De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 22 februari 2015 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 22 februari 2015 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 22 februari 2015 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen

3 Psalm 91: 1, 2 en 3 Gezang 423: 1 en 4 Psalm 86: 4 Psalm 25: 4 en 6 Gezang 172: 1 en 4 Gezang 177: 1, 6 en 7 Gezang 435: 4 en 5 Genesis 9: 8 – 17 Marcus 1: 12 – 15

4 Welkom en mededelingen

5 1 Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning: hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste, op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt voor mij altijd het beste. Psalm 91: 1

6 Stil gebed Votum en groet

7 Psalm 91: 2 en 3 2 God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen: een vogel, die ternauwernood is aan de strik ontkomen. De Heer zal over uw bestaan zijn sterke vleugels breiden. Hij is, in trouw u toegedaan, uw schild en pantser beide.

8 Psalm 91: 2 en 3 3 Wees niet bevreesd, al wil de nacht zich tegen u verheffen; al stelt de dag zijn overmacht, zijn pijl zal u niet treffen. 't Verderf dat in de duisternis zoekt naar uw legerstede, de vloek die van de middag is, - God bant ze van uw leden.

9 Verootmoedigingsgebed

10 Gezang 423: 1 en 4 1 Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij!

11 Gezang 423: 1 en 4 4 Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held; beteugel satans woede en 's werelds boos geweld!

12 Tien geboden

13 Psalm 86: 4 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

14 Gebed

15 We lezen Genesis 9: 8 – 17 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

16 Genesis 9: 8 – 17 8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11 Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.

17 Genesis 9: 8 – 17 12 En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 14 Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15 zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit

18 Genesis 9: 8 – 17 weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16 Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17 Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

19 Psalm 25: 4 en 6 4 God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor, brengt, aan zijn verbond gedachtig, zondaars in het rechte spoor. Hij zal leiden 't zacht gemoed in het effen recht des Heren: wie Hem needrig valt te voet, zal van Hem zijn wegen leren.

20 Psalm 25: 4 en 6 6 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

21 We lezen Marcus 1: 12 – 15 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

22 Marcus 1: 12 – 15 12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

23 Marcus 1: 12 – 15 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

24 Gezang 172: 1 en 4 1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is leven van genade buiten de eeuwigheid, is leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.

25 Gezang 172: 1 en 4 4 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

26 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over de genezing van een blindgeboren man. (Johannes 9: 1 – 41)

27 Preek

28 Gezang 177: 1, 6 en 7 1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.

29 Gezang 177: 1, 6 en 7 6 Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden?

30 Gezang 177: 1, 6 en 7 7 Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen als sterkte roemen.

31 Dankzegging en voorbeden

32 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor: Stichting Red een Kind Kerk

33 Gezang 435: 4 en 5 4 Kom toch om de macht te breken van de vorst der duisternis; geef in ons bestaan een teken, dat de zege zeker is; hef ons op uit onze zonden, werp de duiv'len bij ons uit, want de vrijheid moet gevonden, Heer, vervul Gods raadsbesluit!

34 Gezang 435: 4 en 5 5 Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij. Heer, zowaar Gij zijt gestorven, maak ons nu ook waarlijk vrij. O, uw heil zal spoedig komen, Gij laat ons niet ledig staan: schoner dan de schoonste dromen breekt de dag der vrijheid aan.

35 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

36 Er is nu koffiedrinken in de zaal achter de kerk. Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur. In deze dienst gaat dominee J. Groenleer weer voor.


Download ppt "Zondag 22 februari 2015 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Groenleer (Leiden) Ouderling:Cors Visser Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google