De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Cito LVS 14 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Cito LVS 14 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Cito LVS 14 januari 2015

2 Inhoud: * Inhoud Cito LVS
Welke toetsen zijn er? Korte inhoud Doorgaande lijn niveau-aanduiding binnen Cito * Welke gegevens levert het op voor de basisschool? * Cito in relatie tot Parnassys / Esis en dle * Verschil oude en nieuwe normering * Relatie tot advies voor Voortgezet onderwijs * Concreet: een casus

3 Cito LVS Cito LVS -> Cito Leerling Volg Systeem
Toetsen verdeeld over de 4 domeinen: Rekenen: - Cito Rekenen – Wiskunde Spelling: - Cito Spelling - Cito werkwoordspelling Begrijpend lezen: - Cito begrijpend lezen - Cito woordenschat Technisch lezen: - Cito Drie Minuten Toets / Avi - Cito Technisch lezen

4 Cito LVS Overige toetsen: Cito Begrijpend luisteren Cito Woordenschat
Cito Studievaardigheden (groep 5 t/m 8) Entreetoets (groep 5 t/m 7) Centrale Eindtoets (groep 8) Zie ook:

5 Cito Begrijpend lezen - Afname 1x per jaar, in januari/februari
- groep 8 keuze: afname in november (B8) of januari/februari (M8) - meerkeuzeopgaven totaal 55 opgaven ( ) 2 delen, deel 1 40 minuten, deel 2 50 minuten - verschillende teksttypen – en genres - centraal staat: de feiten en gebeurtenissen waarover de tekst gaat kenmerken van de taalgebruiksituatie waarin gecommuniceerd wordt: de leerling kan iets zeggen over de schrijver, zijn doelen, zijn publiek

6 Cito Begrijpend lezen Uitgangspunt: Tekstgestuurde betekenis
Gebaseerd op de expliciete inhoud van teksten: Woorden, zinnen, verwijzingen, structuren Kennisgestuurde betekenis: Gebaseerd op impliciete inhoud van teksten: De eigen kennis van de wereld Tekstbegrip

7 Cito Begrijpend lezen Adaptief toetsen: B8 / M8 Start
Alle leerlingen B8/M8 Vervolg 1 (gemakkelijker) Alleen de minder goede lezers B8/M8 Vervolg 2 (Moeilijker) Alleen de betere lezers

8 Cito Rekenen - Wiskunde
- Afname 2x per jaar, in januari/februari en mei/juni - groep 8 keuze: afname in november (B8) of januari/februari (M8) - open vragen, incidenteel meerkeuzeopgaven 4 delen, deel 4 facultatief (zakrekenmachine) totaal 96 / 116 45 minuten per deel

9 Cito Rekenen - Wiskunde
Leerstofaanbod in groep 8: - Getallen en getalrelaties: structuur telrij, relaties tussen getallen - hoofdrekenen: (vlot) optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, soms meerdere bewerkingen in 1 som, uit het hoofd - schattend rekenen: orde van grootte van de uitkomst aangeven, uit het hoofd - bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigingen, delingen en complexere toepassingen met uitrekenpapier - meten en meetkunde: kunnen gebruiken en toepassen van begrippen in verschillende situaties, incl. herleidingen met maten (kg->g, m->cm) - tijd: basiskennis en begrip van klok en kalender en rekenen met tijd in toepassingssituaties

10 Cito Rekenen - Wiskunde
Leerstofaanbod in groep 8: - geld: rekenen met munten en bankbiljetten - verhoudingen: elementaire verhoudingsproblemen waarbij ook berekeningen uitgevoerd moeten worden. Bijv, bij recept hoeveelheden aanpassen aan aantal personen - breuken: basiskennis en elementaire begrippen die nodig zijn om met breuken en gemengde getallen te kunnen werken en oplossen van breukenvraagstukken - Procenten: basiskennis en begrip van procenten en het kunnen gebruiken van percentages in allerlei reële contexten - rekenen met zakrekenmachine (facultatief): het met inzicht gebruiken van de zakrekenmachine

11 Cito Spelling niet-werkwoorden
- Afname 2x per jaar, in januari/februari en mei/juni - groep 8 keuze: afname in november (B8) of januari/februari (M8) - 2 delen: Deel 1: dictee actieve kant van spelling, zelf worden foutloos schrijven Deel 2: meerkeuzeopgaven passieve kant van spelling, herkennen en verbeteren van fouten in een geschreven tekst totaal 60 opgaven 30 minuten per deel

12 Cito Spelling niet-werkwoorden
Adaptief toetsen: B8 / M8 Start Alle leerlingen B8/M8 Vervolg 1 (gemakkelijker) Alleen de minder goede spellers B8/M8 Vervolg 2 (Moeilijker) Alleen de betere spellers

13 Cito Spelling niet-werkwoorden
Leerstofaanbod groep 8: - /s/ geschreven als c (narcis) - /k/ geschreven als c (criminele) - beginnen met ‘s (‘s winters) - eindigen met ‘s (agenda’s) - woorden met –tie (auditie) - woorden met (-)y(-) (yoghurt, pony) - tussenletter –n- en –s- (pannenkoeken, dorpsschool) - Koppelteken in samenstellingen (zonne-energie)

14 Cito Spelling niet-werkwoorden
- woorden met trema (drieëntwintig) - Franse leenwoorden (bureau) - Engelse leenwoorden (manager) - /t/ als th (apotheek) - -iaal, -ieel, -ueel, -eaal (speciaal, ritueel) - meervoud van woorden met onbeklemtoonde –es, -ik, -et (lemmeten, monniken) - /ks/ als x (examen) - stoffelijk bijv naamwoorden (houten, zilveren) - open en/of gesloten lettergreep (bemanning, terras) - restwoorden (vondst, museum, alleszins)

