De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK Toelichting bevolking dd. 23.02.2015 Toelichting GeCoRo’s dd. 24.02.2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK Toelichting bevolking dd. 23.02.2015 Toelichting GeCoRo’s dd. 24.02.2015."— Transcript van de presentatie:

1 RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK Toelichting bevolking dd. 23.02.2015 Toelichting GeCoRo’s dd. 24.02.2015

2 Inhoud Inleiding  Aanleiding opmaak RUP  Wat is een structuurplan?  Wat is een RUP? Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische toestand Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … verdere timing

3 Aanleiding opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)  Uitvoering van het GRS-Herentals en GRS-Grobbendonk  NIET de bestemming ‘natuurgebied’ wijzigen  WEL het ‘kwetsbaar’ karakter herzien waardoor woningen & constructies & vakantieverblijven kunnen blijven bestaan  Logische grenscorrecties van het gewestplan Wat is een structuurplan  Beleidsdocument  Grote lijnen toekomstige ontwikkeling  Niet bindend voor de burger Wat is een ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)  Vertaling principes GRS  Concrete mogelijkheden op het vlak van ruimtelijke ordening  Bindend voor de burger Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

4 Situering - stratenplan Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … Opp. plangebied: ca. 39,20 ha

5 Situering - luchtfoto Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … Herentalsesteenweg - Lierseweg Albertkanaal spoorlijn

6 Historiek Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … 19 e eeuw: ontginning gebied i.f.v. landbouw 1855: aanleg spoorlijn 1940: aanleg Albertkanaal Na WO II: aanleg E313, industriegebieden en verkavelingen 25.01.2007: goedkeuring GRS-Grobbendonk 26.08.2010: goedkeuring GRS-Herentals februari 2012: start opmaak RUP 13.06.2013: schetsontwerp 06.01.2015: definitief schetsontwerp 27.01.2015: overleg met hogere overheid  vnl. technische/juridische opmerkingen omtrent toepasbaarheid voorschriften;  Herentals/Grobbendonk zullen afwegingen maken;  eventuele aanpassing RUP.

7 Feitelijke toestand Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

8 Feitelijke toestand Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

9 RSV & RSPA Plangebied gelegen in buitengebied; GRS-Herentals  Afwegingskader zonevreemde woningen  Hazenpad = woonkorrel type II in ruimtelijk kwetsbaar gebied  ‘kwetsbaar’ karakter van het gebied is achterhaald  Woningen moeten kunnen worden verbouwd, uitbreiden, …  Gelet op ligging op grens met Grobbendonk kan er overleg worden gepleegd  GRS-Grobbendonk  Afwegingskader zonevreemde woningen  Decretale bepalingen als uitgangspunt  Grenscorrecties gewestplan Beleidskader Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

10 Juridische context Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

11 Juridische context Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

12 Onderzoek Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … Screening annex bebouwingsvoorstel bestaande bebouwing juridische screening planologische screening voorstel bebouwingsmogelijkheden

13 Bouwstenen RUP Hazenpad (1) Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … Visie  historische waarde voor landbouw is achterhaald door aanleg grote infrastructuren (spoorlijn, Albertkanaal, E313)  bestemming ‘natuurgebied’ (= ruimtelijk kwetsbaar gebied) is deels achterhaald door:  dynamiek industriezones  grootschalige detailhandel Lierseweg  verstedelijkingsdruk Gevolg: versnippering en aantasting  Verdere versnippering en aantasting o.a. PRUP nv Van Eynde & Roxy

14 Bouwstenen RUP Hazenpad (2) Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … ‘Vertaling’ Herentals en Grobbendonk:  bestemming ‘natuurgebied’ behouden  geen extra bebouwingsmogelijkheden  dezelfde mogelijkheden als in ruimtelijke niet kwetsbaar gebied Codex m.b.t. zonevreemde woningen en constructies:  voorziet basisrechten;  stelt dat gemeente die basisrechten mogen aanvullen via de opmaak van een RUP. ‘WINST’ voor eigenaars/bewoners:  herbouwen op dezelfde of gewijzigde plaats  uitbreiden  functiewijzigingen

15 Bouwstenen RUP Hazenpad (3) Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … OPGELET vermoeden vergunning:  gebouwd voor 22.04.1962  gebouwd tussen 22.04.1962 en gewestplan hoofdzakelijk vergund: min. 90 % bovengronds volume is vergund Niet verkrot = niet meer voldoen aan elementaire eisen van stabiliteit

16 Verordenend grafisch plan Definitief schetsontwerp Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

17 Voorschriften (1) M.b.t. zonevreemde woningen Algemeen  hoofdzakelijk vergund en niet verkrot  goede ruimtelijke ordening Gabarit 2 bouwlagen + eventueel dak Verbouwen, herbouwen en uitbreiden  aantal woongelegenheden ongewijzigd  max. bouwvolume 1.000 m³ Herstel bij vernietiging/beschadiging Gewijzigde inplanting Functiewijzigingen  kantoor, vrij beroep of dienstverlening  Max. 100 m² en < woonfunctie Vrijstaande bijgebouwen Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

18 Voorschriften (2) M.b.t. zonevreemde constructies Algemeen  hoofdzakelijk vergund en niet verkrot  goede ruimtelijke ordening Verbouwen en herbouwen  vergunning normale bedrijfsvoering  max. 1 jaar terug nog uitgebaat Uitbreiden Herstel bij vernietiging/beschadiging Gewijzigde inplanting Functiewijzigingen indien gebouwen geschikt o.a.  Opslag,  Paardenhouderij, manège  Dierenasiel, dierenpension, dierenartsenpraktijk  Jeugdlogies, kinderboerderij, dierentherapie  Tuinaanlegbedrijf  Onderwijs, opleiding Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

19 Voorschriften (3) M.b.t. zonevreemde vakantieverblijven Algemeen  hoofdzakelijk vergund en niet verkrot  goede ruimtelijke ordening Afmetingen en welstand  max. grondoppervlakte 80 m²  max. volume 240 m³  hoogte max. 5 m  duurzame, aangepaste materialen  gebouwen en verhardingen max. ½ perceelsopp. Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En …

20 Inleiding Situering Historiek Feitelijke toestand Beleidskader Juridische context Onderzoek Bouwstenen RUP Verordenend grafisch plan Voorschriften En … ItemTijdsbestek GeCoRo’s – pre-adviesdinsdag 24.02.2015 aanpassing RUP op basis: overleg hoger overheid overleg bewoners advies GeCoRo’s maart 2015 MER-screeningmaart 2015 voorlopige aanvaarding gemeenteraad mei 2015 openbaar onderzoek annex toelichting bevolking juni & juli 2015 behandeling bezwaren en adviezen door GeCoRo’s augustus & september 2015 definitieve aanvaarding gemeenteraad november 2015 goedkeuring provinciejanuari 2016 publicatie BS???

21 RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK Toelichting bevolking dd. 23.02.2015 Toelichting GeCoRo’s dd. 24.02.2015 Digitale info: www.herentals.be/rup-hazenpad http://www.grobbendonk.be/product/512/default.as px?_vs=0_N&id=1145 http://www.grobbendonk.be/product/512/default.as px?_vs=0_N&id=1145

22 RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK Toelichting bevolking dd. 23.02.2015 Toelichting GeCoRo’s dd. 24.02.2015


Download ppt "RUP HAZENPAD HERENTALS & GROBBENDONK Toelichting bevolking dd. 23.02.2015 Toelichting GeCoRo’s dd. 24.02.2015."

Verwante presentaties


Ads door Google