De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De WOR De meest belangrijke artikelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De WOR De meest belangrijke artikelen"— Transcript van de presentatie:

1 De WOR De meest belangrijke artikelen
Adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en overleg

2 Adviesrecht Over voorgenomen besluiten van de ondernemer
Over economische, financiële en organisatorische aangelegenheden OR moet advies kunnen geven volgens WOR-procedure Beroep bij Ondernemingskamer Kortom: wijzigingen in de structuur van de organisatie!

3 Procedure adviesrecht
Aankondiging bespreking algemene gang van zaken= in de OV door de bestuurder (formeel) of in het agenda-overleg (informeel) Tijdige schriftelijke adviesaanvraag met informatie over: motieven gevolgen maatregelen ten aanzien van gevolgen Ten minste eenmaal overleg na de schriftelijke adviesaanvraag

4 Advies OR Schriftelijk en gemotiveerd besluit bestuurder: wat gaat hij met het advies doen? Eén maand opschorting als besluit afwijkt van advies van OR Beroepsmogelijkheid bij Ondernemingskamer

5 Onderwerpen van het adviesrecht

6 Onderwerpen waar het adviesrecht over gaat
Overdracht van de zeggenschap: fusie van het hele bedrijf of een deel Belangrijke duurzame samenwerking: bijv. Joint ventures, samenwerkingsverbanden- gaat dus om echte samenwerking en niet een langdurig contract met leverancier (zoals bijv. Schoonmaakbedrijf) Beëindiging van de werkzaamheden: stoppen met een werksoort of afdeling Belangrijke wijziging van werkzaamheden: ander type werk, inkrimping of uitbreiding Belangrijke wijziging in de organisatie of taakverdeling (reorganisatie maar ook overdracht van zeggenschap aan bijv. Een andere directeur))

7 Wijziging plaats van de onderneming (ook binnen dezelfde gemeente)
Groepsgewijs werven of inlenen (voor langere tijd en grotere groepen) Belangrijke investering Aantrekken belangrijk krediet Verstrekken belangrijk krediet Besluit tot invoering of wijziging van belangrijke technologische voorziening

8 milieuzorgsysteem Eigen risico sociale verzekering Verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een extern deskundige over een advieskwestie: advies over de keuze van de deskundige maar ook over de inhoud van de adviesopdracht

9 Bijzonder adviesbevoegdheid (artikel 30): Advies benoeming bestuurder
Over degene(n) die de hoogste zeggenschap in de onderneming uitoefen(t)(en)= de bestuurder Wezenlijke invloed moet mogelijk zijn

10 De WOR spreekt van ‘Belangrijk’
Criteria voor het begrip ‘belangrijk’: Niet-alledaagse besluit Besluit moet in relatie staan tot de omvang en aard van de bedrijfsactiviteiten Aantal werknemers Omvang van de gevolgen Geen tijdelijk karakter

11 De pilot Een pilot is niet adviesplichtig!
Het gaat om het uitdenken van verschillende mogelijkheden, maar….. Dan moet een pilot terug te draaien zijn; Er moeten dus geen grote investeringen voor nodig zijn; Het moet binnen een redelijke tijd leiden tot besluitvorming Het dan genomen besluit tot wijziging is wel adviesplichtig

12 Het politiek primaat Geen adviesrecht over politiek primaat: besluiten van de politiek Wel adviesrecht over de gevolgen van deze besluiten voor medewerkers: hoe werkt dit uit voor medewerkers= vaak ook ter besluitvorming aan de bestuurder.

13 Wanneer moet de adviesaanvraag komen?

14 Tijdigheid: Keuze tijd
Vroegtijdige adviesaanvraag: grote speelruimte, weinig bekend over gevolgen Late adviesaanvraag: weinig speelruimte, veel bekend over gevolgen Ruimte voor alternatieven tijd

15 Tijdigheid in ieder geval:
Zodat je als OR nog invloed kunt uitoefenen: Het besluit moet dus nog beïnvloedbaar zijn Er moeten dus nog alternatieven denkbaar zijn Er moet wel een zeker inzicht zijn in de gevolgen Daarom is het van belang dat de bestuurder de OR ook los van de adviesaanvragen vaak informeert over wat er speelt in de organisatie.

16 advies in 2 stappen Zo vroeg mogelijk, maar: dan is nog niet alles uitgedacht. Bijv: een bedrijfsonderdeel wordt verkocht, maar welke gevolgen dat heeft is nog niet duidelijk. Daarom: advies in 2 stappen: De Or adviseert eerst over het voorgenomen besluit tot verkoop en later in het uitvoeringsadvies over de verdere invulling ervan als er meer duidelijk is.

