De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. HET «VERZEKERINGS»PRINCIPE VNL. TOEGEPAST OP « AO+ » De verzekeraar die alles met u deelt, zelfs zijn winst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. HET «VERZEKERINGS»PRINCIPE VNL. TOEGEPAST OP « AO+ » De verzekeraar die alles met u deelt, zelfs zijn winst."— Transcript van de presentatie:

1 1. HET «VERZEKERINGS»PRINCIPE VNL. TOEGEPAST OP « AO+ » De verzekeraar die alles met u deelt, zelfs zijn winst

2 1.0. INDELING VERZEKERINGSPRODUCTEN VERZEKERING Schadeverzekering -zaakschadeverzekering -aansprakelijkheidsverz. -rechtsbijstand persoonsverzekering « VS » geheel of gedeeltelijke vergoeding van schade (al dan niet in evenredigheid) Patrimonium t echnische verzek. (machine- breuk, ….), brand, vloot, inform. Derden (BA) BA uitbating BA na levering produkt of dienst Immatriële GEVOLGSCHADE? verzekering lichamelijke schade Medewerkers AO-verzekeringen, AO-excedent gewaarborgd loon « VB » uitkering « vast » bedrag onafhankelijk van de omvang van de schade / Levens- & hospitalisatie- verzek. (ind.) groepsverzekering, hospitalisatieverzekering 2 Schadeoorzaken : natuur, mens, techniek (of samen) Schadegevolgen: patrimium, derden, medewerkers, bedrijfsinkomsten Rol «safety»adviseur « veiligheid, gezondheid, welzijn » « technical (?) risk-manager » = ruimer dan..maar (nog) niet goed gekend bij…

3 1.1. « DEKKING » PER VERZEKERINGS- PRODUCT (« POLIS ») ( RISICOTYPE !) 3 € schadetype VRIJSTELLING EXCEDENTVERZEKERD UITSLUITING VERZEKERD X1X1 X2X2 XiXi Y1Y1 Y2Y2 ?? ? ?

4 Verzekeraar: enkel een deel van h/de risico(’s) én enkel in € ! voor: via productiediensten tijdens: via PA-diensten verz. als…: via schadediensten Onderneming: voor:door financ./adm. cel tijdens: vnl. door PA ondern. als…:door financ./adm. cel Optimum (€) !? niveau-aanpassingen ! brand AO 1.2. «VERZEKERING»:DE IJSBERGTHEORIE verzekerde risico’s « waarborgen (€!) » (NOG) NIET verzekerde risico’s en/of verzekerbare risico’s Maatschappij? Fin. Probl. AO 4

5 1.3. SELECTIVITEIT AO-VERZEKERAAR (1) 1.Doelstelling AO-verzekering (« verz. wet »)  Wie en wat is «verzekerd»? Specifieke wetgeving  soc. vrede = « slechts » geformaliseerde vergoeding v/h slachtoffer Opgelet: indien derden  BA- problematiek (BW: bewijs van fout, schade en verband) !  dan wel bijkomende vergoedingen (leed,…) !  Wanneer verzekeren? (onbetaalde!) ondergeschikth. (uitz. interim)  adm. via RSZ (uitz. studenten vakantiemaand) m.i.v. de AWEGO  Uitsluitingen (bewijs door verzekeraar via FAO)  slechts bij 0,11 % v/d AO gegronde klachten 5

6 1.3. SELECTIVITEIT AO-VERZEKERAAR (2) 2.(Technische) bepaling verzekeringspremie  Via brutolonenpakket (aantal wn, loon wn)  Via financiële en preventiestatistieken (1,3,5 jaar) - Activiteitssector (>> NACE-code indeling)! - Onderneming via representatieve schadestatistiek (voldoend groot aantal overeenkomstige schaden?) KMO-land : relevantie i.g.v. kleine onderneming : P (invaliditeit en grootte)? KO: 1/20 jaar!  problematiek premiedifferentiatie («bonus/malus»)  Inspectiebezoeken (vnl. bij contractfase) Vermindering/vermeerdering van het risico: « aanzienlijk en blijvend »  dus post via statistiek Kost AO volgt min of meer Eg(g) maar specifieke familiale situatie bij invaliditeit, overlijden … (€). 6

