De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starten in het Secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starten in het Secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1

2 Starten in het Secundair onderwijs
Voorstelling: naam en functie Doel van de avond: Algemene info over structuur SO, niet de bedoeling om alle scholen in de buurt te overlopen, zou te ver reiken -> info over scholen in de regio in infobrochure  brochure overlopen Publiek: ook ouders 5de lj. Waarom ook ouders 5de lj ? Gelegenheid om dit schooljaar al nr opendeurdagen te gaan (data vallen vaak samen met andere scholen + na inschrijvingsperiode) Bepaalde leerlingen die in hun schoolloopbaan reeds gedubbeld hebben, kunnen o.b.v. leeftijd rechtstreeks de overstap maken van 5de -> SO

3 Het CLB Helpt bij: = Centrum voor leerlingenbegeleiding
Het leren en studeren: problemen met de leerstof, studiegedrag, studiehouding De schoolloopbaan: Helpen bij studiekeuze en info over onderwijsaanbod Preventieve gezondheidszorg: in het 1ste en 3de leerjaar zijn er medische onderzoeken Psychisch en sociaal functioneren: gedrags- of opvoedingsproblemen, faalangst, welbevinden… Deze info-avond kadert in de taak van het CLB om de schoolloopbaan van uw kind te begeleiden. Schoolloopbaan: het kind wordt vanaf 1KK tot 6de lj opgevolgd door CLB en school. Er wordt verschillende malen per jaar samen gezeten MDO’s om leerlingen te bespreken om zo een goed zicht te krijgen op de schoolloopbaan van uw kind. Leerlingvolgsysteem ipv van PMS testen om studiekeuze te bepalen. Niemand is beter geplaatst om advies te geven dan de school en de leerkracht.

4 de grote stap De overstap naar het secundair onderwijs is een grote stap die bij ouders vaak voor heel wat ongerustheid en zorgen zorgt, maar over het algemeen verloopt de overgang vrij vlot. Er is natuurlijk wel een aanpassingsperiode nodig want er zijn een heel aantal dingen die veranderen: Nieuwe vakken Leren leren, plannen en organiseren Nieuwe vrienden, terug de jongsten Nieuwe leerkracht; elk uur iem anders Belangrijke stap: enige voorbereiding vereist: keuze PROCES uitleg voor de ouders Uitl eg in de klas Schoolbezoek

5 Secundair onderwijs – drie graden 6° leerjaar 5° leerjaar 4° leerjaar
Het so bestaat uit 6 leerjaren, onderverdeeld in 3 graden van telkens 2 leerjaren 2° leerjaar 1° leerjaar

6 DRIE GRADEN + VIER ONDERWIJSVORMEN
EERSTE GRAAD: TWEEDE GRAAD: DERDE GRAAD: De eerste graad is anders gestructureerd dan de 2de en 3de graad. In het 1ste jaar kiezen leerlingen voor een A-stroom of een B-stroom 1A 1B Keuze voor A-stroom of B-stroom: hier nog een groot deel gemeenschappelijk programma, maar vanaf het 3de is er een opdeling in onderwijsvormen die sterk van elkaar verschillen. Pas dan komt de opdeling ASO. TSO, BSO en KSO.

7 Het eerste jaar: 2 mogelijkheden
Eindtermen lager onderwijs behaald - Getuigschrift lager onderwijs Voorbereiding op ASO, TSO, KSO Eindtermen lager onderwijs niet behaald (leerachterstand) Geen getuigschrift lager onderwijs OF moeilijkheden in het lager onderwijs voorbereiding op BSO Bijwerking: herhaling van de leerstof van taal en rekenen van het LO

8 Het eerste leerjaar A Voor wie ?
1A = A van algemene brede basisvorming Leerlingen MET getuigschrift lager onderwijs. Voorbereiding op ASO, TSO, KSO 1A = A van algemene brede basisvorming Als uw kind naar één van die drie onderwijsvormen (ASO, TSO. KSO) wil doorstromen, moet het starten in 1A. Getuigschrift LO is vereist.

