De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zondag 15 maart 2015 Voorganger: Ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: Greet Lindenberg Orgel: Erik Hofstede Lezingen: Genesis 18: 1-10 Marcus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zondag 15 maart 2015 Voorganger: Ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: Greet Lindenberg Orgel: Erik Hofstede Lezingen: Genesis 18: 1-10 Marcus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zondag 15 maart 2015 Voorganger: Ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: Greet Lindenberg Orgel: Erik Hofstede Lezingen: Genesis 18: 1-10 Marcus 9: 30-37

2 Vandaag worden gedoopt:
Lois van Benthem Suze Rook

3 NLB 888 = schoollied deze week We zingen het 2x.
Lift up your heads to the coming King; bow before Him and adore Him, sing to His majesty: let your praises be pure and holy. giving glory to the King of kings.

4 Welkom

5 Aansteken kaarsen door Roald

6 NLB 107: 1 en 7 Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat! Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat. Al wie, door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, naar huis werd heengeleid, zal van zijn liefde spreken.

7 NLB 107: 1 en 7 Laat ons nu voor de Here zijn goedertierenheid
toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot de vrede.

8 Bemoediging en groet

9 GOTZ 187 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

10 Inleidende woorden

11 Kyriegebed

12 Tussentijds 9: 2, 3, 5, 13 en 14 De vragen huizen in ons hart.
Gij die de duisternis ontwart: Kyrie eleison!

13 Tussentijds 9: 2, 3, 5, 13 en 14 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan: Kyrie eleison!

14 Tussentijds 9: 2, 3, 5, 13 en 14 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast: Kyrie eleison!

15 Tussentijds 9: 2, 3, 5, 13 en 14 Om alles wat U tegenspreekt
een wereld waar uw Naam ontbreekt: Kyrie eleison!

16 Tussentijds 9: 2, 3, 5, 13 en 14 Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison!

17 Gebed om de Geest

18 Opstap: voelen

19 Kinderen gaan naar nevendienst

20 Schriftlezing Gen. 18: 1 t/m 10 (NBV)
1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep

21 Schriftlezing Gen. 18: 1 t/m 10 (NBV)
3 En zei: 'Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk.

22 Schriftlezing Gen. 18: 1 t/m 10 (NBV)
5 Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?' Zij antwoordden: 'Wij nemen uw uitnodiging graag aan.' 6 Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. 'Vlug,' zei hij, 'drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.'

23 Schriftlezing Gen. 18: 1 t/m 10 (NBV)
7 Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8 Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

24 Schriftlezing Gen. 18: 1 t/m 10 (NBV)
9 'Waar is Sara, uw vrouw?' vroegen zij hem. 'Daar, in de tent,' antwoordde hij Toen zei een van hen: 'Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.' Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat.

25

26 Schriftlezing Mar. 9: 30 t/m 37 (NBV)
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31 Want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.'

27 Schriftlezing Mar. 9: 30 t/m 37 (NBV)
32 Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?' 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was.

28 Schriftlezing Mar. 9: 30 t/m 37 (NBV)
35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.' 36 Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen:

29 Schriftlezing Mar. 9: 30 t/m 37 (NBV)
37 'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'

30 Liedboek 782

31 Liedboek 782

32 Overdenking

33

34

35

36 Opwekking 268 Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.

37 Opwekking 268 Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

38 Opwekking 268 En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

39 Opwekking 268 Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

40 Opwekking 268 Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg.

41 Opwekking 268 Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

42 Opwekking 268 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.

43 Opwekking 268 Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

44 Kinderen komen terug in de kerk

45 Kinderlied: Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin; God houdt van jou. Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;

46 Kinderlied: Ben je groot of ben je klein
Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt. Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet: God houdt van jou. Hij is vol liefde. God houdt van jou.

47 Dienst van de Doop

48 Presentatie en naamgeving

49 Gedicht door Andrea Sikkema

50 Doopgebed

51 Zoals de vlinders leven(mel.Gez 341)
voor bloemen en de zon, zo ben jij ons gegeven vanuit de levensbron om met ons door de dagen naar licht en toekomst toe door God te zijn gedragen Zijn liefde wordt nooit moe.

52 Zoals vlinders leven(mel.Gez.341)
Zoals de verre vogels op zoek zijn naar hun land, zo ben jij hier gekomen, geschenk uit God zijn hand. Wees welkom, kind van mensen, en weet je bij ons thuis. deel onze diepste wensen. Gods zegen zij jouw huis.

53 Gedicht door Roald Rook

54 Doop

55 GOTZ 79: 1, 2 en 4 Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee, maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met ons mee. >>

56 GOTZ 79: 1, 2 en 4 >> refrein Je hebt al een naam,
maar je krijgt er een bij op dit feest want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

57 GOTZ 79: 1, 2 en 4 Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent, van je houdt. >>

58 GOTZ 79: 1, 2 en 4 >> refrein Je hebt al een naam,
maar je krijgt er een bij op dit feest want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

59 GOTZ 79: 1, 2 en 4 Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw omdat zij vandaag bij dit dopen Gods Naam legden naast die van jou. >>

60 GOTZ 79: 1, 2 en 4 >> refrein Je hebt al een naam,
maar je krijgt er een bij op dit feest want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

61 Opname in de gemeente Vraag aan de gemeente: wilt u Lois van Benthem en Suze Rook opnemen in uw midden en hen voorgaan in geloof, zodat zij hun doop leren be amen? Gemeente: Ja, dat beloven wij

62 Voorstellen aan de gemeente
Zingen Opwekking 334

63 Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.

64 Opwekking 334 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

65 Opwekking 334 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

66 Opwekking 334 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

67 Opwekking 334 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

68 Opwekking 334 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

69 Aansteken van de doopkaars en aanbieden van doopgeschenken

70 Dankgebed en voorbeden

71 Collecte bestemd voor diaconie

72 NLB 838: 1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt, O Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, Het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, Uw waarheid openbaren.

73 NLB 838: 1, 2 en 4 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen als kind’ren willen wezen.

74 NLB 838: 1, 2 en 4 Wij danken U, O liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord, het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven wij uit uw liefde leven.

75 Wegzending en zegen

76 Vandaag werden gedoopt:
Lois van Benthem Suze Rook


Download ppt "Welkom Zondag 15 maart 2015 Voorganger: Ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: Greet Lindenberg Orgel: Erik Hofstede Lezingen: Genesis 18: 1-10 Marcus."

Verwante presentaties


Ads door Google