De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe Sociaal Domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe Sociaal Domein"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe Sociaal Domein
Samen Doen Het nieuwe Sociaal Domein November 2014 Gerda Bruggeman, gebiedsmanager Ommen

2 WMO 2015 onderdeel Hervorming Zorgstelsel
Regering WMO 2015 onderdeel Hervorming Zorgstelsel WMO 2007 AWBZ ZVW BGI, BGG + vervoer, KV, Beschermd wonen, Extramuralisering zzp Wijkverpleging WMO 2015 Wet Langdurige Zorg 2015 ZVW 2015

3 Doelstellingen WMO 2015 Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, veiligheid en leefbaarheid in gemeente, voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; 3. Bieden van beschermd wonen en opvang

4 Huishoudelijke Hulp (HH)
HH wordt algemene voorziening (eigen verantwoordelijkheid - vrij toegankelijk) Afspraken huidige aanbieders (huishoudelijke hulp toeslag) Aflopende indicaties: persoonlijk gesprek Doorlopende indicaties: overgangsrecht van 6 maanden na gesprek Onderscheid HH1 en HH2 Fase 1: gesprekken aflopende indicaties HH tot gestart

5 Mantelzorg Inclusief onderdeel ondersteuningsplan (Samen Doen)
2. Steunpunt mantelzorg (individueel & groep, jonge mantelzorgers, kortdurend en langdurende ondersteuning) Vrijwillige thuiszorg 4. Respijtzorg 5. Andere vormen ondersteuning, lotgenotencontact

6 Onafhankelijke cliëntondersteuning
- Verplicht te bieden Via gebiedsteams (1e gesprek, advies) Uitbesteden aan gecontracteerde

7 Wat verandert er op 1 januari 2015
Voor de meeste cliënten verandert er op 1 januari niets i.v.m. overgangsrecht Herbeoordelingen indicaties ruim voor einddatum - is heroverwegingsmoment Samen Doen teams behandelen meeste nieuwe aanvragen Geen indicaties meer, Samen Doen is toegang tot ondersteuning Alleen indicatie nodig voor langdurige zorg 6. Samen Doen kortdurende en / of licht intensieve begeleiding 7. Verdere ontwikkeling omslag in denken inwoners, adviesraden, aanbieders, gemeente, rijk etc. – (cultuurverandering: van zorgen voor naar zorgen dat)

8 …..wat betekent dit in de praktijk…… Opzet gebiedsteam Samen Doen

9 Voor vragen rond werk, wonen, inkomen, ondersteuning, welzijn en zorg
Samen Doen team Ommen Voor vragen rond werk, wonen, inkomen, ondersteuning, welzijn en zorg Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat we staan voor grote opgaven, zowel waar het de inhoud betreft, we krijgen nog meer dan voorheen de zorg over grote groepen kwetsbare burgers, maar de opgave is des te groter omdat we dit met veel minder geld moeten doen dan momenteel wordt besteed. Dit vraagt om enerzijds een transitie (het overnemen van de taken), maar ook om een transformatie. Risico’s daarbij zijn het nog ontbreken van wetgeving, het nog ontbreken van duidelijke financiële kaders, en juist vanwege de andere wijze van organiseren, speelt straks ook de rechterlijke macht een belangrijke rol. Ik zal in het kort toelichten wat met de uitgangspunten bedoeld wordt: Meer inwoner, minder overheid: Inwoners zijn eerst zelf aan zet. Gemeente wil een betrokken overheid zijn, ze stimuleert en regisseert, maar neemt niet over. Biedt wel een vangnet voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Een voorbeeld is de pilot kanteling in slagharen. Meer buurt, minder centraal: een wijk of buurt is vaak de schaal waarop de ondersteuning aan burgers het beste georganiseerd kan worden. Ook kan hiermee de burgerkracht versterkt worden, mensen willen vaak best wat voor hun eigen wijk of schaal doen. Het vraagt om lef om te differentiëren. In het kader van Gezonde gemeente van Vitaal Vechtdal hebben we, mede dankzij het in kaart brengen van de sociale kaart, gekeken naar wijken en buurten waar mensen met een lage ses zich concentreren. Meer preventief, minder curatief: voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. In het kader van Jeugdzorg, awbz, wmo moeten we er naar streven zoveel mogelijk in de preventieve sfeer op te lossen, zodat duurdere vormen van zorg minder nodig zijn. Ook hierbij geldt dat de gemeente, bijvoorbeeld met het CJG, hier een belangrijke rol in kan spelen. Sport en cultuur is ook zeker belangrijk ter preventie. Meer integraal, minder versnipperd: teveel mensen komen nu bij een gezin thuis. Eén plan, één gezin. Voorbeeld is ook de kanteling, waarbij we ongeacht van welke organisatie, proberen de klant te ondersteunen in het oplossen van zijn totale probleem, niet een stukje. Hierbij geldt ook dat regels niet leidend zijn, maar de klant. Meer collectief, minder individueel: de individuele situatie van de klant is het uitgangspunt, maar dat betekent niet direct dat de oplossing ligt bij een individuele voorziening. Soms is een het bezoek aan een buurtkamer een betere oplossing dan het verstrekken van hulp bij het huishouden.