9 Eerste leerjaar A: een vast gedeelte
Het lessenpakket bestaat uit 32 lesuren Een vast of gemeenschappelijk gedeelte van 27 of 28 uur dat in alle scholen (naargelang het net waartoe ze behoren) identiek is. Dwz op alle scholen krijgen de kinderen dezelfde vakken met hetzelfde leerplan. een keuzegedeelte van 5 of 4 lesuren 1A: Vooral algemene vakken: wetenschappen, talen, wisk Niet alleen leervakken/cognitieve vakken, ook andere PO, MO, LO om het pakket evenwichtiger te maken Nieuw = Technologie = een vak met verschillende aspecten, zowel theoretische als praktische elementen in dit vak. Elementen van ICT, b.v. een computer werkt binair Hoe technische communicatie verloopt Hoe wordt een plan gemaakt Elektrische kringloop In het GO: vanaf het eerste Engels. Vanaf het 2de staat Engels ook op het programma in de andere netten Scholen gebruiken veelal de naam van het keuzegedeelte als naam van het leerjaar Techniek

10 Eerste leerjaar A: een keuzegedeelte
Latijn / Grieks Extra algemene vakken: Ned, Frans, Wisk of economie (‘moderne’) Wetenschappelijk werk of sport Technologische vakken Kunstvakken Gemeenschappelijk deel + Keuzegedeelte = 32 lesuren per week in totaal Dit is waar iedereen over spreekt: ‘Ik ga Latijn doen “ In de meeste scholen kan alleen de twee bovenste keuzemogelijkheden kiezen De school kan het keuzegedeelte zelf kiezen. Extra algemene vakken: in de meeste gevallen is dit 1u extra Ned, Fra, wisk en vaak ook nog 1 u Leefsleutels (sova). Dit extra uurtje algemene vakken is om de leerstof extra in te oefenen, om 1 u te differentiëren: sterke leerlingen krijgen extra uitdaging, zwakkere ll, krijgen extra inoefening Keuzemogelijkheden binnen 1A Zeer veel invullingen mogelijk - geen officiële benamingen mogelijke indeling: Latijn Algemene vakken Technische vakken Kunstvakken

11 Keuzegedeelte Latijn Troeven: Beperkingen:
Vormende waarde: geheugen,analytisch denken, andere talen. Vraagt behoorlijke studie-inzet: stimulans om te leren werken Alle mogelijkheden blijven nog open Doorgaans gemotiveerde groepen Beperkingen: Vorming kan ook via andere vakken Latijn is geen ‘must’ voor hoger onderwijs. Op staat er kennismakingslesje Latijn 4 of 5 uur Latijn (klassieke studieën) of Combinatie van 2 uur Latijn en 2 of 3 uur algemene vakken Woordenschat (750 woorden) Grammatica (verbuigingen, vervoegingen,…) Eenvoudige zinnen vertalen Romeinse geschiedenis en cultuur Kennismaking met het Grieks (alfabet) Mogelijkheid 2u Latijn + aanvulling Ned, Frans, Wisk Geen enkele opleiding aan de univ vraagt een vooropleiding Latijn (tenzij klassieke studieën)

12 Keuzegedeelte algemene vakken (wisk, talen, wetenschappen, LO, MO)
Troeven: Heterogene groep: gericht op de brede middengroep van leerlingen Gericht op het verwerven van een uitgebreide basisvorming: opbouw van een goede basis voor Ned, Fra, wisk. Kennismaking met belangrijke domeinen zoals natuurwetenschappen, economie. Extra uren LO - PO- MO: maken het pakket boeiender en evenwichtiger Uitbreiding algemene vakken Extra uren Nederlands, Frans, Wisk Extra inoefening en herhaling Vooral in het Kath onderwijs Andere vakken: - wetenschappelijk werk - Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding Economie Vooral in GO ! Geen nieuwe leerstof die erbij komt, wel extra: Inoefening Herhaling Uitdieping B.v. eens samen klassikaal een toets verbeteren.

