De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ere zij God! Lucas 2:14 In mensen een welbehagen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ere zij God! Lucas 2:14 In mensen een welbehagen"— Transcript van de presentatie:

1 Ere zij God! Lucas 2:14 In mensen een welbehagen

2 Lucas 2: 14 Ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens (die Hij liefheeft) Lucas 3: 22 Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb ik mijn welbehagen (U verheugt mijn hart)

3 Synoniemen aardigheid, amusement, behagen, blijdschap, divertissement, gein, genoegen, genot, jeu, jolijt, jool, leut, lol, lust, pret, schik, sjeu, vermaak, verpozing, verstrooiing, vertier, vreugde, vrolijkheid, welbehagen, welgevallen goedachten, goeddunken, goedkeuring, overeenstemming, permissie, welbehagen, welnemen

4 God en de mens Psalm 8 – de mens een kroon op de schepping
*God heeft de mens gewenst! *God heeft de mens gemaakt naar Zijn beeld/evenbeeld *God wil de mens behouden *God is verrukt (opgetogen) over de mens.

5 Inleiding Een aardje naar zijn vaartje, van een zoon gezegd, die - hetzij ten kwade of ten goede - naar zijnen vader aardt; Vb.!

6 Het verlangen van God (i.t.t. ‘mijn verlangen’)
Henk Binnendijk

7 Gods reddingsplan Matth. 1:21 – ’Gij zult Hem de naam Jezus geven
Gods reddingsplan Matth. 1:21 – ’Gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.’

8 Gods scheppingsplan Enkele gedachten: In Gen. 1 geeft God Zijn grote geheim prijs!! *Een plan dat al bestond voordat God de hemel en de aarde geschapen heeft. *God is tot op deze dag bezig mensen te maken naar ZIJN evenbeeld! *De zondeval doet niets af aan Gods scheppingsplan. *God haalt ons uit een diepe afgrond om ons te brengen tot de hoogste top. Wat wil Hij van mensen maken, wat we zullen zijn. Bij de schepping van deze wereld werkte God met dode materie en planten en dieren; Maar het is voor God veel moeilijker om te werken met mensen die Hij schiep met een eigen wil en die nee konden zeggen tegen Hem.

9 Rom. 8:18,19(NBG) Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen/dochters van God. Die om Hem lijken!! Naar zijn evenbeeld.

10 Hoe doet God dat? Door wedergeboorte! Opnieuw geboren! Joh. 3:3 – ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien’. Joh. 1:12/13 In Grieks: één woord voor ‘geboren worden’ en ‘verwekt worden’. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God! Het is een eigen kind van God en dus door God verwekt, uit god geboren. ‘want Gods zaad is blijvend in hem’(1 Joh. 3:9) Gods DNA.

11 door God verwekt. in het innerlijk doet God een groot werk
*door God verwekt! *in het innerlijk doet God een groot werk *steeds meer op Jezus lijken (‘aardje naar zijn vaartje’) 1 Joh. 3: 1,2 Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven dat wij kinderen Gods genoemd worden en wij zijn het ook! Geliefden, nu zijn we kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen: maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen wezen. (evenbeeld). Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Aan deze kant van het leven blijft dat een geheimenis!

12 Jesaja 9:5,6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk…

13 Het geheim van het paradijs…
Wat wil God van mensen maken? A)mensen naar Zijn evenbeeld, die op Hem lijken B)heerschappij voeren over de hele aarde (heersen met Hem) De enige hoop voor deze aarde is dat de aarde onder de heerschappij van de hemel komt! (vb. van rouw/verdriet afgelopen week)

14 C)openbaren hoe de relatie zal zijn tussen Hem en deze mensen (romance / bruid en bruidegom) God wil niet dan Zijn Zoon alleen is. Joh. 12:24, de graankorrel (die sterft in de aarde) Hebr. 12:1-3 – de vreugde die voor Hem lag Gen. 2:23 – eindelijk één gelijk aan Mij!

15 Hebr. 12: 1-3 / NBG Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

16 Twee soorten godsdienst sinds de zondeval: -dienst van de mensen aan God -de dienst van God aan de mensen….op voorwaarde dat Hij van die mens mag maken wat Hij voor ogen heeft WARE GODSDIENST

17 Advent/Kerst 2014 aan de vooravond van 2015….
Gods verlangen mijn verlangen Marc. 10:45 – Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

18 Wie je bent IN Christus 2 Cor
Wie je bent IN Christus 2 Cor. 5:17 – Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Steeds meer lijken op Hem! *hoe zie je jezelf? *hoe ziet God je?

19 Vb. van Maxima Nieuwe positie / nieuwe identiteit

20 JdH 187 refrein Maak mij een beeld van U, maak mij een beeld van U, - zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van U. Amen


Download ppt "Ere zij God! Lucas 2:14 In mensen een welbehagen"

Verwante presentaties


Ads door Google