De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTHAAL NIEUWE STUDENTEN SEMESTER 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTHAAL NIEUWE STUDENTEN SEMESTER 2"— Transcript van de presentatie:

1 ONTHAAL NIEUWE STUDENTEN SEMESTER 2

2 Welkom bij thomas more Welkom Organisatie Wie is wie ? Stip
De digitale student OER Rondleiding (samenstellen ISP)

3 Welkom in geel We zijn hier met 6000 Wij met 650 Groepsgrootte
Ergo (380) Ortho ( ) Groepsgrootte Theorie grote groep Praktijk/labo groepen van +/- 20 studenten

4 ORGANISATIE Jaarprogramma 2 semesters, examenperiodes
4 in eerste jaar (+ augustus) 2 in tweede en derde jaar (+ augustus)

5 Jaarplan ergo

6 JAARPLAN ORTHO

7 ORGANISATIE Uurrooster Per groep verschillend
Beschikbaar voor volledige semester op Toledo Ortho Les tussen 8.30 uur en uur (uitz. Ortho) Lesblokken 1,5 uur Eventuele verplaatsingen of lokaalwissels  TOLEDO! Week 1/ week 2

8 ORGANISATIE Cursusmateriaal Campinia media Lijsten ter inzage
K.H.Kempen-AD-Doc Cursusmateriaal Campinia media Lijsten ter inzage Betaling contant of via BC Loop er vandaag eens langs, dan moet je volgende week niet aanschuiven ! Ondersteunend materiaal op Toledo

9 ORGANISATIE PAL Peer assisted Learning Vrijwillig
Uren ingeroosterd op uurrooster Kleine groepjes die samen studeren Onder supervisie van 2de of 3de jaars Contact ergo: Contact ortho:

10 Wie is wie? Opleidingscoördinatoren Opleidingshoofd Secretariaat
Ergo: Koen Geenen (P114) Ortho: Helga Vertommen (P118)  vanaf 23/2 Opleidingshoofd Kirsten Vandermeulen (P118)  vervanging Helga tot 22/2 Secretariaat Karine Van Thielen (P118)

11 STUDENTEN Informatie Punt
K.H.Kempen-AD-Doc Kot Mobiliteit Sociale dienstverlening Jobdienst Studentenorganisaties Sport en cultuur Topsport Mobiliteit: Terugbetaling openbaar vervoer tot 20% (alles bijhouden, check ) Campuspool.be Fietsverhuur

12 STUDENTEN Informatie Punt
K.H.Kempen-AD-Doc Participatie Studentenraad > Praesidia > Functiebeperkingen Leerstoornissen, dyslexie, fysieke beperking, … Faciliteiten aanvragen via Mobiliteit: Terugbetaling openbaar vervoer tot 20% (alles bijhouden, check ) Campuspool.be Fietsverhuur

13 de digitale student (helemaal bovenaan in het scherm => studenten) toegang tot mail, Toledo, KULoket gebruikersnaam rxxxxxxx (studentennummer) wachtwoord activatiecode bij inschrijving wijzig je wachtwoord bij problemen => servicedesk mediatheek

14 de digitale student TM-mail KULoket studentenportaal
strikte deadlines!!! eerste deadline > derde woensdag van 2e semester (25/02) voor het samenstellen van je ISP Let op: automatisch ingeschreven voor alle 60 studiepunten, vergeet niet die van het eerste semester af te vinken Vrijstellingen aanvragen ! Demo

15 de digitale student Toledo digitaal leerplatform cursusinformatie
opdrachten testresultaten informatie voor studenten/opleiding OER uurroosters/examenroosters informatie voor flexibele trajecten wie is wie Stage Demo

16 Administratie (Registratie op de studentendienst) Studentenkaart
Individuele programma ingeven in K.U.Loket incl. vrijstellingen aanvragen Kickstartgids !!!

17 THOMAS MORE Onderwijs- en examenregeling

18 INHOUD Onderwijsreglement Examenreglement Schema
examenreglement

19 1 Onderwijsreglement

20 Wat is…? OPO: opleidingsonderdeel OLA: onderwijsleeractiviteit
= een vak waarvoor je in het geheel geslaagd moet zijn Kan bestaan uit verschillende onderdelen OLA: onderwijsleeractiviteit = een deel van een OPO Wordt afzonderlijk beoordeeld

21 Programmagids Deel van het Onderwijs- en examenreglement
Informatie per opleiding en per OPO Programmagids orthopedie Programmagids ergotherapie

