De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en mededelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en mededelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom en mededelingen

2 Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U U alleen bent mijn kracht, mijn schild Aan U alleen geef ik mij geheel

3 Opwekking 281 ‘k Heb U lief meer dan goud of zilver waarin geen voldoening is Zonder U vind ik nooit de vreugde Die volmaakt en zuiver is U alleen bent mijn kracht, mijn schild Aan U alleen geef ik mij geheel U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U

4 Opwekking 281 U bent mij tot een Heer en Heiland Ja U bent de Vredevorst ‘k Heb U lief meer dan enig ander Heer mijn God, U stilt mijn dorst U alleen bent mijn kracht, mijn schild Aan U alleen geef ik mij geheel U alleen kunt mijn hart vervullen Mijn aanbidding is voor U

5 Stil gebed, Votum en groet Stil gebed Votum en groet

6 Psalm 116 : 1, 2, 3, 4 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

7 Psalm 116 : 1, 2, 3, 4 2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des Heren aangeroepen en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

8 Psalm 116 : 1, 2, 3, 4 3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

9 Psalm 116 : 1, 2, 3, 4 4. O God, mijn God, die van de dood mij redt mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

10 Verootmoediginggebed/schuldbelijdenis
Tien geboden

11 Gezang 444 : 3 Heer, ontferm U over ons open uwe Vaderarmen stort uw zegen over ons neem ons op in uw erbarmen Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan

12 Tien geboden

13 Gezang 481 : 1, 3, 4 1. O grote God die liefde zijt o Vader van ons leven vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven Laat ons het zout der aarde zijn het licht der wereld, klaar en rein Laat ons uw woord bewaren uw waarheid openbaren

14 Gezang 481 : 1, 3, 4 3. Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond Spreek zelf door onze daden van vrede en genade

15 Gezang 481 : 1, 3, 4 4. Wij danken U, o liefde groot dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven wij uit uw liefde leven

16 Gebed Gebed

17 We lezen uit de nieuwe bijbelvertaling:
Schriftlezing We lezen uit de nieuwe bijbelvertaling: 1. Openbaring 1 : 12 – 20 2. Openbaring 2 : 1 - 7

18 Openbaring 1 : 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het

19 Openbaring 1 – geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

20 Openbaring 1 : 19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.

21 Gezang 476 : 3 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden:
heerlijk zijt Gij opgestaan Die U als verrezene aanschouwden baden U verwonderd aan Op de berg hebt Gij bevel gegeven en van de aarde zegenend verheven zondt Gij op het Pinksterfeest als in storm en vuur uw Geest

22 Openbaring 2 : 1 - 7 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft: 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen.

23 Openbaring 2 : 1 - 7 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

24 Openbaring 2 : 1 - 7 Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.

25 Gezang 476 : 4 4 Mensenzoon tussen de kandelaren
Wortel Davids, Morgenster blijf uw kerk vergaderen, bewaren roep haar van nabij en ver Laat de luchters branden van uw klaarheid maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid schuilplaats in de wildernis huis waarin uw vrede is