17 Het advies Moet onderbouwd worden: alleen ja of nee is niet genoeg!
Mag mondeling in de overlegvergadering: het goede gesprek, mogelijkheden tot bijsturen en maken van afspraken met de bestuurder Mag schriftelijk Als je denkt dat je een stevig meningsverschil met de bestuurder gaat krijgen: altijd schriftelijk! Als je denkt dat bestuurder en OR het oneens zullen blijven en de bestuurder het advies van de OR niet zal overnemen: geen negatief asdvies

18 Hoe lang doe je over het opstellen van een advies?
Geen wettelijke termijn WOR: redelijke termijn Wat is redelijk: afhankelijk van de situatie (niet bezetting of werkdruk OR-leden, wel financiële situatie, politiek 6 weken is ongeveer gemiddeld maar mag je niet van uit gaan Maak altijd afspraken hierover met de bestuurder Tijdens de adviesprocedure mag de bestuurder niet het besluit uitvoeren

19 Wat gebeurt er na het gegeven advies als de bestuurder het advies niet overneemt?

20 Wat doet de bestuurder? Het is adviesrecht, dus bestuurder hoeft het advies niet over te nemen Moet dat schriftelijk laten weten Mag dan 30 dagen niets doen, dus niet het besluit uit gaan voeren, vanaf het moment dat de bestuurder zijn besluit schriftelijk aan de OR heeft meegedeeld.

21 Wat doet de OR? Or beraadt zich op het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer van het Hof te Amsterdam Moet binnen een maand na de schriftelijke melding van de bestuurder beroep aantekenen middels een verzoekschrift, getekend door een advocaat Waar tegen beroep: tegen een kennelijk onredelijk besluit van de ondernemer: inhoud of juist in de procedure

22 Het instemmingsrecht

23 Instemmingsrecht Over voorgenomen besluiten van de ondernemer omtrent instelling, wijziging en intrekking van nader omschreven regelingen sociaal beleid (opsomming in lid 1) Onderwerpen die inhoudelijk in de CAO zijn geregeld vallen buiten instemmingsrecht Kortom: het gaat over regelingen die personeel betreffen en die niet al zijn geregeld in de CAO

24 Onderwerpen van het instemmingrecht

25 Meebeslissen: onderhandelaar
Het instemmingsrecht is geregeld in artikel 27. De ondernemer behoeft in een aantal gevallen de instemming van de ondernemingsraad. Ondernemer en ondernemingsraad onderhandelen totdat er een voorstel komt waar beiden zich in kunnen vinden. Als de ondernemingsraad niet instemt, kan de ondernemer zijn voorstel niet invoeren of wijzigen.

26 Onderwerpen instemmingsrecht
Pensioen-, winstdelings-, spaarregeling Werktijd-, vakantieregeling Belonings- of functiewaarderingssysteem Regelingen VGW en ziekteverzuim Aanstellings-, ontslag-, bevorderingsregeling Regeling personeelsopleiding

27 Regeling personeelsbeoordeling
Regeling bedrijfsmaatschappelijk werk Regeling werkoverleg Regeling klachtenbehandeling Regeling omgang met persoonsgegevens Regeling voorzieningen controle

28 Wanneer geen instemmingsrecht?
Als het geregeld is in de cao Als het gaat om invulling van primaire arbeidsvoorwaarden (geld, maar ook het sociaal plan) dan is het GO aan zet. Geldt ook voor vaststellen van de regeling en de conversietabel bij functiewaardering. OR blijft gaan over de onderwerpen in artikel 27.

29 Geen instemming bereikt?
heeft de besturder voor het voorgenomen besluit geen instemming van de OR verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen; ook de OR kan naar de kantonrechter stappen Als de bestuurder zonder instemming toch het besluit gaat doorvoeren, moet de OR beroep op nietigheid doen: binnen 1 maand nadat de ondernemer het besluit heeft genomen. Moet schriftelijk! Sinds 2013 hoeven OR of bestuurder niet meer verplicht voor bemiddeling naar de Bedrijfscommissie. Deze commissie pleegt hoor en wederhoor en komt met een voorstel.