22 Vastleggen Individueel jaarprogramma in het KU loKET
K.H.Kempen-AD-Doc Deadline Te doen 3° woensdag = 1 oktober Inschrijven voor OPO’s: = samenstellen van jouw jaarprogramma Vrijstellingen aanvragen Vakken voor internationale uitwisseling aanduiden 3° woensdag van 2° semester = 25 februari Wijzigingen aanvragen voor vakken van het 2° semester Na 3° examenperiode (september) Toleranties ingeven Herinschrijven voor volgend academiejaar Na de deadlines kun je geen wijzigingen aanvragen

23 Studievoortgang SE = studie-efficiëntie CSE = Bindende voorwaarden
Op het einde van het eerste academiejaar minder dan 50% CSE? Dan krijg je voorwaarden opgelegd om verder te mogen studeren aan de opleiding op het einde van het 2° jaar minstens 50 % CSE eventueel bijkomende voorwaarden SE = studie-efficiëntie = Het percentage verworven studiepunten in verhouding tot het aantal opgenomen studiepunten in één academiejaar CSE = Cumulatieve studie-efficiëntie = Het percentage verworven studiepunten in verhouding tot het aantal opgenomen studiepunten in de gehele opleiding

24 ‘14-’15: 60 stp opgenomen; 30 stp verworven = 30/60 of 50% cumulatieve studie-efficiëntie
‘15-’16: 66 stp opgenomen; 50 stp verworven = totaal 126 stp opgenomen; 80 stp verworven = 80/126 of 63% cumulatieve studie-efficiëntie

25 Weigering in de opleiding
Indien je niet voldoet aan de bindende voorwaarden Indien je voor de 3° keer wil inschrijven voor hetzelfde vak en je hebt op dat moment minder dan 50% CSE Indien je voor de 4° keer wil inschrijven voor hetzelfde vak Duur weigering: 3 jaar

26 STudiegeld Vast gedeelte van €61,9 betaald bij inschrijving
Jaarprogramma goedgekeurd? Dan krijg je factuur van variabel deel. (per studiepunt) Betalingsmoeilijkheden: neem contact met STIP Studiegeld na aanmaning niet betaald? Toledo, KU Loket en mail afgesloten Geen deelname aan examens en toetsen

27 2 Examenreglement

28 Examens Drie examenperiodes: Extra examenreeks in eerste jaar
K.H.Kempen-AD-Doc Examens Drie examenperiodes: (Eerste semester) Tweede semester Augustus - september Extra examenreeks in eerste jaar Examens worden minstens 5 weken vooraf gepland Iedereen houdt zich aan de examenplanning Inhalen enkel bij gewettigde reden

29 Beoordeling Examencijfer: Niet deelnemen aan examen = 0/20
1 cijfer per OPO: een geheel getal op 20 Indien OLA’s afzonderlijk beoordeeld worden, staat in programmagids hoe eindcijfer berekend wordt Niet deelnemen aan examen = 0/20 Afrondingsregels: Gewone regels Tussen 7 en 8 en tussen 9 en 10 beslissen docenten van het OPO

30 VERLOOP VAN DE EXAMENS Examenvorm: in programmagids
K.H.Kempen-AD-Doc VERLOOP VAN DE EXAMENS Examenvorm: in programmagids Uitzondering bij bv. inhaalexamen Enkel “hulpmiddelen” die in programmagids vermeld staan Geen mobiele telefoon Schriftelijke examens Student mag lokaal pas verlaten na 30’ Een student die na 30’ binnen komt > geen examen Examenvorm: staat voor elke examenperiode beschreven in de programmagids. Enkel bij een inhaalexamen, een verplaatst examen of bij individuele examenmaatregelen kan het OH hiervan afwijken. Algemene regels voor examens   De student mag op het examen enkel materialen, hulpmiddelen en elektronische toestellen gebruiken die vermeld staan in de programmagids of ECTS-fiche. Hij mag geen mobiele telefoon bij zich hebben. De student die zijn examenvragen heeft ontvangen, mag het examenlokaal niet verlaten, tenzij onder toezicht van een personeelslid. De student registreert zijn aanwezigheid bij het examen vóór hij het examenlokaal verlaat. De student mag examenopgaven en –antwoorden niet meenemen of versturen vanuit het examenlokaal, tenzij dit anders wordt gespecificeerd in de opgave. Overtredingen worden gesanctioneerd zoals examenfraude. Voor erkende studenten worden de faciliteiten individueel bepaald. Mondelinge examens   Indien een mondeling examen een schriftelijke voorbereiding vereist, zijn de regels voor schriftelijke examens hierop van toepassing. Openbaarheid van het mondeling examen  §1. Een examinator kan in overleg met de voorzitter van de examencommissie aan een lid van het onderwijzend personeel vragen een examen bij te wonen. §2. Een student die dit wenst, kan een waarnemer een mondeling examen laten bijwonen. Deze waarnemer is: niet ingeschreven voor hetzelfde opleidingsonderdeel; geen bloed- of aanverwant tot in de vierde graad. De waarnemer mag enkel notities nemen. Procedure: De student verwittigt ten minste 5 kalenderdagen vóór het examen de voorzitter van de examencommissie. De voorzitter brengt de betrokken examinator tijdig op de hoogte. Schriftelijke examens   Een examen dat bestaat uit een beoordeling op één bepaald moment mag maximaal een halve dag (ca. 4 uur) in beslag nemen. De student mag het examenlokaal pas na 30 minuten na de aanvang van het examen verlaten. Een student die meer dan 30 minuten te laat is, ontvangt de examenvragen niet meer.