7 1.3. SELECTIVITEIT AO-VERZEKERAAR (3) 3.Opmerkingen  Certificaten o.a. VCA («enkel» Fg, AWEGO niet inbegr.)  Groeiende impact én complexiteit (wetgeving volgt!) - ook gerelateerde verzekeringen (groep,hospitalisatie,…) - van (en naar) derden: «toch maar derden» (pré) maar i.g.v. AO ook « verhaal » bij BA-verz. (post) vb : interim-arbeid; contracting: ontploffing in chem. fabriek; aannemer: instorting na dakwerken in logistieke centrale - gehuurd materieel zijn ook « arbeidsmiddelen » (CBM!) - mobiliteitsproblematiek AWEGO, taal, buitenland(ers),. Rol PA deel AO (terug) belangrijker /(nog)onderschat 7

8 DE DOOR DE VERZEKERING GEDEKTE KOSTEN (geformaliseerd !) 90% van het basisloon (plafonnering!) medische kosten/kosten hospitalisatie invaliditeits- en/of overlevingsrente verzekeringspremie in verband met het risico kwaliteitsverlies en beelddegradatie productiviteitsverlies/opleidingskosten strafrechtelijke boeten (?) + kosten “rimpeleffect” «VERZEKERING AO» = TOP V/D IJSBERG Persoonsverzekering : - hospitalisatieverz., groepsverz., - gewaarborgd loon AO blijft centraal !  PA !? (Im)materiële schadeverz. : -eigen schade: ARB, ABR,… -schade aan derden: BA (bouw) (exploitatie),… DE DOOR DE ONDERNEMING GEDEKTE KOSTEN 8

9 2. PREVENTIEACTIVITEITEN (AO) DOOR DE ONDERNEMING EN DE ROL VAN DE VERZEKERAAR De verzekeraar die alles met u deelt, zelfs zijn winst

10 10 EU ARAB/CODEX AREI PREVENTIEADVISEUR VLAREM I & II BODEMDECREET MILIEUCOORDINATOR intern milieu Vergunning Art. 52 ARAB BRANDWEER POLITIE SECURITY-OFFICER EU Ministerie van Milieu (Gewest Vlaanderen) SAFETY HEALTH Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (federaal ) SECURITY Ministerie van Binnenlandse Zaken (federaal) ENVIRONMENT 2.0. ROL VAN DE “STURENDE” INSTANTIES

11 2.1. ALGEMENE METHODIEK « DRBS » RISICOINVENTARISATIE & -ANALYSE «RIE» = optimalisering van het risicobeheer in de breedste zin 1. Veiligheidstechnisch: risico’s opsporen en minimaliseren ! - wetgeving (ARAB, CODEX, AREI, VLAREM, technische normen,…) - verzekeringsvoorschriften + 2.Financieel: risico’s inperken ? - immateriële gevolgschade (eigen, derden) niet vergeten - opgelet voor n-verz. risico’s: geen polis (of uitsluiting) - contingency plan PROBLEEM: de PA, HL alsook (operationele) medewerkers hebben geen/onvoldoende info ivm diverse relevante polisvw. 11

12 12 MOGELIJKE VERLIEZEN (DOELSTELLING) identificatie (alles?) analyse (volledig!?) soorten risico’s identificatiemethodesdoelstellingen belang HAALBAARHEID VAN ALTERNATIEVE BEHANDELINGSMETHODES risicovermindering risicofinanciering preventie protectie retentieoverdracht SELECTIE+TOEPASSING VAN DE BEST GESCHIKTE TECHNIEKEN keuze van selectiecriteriabeslissingsregels Zoek Murphy’s tijdbommen ondanks/dankzij….! Vind alternatieve oplossingen ondanks/dankzij…! 2.2.HET RM-PROCES IN HET ALGEMEEN

13 2.2a RM-PROCES (AO) : DOMINOMODEL (Heinrich: algem. model  Bird: veiligheid) soort letsel afwijkende gebeurtenis onjuiste condities betrokken voorwerp AO : ? verzekeraar !

14 2.2b RM-PROCES(AO): muop/mmmm-analyse! Passief (naar) Actief (van) MENSUITRUSTINGOMGEVINGPRODUCT MENS psycho-sociaal: groepsgeest, privé-problem., H.L.,… onderhoud en controle design&ergono mie derden, interim- arbeid wijze van opslaan UITRUSTING PBM, CBMcompatibiliteit van de verbon- den machines lawaai, trillingen,… verpakking OMGEVING zowel interne als externe milieuproblema- tiek zowel interne als externe factoren: invallen door…, ontploffing interferentie ex- terne en interne factoren (superpositie van lawaai, trillingen) interferentie externe en interne fact. (int. vlam + externe gasw.) PRODUCT opleidinginvloed gebr. producten op.. afvalproblema- tiek zelfontbran- ding 14 ? verzekeraar !