10 Bestaat uit Medewerkers Kernpartners;
Gemeente ( jongeren / wajong, inkomen, wmo) Carinova thuisbegeleiding De Kern, maatschappelijk werk MEE RIBW Landstede welzijn (Ommen) Jeugdzorg Samenwerkingspartner 2e schil Baalderborggroep Saxenburgh Groep Met genoemde kernpartners is in maart een intentieovereenkomst getekend. Deze partners leveren ook generalisten in de teams. Gebiedsmanager Lokatie uitvalsbasis: De Praam Nu werving generalisten gebiedsteams Starten in de praktijk vanaf april/mei, werkende weg ontwikkelen.

11 Samen Doen team is Alg. voorz., doorverwijzing of indicatie niet nodig
Kosteloos en voor iedereen, daardoor laagdrempelig Waar gewenst ook in kernen - Ondersteuning en advies dichtbij inwoners Vanuit het perspectief dat de vraag of de behoefte van de inwoner centraal staat, organiseren we de ondersteuning zo dichtbij mogelijk. Zowel in fysieke zin (gebiedsgericht) als in sociale zin (laagdrempelig). We benaderen de behoeften niet in de eerste plaats vanuit doelgroepen, leeftijden of leefgebieden (lichamelijk beperkt, jeugd, psychiatrisch, geriatrisch, werk & inkomen), maar vanuit buurten, wijken en gebieden. Per gebied kan dit tot een andere aanpak leiden, vooral omdat de samenstelling van de bevolking en het huidige gebruik van voorzieningen zullen verschillen. De inzet is afhankelijk van de vraag van de inwoners. Gebiedsteam is een organisatorische eenheid die vervolgens het werk op wijk, buurt en kernniveau zal uitvoeren. Wijk/buurt; Dichtbij de inwoner kan immers het beste in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden als er knelpunten zijn. Er kan dichtbij optimaal gebruik gemaakt worden van de informele zorg. Gemeente; Voor bepaalde voorzieningen die niet in alle wijken voorkomen, omdat ze gericht zijn op specifieke doelgroep of omdat ze vanuit een bepaalde locatie worden verzorgd, zien we de schaal van de gemeente als de volgende laag, bv. huisvesting asielzoekers Regio; Er zijn ook specifieke voorzieningen die niet in onze gemeente aanwezig zijn. Er zijn bijvoorbeeld landelijk werkende instellingen voor onderdelen van de jeugdzorg en hele gespecialiseerde vormen van gehandicaptenzorg

12 Gebieden Dit is het voorstel van de gebieden voor de gemeente Ommen en Hardenberg. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande indeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook bij de indeling van de welzijnsorganisaties. We willen ook zoveel mogelijk aansluiten bij de opgaven in een kern of wijk/buurt en gebruik maken van bestaande geografische en infrastructurele indelingen. Het gebiedsteam is gemakkelijk herkenbaar en benaderbaar in alle kernen van de gemeente!