13 Keuzegedeelte Technische vakken of Kunstvakken
Troeven: Voor leerlingen met specifieke interesse Leerlingen die graag praktisch bezig zijn Handige leerlingen kunnen ook eens uitblinken KUNST 4/5 u beeldende vorming Inhoud: Artistieke opvoeding, expressie, tekenen, muzische opvoeding, dans, bewegingsleer Waar ? - In enkele KSO-scholen (vb. Sint-Lukas Brussel), wel meerdere scholen vanaf het 2de lj In regio Leuven: KSO: alleen in Wijnpers en Heilig Hart TECHNISCHE VAKKEN 4/5u technologische opvoeding/activiteiten -praktische vaardigheden inoefenen Inhoud is verschillend per school ! Handel, hotel-voeding, sociale en technische vorming, nijverheidstechnieken,… Invulling in functie van het aanbod in de hogere jaren Vaak: 2u Technologische opvoeding + 2u Ned, Frans of wisk Keerbergen: GITBO: al technische vakken, SMIKS: handel vanal L1 ? Kunst meestal vanaf L3

14 Het eerste jaar: 2 mogelijkheden
Eindtermen lager onderwijs behaald - Getuigschrift lager onderwijs Voorbereiding op ASO, TSO, KSO Eindtermen lager onderwijs niet behaald (leerachterstand) Geen getuigschrift lager onderwijs OF moeilijkheden in het lager onderwijs voorbereiding op BSO Bijwerking: herhaling van de leerstof van taal en rekenen van het LO

15 Het eerste leerjaar B Voor wie ?
- leerlingen (6de lj) zonder getuigschrift basisonderwijs - leerlingen (6de lj) met getuigschrift basisonderwijs die het moeilijk hadden om te volgen, met achterstand in de basisleerstof. - 5de jaars die reeds gedubbeld hebben in hun schoolloopbaan kunnen op basis van leeftijd rechtstreeks naar 1B Is een voorbereiding op BSO Wie slaagt in 1B, krijgt zijn getuigschrift basisonderwijs. Voor wie ? Moeilijkheden of achterstanden in de basisleerstof voor taal en/of rekenen of voor leerlingen met een sterke voorkeur voor een opleiding met veel praktijk 13% van de leerlingen start in 1B -6de jaars zonder getuigschrift -5de jaars die reeds gedubbeld hebben in hun schoolloopbaan en op basis van leeftijd rechtstreeks naar 1B kn - voor lln die wel een getuigschrift hebben, maar die voelden dat ze het niet gemakkelijk hadden of liever praktisch willen bezig zijn. Die eerder interesse hebben in praktijk want B-klas in bedoeld om later BSO te doen.

16 Het eerste leerjaar B Wat?
Brug tussen het lager en secundair onderwijs Leerachterstand bijwerken Aangepast leerstofpakket voor taal en rekenen Aangepast tempo Kleine klasgroepen Eerste stap naar 2e jaar B Via ervaring beroepen leren kennen vb. kantoor-verkoop B= bijwerking Brug tussen lager en secundair Meer differentiatie en remediëring mogelijk -hernemen van de leerstof met als doel de hiaten weg te werken (kennisniveau 4de, 5de 6de) -kleinere klassen (1B: 8 tot 15 lln, / 1A: 18 tot 23 lln) -> meer aandacht en hulp voor elke leerling - werken aan zelfvertrouwen en motivatie ‘Nu haal ik ook eens een 8/10’ Proeven van beroepen in de volgende jaren de studiekeuze te kunnen verfijnen w vaak gekozen door ll die BLO hebben gevolgd (Type 1 of Type 8) of door ll die lage resultaten of geen diploma hebben Ned, Frans, Wisk: gedeeltelijk herhaling van 4de, 5de, (6delj) Andere vakken: MAVO, Natuurwetenschappen -> minder theoretisch Techniek: praktische kennismaking met verschillende domeinen.