31 Ziekte bij examens Onmiddellijk melden ombuds = Marjan Hapers
K.H.Kempen-AD-Doc Ziekte bij examens Onmiddellijk melden ombuds = Marjan Hapers binnen 24 uur wettiging bezorgen aan ombuds Gewettigd afwezig, dan inhalen van examens Indien organisatorisch haalbaar Per examenperiode niet meer dan 1 examenkans Ongewettigd afwezig bij inhaalexamens = geen recht meer op inhaalexamens in dat academiejaar Afwezigheid bij examens en inhaalexamens §1. Een student die niet deelneemt aan een examen, kan het gemiste examen inhalen, op voorwaarde dat de student de ombuds verwittigt; de student de ombuds binnen de 24 uren de documenten bezorgt, die zijn afwezigheid wettigen; de ombuds oordeelt dat de afwezigheid voldoende gewettigd is; dit organisatorisch haalbaar is. Bij fraude met afwezigheidsattesten gelden de procedure en de sancties van examenfraude. §2. Het opleidingshoofd beslist, na overleg met de student en de examinator, over het tijdstip van het inhaalexamen. Een student kan per examenperiode nooit meer dan één examenkans opnemen. §3. Indien een student ongewettigd afwezig is op een inhaalexamen, heeft hij voor de volgende examenperiodes van het lopende academiejaar geen recht meer op inhaalexamens.

32 Inzage van examens en feedback
Rapport via KU Loket Gezamenlijke inzage en feedback binnen 5 dagen na rapport

33 Toleranties inzetten Tolerantie inzetten =
Ervoor kiezen dat je een OPO waarvoor je onvoldoende scoort niet meer opnieuw doet Terwijl je toch kunt slagen voor de opleiding Zelf te doen in KU Loket, binnen 15 dagen na rapport Tolerantie ingezet? Dan kun je OPO niet opnieuw opnemen Niet meer te wijzigen

34 Voorwaarden om toleranties te mogen inzetten
8/20 of 9/20 CSE >=50% Max. 10% van de opgenomen studiepunten in de opleiding (vrijstellingen tellen niet mee !) Max. 12 stp uit eerste opleidingsfase De opleiding bepaalt welke OPO’s niet-tolereerbaar zijn Per groep van OPO’s: maximaal getolereerde studiepunten

35 Slagen voor een bachelor-opleiding
K.H.Kempen-AD-Doc Slagen voor een bachelor-opleiding Geslaagd (of vrijstelling) voor alle OPO’s OF Alleen tolereerbare onvoldoendes = correct ingezette toleranties + toleranties ingezet door examencommissie Minimaal 50% over de hele opleiding

36 Hernemen van OPO’s Per academiejaar 2 examenkansen
K.H.Kempen-AD-Doc Hernemen van OPO’s Per academiejaar 2 examenkansen Uitzonderingen: in programmagids Behoud van hoogste examencijfer Binnen 1 academiejaar en in een volgend academiejaar Voor OPO’s en voor afzonderlijk beoordeelde OLA’s (afzonderlijk beoordeeld volgens programmagids) Automatische overdracht van deelresultaten Van afzonderlijk beoordeelde OLA’s Indien minstens 10/20 Geen nieuw examen mogelijk Je mag overdracht weigeren: binnen 15 dagen na rapport Uitzonderingen met slechts 1 examenkans: • De programmagids vermeldt de opleidingsonderdelen waarover de student op grond van de aard van het onderdeel slechts eenmaal per academiejaar kan worden geëxamineerd. • De student kan niet herkansen voor opleidingsonderdelen waarvoor hij tolerantie inzette. • Een student die zich inschrijft nadat het examen is afgenomen, verliest de betreffende examenkans.

37

38 Verder verloop Samen Bij je opleidingscoördinator
Rondleiding campus Bij je opleidingscoördinator ISP indien afwijkend traject ... Alles om op 9/2 te kunnen starten!


Download ppt "ONTHAAL NIEUWE STUDENTEN SEMESTER 2"

Verwante presentaties


Ads door Google