15 2.2c RM-PROCES (AO) : drie oorzaken van verliezen en hun respect. beheerssystemen BEHEERS- MAATREGELEN HARDWARE SOFTWARE HUMAN WARE TECHNIEK ORGANISATIE CULTUUR PROCESS HUMAN SAFETY WARE MANAGEMENT SYSTEM ontwerp (norm,CE) vakbekwaamheid communicatie layout opleiding motivatie inspectie selectie observatie keuringen instructies discipline onderhoud procedures gedrag verzekeraar ! 15

16 2.2d RISICOREDUCTIE : Fg-Eg hyperbool 16 2 1 mmmm

17 2.3.PREVENTIEDIENST VERZEKERAAR EDPB « VDPB » EDPB  Basis: kosten-gedreven (€) (+ commercieel)  Gevolg: - vnl. AO en aanverwanten (polis-gebonden) - vnl. grote(re) risico’s ≠ grote(re) wg. ! - vnl. werkvloer gericht (minimaliseren AO-kosten) - eigen voordelen igv E&E ! « VDPB »  Basis: wetgeving (Codex) (+ commercieel)  Gevolg: - welzijn wn. in het algem. (met ondermeer AO) - overal (ook de kleine wg.!) - eerder admin. gericht (soms min. «ok» voor wg.) - eigen voordeel igv E&E ? nodig ! 17

18 2.4. ALGEMENE TAKEN VAN DE PREVENTIEDIENST VERZEKERAARS (1)  HET TER BESCHIKKING STELLEN AAN DE KLANT VAN DE ERVARINGSDESKUNDIGHEID VAN HUN PREVENTIEDIENST.  KLANTEN “KLANKBORD”! Preventieadviseur verzekeraar = inspecteur (ministerie)  OPMAKEN EN DOORSTUREN VAN AO-STATISTIEKEN - jaarrapporten inspectie - igv een inschrijving bij een aanbesteding - VCA, ISO, …  VERDELING VAN STICKERS, AFFICHES EN ZEKER OOK BROCHURES, TYPE-DOCUMENTEN (JAP, GAP, EAO), TECHNISCHE STEEKKAARTEN, CHECKLISTEN,… I.V.M. PREVENTIE.  ADVIES, ANTWOORDEN OP ALLE SOORTEN VRAGEN, O.A. : - Problemen met bijv. arbeidsinspectie - Advies specifieke wetgeving, vnl. recente aanpassingen (veiligheidscoördinatie, EAO, …. ) 18 WIN-WIN SITUATIE

19 2.4. ALGEMENE TAKEN VAN DE PREVENTIEDIENST VERZEKERAARS (2)  HET OPZETTEN VAN VEILIGHEIDSCAMPAGNES Fg Egr Egg FV :- Een 20-tal bedrijven/jaar - Slaagpercentage : 75 %. VERZWAARDE RISICO’S.  MEEWERKEN AAN HET VEILIGHEIDSBELEID (JAP, GPP, DRBS,..). MEEHELPEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN CERTIFICATEN ZOALS VCA (“veiligheid checklist aannemers”), BeSaCC, ISO 9001,…  AANPAK VAN GEDRAGSVERANDERING Bewustwordingsproces, attitude, gedragsobservatie, opstellen van duidelijke gedragsregels, afspraken (commitment), …… (!attitude versus gedrag!) Participatie werknemer bij het vinden van veiliger oplossingen  motivatie verhogen!  Diverse - aanpak EHBO - problematiek aangepast werk OPMERKING - link met de familie alsook de veiligheid thuis 19 WIN-WIN SITUATIE

20 2.5. PREVENTIEACTIVITEITEN : BESLUIT  Algemeen : rol «PA»  « technical(?) risk-manager » « VGW » « VGWMKS….?» zowel op techn., hum. als fin. vlak = ruimer dan..maar (nog) niet goed gekend bij…  Deel AO (kern): rol «PA» wordt steeds complexer = (terug) belangrijker… maar (nog)onderschat.  (Schade)verzekeraar als ervaringspartner (met parallelle belan- gen !) desgevallend tijdig te betrekken: sturende instanties maatschappij (sl. 10) bepalen deels beheerssystemen onderneming (sl. 15) welke dan de betrokken verzekeringsprodukten verzekeraar/makelaar (sl. 2) deels bepalen. Probleem : infogebrek PA, HL alsook (operationele) medewerkers over de diverse relev. polisvw.  Toekomstige situatie : « human ware » of m.a.w. HRM wordt relatief steeds belangrijker in het DRBS. 20

21 3. DE MACRO-BENADERING MEER WETGEVING (sociale partners), MEER PREVENTIE (onderneming), MINDER KOSTEN (verzekeraar) ? De verzekeraar die alles met u deelt, zelfs zijn winst