17 Grote verschil is dat de technische vorming veel uitgebreider is
Technologische opvoeding (6 uur in 1B, 2uur in 1A)

18 Keuzegedeelte 1b In het keuzegedeelte van 4 of 5 lestijden kunnen volgende vakken worden aangeboden: Een aanvangscursus Frans Aanvulling van Nederlands, Frans, Wiskunde Aanvulling van technologische opvoeding Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding Praktijk gezins- en nijverheidstechnieken Sport, handvaardigheid, … Het eerste leerjaar B wordt niet in elke school ingericht

19 Secundair onderwijs: de eerste graad
Belangrijk om te weten in twijfelgevallen , is dat gemaakte keuzes niet definitief zijn ! Veranderen, overstappen tijdens het schooljaar is nog mogelijk: 1A -> 1B: voor 15 jan 1B-> 1A: voor 15 nov Logische overstap 1A naar 2A en 1B naar BVL Ook mogelijk: 1A naar BVL: als je gebuisd bent of als je meer zin hebt om al doende te leren, als de theorie te zwaar is 1B naar 1A: als je slaagt in 1B, krijg je je getuigschrift van het lager onderwijs (als je dit nog niet had) zo kan je verder naar de A-stroom indien terug zin om te studeren en je achterstand is ingehaald. bv. kdn die uit het buitenland komen en later instappen in de lagere school en hierdoor een taalachetsrand hebben, maar waarvan de leerkracht wel voelt dat er potentieel in zit. bv. kdn die langdurig ziek waren in de lagere school. In het tweede jaar secundair wordt het keuzegedeelte al wat ruimer (bv. kunnen al proeven van vakken van handel of ind.wtp) 5° leerjaar

20 Wat NA het tweede leerjaar ?
Vanaf het 3de leerjaar kan je een keuze maken tussen: ASO (algemeen secundair onderwijs) BSO (beroeps secundair onderwijs) KSO (kunst secundair onderwijs) TSO (technisch secundair onderwijs) Vanaf dit leerjaar kies je wat je later graag zou willen worden Na het tweede leerjaar sta je voor een belangrijke keuze. Studierichting kiezen die in grote mate je verdere loopbaan zal bepalen. Na het tweede lj A blijven alle mogelijkheden open: ASO, TSO, KSO (ev. BSO) Na BVL ga je verder naar BSO Bespreking van onderwijsvormen in alfabetische volgorde om geen hiërarchie te scheppen. Richting kiezen die aansluit bij: De mogelijkheden De interesses van je kind De talenten

21 Aso: algemeen secundair onderwijs
Doel: voorbereiden op verder studeren Inhoud: Algemeen vormende vakken Theorie, geen praktijk Voorbeelden: Latijn, Grieks-Latijn, humane wetenschappen, economie, wetenschappen, … Doorstroming: Hogere studies (of job) Men krijgt theoretische vorming en behoorlijk wat huistaken en lessen. Richtingen met klassieke talen en zonder klassieke talen. Richtingen waar verwacht w dat je grote hoeveelheden leerstof kan verwerken + thuis nog veel gewerkt w Voorbereiding op academisch (univ) of hoger onderwijs) Leerlingen die ASO hebben gevolgd weten veel, maar kunnen niets, hebben nog geen vak geleerd. ASO is gericht op kennisverwerving

22 Bso: beroeps secundair onderwijs
Doel: Voorbereiden op specifiek beroep Inhoud: Nadruk op praktijk en stage Weinig theorie Voorbeelden: Bakkerij, slagerij, bouw, haarzorg, kantoor, verkoop, houtbewerking, … Doorstroming: 7de jaar: diploma secundair onderwijs 4de graad BSO: 7e en 8e jaar Job Hogere studies De klemtoon ligt vooral op de praktijk, aanleren van praktische BSO= een voorbereiding op de arbeidsmarkt, wat niet betekent dat ze niet meer kunnen verder studeren, maar dan moeten ze wel een 7de jaar doen.

23 Kso: kunst secundair onderwijs
Doel: Voorbereiden op specifiek beroep of verder studeren Inhoud: Algemeen vormende vakken Praktijk Voorbeelden: Woordkunst, muziek, dans, schilderen, fotografie, … Doorstroming: Hogere studies Job Podiumkunsten: woord, drama, muziek Beeldende kunsten: architecturale vorming

24 Tso: technisch secundair onderwijs
Doel: voorbereiden op specifiek beroep of verder studeren Inhoud: Algemeen vormende vakken Praktijk Doorstroming: Hogere studies Job Wil naast een brede algemene vorming, ook een aantal technieken aanleren

