De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling VTC Informatieveiligheid softwareleveranciers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling VTC Informatieveiligheid softwareleveranciers"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling VTC Informatieveiligheid softwareleveranciers
Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Voorstelling VTC Informatieveiligheid softwareleveranciers Caroline Vernaillen 18 juni 2014

2 Vlaamse Toezichtcommissie
WIE Wie zijn wij adviseurs van de VTC De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Controleren van stromen van persoonsgegevens die uitgaan van een Vlaamse instantie (cf. decreet openbaarheid bestuur) → ook lokale besturen → ook onderwijsinstellingen Hoe: 1° machtigen van die stromen (criteria privacywet – zie verder) 2° adviezen (regelgeving, VDI-decreet) 3° beantwoorden van vragen en begeleiding Opgericht bij E-GOV decreet 18 juli 2008 Verantwoording aan Vlaams Parlement Vlaamse Toezichtcommissie

3 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Finaliteit of doelmatigheid (art. 4, §1, 2°): Doeleinde van de verdere verwerking van persoonsgegevens? Oorspronkelijk doeleinde? De persoonsgegevens dienen te worden verkregen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, en enkel niet verder mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de oorspronkelijk doeleinden van de gegevensverwerking. + eerlijk en rechtmatig (art. 4, §1, 1°) Proportionaliteit (art. 4, §1, 3°): de persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor ze worden verkregen of waarvoor ze verder worden verwerkt. + nauwkeurig, up to date (art. 4, §1, 4°) Bewaartermijn: persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden (art. 4, §1, 5°). Transparantie (art. 9-15): de gegevensverwerker heeft de verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie de gegevens worden gebruikt (art. 9). Veiligheid (art. 16): gepaste technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, diefstal, wijziging van en toegang tot en iedere andere niet toegelaten verwerking = passend beveiligingsniveau. Veiligheidsconsulent: verplichting art. 9 e-gov.decreet + BVR 15/05/09 Vlaamse Toezichtcommissie

4 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Artikel 9: Veiligheidsconsulent Iedere instantie die een authentieke gegevensbron beheert die persoonsgegevens bevat, iedere instantie die elektronische persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, en iedere entiteit die overeenkomstig artikel 4, § 3, aangewezen is en persoonsgegevens verwerkt, wijst een veiligheidsconsulent aan. De Vlaamse Regering bepaalt de opdrachten en de manier van aanwijzing van die veiligheidsconsulenten. Vlaamse Toezichtcommissie

5 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Voorwaarden in machtigingen Veiligheidsconsulent Veiligheidsplan →VTC: machtiging zal pas in werking treden voor lokale besturen die voldoen aan voorwaarden → Privacycommissie ook al zo’n voorwaarden Vlaamse Toezichtcommissie

6 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Veiligheidsconsulent en plan: afspraken voor onderwijsinstellingen Principe: elke onderwijsinstelling een VC Praktische oplossing: contactpersoon informatieveiligheid en ondersteuning vanuit het ministerie Onderwijs en Vorming Cf. machtigingen Lukt niet (tijdig) Vlaamse Toezichtcommissie

7 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Veiligheidsconsulent: afspraken voor onderwijsinstellingen Afspraken overleg VTC - AgODi – onderwijskoepels 20 maart 2013 De VTC vraagt dat de vertegenwoordigers van elk onderwijsnet tegen september - oktober 2013 een globale visie hebben hoe ze de informatieveiligheid in de scholen zullen aanpakken. Tegen midden 2014 moeten er concrete stappen in de richting van minimale veiligheidsnormen zijn gezet. De VTC zal ook de opschorting van de machtigingen opnieuw in overweging nemen. De verschillende onderwijsorganisaties zullen hiervoor ook samenwerken en ideeën omtrent de aanpak uitwisselen. Het GO! heeft hiervoor in een voorbereidende vergadering een oproep gelanceerd. AgODi is bereid om hierbij ondersteuning te bieden. Vlaamse Toezichtcommissie

8 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Sancties: niet naleven privacywet is strafbaar verwerking/gegevensstroom kan worden stopgezet tuchtsancties/ontslag Schadeclaims Vertrouwen in de overheid – onderwijsinstelling krijgt een deuk Vlaamse Toezichtcommissie