26 De kinderen gaan naar de bijbelklas

27 Preek Tekst: Openbaring 2 : 4
‘Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.’ Thema: ‘De liefde van weleer opgegeven’ Gemeente des Heren, Het viel qua tijd zo'n beetje samen... ik wilde een preek maken over 'u hebt de liefde van weleer opgegeven' - de eerste liefde verlaten - en een regeltje in de krant: het geloofsleven van de GKV van zo'n jaar of 20 terug - maar het had net zo goed van onze kerk kunnen zijn, denk ik, "geloven was meer leven voor Gods aangezicht dan leven met God". Dat is niet hetzelfde... leven voor Gods aangezicht... daar zit meer afstand in... en leven met God dat is meer nabij, meer close met God. Neem het eens mee tijdens de preek; het komt terug: leven voor Gods aangezicht en: leven met God. 1. * Dan ook nog even dit: wij lezen vanm. de brief van Jezus via Johannes aan de gemeente van Efeze. De eerste van een set van zeven brieven. Zéven... terwijl daar in dat kringetje in West - Turkije méér gemeenten lagen - Kolosse, Hierapolis, Troas - toch zeven: dat getal zeven heeft symboolwaarde: zeven is het getal van de totalileit: elk van die zeven brieven - dus ook die aan Efeze - is niet alleen bestemd voor die ene gemeente, maar voor alle zeven. Ruimer nog: voor álle kerken van die tijd... voor alle kerken van álle tijden... begrijpt u? Jezus sluit elk van de zeven brieven niet voor niets af met een 'wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Voor ons ligt dus vanm. een brief van Jezus (óók) voor de gemeente van... en daarmee ook een brief van Jezus aan ons, aan mij! Dat wordt vanm. heel spannend! 2. Ik maak de brief voor u open en lees: "Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampen standaards verblijft". Zo stelt Jezus zich aan ons voor. 'Die tussen de zeven gouden lampenstandaards (of: kandelaren) verblijft'. Mooie naam trouwens voor de kerk: kándelaar... stond ook in de tabernakel en in de tempel... herinnert aan de hoge roeping van Gods volk, van de gemeente. Licht laten schijnen in de wereld. Verlicht door Jezus, het licht der wereld zélf in onze omgeving, in onze tijd, nu licht verspreiden. Deze kandelaarkerk hier in ... geroepen om het reddende licht van Jezus in onze omgeving te laten schijnen. Tussen die zeven gouden kandelaren wandelt Jezus, staat er eigenlijk. Jezus wandelt. Meteen denk ik aan Genesis: God wandelt met Adam en Eva in het paradijs. God wándelt. Intieme omgang met zijn mensen. Wandelen heeft iets van 'tijd voor elkaar hebben, met iemand omgaan. Het goed met elkaar hebben. Geen afstand tussen God en mens'. En nu wandelt Jezus tussen de gouden lampenstandaards. Voel je... iets van dat heerlijke begin, dat door de zonde van de mens zo vreselijk stuk is gegaan, begin in de gemeente weer terug te komen! Jezus - Immanuël... God met ons, wij weer met God. Door de Heilige Geest verbonden aan de Vader en de Zoon. Niet meer zo volmaakt als in het begin; niet zo volkomen als straks op de nieuwe aarde, maar het begint al wel... close met Hem. 3. Ook houdt Hij zeven sterren in zijn rechterhand, dat zijn de voorgangers van de gemeenten. Die omklemt Hij. Hij houdt ze héél stevig vast, want Hij weet hoe belangrijk voorgangers zijn die het levende brood van zijn Woord op de goede manier kunnen uitdelen. Om de gemeente te voeden met zijn Woord daarom houdt Hij de sterren zo stevig vast. Niemand rooft ze uit zijn hand. 4. Is dat geen geweldige bemoediging? Voor óns hier vanm. In een land waar steeds minder mensen de kerk weten te vinden, jij in je klas, u op uw werk, wij in onze straat de enigen zijn die met God en met Jezus willen leven - seculariseert ons land niet steeds meer? - houd je vast: wij zijn niet alleen en aan onszelf overgelaten; Jezus wandelt tussen de kandelaars - heel dichtbij - en Hij zal ook zorgen dat wij voorgangers hebben die ons kunnen inspireren lichtdragers te zijn. Kándelaar. Tegelijk denk ik aan broeders en zusters Irak en Syrië en Pakistan - in Efeze was de situatie toen niet rooskleuriger dan bij hen nu! - tóch... Zij lezen deze brief vanm. misschien ook: Jezus zal er zijn... héél nabij; Hij zorgt tóch voor voorgangers, hoe dan ook... er zál licht schijnen in het donker. Daar staat de levende Here Jezus Christus garant voor. Daar en hier. Vindt u dat niet geweldig bemoedigend? 