30 De procedure van het instemmingsrecht

31 Procedure instemmingsrecht
Ondernemer verschaft schriftelijk informatie over: voorgenomen besluit motieven te verwachten gevolgen opvang van de gevolgen Ten minste eenmaal overleg OR deelt beslissing schriftelijk en gemotiveerd mee

32 Ondernemer deelt schriftelijk definitief besluit mee
Zonder instemming kan OR besluit binnen één maand nietig verklaren Beroepsmogelijkheid of vervangende instemming via bedrijfscommissie bij Kantonrechter.

33 De inhoud van een advies- en instemmingsaanvraag en het advies van de OR

34 Wat moet er in een advies/instemmingsaanvraag staan?
Wat is het voorgenomen besluit? Wat zijn de veranderingen in de organisatie vergeleken met nu? Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers? Hoe worden deze gevolgen opgelost?

35 Waar voldoet een advies/instemming aan?
De OR geeft schriftelijk en onderbouwd advies: Wat vind je van de wijziging, zie je de noodzaak en ben je het eens met de aanleiding die de bestuurder geeft voor het besluit? Waar ben je positief over? Waar maak je je zorgen over? Als je het eens bent met de bestuurder dat er iets moet gebeuren: vind je dan dat hij de goede keus heeft gemaakt of zie je een alternatief? Als je het eens bent, zijn er dan voorwaarden? (positief advies, mits…..) Als het niet eens bent met het voorgenomen besluit, wat moet de bestuurder dan doen zodat je het wel eens kunt worden (negatief advies, tenzij…)

36 Het maken van een een advies
En nu aan de slag: Het maken van een een advies

37 BOB Beeldvorming: waar gaat het over? Hebben we alle informatie duidelijk? Welke vragen hebben we nog? Oordeelsvorming: wat vinden we ervan? Wat zijn de voors en tegens, zijn de gevolgen acceptabel, waar zitten bezwaren? Besluitvorming: hoe luidt ons advies: zijn we het eens of oneens en welke voorwaarden hebben we?

38 Beeldvorming: Het lezen van een voorgenomen besluit
Lees het stuk en maak een kort uittreksel: Wat is precies de verandering? Wat zijn de gevolgen van het voorgenomen besluit voor de organisatie en voor de medewerkers? Wanneer gaat het spelen? 4. Welke vragen of onduidelijkheden zijn er nog? Bespreek de vragen die je hebt met de bestuurder in de OV

39 Oordeelsvorming Wat vindt iedereen ervan? Inventariseer de voors en tegens. Ga nog niet in discussie maar luister naar elkaar. Waar maak je je zorgen over? Wat gaat er verbeteren? Wat is het algemene gevoel van de OR? Nu start de discussie!

40 Overleg en andere belangrijke artikelen

41 Daarnaast: Stimuleringstaken
Naleving cao Stimuleren werkoverleg Gelijke behandeling mannen en vrouwen Inschakeling gehandicapte werknemers Zorg voor milieu Waken voor discriminatie

42 Meeweten: goed geïnformeerde partij
Het informatierecht is geregeld in artikel 31. De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

43 Geheimhoudingsplicht
De geheimhoudingsplicht is geregeld in artikel 20. De leden van de ondernemingsraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in hun hoedanigheid vernemen, alsmede van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemer, dan wel de ondernemingsraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

44 Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld. Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij tevens mee, welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.

45 Het initiatiefrecht (artikel 23.3)
De OR als initiatiefnemer De ondernemingsraad is bevoegd voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De ondernemingsraad is ook buiten de overlegvergadering bevoegd aan de ondernemer voorstellen te doen.

46 Initiatiefrecht: de procedure
OR bereid initiatiefvoorstel voor, ondernemer verstrekt de benodigde informatie OR dient voorstel schriftelijk in Voorstel wordt minimaal 1x in OV besproken Ondernemer neemt besluit Geen inhoudelijk beroep

47 De vormen van overleg

48 Meepraten: serieuze gesprekspartner
Het recht op overleg is geregeld in artikel 23. De bestuurder en de ondernemingsraad komen met elkaar bijeen binnen twee weken nadat hetzij de ondernemingsraad hetzij de bestuurder daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. De agenda bevat de onderwerpen die door de bestuurder of door de ondernemingsraad worden aangemeld. Voorzitter: afwisselend Or-voorzitter en bestuurder Daarnaast verplicht: aankondiging van voorgenomen besluiten (art. 25 en 27), minimaal 1 maal overleg over advies- en instemmingsaanvragen

49 Overleg over de algemene gang van zaken: artikel 24.
In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.

50


Download ppt "De WOR De meest belangrijke artikelen"

Verwante presentaties


Ads door Google