13 https://www.youtube.com/watch?v=VjE_zbxPlrw

14 Samen Doen uitgangspunten
Vraaggericht (wat is er nodig?) Toegang tot alle levensgebieden (voor alle vragen) 1 huishouden, 1 plan, 1 werker Werkt met ‘ Medewerkers Samen Doen’ (generalisten) Niet achter het bureau, maar in de kern/wijk Niet alles overal, soms moet het op grotere schaal Werkt nauw samen met 2e schil We gaan een gebiedsteam instellen van professionals, die samen de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan de inwoners op zich nemen. Gebiedsteam bestaat uit een aantal professionals die generalistisch werken, maar wel een bepaald specialisme in hun rugzak meenemen. Ondersteuningsvragen van inwoners gaan veelal over alle leefgebieden heen. Vanuit het principe ‘vraaggericht werken’ past daar een integrale benadering bij waarbij de ‘klant’ centraal staat. We werken volgens het principe één huishouden, één plan, één werker. We kiezen uitdrukkelijk voor werker, omdat deze professional ook zelf zoveel mogelijk de ondersteuning biedt. Leefgebieden zijn: inkomensvraagstukken, schuldenproblematiek, participatie, beschut werken, wonen, jeugd, gebruik maken van (tijdelijke) ondersteunen burgerkracht, geestelijke gezondheid, verslaving, ondersteuning van mensen met een beperking en hun mantelzorgers, begeleiding, dagbesteding en een heel klein deel persoonlijke verzorging nog.

15 Samen Doen praktijk 1. Aanmelding; rechtstreeks, kan door iedereen, via tel.,mail of langskomen Inloop 2 k p.wk, di. + do. 9-11uur Gesprek: tijdens inloop, of op afspraak thuis Met toestemming terugkoppeling in team – coll. advies Bepalen wie contactpersoon wordt van SD team Opnieuw contact met cliënt Samen oplossingsgericht ondersteuningsplan maken Kijken naar eigen mogelijkheden fam, mantelzorg, omgeving Kijken naar meerdere (prof) betrokkenen Contactpersoon organiseert evt. afstemmingsgesprek met betrokkenen die cliënt belangrijk vindt De toegang tot de gebiedsteam zal laagdrempelig zijn, dus het team is makkelijk benaderbaar en herkenbaar, zowel in fysieke zin als in multimediale zin. De aanwezigheid van de medewerkers van de gebiedsteams is zoveel mogelijk daar waar inwoners zijn, dus bv op scholen, buurtcentra, in verzorgingstehuizen en zeker ook bij de inwoners thuis. Keuzevrijheid: bij het uitgaan van eigen kracht hoort ook keuzevrijheid voor de inwoner. Hierbij moeten we ook rekening houden met de mogelijkheden die wettelijk zijn toegestaan. Er zal wellicht vaker tot een eigen bijdrage worden gevraagd, dit kan een geldelijke bijdrage zijn, maar ook in de vorm van natura. Dit past ook wel een bij het wederkerigheid principe, voor wat hoort wat.

16 Ondersteuningsmodel 6. Individuele voorzieningen
5. Collectieve voorzieningen 4. Algemene voorzieningen 3. Vrijwilligers 2. Sociaal netwerk 1. Eigen kracht Eigen kracht van de inwoner zelf. Regie ligt duidelijk bij de inwoner Eigen netwerk van de inwoner zal worden aangesproken, waaronder mantelzorg. Voor deze mantelzorgers moet adequate ondersteuning geboden worden, hier zal in worden geïnvesteerd. Bij onvoldoende eigen netwerk zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Ook in deze groep zal er extra worden geïnvesteerd. Algemene voorzieningen: toegankelijk voor iedereen, laagdrempelig, voor en door bewoners (zonder ingewikkelde procedure) Collectieve voorzieningen: Een voorziening die individueel wordt verstrekt maar die door meerdere personen tegelijk wordt gebruikt, in casu het collectief vraagafhankelijk vervoer Een voorziening die voor één individu wordt verstrekt.

