De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplatform Slimme netten 26 januari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplatform Slimme netten 26 januari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplatform Slimme netten 26 januari 2015

2 Agenda Stappenplan aanpassing Vlaamse regelgeving en regulering m.b.t. nieuwe marktprocessen en marktrollen (VREG) Stand van zaken slimme meters (VREG) Stand van zaken projecten slimme meters (Eandis/Infrax) Ervaringen uit proefprojecten Studie energiebesparing Proeven met budgetmeterfunctionaliteit Overleg DNB’s/leveranciers marktprocessen slimme meters Privacy assessment Companion standaard Impact van slimme meters op de regelgeving (VREG) Stand van zaken flexibele toegang tot distributienetten en plaatselijk vervoernet (VREG) Discussie en vervolgstappen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

3 stappenplan Aanpassing Vlaamse regelgeving en regulering m. b. t
stappenplan Aanpassing Vlaamse regelgeving en regulering m.b.t. nieuwe marktprocessen en marktrollen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

4 Doelstelling Aantal domeinen waarbinnen het huidig wetgevend kader ontoereikend wordt geacht om aan toekomstige evoluties tegemoet te komen Marktmodel/Marktrollen Marktprocessen Flexibiliteit Slimme meters Nood aan: Een volledig overzicht van noodzakelijke aanpassingen en ontwikkelingen qua regelgeving en regulering in de komende jaren Identificatie van raakpunten tussen verschillende domeinen en waar mogelijk een gezamenlijke aanpak Visies en voorstellen gedragen door alle marktpartijen  Opmaak stappenplan VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

5 Domeinen (1/2) Marktmodel/Marktrollen Marktprocessen Voorbeelden
Opname rol databeheerder en marktfacilitator in wetgeving Rolverdeling bij factureringsinformatie Introductie van ‘derde partijen’ in wetgeving en verzekeren van level playing field Verankering van Atrias in wetgeving Versterking/wijziging van het leveranciersmodel Marktprocessen MIG 6: go live begin 2018 Wetgeving en MIG 6 documentatie waar nodig afstemmen Definiëring nieuwe concepten in wetgeving (e.g. headpoint/service delivery point) Wijzigingen in structuring/settlement processen en wetgeving in lijn brengen Opzetten van een track ‘reporting’ en ‘groenrapportering’ binnen Atrias Impact structuur distributienettarieven op MIG-processen nagaan Oproep aan Atrias om afwijkingen MIG 6 t.o.v. huidige wetgeving op te lijsten Voorbeelden: Noteer dat sommige voorbeelden onder verschillende domeinen thuishoren  toont de ‘raakpunten’ tussen domeinen aan Zeker niet de bedoeling om exhaustief te zijn Rollen: Wie krijgt welke rol? Wat is ieders verantwoordelijkheid? Wat is technisch mogelijk? Welke kost staat daar tegenover? Komt de baat bij de klant? Is de oplossing future proof? Zorgt de oplossing voor een level playing field/stimuleert het de werking van de energiemarkt? Verankering van Atrias in wetgeving: Marktfaciliterende rol Monitoring en rapportering aan VREG over correcte toepassing van de nieuwe marktafspraken Marktprocessen: Opzetten van een track ‘reporting’ en ‘groenrapportering’ binnen Atrias  gelinkt aan verankering Atrias in wetgeving (marktrollen) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

6 Domeinen (2/2) Flexibiliteit (cf. infra) Slimme meters (cf. infra)
Aan vraag- én aanbodzijde Voorbeelden Datastromen mogelijk maken die DSM faciliteren Opname mandatenbeheer/datatoegangscontract in wetgeving Beschrijving welke info kan gebruikt worden met welke frequentie en voor welk doel Datatoegang derde partijen verzekeren Regelgeving inzake flexibiliteit aan productiezijde Rolverdeling i.g.v. submetering Slimme meters (cf. infra) Uitwerking gebruiksmodaliteiten in wetgeving Reguleren data-uitwisseling met oog op privacy Andere ontwikkelingen E.g. Clean Power for Transport Directive Slimme meters: bepaling uitrolmodaliteiten = taak regering VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

7 To do (1/2) 02-03/2015: per (sub)thema werktraject bepalen
Doelstellingen Visienota, beleidsadvies, ontwerp van gewijzigd Decreet/Besluit/TRD, mededeling, aanpassingen in aansluitingsreglement/-contract, toegangscontract,… Timing Betrokken partijen Wie? In welke fase? Hoe? Welke platformen zijn er voor elk domein? Marktprocessen: Atrias SG MO Flex: Atrias SG flex, Elia TF Balancing (expert WG ‘ancillary services by DER’), Beleidsplatform Slimme meters: SG slimme meters, Beleidsplatform Voldoen de huidige platformen? Waar kunnen leveranciers/derde partijen hun verwachtingen over functionaliteiten slimme meter kwijt? Geschikt overlegplatform m.b.t. tarieven? Hoe armoedeverenigingen actief betrekken in proefproject slimme budgetmeters? VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

