De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mikeitz #QEmi Aan het eind Bereshith/Genesis 41:1- 44:17 Haftara Zachariah 2:14 (10) – 4:7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mikeitz #QEmi Aan het eind Bereshith/Genesis 41:1- 44:17 Haftara Zachariah 2:14 (10) – 4:7."— Transcript van de presentatie:

1 Mikeitz #QEmi Aan het eind Bereshith/Genesis 41:1- 44:17 Haftara Zachariah 2:14 (10) – 4:7

2 Toeval of niet ? 30 jaar Denk je dat het toeval is dat Jozef en David beiden dertig waren toen ze verheven werden in hun respectievelijke leiderschapsposities? Denk je dat het toeval is dat Yeshua Zijn bediening begon toen Hij dertig was? Jozef en David de twee voornaamste Messiaanse figuren in de Tanakh.

3 Eindtijd In het geheel bewerkt Miketz”aan het einde” het volgende, • Zonde • Straf/Discipline • Teshuva (Bekering) • Loskoping Elk van deze componenten werkt binnen het beoogde uiteindelijke doel van familie-eenheid. In feite is de eindtijd precies waar onze Thoraparasha ons naar richt Je kan dit al lezen in vers 1

4 Bereshith 41:1 Toen gebeurde het, aan het eind (#QEmi - mikeitz) van twee volledige jaren, dat Farao een droom had; en zie, hij bevond zich bij de rivier. De twee jaren staan voor 2000 jaar. 2 Petrus 3:8, Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

5 Gen 41: 32 Dat de droom tot tweemaal toe aan Farao herhaald is, wil zeggen, dat de zaak bij God vaststaat, en dat God die haastig zal volbrengen. Dromen Het is merkwaardig dat de dromen in paren zijn gekomen? Twee voor Joseph, de twee van Farao’s dienaars, en Farao’s eigen paar dromen. Wat betekend het als je een droom tot tweemaal toe krijgt? Waarom tweemaal? De eerste dromen brachten hem in de gevangenis en de dromen van de Farao brengen hem uit de gevangenis.

6 Goede tijden, slechte tijden ! Het zichtbare van honger en overvloed

7 Wanneer Jozef Farao's droom correct uitlegt, vraagt Farao zijn hof: "Kunnen we een man als deze vinden, in wie de Geest van God is?“ (Genesis 41:38) Farao zegt tot Jozef: "Er is niemand die zo onderscheidend (binah, בינה ) en wijs (chokmah, חכמה ) is zoals jij bent."

8 (Genesis 41:39) De Hebreeuwse termen binah en chokmah (respectievelijk "inzicht" en "wijsheid") zijn kenmerken die in veel Bijbelse teksten met de Ruach HaKodesh - Heilige Geest geassocieerd worden. Jesaja 11:2, De Geest van de HERE zal op Hem rusten, de geest van wijsheid (binah, ( בינה en inzicht (chokmah, חכמה ), de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heren.

9 Van een put naar het paleis, van arm naar rijk Verschillende meningen Zaphenath-paneah, wat Voedsel/Brood Man van Leven of Behouder van Leven betekent. (andere uitleg is:'God spreekt, hij leeft/moge leven' ) Ardelle schrijft:Zaphnath-Paaneah betekent “Ontcijferaar van Geheimen” Dit is een profetische naam die aan Jozef door Farao gegeven is. Jozef krijgt een nieuwe naam ! Joseph JOSEPH - Hebreeuwse root YASAF - Yud Samech Pey – wat betekend toevoegen, vermeerderen, vergroten, herhalen, voortzetten, (Alcalay, R. The Complete Hebrew English Dictionary. Jerusalem: Massada. 939).YudSamechPey The Complete Hebrew English Dictionary.

10 Jozef kreeg een vrouw van de farao? 45 En Farao noemde Jozef: Safenat-Paneach, en hij gaf hem Asnat de dochter van Potifera, de priester van On (Zon [zonnestad]., tot vrouw. En Jozef ging uit, (als heer) over het land Egypte. Asnat is dus de moeder van Efraim en Manasse

11 ASNAT, van het Hebreeuwse woord sneh, betekend “doornstruik, braamstruik (Kolatch, Alfred J. 1984. The Complete Dictionary of English and Hebrew First Names. Middle Village: Jonathan David. 283).The Complete Dictionary of English and Hebrew First Names ASNAT kan ook de betekenis hebben van “ongelukkig”, (Kolatch, Alfred J. 1984. The Complete Dictionary of English and Hebrew First Names. Middle Village: Jonathan David. 283).The Complete Dictionary of English and Hebrew First Names ASNAT, Egyptische betekenis, Behorende tot de God Neith (Kolatch, Zij was de dochter Potifar priester van On,

12 Net als Jozef, is de Messias vervuld met de Geest van God, gemanifesteerd in wijsheid en inzicht. Gen 41:40, Gij zult over mijn huis zijn, en volgens uw opdracht zal heel mijn volk hulde brengen; alleen in de troon zal ik groter zijn dan jij. De Hebreeuwse mechon bible zegt: 41:40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled; only in the throne will I be greater than thou.

13 Door Joseph zijn zegelring te geven, geeft Farao Jozef de autoriteit van zijn eigen naam. Op een soortgelijke manier verhief God Yeshua "kende Hem de naam boven alle naam toe" (Filip. 2:9), d.w.z. Zijn eigen heilige naam. Als Joseph heengaat, lopen roepers vóór zijn strijdwagen, zeggende: "Knielt!" (Genesis 41:43) God verheft Yeshua "opdat in de naam van Yeshua elke knie zich zal buigen, van degenen die in de hemel en op aarde en onder de aarde." (Filip. 2:10) Wat kunnen we hieruit leren?