25 TSO: Technisch secundair onderwijs
Onderscheid tussen: Theoretisch technische richtingen: b.v. industriële wetenschappen, biotechnische wetenschappen, techniek-wetenschappen, sociaal-technische wetenschappen, … Praktische technische richtingen: b.v. auto-technieken, grafische technieken, tuinbouwtechnieken … 1. richtingen gericht op doorstroming naar hoger onderwijs: eindigen meestal op wetenschappen bv. Biotechische wtp, industriële wtp, soc tech wtp, techniek-wtp, grafische wtp 2. richtingen gericht op praktijk: eindigend op – techniek: bv.houttechnieken, land en tuinbouwtechnieken, mechanische technieken, textieltechnieken 3.richtingen gericht op doorstroming en/of beroep: bv. handel, secretariaat- talen, elektromechanica

26 Vier onderwijsvormen ASO TSO KSO BSO PV AV PV AV AV PV AV TV TV KV
algemeen technisch kunst beroeps 1A: 87 % 1B: 13 % Afstuderen in 6de lj: ASO: 40 % KSO: 2% TSO: 34% BSO: 24% Dus een vrij gelijke verdeling. Slechts 10% studeert af in Latijn, terwijl ongeveer 30% start in klassieke talen. 2° leerjaar BVL 1 A 1 B

27 Hoger leerjaar Ja, maar.. Ja Neen A-attest B-attest C-attest
A: Je bent geslaagd. Je mag naar het volgend leerjaar. B: je bent geslaagd. Je mag naar een volgend jaar BEHALVE naar -de studierichting (b.v. Latijn) of -de onderwijsvorm (B.v ASO) waarvoor je geclausuleerd bent je mag naar het volgend leerjaar, maar je moet je programma aanpassen, bv. naar een richting waar er minder wisk in lessenpakket zit. C: je moet je jaar overzitten Op het einde van elk schooljaar komt er klassenraad samen die beslist welk attest er zal uitgereikt worden -> verschillen tussen scholen naar de voorwaarden op basis waarvan ze attest toekennen: sommige scholen hebben maar twee examenperiodes, andere scholen hebben er 3. Sommige scholen werken met een systeem van proefexamens rond de herfstvakantie. Sommige scholen werken met een systeem van permanente evaluaties (grote toets nadat er een groot hoofdstuk is afgerond) -> dit systeem wordt het minst gehanteerd in het ASO aangezien deze richting gericht is op het verwerken van grote hoeveelheden leerstof. (attesten zullen er ook anders uitzien na de hervorming van het SO: geen B-attest meer in 1ste graad ??) Cijfergegevens: A-attest: 87,8% B-attest: 9,6% C-attest: 2,7% huidig leerjaar

28 2. Hoe kiezen ?

29 Vermijd het watervalsysteem
Ik word wat ik wil Vermijd het watervalsysteem ASO TSO BSO 88% kiest voor een A-stroom 12% voor een B-stroom Heel wat leerlingen starten in een bepaalde studierichting en haken af na een tijdje omdat de gekozen richting te theoretisch is. Afhaken gaat gepaard met heel wat negatieve kenmerken. Belangrijk dat je kind direct op de juiste plaats zit (Niet redeneren: hoog starten en dan afzakken. De ene onderwijsvorm is niet beter dan de andere. ASO is niet hoger dan de andere,, het gaat gewoon om een ander soort opleiding) Veel kinderen starten niet op de juiste plek. Moeilijk om te bepalen wat de juiste plek is voor je kind  vergelijkbaar met je werk: je moet enerzijds uitgedaagd worden, je moet voelen dat je je moet inspannen, maar het moet anderzijds ook binnen je comfortzone blijven -> als ik me inspan, dan lukt het me -> succeservaring is belangrijk.