15 Cito spelling werkwoorden
- Afname E7 en B/M8 - groep 8 keuze: afname in november (B8) of januari/februari (M8) - 2 delen: Deel 1: invulzinnen Worden Sara _______________ morgen aan haar knie geopereerd Deel 2: meerkeuzeopgaven 4 zinnen, werkwoord dikgedrukt in elke zin, één van de werkwoorden is fout geschreven. alleen veranderlijke woorden totaal 50 opgaven 30 minuten per deel

16 Cito Spelling Werkwoorden
Adaptief toetsen: B8 / M8 Start Alle leerlingen B8/M8 Vervolg 1 (gemakkelijker) Alleen de minder goede spellers B8/M8 Vervolg 2 (Moeilijker) Alleen de betere spellers

17 Cito Spelling Werkwoorden
Spelling categorieën: - o.t.t. wel of geen –t achter een stam op –d ev wel of geen –t achter een stam op –d bij inversie pv-ond 23ev (word jij?) - o.v.t. verdubbeling d of t bij zwak ww met stam op –d of –t 123ev mv (ik raadde) geen –t bij sterk ww dat in 2e en 3e persoon eindigt op –d 23ev (jij werd) - voltooid deelwoord Keuze eind-d of eind –t geblust, gebonsd, gewerkt Dubbelvormen volt dw / o.t.t. Het is verbrand / het verbrandt

18 Cito Spelling Werkwoorden
- voltooid deelwoord (bijvoeglijk gebruikt) dubbelvormen de vergrote foto, jij vergrootte de foto - infinitief dubbelvormen infinitief / o.v.t. bij zwak ww met stam op –d of –t praten / praatten wedden / wedden

19 Cito technisch lezen DMT
- afname 2x per jaar januari/februari en mei/juni - snelheid en nauwkeurigheid waarmee de leerling afzonderlijke worden verklankt - 3 kaarten: Kaart 1: klankzuivere woorden (type mk en km en mkm) Kaart 2: andere éénlettergrepige woorden Kaart 3: twee – of meerlettergrepige woorden - Individuele afname, per kaart 1 minuut - goede lezers alleen kaart 3 - parallel-kaarten aanwezig

20 Cito technisch lezen AVi
- afname 2x per jaar januari/februari en mei/juni - snelheid en nauwkeurigheid waarmee de leerling teksten verklankt - 11 leeskaarten, oplopend in moeilijkheid Per niveau 2 versies - Individuele afname, per kaart ong 2 minuten - Bij bereiken hoogste niveau -> geen afname meer!

21 Niveau-aanduiding - vaardigheidsscores: per toets onderling uitwisselbaar, dus altijd ontwikkeling te meten bij adaptief toetsen - niveau-aanduiding A t/m E - niveau-aanduiding I t/m V

22 Niveau - aanduiding niveau % interpretatie A 25%
hoogst scorende leerlingen I 20% Ver boven het gemiddelde B net boven tot ruim boven landelijk gemiddelde II Boven het gemiddelde C net onder tot ruim onder landelijk gemiddelde III De gemiddelde groep leerlingen D 15% Ruim onder het landelijke gemiddelde IV Onder het gemiddelde E 10% Laagst scorende leerlingen V Ver onder het gemiddelde

23 Verschil oude en nieuwe normering
- vooral groot effect in lagere leerjaren - een voorbeeld: leerling uit huidig groep 4 Leerling uit huidig groep 8

24 Wat kan de basisschool ermee?
In fasen Werken met de LVS-toetsen gaat in drie fasen.                                                                            

25 Analyse - analyse mogelijk op: Leerlingniveau Groepsniveau
leerjaarniveau Schoolniveau

26 Cito in relatie tot dle - Cito geeft zelf geen dle
- omrekening naar DLE mogelijk via DLE-boek - Leerlingadministratiesystemen van PO geven wel DLE (Parnassys / Esis), deze werkwijze is relatief nieuw - een voorbeeld:

27 Cito in relatie tot advies VO
- kindkenmerken / observaties leerkracht staat voorop! - meest gebruikte richtlijn scores Cito t.o.v. niveau VO:

28 Profiel VWO CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen A+/I
> 65 * Rekenen > 115 * Technisch lezen (DMT3) > 108 * Spellen > 148 CITO LVS groep 6/7 Leerling heeft overwegend A/I-scores Maximaal 2 B/II-scores

29 Profiel Havo CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen B/II
> 55 * Rekenen > 108 * Technisch lezen (DMT3) > 100 * Spellen > 143 CITO LVS groep 6/7 Leerling heeft maximaal 2 keer C/III-scores behaald.

30 Profiel VMBO TL CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen
C+ of B/III > 46 * Rekenen > 101 * Technisch lezen (DMT3) > 94 * Spellen > 140 CITO LVS groep 6/7 Leerling heeft geen D of E-scores behaald in groep 6-7

31 Profiel VMBO KL CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen
D+/IV > 37 * Rekenen > 94 * Technisch lezen (DMT3) > 92 * Spellen > 135 CITO LVS groep 6/7 Leerling heeft geen E-scores behaald.

32 Profiel VMBO BL CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen
D/V+ > 31 * Rekenen > 88 * Technisch lezen (DMT3) > 87 * Spellen > 125 CITO LVS groep 6/7 Leerling heeft geen E-scores behaald.

33 Een casus Welk advies zou je deze leerling geven??
op basis van de Cito-scores met de NIO en SE als toevoeging


Download ppt "Voorlichting Cito LVS 14 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google