17 Samen Doen praktijk 2. Samenwerking 2e schil organisaties; consultatie of (tijdelijke) opschaling Samenwerking informele organisaties Contact pers. Samen Doen blijft volgen tot niet meer nodig is, sluit contact af Casusbespreking 2 keer per week Registratie aanmeldingen formulier Client kan altijd terugkomen Principe; dan zelfde contactpersoon We gaan een gebiedsteam instellen van professionals, die samen de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan de inwoners op zich nemen. Gebiedsteam bestaat uit een aantal professionals die generalistisch werken, maar wel een bepaald specialisme in hun rugzak meenemen. Ondersteuningsvragen van inwoners gaan veelal over alle leefgebieden heen. Vanuit het principe ‘vraaggericht werken’ past daar een integrale benadering bij waarbij de ‘klant’ centraal staat. We werken volgens het principe één huishouden, één plan, één werker. We kiezen uitdrukkelijk voor werker, omdat deze professional ook zelf zoveel mogelijk de ondersteuning biedt. Leefgebieden zijn: inkomensvraagstukken, schuldenproblematiek, participatie, beschut werken, wonen, jeugd, gebruik maken van (tijdelijke) ondersteunen burgerkracht, geestelijke gezondheid, verslaving, ondersteuning van mensen met een beperking en hun mantelzorgers, begeleiding, dagbesteding en een heel klein deel persoonlijke verzorging nog.

18 Veiligheid en justitie
Samen Doen tweede schil Veiligheid en justitie Sociaal domein: Gebiedsteam Gezondheids- zorg Onderwijs In dit figuur is duidelijk de relatie tussen het gebiedsteam en de 1ste lijn gezondheidszorg, ‘veiligheid en justitie’ en onderwijs weergegeven. In de de praktijk lijken de wijkagent en de wijkverpleegkundige de verbinding tussen de verschillende domeinen het beste te kunnen leggen. Zowel de wijkverpleegkundige als de wijkagent zullen dus een directe relatie met het gebiedsteam moeten hebben, waarbij het niet gezegd is dat zij beide de generalistische rol zullen invullen.

19 Samen Doen in ontwikkeling
Teambuilding, werkwijze Deskundigheidsbevordering medewerkers Verbinding expertiseteam Contactafspraken 2e schil Pr activiteiten bv presentaties als vandaag We gaan een gebiedsteam instellen van professionals, die samen de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan de inwoners op zich nemen. Gebiedsteam bestaat uit een aantal professionals die generalistisch werken, maar wel een bepaald specialisme in hun rugzak meenemen. Ondersteuningsvragen van inwoners gaan veelal over alle leefgebieden heen. Vanuit het principe ‘vraaggericht werken’ past daar een integrale benadering bij waarbij de ‘klant’ centraal staat. We werken volgens het principe één huishouden, één plan, één werker. We kiezen uitdrukkelijk voor werker, omdat deze professional ook zelf zoveel mogelijk de ondersteuning biedt. Leefgebieden zijn: inkomensvraagstukken, schuldenproblematiek, participatie, beschut werken, wonen, jeugd, gebruik maken van (tijdelijke) ondersteunen burgerkracht, geestelijke gezondheid, verslaving, ondersteuning van mensen met een beperking en hun mantelzorgers, begeleiding, dagbesteding en een heel klein deel persoonlijke verzorging nog.

20 Praktijkvoorbeeld

21 VRAGEN?


Download ppt "Het nieuwe Sociaal Domein"

Verwante presentaties


Ads door Google