De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 3"— Transcript van de presentatie:

1 Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 3
W.H. Korthouwer

2 Onderwerpen Vervolg verzekeringsrecht
Soorten schadeverzekeringen voor de particulier Aansprakelijkheid Opstal/inboedel

3 algemeen Hoedanigheid als particulier, zakelijke hoedanigheid vaak beperkt of geheel niet gedekt! Belangrijk voor zelfstandigen en zzp-ers. Gezinssituatie; alleenstaand, meerpersoons of gezin met kinderen Dekkingsgebied voor bepaalde onderdelen van belang; NL, Europa of Wereld

4 Eigen schuld Art. 7:952 BW regelend recht, dus geregeld in de polisvoorwaarden Geldt alleen voor schadeverzekeringen Opzet en roekeloosheid uitgesloten Roekeloosheid ook wel grove schuld Merkelijke schuld afhankelijk van polisvoorwaarden gedekt, echter een grijs gebied waarbij de omstandigheden de doorslag moeten geven Per verzekeringssoort verschillende vormen van schulduitsluiting

5 expertisekosten Art. 7:959BW richting particulier dwingend recht; ‘ de verzekeraar moet de redelijke kosten’ voor het vaststellen van de schade vergoeden Indien polisvoorwaarden niets regelen over experts en expertisekosten, dan geldt art. 7:959BW. Inschakelen van eigen expert kan verstandig zijn Bij brandpolissen meestal tot in detail geregeld in voorwaarden Tweede expert kan worden benoemd indien niet eens met de schadeoorzaak Contra-expert indien beide experts er onderling niet uit komen. Degene die de contra-expert inschakelt moet betalen

6 bereddingskosten Art. 7:957 BW; verzekerde heeft wettelijk verplicht om binnen redelijke grenzen te proberen de schade te verminderen of te voorkomen Niet vereist dat bereddingskosten succes gehad moeten hebben Art. 7:959 BW; hoogte bereddingskosten moet in verhouding zijn tot de waarde. Bij onderverzekering worden kosten voor berdiing naar rato vergoed.

7 Niet tijdige premiebetaling
Art. 7:934 BW en in polisvoorwaarden geregeld Wettelijke regel ziet alleen toe op vervolgpremies en niet de eerste premie. Voor particulier dwingend recht. Voor eerste premie geldt het overeenkomstenrecht uit BW, tenzij hiervan wordt afgeweken in de voorwaarden Hoofdregel; na 30 dagen uitblijven betaling vanaf moment dat deze verschuldigd is vervalt de dekking Verzekeraar moet aantonen dat de klant de aanmaning tijdig heeft ontvangen

8 Wie moet wat bewijzen? Uitgangspunt is dat de partij die zich beroept de bewijslast van die feiten of rechten draagt tenzij er bijzondere regels zijn of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een ander verdeling van bewijslast voortvloeit. Bij verzwijging zal de verzekeringnemer in beginsel moeten bewijzen dat het feit dat niet is medegedeeld, bij de verzekeraar bekend is of behoorde te zijn. Bij het nalaten van beredding moet de verzekeraar de schade die hij door het niet nakomen van de bereddingsplicht heeft geleden, stellen en zonodig bewijzen.

9 Regels bij (tussentijds) Opzeggen van verzekeringen
10-jarige contracten kunnen tussentijds worden opgezet naar 5 jaar Gedragscode van Verbond van Verzekeraars sinds 2010 Geïnformeerde verlenging Particulieren vanaf 1 januari 2010 en zakelijk vanaf 1 juli 2011 Particulier; eerste contractstermijn meestal periode van 1 jaar, daarna maandelijks opzegbaar Zakelijk; eerste contractstermijn meestal periode van 1 of 3 jaar, daarna per contractstermijn Lopende contracten tot einddatum gerespecteerd

10 Schadeverzekeringen voor de particulier
Woningen (opstallen) Inboedel Kostbaarheden Motorrijtuigen Aansprakelijkheid Rechtsbijstand Reisverzekering Annuleringsverzekering Zorgverzekeringen (in week 5) Ongevallenverzekering