8 To do (2/2) 03-04/2015: Overleg met marktpartijen om feedback over werktrajecten te verzamelen Terugkoppeling over stappenplan op elk Beleidsplatform VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

9 stand van zaken projecten slimme meters (Vreg)
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

10 SVZ Slimme meters Proefprojecten Eandis/Infrax
In maart 2014 eindrapport: zie website Eandis/Infrax Studie energiebesparing loopt door Voorbereidingen proeven met budgetmeterfunctionaliteit Kosten-batenanalyse slimme meters Kema studie 2011 (RAPP ) Update 2013 Snelle uitrol per doelgroep: +149 miljoen euro NCW Vertraagde uitrol per doelgroep: +28 miljoen euro NCW Technische aangelegenheden Werken aan bereikbaarheid van de meters in proefprojecten Beschikbaarheid huidige budgetmeter Productiestop ferrarismeter - alternatief elektronische meters VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

11 stand van zaken projecten slimme meters (Eandis/Infrax)
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

12 Impact van slimme meters op de regelgeving (VREG)
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

13 Huidig wetgevend kader
Richtlijn 2012/27/EU Lidstaten zorgen voor: Slimme meters als ze kostenefficiënt zijn en in verhouding tot energiebesparing bij 80% van de E consumenten tegen 2020 en minstens bij vervanging, nieuwbouw en renovatie Eenvoudige toegang tot verbruiksgegevens Energiedecreet Vlaamse regering bepaalt: Roll-out slimme meter Voorwaarden waaraan slimme meter voldoet Wie krijgt toegang tot welke data Garantie op privacy VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

14 Huidig wetgevend kader
Energiebesluit ADV nog niet opgenomen Technische Reglementen Distributie (versie 1 april 2014) ter goedkeuring bij de Vlaamse regering Functionaliteiten van de slimme meter Marktprocessen wisselmeterstand om 00u00 uur op de wisseldatum Mededeling Proefproject Slimme meters Kader voor de proefprojecten MEDE Uitbreiding nodig voor slimme budgetmeters VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

15 Open issues (1/4) Uitrol slimme meters Regeerakkoord
Vraag aanpassen aan kost energie voor gezinnen DNB belast met fraudepreventie en -detectie Weigering toegang saneringswerken en aansluitkabel op privé domein (afsluitingsgronden Energiedecreet) Modaliteiten roll-out slimme meter (Energiebesluit) Productie-installaties (zowel groene stroom als WKK) Productiemeter aansluiten op een slimme meter Nieuwe installaties Bij vervanging Beschikbaarheid budgetmeters beperkt in tijd VREG • VLAAMSE LATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN SMARKT

16 Open issues (2/4) Factureringsinformatie
Energie-efficiëntierichtlijn Artikel 10 Verbruikers met slimme meter gecumuleerde gegevens voor de afgelopen drie jaar verbruiksgegevens van elke dag, week, maand en jaar (via display of internet) richtsnoer 3e Energiepakket minimaal maandelijkse info verplichtingen die gelden voor alle meters (cf. consultatie) Verbruikers met klassieke meter consultatie lopende VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

17 Open issues (3/4) Marktprocessen
Atrias overleg DNB’s – leveranciers nieuw marktmodel Verbeterde marktprocessen door uitlezen op afstand Leverancierswissel Klantenwissel Gecombineerde klant- en leverancierswissel Wissel van evenwichtsverantwoordelijke Verhuis Nieuwe processen bv. vermarkting van eigen productie Aanbieden van diensten Technische reglementen toetsen aan nieuwe processen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

18 Open issues (4/4) Companion standaard Budgetmeterfunctionaliteit
Europese mandaat 441 Constructeurs bieden ‘IDIS specifications’ Netbeheer Nederland ontwikkelt de DSMR Voorkeur voor aansluiting bij de standaarden van de andere regio’s en de ons omringende landen Budgetmeterfunctionaliteit Start van de piloot 2de kwartaal van 2016 Krediet op de meter in kWh of euro’s VREG wil controlemogelijkheid op de meter DNB’s onderzoeken informatieverlening via andere kanalen Moet ook commercieel PP mogelijk maken VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

19 Noodzakelijke aanpassingen aan de regelgeving (1/3)
Energiedecreet Afsluitingsgronden voor weigering toegang Energiebesluit Roll-out slimme meters Factureringsinformatie Marktprocessen SODV budgetmeter – stroombegrenzer procedure wanbetaling VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