9 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Informatieveiligheid - risicobeheersing Informatieveiligheid ook informatie op papier betreft niet alleen persoonsgegevens maar ook andere vertrouwelijke informatie de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie voor beleid, voor dossierverwerking,… Vlaamse Toezichtcommissie

10 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Informatieveiligheidsplan ISO norm als inspiratie (cf. IT-dienst) Richtsnoeren privacycommissie richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf - Richtsnoeren voor steden en gemeenten en integratie met OCMW Vlaamse Toezichtcommissie

11 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Informatieveiligheidsplan ! risico-analyse ! awareness ! voldoende middelen ! stappenplan ! contract met de verwerker (art. 16, §1, WVP) Art. 16, §4, WVP + art. 17 Eur. PrivacyRL Art. 16, § 4, WVP: “Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, moeten de verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in België, alsmede de verwerker, de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's.” Art. 17 Eur. RL: “2. De Lid-Staten bepalen dat de voor de verwerking verantwoordelijke, in geval van verwerking te zijnen behoeve, een verwerker moet kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking en moet toezien op de naleving van die maatregelen.” Vlaamse Toezichtcommissie

12 Vlaamse Toezichtcommissie
Informatieveiligheid Informatieveiligheidsplan Hoofdstukken: Risico Beleid Organisatie: intern + externe partijen Bedrijfsmiddelen: classificatie informatie! Personeel Fysieke omgeving Communicatie en operationele procedures Toegang tot persoonsgegevens Aanschaffen, ontwikkelen en onderhouden informatiesystemen Informatiebeveiligingsincidenten Bedrijfscontinuïteit Naleving Vlaamse Toezichtcommissie

13 AANDACHTSPUNTEN Rol softwareleveranciers Vlaamse Toezichtcommissie

14 Welke gegevens AANDACHTSPUNTEN Toestemming Inzagerecht leerling
Website “Ik beslis” van de Privacycommissie Geen nice to have – proportionaliteit Zie ook OPEMERKINGEN: GIMME: gratis communicatiesysteem om de papieren communicatie met de ouders te vervangen probleem: voor iedereen openbaar!! RRnr van ouders wordt opgevraagd: waarom? School antwoordt “omdat het voorzien is in onze toepassing”. Vlaamse Toezichtcommissie

15 Publiceren van persoonsgegevens:
AANDACHTSPUNTEN Publiceren van persoonsgegevens: 2 keer nadenken!! Doorgeven van persoonsgegevens: kan niet zomaar: machtigingsplicht → VTC Facebook, klasfoto’s in kranten of op sociale media, website, … →eerst afvragen: is publicatie nodig? →finaliteit →zich bewust zijn dat het niet enkel eigen persoonsgegevens betreft, maar ook persoonsgegevens van anderen Foto’s: Privacywetgeving én portretrecht: toestemming (voor zover publicatie echt nodig?!) Vlaamse Toezichtcommissie

16 Communicatie en opslag in de Cloud:
AANDACHTSPUNTEN Datalekken: aanbeveling Privacycommissie Communicatie en opslag in de Cloud: Patriot Act/FISAA (http://www.v-ict-or.be/nieuws/data-in-de-cloud-hou-rekening-met-de-amerikaanse-wetgeving ) & Snowden-relevaties/PRISMschandaal zie sites van The Guardian, het NRC Handelsblad, De Standaard, Datanews, Webwereld, … Over overheidscloud in Europa: zie aanbevelingen Vlaamse Toezichtcommissie

17 Technische aanpassingen: Paswoordbeleid -Automatische back-ups
AANDACHTSPUNTEN Technische aanpassingen: Paswoordbeleid -Automatische back-ups - Strikt persoonlijk = niet doorgeven Degelijk = lang genoeg, niet gemakkelijk te raden, combinatie letters, cijfers, symbolen, … Wijzigen (vb. 1x/jaar) Niet opschrijven Niet automatisch opslaan ≠ paswoorden voor ≠ toepassingen Vlaamse Toezichtcommissie

18 Informatieveiligheidsconsulent voor scholen
AANDACHTSPUNTEN Nieuwe dienst? Informatieveiligheidsconsulent voor scholen Vlaamse Toezichtcommissie

19 Vragen? toezichtcommissie{at}vlaanderen{dot}be
Linken Vragen? toezichtcommissie{at}vlaanderen{dot}be Vlaamse Toezichtcommissie


Download ppt "Voorstelling VTC Informatieveiligheid softwareleveranciers"

Verwante presentaties


Ads door Google