11 Mate van dekkingsniveau
Verzekeringsdekkingen in de loop der jaren voor bepaalde verzekeringen sterk uitgebreid, het aantal polisvoorwaarden is echter ook toegenomen Twee soorten polis(voorwaarden): Met name genoemde dekkingen (positieve opsomming); gedekte gevaren zijn benoemd en weinig uitsluitingen benoemd Alle van buiten komende onheilen dekkingen (negatieve opsomming); alles is gedekt tenzij uitgesloten

12 opruimingskosten Vaak tot 10% van het verzekerde bedrag bovenop de verzekerde som gedekt Vaak alleen dekking voor kosten en opruiming van bovengrondse zaken Bodemsanering veelal niet gedekt

13 Wanneer aansprakelijk?
Verzekerde is aansprakelijk o.b.v. wetgeving of contractuele afspraken. Wettelijke aansprakelijkheid; onderscheid tussen onrechtmatige en rechtmatige daad. Onderscheid tussen schuld en risico. Contractuele aansprakelijkheid o.b.v. overeenkomsten Voorbeelden:

14 Aansprakelijkheid (AVP)
Risicoaansprakelijkheid is gedekt, geen schade met motorrijtuigen Onrechtmatige daad art BW is uitgesloten, tenzij ontstaan door minderjarige kinderen Grensleeftijd aansprakelijkheid kinderen jaar; ouder is aansprakelijk indien kan worden aangetoond dat de daad had kunnen worden belet art. 6:169BW Aansprakelijk voor schade aan ondergeschikten zoals huishoudhulp of kinderoppas Opzichtrisico (iets tijdelijk van een ander in bezit/beheer) en vriendendienst vaak beperkt gedekt of uitgesloten Verzekerd bedrag standaard meestal standaard vanaf +/- 1 mln. Oude polissen vaak nog FL dekking Premie tussen € 20 en € 65 p/jr. Meer alg. uitgangspunten AVP

15 Risicoaansprakelijkheid bezitter van een dier
https://www.youtube.com/watch?v=kkXgXt2CZFE Art. 6:179BW; bezitter van een dier is risicoaansprakelijk voor de schade die een dier vanuit een zelfstandige gedraging (of uit eigen beweging) toebrengt aan derden. Beroepen op overmacht vaak lastig; alleen in bijzondere situaties Opvatting wetgever; ‘wanneer die gevaarlijke zaak schade toebrengt aan derden, dan moet die benadeelde schadeloos gesteld worden’.

16 Schade veroorzaakt door kinderen/jongeren
https://www.youtube.com/watch?v=kkXgXt2CZFE Art. 6:164 BW; tot 14 jaar ouders aansprakelijk Art. 6:169 BW; kinderen 14 en 15 jaar, ouders aansprakelijk tenzij zij aannemelijk kunnen maken dat zij de gedraging van het kind niet hebben kunnen voorkomen (disculperen van schuld) Art. 6:162 BW; onrechtmatige daad geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar. Zij zijn zelf aansprakelijk. Wetsvoorstel voor verruiming aansprakelijkheid ouders nog niet door eerste kamer; van schuld- naar risicoaansprakelijkheid, betere verhaalsmogelijkheden. Meeste kans op dekking bij schade veroorzaakt door kinderen tot 14 jaar.