20 Noodzakelijke aanpassingen aan de regelgeving (2/3)
Technische Reglementen Verbruikers met gemeten verbruiksprofiel Meteropname – Uitleesfrequentie - Verbruiksinformatie Ter beschikking stellen van meetgegevens Netgebruikers Leveranciers (Facturatie, verbruiksinfo) Derden – Esco’s - Aggregatoren Gebruikerspoort - mandaat Privacy- en veiligheidsbeleid Marktprocessen vereenvoudigen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

21 Noodzakelijke aanpassingen aan de regelgeving (3/3)
Nieuw settlementmodel (allocatie/reconciliatie) Mededeling m.b.t. proefproject slimme meters Uitbreiden/aanpassing in kader van Slimme budgetmeters Weigering Gebruik gegevens Proeven met nieuwe communicatiestandaard (IDIS) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

22 To do Beleidsadvies slimme meters Timing: 1ste kwartaal 2015
Bewaken consistentie MIG-proces TRD-proces Contractueel kader Tariefregulering VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

23 flexibele toegang tot distributienetten en plaatselijk vervoernet
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

24 Huidig wetgevend kader
Energiedecreet Rol aggregator gedefinieerd Energiedienst gedefinieerd Activiteiten DNB beperkt tot diensten voor aandeelhouders/vennoten en ODV’s Netbeheerders stellen specificaties op voor deelname van vraagzijdebeheer aan levering ondersteunende diensten TRD moet verdere regels bevatten over rechten/plichten en gegevensuitwisseling Energiebesluit Geen nadere bepalingen Diensten voor AH: in overeenstemming met EER: geen drempels voor marktwerking? VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

25 Huidig wetgevend kader
Technische Reglementen Distributie Versie 1 april 2014 ter goedkeuring bij de Vlaamse regering Procedure ondersteunende diensten (art.IV.5.4.1) Goedkeuring specificaties door VREG Veto-mogelijkheid voor netbeheerder bij bedreiging operationele veiligheid Overmaken van meetgegevens aan dienstenleverancier Overeenkomst netbeheerder-dienstenleverancier Controle op de beschikbaarheid en de levering van deze diensten (aan de TNB) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

26 Huidige status Pilootproject ELIA R3DP 2014-2015
Productdesign = delta-P product zonder correctie van BRP-perimeter Max. volume = 50 MW in MW in 2015 Max. 40 activaties/jaar met max. duur van 2h per activatie en min. 12h tussenin Prekwalificatie proces (Synergrid) Contract DSO-BSP (Synergrid) Volume wel uitgebreid in kader van discussies rond strategische reserve VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

27 Huidige status Expert Working Group ELIA
Bespreking transitie naar “short term sourcing” Uitbreiding van strategische vraagreserve (SDR) naar DNGs Discussiepunt: bepaling van geactiveerde volumes via submetering Standpunt VREG: geen wettelijke/reglementaire bepalingen submetering kan dus op basis van bilateraal contract indien >2 partijen betrokken, is onafhankelijke partij vereist VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

28 Soorten flexibiliteit (voorstel DNB’s)
Flexibiliteits-relatie tussen DNG en… Type signalen Prijs-signalen DNG beslist zelf in welke mate hij reageert op signaal Activatie-signalen DNG activeert een flexibel volume op vraag van markspeler Volumesettlement vereist Marktspeler (M-Flex) Variabele TOU (component energieprijs) BELPEX prijsvolging Intra-BRP volume-uitwisseling Inter-BRP volume-uitwisseling R3DP Incentieven voor lokale afstemming afname en injectie, - voor congestiebeheer als dienst aan netbeheerder - voor optimalisatie nettarief als dienst aan netgebruikers Aansturing voor lokale afstemming afname en injectie, Eigen netbeheerder (T-Flex) Variabele TOU (component nettarief) Modulatie van installaties op signaal van DNB

29 Huidige status ATRIAS Stuurgroep Flex Market (1/2)
Position paper (aug. ‘14) Geen akkoord over verder proces Discussiepunten: Confidentialiteit: moet leverancier worden geïnformeerd over activiteit van dienstenleverancier op EAN? zo ja, welke informatie (volumes gecontracteerd/geactiveerd?) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

30 Huidige status ATRIAS Stuurgroep Flex Market (2/2) Discussiepunten:
Energietransfer: bij welke transacties is er nood aan gereguleerde methode voor bepaling van volumes? Modaliteiten M-flex (extern aangestuurde signalen): hoe maximale integratie van M-flex verzoenen met operationele veiligheid? toegangsregister/activatieregister? Modaliteiten T-flex: welk vergoedingsmodel voor activatie door netbeheerder? VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

31 To do Beleidsadvies flexibiliteit Timing: 2de kwartaal 2015
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT

32 Volgende Beleidsplatform: 4 mei – 14h00 @VREG

33 Dank voor uw aandacht http://www.vreg.be/slimme-netten-en-meters


Download ppt "Beleidsplatform Slimme netten 26 januari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google