22 3.1. EVOLUTIE KOSTEN AO VOOR DE VERZEKERAAR  Directe kosten = kost verzekeraar - aantal ernstige AO op het werk * - directe (medische) kost / AO  Indirecte kosten = kost onderneming (rimpeleffectkosten >> preventiekosten!) * Kwantitatief:vermindering tewerkstelling in de industrie (bouw niet inbegr. ) 1950: 50 % ; 2000: 20 % ; 2010: 15 % ; 2020: ? Kwalitatief : automatisering  restenergieproblematiek maar toch ook CE!? 22

23 3.1a RELATIE KOSTEN AO EN OMZET (1)  I.g.v. een AO: (in)directe kosten stijgen én omzet daalt m.i.v. een « rimpeleffect » Winst (W) = Omzet (O) – Kosten (K)  Op basis van een gegeven winstmarge dient men een extra omzet (X €) te realiseren (in de huidige economische situatie!) om dat verlies (Y € kosten), terug te verdienen !!! X >> Y indien vnl. variabele kosten ! 23

24 3.1a RELATIE KOSTEN AO MET OMZET (2)  Stel indirecte kost AO = 15.000 € bruto winstmarge = 15 % Veronderstel verder dat alle kosten enkel: 1. variabel zijn (kosten proportioneel met de produktie). Dan nodige extra omzet om dezelfde winst- marge te behouden: 15.000 / 0,15 = 100.000 € ! 2. vast zijn dan extra omzet : 15.000 €  Dus wat indien dergelijke AO niet (nooit) meer zouden plaatsvinden… rendementsverlies >(>) preventiekosten (na ernstig AO) t ? (vnl. voor AO) 24

25 3.2. EVOLUTIE WETGEVING AO VOOR DE VERZEKERAAR  Bijkomende wetgeving via verzekeraars (die AO betaalt): - extra bijdrage (0,02%) ivm niet aangegeven AO (z. kas) - « bonus/malus » (alternatief ?) - « verzwaard risico » (verhoging E&E ?) - …….  Aanpak veiligheidswetgeving  mo(e)tivatie wn/wg (?) - controlerend (?) (re-actief) i.p.v. OOK stimulerend (pro-actief) vb. Nl. - ongelijke aanpak - inter: bijv. verkeersveiligheid: directe sancties (flitspaal) versus advies&gedoogbeleid lDPB/EDPB/CPBW/…. - intra: bijv. : « CE » versus - i.v.m. de wg. : veiligheidscoördinatie - i.v.m. de wn. : echte restrisico’s; bijv. (trap)ladders 25

26 26 3.3. SPECIFIEKE SITUATIE K(M)O logistiek« proces-/lijnindustrie » (scheikunde, auto,…) administratiebouw risico AO (€) AO- impact op productie proces (€) (Niet-gekende) verschillen met KO vnl. bouw versus…: impact op het productieproces i.g.v. AO  extra «mo(e)tivatie» via bijkomende, specifieke wetgeving o.a. voor de bouwsector? bijkomende wetgeving

27 27 3.4. MACRO-BENADERING : BESLUIT  (In)directe kosten (zowel dus van onderneming als verzekeraar) blijven stijgen en hebben bovendien een ernstige impact op het rendement van de onderneming. Rendementsverlies (ernstig AO) >(>) preventiekosten.  Het effect van de « wetgeving vooraf » (voor het AO) laat wel op zich wachten en is uiteindelijk « relatief » : enkel vermindering van het aantal AO (in hoeverre veelal door toedoen van o.a. economische factoren…2009,…..?) De wetgever heeft dit evenwel begrepen: (nogmaals) bijkomende wetgeving « wetgeving nadien » (na het AO) wat resulteert in zeer specifieke KB’s : « EAO », « verzwaard risico », … Maar de ware problematiek blijft (zie volgende slide). Dus zeker ook voor de verzekeraar !

28 Dragen van PBM’s? Toepassen van CBM’s? illusie De grote illusie: « wetgeving (alleen) lost deze problematiek altijd en overal wel op ! » ? % ondernemingen ?? ? Problematiek keuze mentaliteit werknemers ?! BACK TO BASIC : ONVEILIG WERKEN, DAT VOEL JE (ON)GELUKKIG NIET (TIJDIG)! Wordt alsmaar vervolgd en wordt nooit (op)gevolgd. Voor hoe lang nog ?! 28


Download ppt "1. HET «VERZEKERINGS»PRINCIPE VNL. TOEGEPAST OP « AO+ » De verzekeraar die alles met u deelt, zelfs zijn winst."

Verwante presentaties


Ads door Google