30 Gevolgen watervalsysteem
= hoofdzakelijk NEGATIEF Afhaken en slechte rapporten Een slecht gevoel bij leerling en ouders Gevoel van niet mee te kunnen faalangst / twijfelen aan zichzelf Studievertraging (zittenblijven) Schoolmoeheid

31 Kenmerken studierichting Kenmerken school 3.Kenmerken uw kind
Ik word wat ik wil De afstemming tussen: Kenmerken studierichting Kenmerken school 3.Kenmerken uw kind

32 Op zoek naar een “goede” school
2.2 Kenmerken school Op zoek naar een “goede” school Subjectief en persoonlijk begrip Verschillend van kind tot kind en van ouder tot ouder Een goede school= een school die past bij je kind Je kan niet alle scholen leren kennen, wel enkele. Scholengids met aanbod De tabellen in de scholengids zijn opgedeeld volgens scholengroepen VISS in bundel: Vragenlijst als inspiratiebron en hulpmiddel om scholen met elkaar te vergelijken Verhouding jongens – meisjes Samenstelling van de klas Wensen ivm samenzitten Evaluatie: bv. hoe vaak wordt er een rapport gegeven, wordt vooral naar de examens gekeken of eerder naar dagelijks werk ? Is er een aanbod van buitenschoolse act of bv sport tijdens de middag ? Wat is er aan llbegeleiding, bv. inhaallessen… Hoe vaak zijn er OC Hoe is de zorg voor ll met bep noden (adhd, dyslexie…) Hoe zit het met de doorstroming van de ll van hun school naar hoger onderwijs ? Doorlichtingsverslagen Synthese op de Standaard Hier staan de meest recente verslagen op, daar staan nog niet zoveel verslagen van hier in de regio op.

33 de school die past bij mijn kind
de “goede” school de school die past bij mijn kind Studieaanbod Net Bereikbaarheid Sfeer Grootte Vertrouwen Kijken welk studieaanbod: alleen ASO, of alle onderwijsvormen Bereikbaarheid: te voet, fiets, bus Grootte: klein en geboren of juis grote school met ruim aanbod Dienstverlening: voor of na schoolse opvang Net: gemeentelijk, gemeenschaps of Katholiek Begeleiding: mogelijkheid tot inhaallessen, groene leerkracht enz  Zie folder VISS vragenlijst voor scholen te vergelijken elementen je belangrijk vindt, dit is voor iedereen anders Begeleiding Bekendheid Dienstverlening Kosten

34 2.3 Kenmerken van uw kind INTERESSE TALENTEN STUDIEHOUDING - INZET
PERSOONLIJKHEID Interesse: iets doen waar men interesse in heeft -> veel meer gemotiveerd Talent: aanleg voor techniek en handigheid of om grote pakketten leerstof te verwerken Studiehouding: in ASO: m je de leerstof goed bijhouden , in BSO m je vooral goed inzetten in de praktijklessen persoonlijkheid: snel afhaken of doorzetter, faalangstig Sociale omgeving: wat doen mijn vriendjes ? Beroep van de ouders Gezondheid: allergie tegen stof: gn houtbewerking gaan doen. Keuze wordt bepaald door een combinatie van: troeven van een bepaalde studierichting kenmerken van je kind belangrijk is dat je kd gemotiveerd is ! Motivatie komt voort uit interesse, uitdaging, goede plaats in de groep… Vakkenpakket is maar 1 aspect + keuzes kunnen elk jaar bijgestuurd worden ! Belangstelling Huidige voorkeur voor vakken in LO Wat doe je kind in zijn vrije tijd Opendeurdagen Verandert nog doorheen de tijd. (kennismakingslesje Latijn op ; doorklikken naar info en studiekeuze..;) Mogelijkheden van je kind Haalbare uitdaging Studieresultaten van nu (Lo) zijn de beste voorspellers voor studieresultaten in de toekomst , is beter dan af te gaan op tests ! inzet en zelfvertrouwen mening van je kind GEZONDHEID

