelijke toestand Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand
Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

9 Beleidskader RSV & RSPA Plangebied gelegen in buitengebied;
GRS-Herentals Afwegingskader zonevreemde woningen Hazenpad = woonkorrel type II in ruimtelijk kwetsbaar gebied ‘kwetsbaar’ karakter van het gebied is achterhaald Woningen moeten kunnen worden verbouwd, uitbreiden, … Gelet op ligging op grens met Grobbendonk kan er overleg worden gepleegd GRS-Grobbendonk Decretale bepalingen als uitgangspunt Grenscorrecties gewestplan Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

10 Juridische context Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand
Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

11 Juridische context Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand
Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

12 Onderzoek Screening annex bebouwingsvoorstel bestaande bebouwing
juridische screening planologische screening voorstel bebouwingsmogelijkheden Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

13 Bouwstenen RUP Hazenpad (1) Visie
historische waarde voor landbouw is achterhaald door aanleg grote infrastructuren (spoorlijn, Albertkanaal, E313) bestemming ‘natuurgebied’ (= ruimtelijk kwetsbaar gebied) is deels achterhaald door: dynamiek industriezones grootschalige detailhandel Lierseweg verstedelijkingsdruk Gevolg: versnippering en aantasting Verdere versnippering en aantasting o.a. PRUP nv Van Eynde & Roxy Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

14 Bouwstenen RUP Hazenpad (2) ‘Vertaling’ Herentals en Grobbendonk:
bestemming ‘natuurgebied’ behouden geen extra bebouwingsmogelijkheden dezelfde mogelijkheden als in ruimtelijke niet kwetsbaar gebied Codex m.b.t. zonevreemde woningen en constructies: voorziet basisrechten; stelt dat gemeente die basisrechten mogen aanvullen via de opmaak van een RUP. ‘WINST’ voor eigenaars/bewoners: herbouwen op dezelfde of gewijzigde plaats uitbreiden functiewijzigingen Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

15 Bouwstenen RUP Hazenpad (3) OPGELET vermoeden vergunning:
gebouwd voor gebouwd tussen en gewestplan hoofdzakelijk vergund: min. 90 % bovengronds volume is vergund Niet verkrot = niet meer voldoen aan elementaire eisen van stabiliteit Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

16 Verordenend grafisch plan Definitief schetsontwerp
Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

17 Voorschriften (1) M.b.t. zonevreemde woningen Algemeen
hoofdzakelijk vergund en niet verkrot goede ruimtelijke ordening Gabarit 2 bouwlagen + eventueel dak Verbouwen, herbouwen en uitbreiden aantal woongelegenheden ongewijzigd max. bouwvolume m³ Herstel bij vernietiging/beschadiging Gewijzigde inplanting Functiewijzigingen kantoor, vrij beroep of dienstverlening Max. 100 m² en < woonfunctie Vrijstaande bijgebouwen Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

18 Voorschriften (2) M.b.t. zonevreemde constructies Algemeen
hoofdzakelijk vergund en niet verkrot goede ruimtelijke ordening Verbouwen en herbouwen vergunning normale bedrijfsvoering max. 1 jaar terug nog uitgebaat Uitbreiden Herstel bij vernietiging/beschadiging Gewijzigde inplanting Functiewijzigingen indien gebouwen geschikt o.a. Opslag, Paardenhouderij, manège Dierenasiel, dierenpension, dierenartsenpraktijk Jeugdlogies, kinderboerderij, dierentherapie Tuinaanlegbedrijf Onderwijs, opleiding Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

19 Voorschriften (3) M.b.t. zonevreemde vakantieverblijven Algemeen
hoofdzakelijk vergund en niet verkrot goede ruimtelijke ordening Afmetingen en welstand max. grondoppervlakte 80 m² max. volume 240 m³ hoogte max. 5 m duurzame, aangepaste materialen gebouwen en verhardingen max. ½ perceelsopp. Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

20 En … Item Tijdsbestek GeCoRo’s – pre-advies dinsdag 24.02.2015
aanpassing RUP op basis: overleg hoger overheid overleg bewoners advies GeCoRo’s maart 2015 MER-screening voorlopige aanvaarding gemeenteraad mei 2015 openbaar onderzoek annex toelichting bevolking juni & juli 2015 behandeling bezwaren en adviezen door GeCoRo’s augustus & september 2015 definitieve aanvaarding gemeenteraad november 2015 goedkeuring provincie januari 2016 publicatie BS ??? Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

21 RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK
Digitale info: Toelichting bevolking dd Toelichting GeCoRo’s dd

22 RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK
Vragen ??? Toelichting bevolking dd Toelichting GeCoRo’s dd


Download ppt "RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK"

Verwante presentaties


Ads door Google