De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer

2 ● Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer

3 Opwekking 574 Groot is Hij allerhoogste heer, onze vredevorst; wat een God is Hij! (2x) Halleluja, halleluja. Halleluja. wat een God is Hij! (2x) Halleluja, aan Hem zij de glorie, rijkdom en macht; wat een God is Hij! (2x)

4 Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer

5 175 C

6 Opwekking574: ● Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer

7 Psalm 87: 1 - 5 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

8 Psalm 87: 1 - 5 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt’ en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die Mij kennen en bezingen.

9 Psalm 87: 1 - 5 3 De Filistijnen, Tiriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

10 Psalm 87: 1 - 5 4 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kindren dragen.

11 Psalm 87: 1 - 5 5 Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

12 Opwekking574: Psalm87: ● Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer

13 Onderscheiden van de Wereld 1Stel dat er over 20 jaar geen kerk meer in Eindhoven- Best is – welk gevoel geeft je dat? Opluchting, cynisme, verdriet, paniek, ‘ook goed…’

14 Onderscheiden van de Wereld 2Lid zijn van de kerk geeft me vaak het gevoel van scheiding ten opzichte van andere mensen (‘de wereld’). Dat vind ik / vinden mijn kinderen moeilijk aan kerk.

15 Onderscheiden van de Wereld 3De preek neemt een te grote plaats in in de kerk.

16 Onderscheiden van de Wereld 1Het wezen van de kerk is ‘de Heer aanroepen’ Efeze 3 20 Aan hem, die door de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk … tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

17 Onderscheiden van de Wereld 1Het wezen van de kerk is ‘de Heer aanroepen’ Hand 13 1 Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. 2 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’

18 Onderscheiden van de Wereld 1Het wezen van de kerk is ‘de Heer aanroepen’ Gen 4 Lamech zei tegen zijn vrouwen: ‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, die sla ik dood

19 Onderscheiden van de Wereld 1Het wezen van de kerk is ‘de Heer aanroepen’ Gen 4 26 Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.

20 Onderscheiden van de Wereld 2 God brengt mensen bij elkaar!

21 Onderscheiden van de Wereld 2God brengt mensen bij elkaar! 1 Petrus 2 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een konink- rijk van priesters, een heilige natie

22 Onderscheiden van de Wereld 2God brengt mensen bij elkaar! HC 27 …de kinderen van de heiligen (moeten) gedoopt en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden

23 Onderscheiden van de Wereld 2God brengt mensen bij elkaar! Jac 4:4 Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

24 Onderscheiden van de Wereld 2God brengt mensen bij elkaar! Efese 2 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken…

25 Onderscheiden van de Wereld 2God brengt mensen bij elkaar! Efese 2 …dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader…19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen,

26 Onderscheiden van de Wereld 3 Moge de samenleving het zien!

27 Onderscheiden van de Wereld 3 Moge de samenleving het zien! Jacobus 4:1-4 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u (in de kerk!) toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? 2 U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht…

28 Onderscheiden van de Wereld 3 Moge de samenleving het zien! Jacobus 4:1-4 …en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. …Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriend- schap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

29 Onderscheiden van de Wereld 3 Moge de samenleving het zien! 1 Petrus 2 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. U bent een uitverkoren geslacht (gemeenschap), een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

30 Onderscheiden van de Wereld 3 Moge de samenleving het zien! 1 Kor 1 NBV Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen (Laat hij de Heer roemen!) NBG (Wie roemt roeme in de Here! (Wie roemt roeme de Here!)

31 Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie ● Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer

32 Psalm 81: 1, 2, 8 1 Jubelt voor de Heer, juicht in uw gezangen. Jakobs God zij eer. Hij heeft alle macht, Hij is onze kracht, Hij moet lof ontvangen.

33 Psalm 81: 1, 2, 8 2 Zingt bij harp en luit, slaat de tamboerijnen. Bij bazuingeluid breekt de feestdag aan. Laat bij volle maan heel het volk verschijnen.

34 Psalm 81: 1, 2, 8 8 Open maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig, pleit op mijn verbond: al wat u ontbreekt schenk Ik, als u 't smeekt, mild en overvloedig

35 Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 ● Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer

36 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

37 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

38 Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer

39 182 C

40 Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer

41 Uitnodiging: Vanavond is er de mogelijkheid om de jongeren die belijdenis hebben gedaan te feliciteren. U bent van harte welkom tussen 20.30 en 22.30 uur in het Pandje om, onder het genot van een hapje en drankje, samen met de jongeren dit feest mee te vieren.


Download ppt "Opwekking574: Psalm87: Bijbelstudie Psalm81:1, 2, 8 Gezang179a:Gz 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. U van der Meer Tiel Collecte:De Wegwijzer."

Verwante presentaties


Ads door Google