17 Baldadige jongeren Wat is gedekt op de opstal, inboedel en avp?
Vandalisme of Molest?

18 opstalverzekering https://www.youtube.com/watch?v=r5Zhqqrl-vQ
Van belang voor woningbezitters en in mindere mate voor huurders en appartementseigenaren Opstal is alles wat (nagel)vast met de grond is verbonden, bijv. zwevend parket is inboedel, vast verlijmd parket is opstal, Verbond heeft handvaten opgesteld wat opstal en wat inboedel is Eerste opstalverzekering was een pure brandverzekering, daarna kwamen er dekkingen bij zoals storm, waterschade, inbraak en overige gevaren Brandpolis is standaard Uitgebreide Gevaren Polis (UGV) geworden Vrijwel alle UGV polissen van maatschappijen zijn qua basisvoorwaarden afgeleid van de beurspolisvoorwaarden. Zie VVNB (Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs)

19 Verzekerd bedrag en premies opstalverzekeringen
Verzekerd bedrag (meestal indexvolgend) o.b.v.: Garantie tegen onderverzekering a.h.v. herbouwwaardemeter Verbond Garantie tegen onderverzekering a.h.v. vaste taxatie of waardebepaling Zonder garantie o.b.v. zelf opgegeven verzekerd bedrag* Andere methodieken van maatschappijen zoals koppeling met kadaster Tarief in ‰ van herbouwwaarde hangt af van: Inhoud in m3 en herbouwwaarde (excl.grond) van het pand Oudbouw, bestaande bouw of nieuwbouw (bouwjaar) Onderhoudstoestand, gerenoveerd of mate van onderhoud Bouwaard van het pand; bijv. steen/hard of houten vloeren i.p.v. betonnen vloeren. Postcodegebied Preventiemaatregelen (leveren vaak een korting op) Meer over opstal * Consument wordt gedeeltelijk beschermd met indexclausule, tot 25% afwijking met bouwindex

20 Vervolg opstalverzekering
Oude polissen kennen een UGV dekking, nieuwere polissen standaard vaak UGV+ of “All Risks” (UGV++ / alle van buiten komende onheilen) Voornaamste verschillen: UGV dekt minder eigen gebrek schades zoals hak- en breekwerk bij waterschade, bij UGV+ en UGV++ meestal wel gedekt. UGV en UGV+ dekt geen gevolgschade indien deze niet is ontstaan als gevolg van een gedekt evenement. UGV++ dekt geen gevolgschade indien deze is uitgesloten Opstalschade huurders en appartementseigenaren (leden VVE) kunnen worden geclaimd bij resp. verhuurder en vereniging van eigenaren (VVE); dekking veelal slecht UGV en eigen risico per schade vanaf € 250

21 inboedelverzekeringen
Voor zelfstandig wonende Mate van dekkingsniveau; zelfde methodiek als bij opstal Verzekerd is de nieuwwaarde afhankelijk van ouderdom en gebruik Audio/video/elektronische apparatuur behoren niet tot de inboedel maar zijn vaak tot een bepaald bedrag meeverzekerd; let op vaak te laag of slecht verzekerd op oudere polissen. Voordeliger om verzekerd bedrag voor audio/video te verhogen i.p.v. aanvulling met kostbaarhedenverzekering Bagage in de auto vaak tot € 250 gedekt, mits uit het zicht of afgesloten Verzekerd bedrag (meestal indexvolgend) o.b.v.: Garantie tegen onderverzekering a.h.v. inboedelwaardemeter Verbond of taxatie/waardebepaling. Zonder garantie a.h.v. zelf opgegeven bedrag Afwijkende methode van de verzekeraar

22 Premies inboedelverzekeringen
Premie in ‰ van verz.bedrag zijn afhankelijk van: Gegevens opstal Postcodegebied; in grote steden beperkende voorwaarden t.a.v. diefstal/inbraak Gezinssamenstelling, leeftijd, inkomen Tarief varieert tussen 3,5‰ en 0,8‰ Meer algemene uitgangspunten inboedel

23 kostbaarheden Kostbaarheden vaak beperkt en limitatief gedekt op de inboedel Kunst, sieraden, geld, schilderijen, verzamelingen, beelden Dekking Alleen binnenshuis gedekt. Buitenshuis dekking of afwijkende dekkingen mogelijk met aparte evenementen/galerie kostbaarheden/kunstverzekering Tarieven tussen 5‰ en 50‰

24


Download ppt "Minor Financieel advies en ondersteuning Verzekeringen, week 3"

Verwante presentaties


Ads door Google