14 Jesaja 45:23, Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren. Filip.2:10-11, opdat in de naam van Yeshua elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Yeshua Messias is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

15 Farao geeft Joseph gezag over zijn eigen huishouden, zeggende: "Gij zult over mijn huis zijn." (Genesis 41:40) Op een soortgelijke wijze is Yeshua over het huis van God. Farao geeft Joseph gezag over alles in Egypte. 1 Korintiërs 15:27-28, Want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Zo ook met betrekking tot Messias. God heeft alle dingen onder hem gelegd. "Want Hij heeft alle dingen in onderwerping onder Zijn voeten gelegd."

16 Gen 39:6, En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem naast zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Gen 40:1, Hierna gebeurde het, dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte De bakker werdt opgehangen en de schenker werd in ere hersteld. Carte - blanche

17 Waarom een bakker (brood) en een schenker (wijn)? Wat waren hun zonden ? Zij hadden een grote verantwoordelijkheid want het zal misschien meer gebeurt zijn dat men de Farao wou vergiftigen ! Hetzij met brood of wijn ! Vandaar dat ze meestal zelf eerst moesten proeven.

18 Vanuit de Bijbel kunnen we moeilijk de reden vinden van hun zonden, toch vinden we iets aanneembaars in: Yahashar 46:3-4 lezen we het volgende: 3. De schenker schonk wijn en zette dit voor de koning om te drinken. De bakker zette brood voor de koning om te eten, en de koning dronk van de wijn en at van het brood. Ook zijn dienaren en ministers aten aan des konings tafel. 4. Als zij zaten te eten en te drinken dan waren de schenker en de bakker erbij, en farao's ministers vonden vliegen in de wijn die de schenker had gebracht, en stenen met salpeter werden gevonden in het brood van de bakker. Salpeter Beëlzebub God van de vliegen

19 Gen.40:20 en 22, Op de derde dag nu, de geboortedag van Farao, maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren. 22 Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uitgelegd. Happy birthday ! Waar vinden we dat nog? Matt.14:6-7, Maar op het geboortefeest van Herodes danste de dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes 7 waarom hij haar onder ede toezegde haar te geven, wat zij maar vragen zou. 8 En zij, opgestookt door haar moeder, zeide: Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Dit zijn de enige twee verjaardagsfeestjes die in de hele Bijbel genoemd worden, en kenmerkend is dat dit telkens iemands hoofd kostte! Mosheh stierf zelfs op zijn verjaardag !

20 Wijn Wijn staat voor bloed dat word uitgegoten, (straf) Matt.26:28, Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Zodoende gaf Yeshua door Zijn dood het leven. Jes.53:5, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, Brood Brood staat voor voeding, en Zijn Woord. Joh.6:51, Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. Zodoende gaf Yeshua als teken in het brood leven.

21 Bereshith 43:32 Dus maakten zij voor hem een plaats bij hemzelf, en voor hen bij henzelf, en de Egyptenaren die met hem aten bij henzelf; omdat de Egyptenaren niet met de Hebreeërs brood (lechem - ~x,l ) konden eten, want dat is een gruwel voor de Egyptenaren. Verschil van brood ? Het volgende lezen we bij de ontmoeting met zijn broers wanneer Jozef zich bekend maakt. Het “brood van Egypte” (wereld) is niet hetzelfde als het “brood van de Hebreeërs”

22 Amos 8:11 “Zie, de dagen komen,” zegt Adonai hwhy, “dat Ik een hongersnood op het land zal zenden, niet een hongersnood van brood, noch een dorst voor water, maar van de woorden van hwhy horen (shema - [m;v ). De naam van deze parashah geeft als het ware een eindtijdfase weer Mikeitz #QEmi Aan het eind Volgens 1 Kor. 10:17, is het verenigde lichaam van Messiah (Israël), met inbegrip van Messiah, “één brood”. Hongersnood Graan

23 Afzonderlijke pitten van “graan” (bar - rB ). Graan is wat Joseph opsloeg in Egypte en graan is waarvoor Joseph’s 10 broers naar Egypte kwamen om te kopen. Er was enkel “graan” in Egypte omdat Joseph (schaduw van Messiah) daar was. Waaruit is brood samengesteld? Dan zouden wij bezig moeten zijn met “graan” in Egypte te verzamelen. Weldra, ten tijde van hongersnood, zal graan nodig zijn om de massa’s in Egypte te voeden. En net zoals Joseph, moeten wij ons scharen achter het plan van de Almachtige voor de familie van Jacob. Zijn wij Joseph?

24 Ik kan “graan” in ons verhaal niet helemaal loslaten. Het andere Hebreeuwse woord dat hier voor graan wordt gebruikt is “sheber” ( rb,v ). Zijn wortel betekent “in stukken breken” of “verpletteren”. Verschil van graan Graan wordt op de dorsvloer gelegd of in de molensteen en verpletterd om de zaden uit de schillen te doen springen… de tarwe van het kaf. Dit “graan” (sheber - rb,v) dat Joseph in Egypte verzamelde had het verpletteren reeds ondergaan dat het van het kaf scheidde. Het kaf zal pas vernietigd worden als Yeshua terug komt

25 Haftara Zachariah 2:14 (10) – 4:7

26 Openb.7 : 11 – 12, 11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen. Messiaanshetlevendwater.be


Download ppt "Mikeitz #QEmi Aan het eind Bereshith/Genesis 41:1- 44:17 Haftara Zachariah 2:14 (10) – 4:7."

Verwante presentaties


Ads door Google