35 Inschrijven in een secundaire school
Vanaf wanneer ? Scholen beslissen zelf wanneer ze starten met inschrijvingen (ten vroegste op 1 sept van het voorafgaande schooljaar). Voorrangsperiode ? Scholen zijn verplicht voorrang te geven aan broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in de school, alsook aan kinderen van personeelsleden van de school. Scholen kunnen voorrang verlenen aan kansarme leerlingen. Opm: Secundaire scholen vragen om niet in verschillende scholen tegelijk in te schrijven, want zo worden sommige leerlingen onnodig geweigerd. Broers, zussen en andere kinderen uit het gezin Scholen moeten voorrang geven aan (half)broers en (half)zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Deze voorrang geldt ook voor andere kinderen die op hetzelfde adres wonen. - Kinderen van personeelsleden van de school Scholen moeten voorrang geven aan kinderen van personeelsleden van de eigen school. - Leerlingen met een bepaalde achtergrond om de sociale mix te bevorderen In bepaalde gemeenten (zoals Leuven) moeten scholen streven naar een goede sociale mix van leerlingen. Daarom geven ze bij de inschrijving voorrang aan leerlingen die wel of niet aan bepaalde kenmerken (“indicatoren”) voldoen. Een indicator-leerling is een leerling die beantwoordt aan één van de volgende criteria: - Het gezin ontvangt minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap tijdens het schooljaar en/of - De moeder heeft geen diploma secundair onderwijs, studiegetuigschrift van 6 BSO of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs (verklaring op eer). Scholen die deze voorrang verlenen, zullen aan de ouders vragen of ze aan één van de vermelde voorwaarden voldoen. - Leerlingen van een lagere school op dezelfde campus? Scholen in bepaalde gemeenten (zoals Leuven) kunnen voorrang geven aan leerlingen van de lagere school die op dezelfde campus gelegen is. Dit kan enkel na goedkeuring in het Lokaal overlegplatform (LOP). Voor de inschrijvingen kreeg geen enkele school in Leuven deze goedkeuring. Dit betekent dat geen enkele secundaire school in Leuven bij de inschrijvingen voorrang mag geven aan leerlingen van de lagere school die op dezelfde campus gelegen is. De scholen in Overijse, Tervuren en Zaventem liggen niet in een LOP-regio en mogen ook geen voorrang geven aan leerlingen van de lagere school die op dezelfde campus gelegen is. - Voorrangsperiode(s) De school bepaalt de periode(s) waarin broers en zussen, kinderen van personeelsleden of andere leerlingen hun voorrang kunnen laten gelden. Deze voorrangsperiode moet voorafgaan aan de gewone inschrijvingen. Als deze leerlingen zich niet inschrijven in de voorrangsperiode, vervalt hun voorrang. Zij hebben er dus alle belang bij om zich in te schrijven tijdens de voorrangsperiode. Scholen die met een aanmelding werken, kunnen hen echter ook dan nog als voorrangsgroep behandelen.

36 Inschrijven in een secundaire school
Recht op inschrijving in de gekozen school mits ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement. Weigering mogelijk indien: Het niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden. Overschrijding van de maximumcapaciteit van de school, het leerjaar of de studierichting. Leerling definitief werd uitgesloten. Leerling met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (mits onvoldoende draagkracht). (Weigering moet binnen de 4 kalenderdagen schriftelijk worden meegedeeld en gemotiveerd aan ouders en LOP.) Mag een school leerlingen weigeren? In bepaalde gevallen mogen scholen inschrijvingen weigeren: - Leerlingen die niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden Elke inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar vervalt als de leerling op de dag van de effectieve instap niet beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden. - Het aantal beschikbare plaatsen is overschreden Scholen moeten op voorhand vastleggen en bekend maken hoeveel leerlingen ze maximaal inschrijven in het eerste jaar. Scholen weigeren een inschrijving als dit maximum aantal leerlingen bereikt is. - Leerlingen die definitief werden uitgesloten Scholen kunnen de inschrijving weigeren van een leerling die in het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar in dezelfde school definitief werd uitgesloten. Scholen kunnen leerlingen weigeren die in de loop van het schooljaar van school veranderen omwille van een definitieve uitsluiting in een andere school als hierover een akkoord is binnen het Lokaal overlegplatform (LOP). - Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs hebben recht op een inschrijving in het gewoon secundair onderwijs als ze beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden. Als in overleg tussen school, ouders en CLB blijkt dat de nodige aanpassingen in het gewoon onderwijs onredelijk zijn of onvoldoende om een gemeenschappelijk curriculum te volgen, kan de school de inschrijving ontbinden. - Leerlingen die “alterneren” van school Scholen weigeren de inschrijving van een leerling als deze binnen eenzelfde schooljaar door de ouders afwisselend in verschillende scholen in- en uitgeschreven wordt. Als een school een leerling weigert, moet ze dit binnen de vier kalenderdagen meedelen en motiveren aan de ouders.

37 Inschrijven in een secundaire school
Aanbevelingen: Bij weigering omwille van overschrijding van de maximumcapaciteit: Vraag op de hoeveelste plaats op het inschrijvingsregister u staat en hoe de school u zal contacteren als er nog plaatsen vrijkomen. Scholen moeten alle inschrijvingen chronologisch noteren in een register: Vraag een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving met vermelding van tijdstip en volgnummer ! (ook bij een niet-gerealiseerde inschrijving). Enkele tips - Informeer u goed over de inschrijvingsprocedure van de scholen die u overweegt. - Schrijf tijdig in. - Vraag of uw kind effectief wordt toegelaten of op de reservelijst staat. - Vraag aan de school een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving met vermelding van tijdstip en volgnummer. Doe dit ook als de school uw inschrijving weigert. - Scholen vragen om niet in verschillende scholen in te schrijven. Dubbele inschrijvingen hebben immers als nadelig gevolg dat leerlingen onnodig geweigerd worden. Als u omwille van specifieke omstandigheden op twee plaatsen inschrijft, informeer hierover dan de scholen. - Bij eventuele problemen met inschrijvingen kan u terecht bij de directie van de scholengemeenschap, het Lokaal overlegplatform of de Commissie inzake Leerlingenrechten. De contactgegevens kan u bekomen via het CLB.

38 4. Waar vind ik informatie?
Leerkracht - CLB CLB - S.O. Brochures Info-avonden Opendeurdagen Internet Mond tot mond

39 Bedankt voor uw aanwezigheid!!

40 Hervorming secundair onderwijs
4 juni 2013 goedkeuring hervorming secundair onderwijs De Vlaamse regering keurde in 2013 een masterplan goed voor de hervorming van het secundair onderwijs. Informatie over dit plan is beschikbaar via Het zal nog moeten blijken in welke mate en op welke termijn de nieuwe Vlaamse Regering deze plannen uitvoert.

41 Waarom hervormen? 1 op 8 jongeren behaalt geen diploma SO
Schotten tussen ASO-TSO-BSO weghalen Prestaties van jongeren dalen Te weinig nadruk op de talenten van de jongeren bij bepalen van de studierichting Schoolmoe – weinig motivatie Te veel studierichtingen Te bruuske overgang van basis naar secundair onderwijs Samenleving verandert Prestaties voor lezen en rekenvaardigheden (PISA-onderzoek) Samenleving verandert -> logisch dat het onderwijssysteem ook mee verandert. Aansluiting bij hoger onderwijs en de arbeidsmarkt Meer klemtoon op techniek, cultuur,…

42 Hoe hervormen? Een brede eerste graad: een aanbod voor zowel sterke als minder sterke leerlingen  niet meteen kiezen Extra leerstof als uitdaging of als extra ondersteuning op maat Geen diploma lager onderwijs  schakeltraject van 2 – 3 jaar Brede eerste Basispakket met extra uren die de mogelijkheid geven tot differentiatie via extra leerstof of via extra ondersteuning.

43 Nieuwe structuur vanaf 2e graad
Doorstroom (verder studeren) Dubbel doel (werken of studeren) Arbeidsmarktgericht (gaan werken) Wetenschap en techniek Taal en cultuur Welzijn en maatschappij Kunst en creatie Economie en organisatie 5 domeinen (verticaal) combineren met het doel van de studierichting (horizontaal) Per domein zowel theoretische als praktische richtingen

44 Wanneer hervormen? Looptijd tot 2025
Scholen hebben zelf de keuze hoe en wanneer ze veranderen. Informatie geven over hervorming is dus op dit moment moeilijk te geven en gaat gepaard met veel vraagtekens. Meer info: Ouders aansporen om scholen te bezoeken en daar te bevragen


Download ppt "Starten in het Secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google