5. Jezus gaat verder. Meer naar de kern van de brief toe. 'Ik weet wat u doet'... niets, maar dan ook niets van het leven in zijn gemeenten ontgaat Hem en van het leven van de mensen is Hem alles bekend. Hij moet hen straks iets vertellen wat Hem zwaar op het hart ligt en wat voor de mensen in Efeze verpletterend moet aankomen. Maar Hij begint daar niet mee... wij vallen meestal maar meteen met de deur in huis - wat vind u van de gemeente?... tien tegen één beginnen wij met kritiek. Jezus niet. Hij weet wat goed is duidelijk te noemen en dáár begint Hij mee: Ik prijs jullie om je inzet - jullie geven je voor 100%. Jullie zijn standvastig en hebt veel verdragen omwille mijn naam... In Efeze ( inwoners; 3e belangrijkste stad in het Romeinse rijk; smeltkroes van volken en culturen; de grote tempel van Artemis, één van de zeven wereldwonderen uit de oudheid, met z'n heidense offerfeesten) dat moet toch wel een geweldige druk en zuigkracht op die paar tientallen volgelingen van Jezus hebben uitgeoefend. "Dus jullie doen niet meer mee?". Maar zij geven geen krimp. Als ze geslagen en bespot worden, gediscrimineerd op hun werk en in de stad... geen krimp. Iemand zegt, heel terecht, denk ik, 'zij verstonden de moeilijke kunst om nee te zeggen. Daar doen wij niet aan mee! en: zij hebben bv. een scherpe neus voor dwalingen; zij horen het meteen als er een of ander verdacht geluid wordt uitgesproken'. Geen krimp. Néé. Laatst nog hadden zich mensen bij hen aangemeld die beweerden apostelen te zijn, maar zij hebben hen ontmaskerd. Hoe precies staat er niet bij, maar het laat zich raden... een 'apostel' is een gezant van Jezus, gericht op Jezus en zijn Woord. Als iemand in plaats van naar Jezus toe te leiden eerder van Hem áf leidt, als niet Jezus, zijn kruis, zijn opstanding, zijn toekomst centraal staat in de boodschap, maar zo'n apostel, met zijn eigen verhaaltjes, misschien wel met veel spektakel en bombarie, maar weinig Jezus dan is het in de gemeente van Efeze als snel 'nee'; geen krimp. De Nicolaïeten kregen bij ook al geen voet aan de grond; mensen van: je bent in Christus zo vrij, dat je álles mag. Offerfeesten van Diana met allerlei seksuele uitspattingen... kun je gewoon aan mee doen. Geeft niets. Raakt alleen maar je lichaam en niet je ziel, je blijft evengoed wel bij Jezus horen. Geen voet kregen zij in de gemeente aan de grond. Nee. Geen krimp. Zij verstaan de kunst van het Nee - zeggen. Jezus prijst hen daarom... Dat is goed bij jullie... 6. Wat denkt u nu? Wij - in de gemeente anno aarzelen hier misschien toch even. Bij deze complimenten van Jezus staan wij misschien niet zomaar mee te applaudisseren. Onze tijd is tolerant; wij maken iemand in godsdienstig opzicht niet zo makkelijk uit voor leugenaar. Zijn kerken op dat felle nee niet gebroken en uit elkaar gegaan. Mensen, soms heel dichtbij, dierbaren van ons, zijn zij niet daardoor op de kerk en op het geloof afgeknapt? Nee... geen krimp wat moet ik daarmee. 7. Ik kom er straks op terug. Jezus weet het positief te waarderen. En Hij zegt dat ook: dat was goed van jullie... Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven! Dat is niet maar een puntje van kritiek, dat haalt alles ondersteboven. Als de liefde weg is... Weet u nog... Paulus... al had je de gave van het profeteren, het geloof dat bergen verzet of je gaf alles aan de armen, je gaf je leven prijs... had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Zonder liefde... is het niets! En daarmee ben je in levensgevaar, want als je niet breekt met zoals je nu leeft, niet met berouw bij Mij terug komt, dan neem Ik de kandelaar weg. Wat is er toch aan de hand? Dwaalleer krijgt geen kans. Onchristelijk, zedeloos leven... geen krimp. Alles in de gemeente op orde; missie en visie oké. Maar de liefde is weg. Die heb je opgegeven (NBV), verlaten (NBG). Je hebt het dus zelf gedaan. Je hebt het laten gebeuren, hebt er niet meer in geïnvesteerd, in de liefde. Wélke liefde staat er niet eens bij. Neem het maar zo ruim mogelijk: de liefde van God en van Jezus naar jou toe, waarin je ahw. elke dag weer in mag (en moet!) gaan baden; en dan ook jouw hartelijke wederliefde naar God toe en dan ook liefde tot de mensen om je heen en liefde tot de wereld. Daar aan heeft het ontbroken. Zij konden zo scherp nee zegen tegen dwaalleer en tegen wat niet hoort bij een christelijk leven, maar het kwam niet (meer) voort uit hun hartelijke, warme persoonlijke, innige liefde tot God. Heel mooi vertaalt de BGT 'Vroeger was Ik het belangrijkste in jullie leven, maar dat is nu niet meer zo. Zij leefden - voor het oog onberispelijk! - voor Gods aangezicht, maar niet close met Hem. Zijn waren met hun orthodoxe, actieve, stevige 'christelijke' leven toch meer 'werknemers' van God dan vrije en vrolijke kinderen van God. De vreugde van Christus, de vrede van Christus kenden zij eigenlijk zo niet. Waar de bijbel mee eindigt - De Geest en de bruis zeggen 'kom' en Jezus zegt 'ja, Ik kom gauw en de bruid vol verlangen 'amen, kom Here Jezus, kom aub. gauw'... dat is liefde... dat is er niet. Een huwelijk dat nog wel een huwelijk is, maar de fleur is er af. Zo wil Ik het niet, zegt Jezus. Zo zijn wij niet met elkaar getrouwd. Zo ben je mijn gemeente niet. Dit is niets. 8. Daar zit je dan vanm. Daar sta ik dan... Verslagen. Want wie raakt dit nu niet? Je kunt totaal weg zijn: zo ken ik Hem niet in liefde. Je kunt ook beschaamd zijn: ja dit... zo staan in die liefde... altijd te kort... Wat nu? Weet u wat ik zo geweldig vind? Er staat 'dit heb ik tegen u'. Er staat niet 'Ik ben tegen u'. Want dat is Jezus allerminst! Daarom schrijft Hij deze brief die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: het moet anders. Het mag ook anders. Het kan ook anders. Zullen wij dat eens even samen oefenen? Ik begin bij die liefde van God: Here, U belooft: Ik heb je lief, in liefde hebt U mij gemaakt, tot deze mens en altijd, ook in de omstandigheden van vandaag zult U mij in liefde verzorgen en geven wat ik nodig heb. Vader, Ik heb U lief en wil uw naam prijzen. - Here Jezus, in peilloze liefde hebt U zich voor mij gegeven op het kruis, verzoening voor mijn zonden en toen stond U in machtige liefde op uit de dood en mag ik eeuwig leven met U en uw Vader en uw Geest. Ik heb U lief, Heiland en ik prijs uw grote naam. Heilige Geest in geduldige liefde zoekt U mij om mij met die liefde van God te vervullen, houdt U mij erbij, richt U mij op de Vader en de Zoon. Ik heb U lief en prijs uw geduldige genade. En zo oefenen wij de liefde en laat de Heilige Geest er ons gelovig in zwemmen. Daar wil de Here met ons naartoe. Daartoe lazen wij vanm. die brief aan Efeze. Opdat wij met Hem zouden leven en niet alleen voor zijn aangezicht. 9. En daar komt dan die liefde tot de ander uit voort. Als die liefde er niet is... Valt het u niet op dat Jezus bij die goede dingen die Hij in Efeze prijst evangelisatie helemaal niet noemt? Geweldig dat zij die apostelen hebben ontmaskerd en dat zij geen krimp gaven tegenover die Nicolaïeten, maar als zij in de warme liefde van en tot Jezus hadden gestaan hadden zij hen ook in liefde voor Jezus willen winnen. Zonder die liefde wordt het nee scherp en hard maar gedrenkt in de liefde wordt het nee anders. Als Jezus tegen hen zegt 'breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger' dan hoeven zij nog niet eens andere dingen te gaan doen, dan gaan zij mogelijk dezelfde dingen doen, maar dan anders: gedrenkt in de liefde. De preek van vanm. is niet bedoeld om je nooit meer 'nee' te laten zeggen. Waar Jezus nee zegt. moet ik dat ook doen. Waar bepaalde dingen in het leven in Gods licht echt niet kunnen, moet ik rustig 'nee' durven en willen zeggen, maar in de liefde. Soms moet je mensen in hun doen en laten afkeuren - dit kan echt niet zo - maar de liefde probeert hen te winnen voor Jezus en zal hun nemen minstens in vurig gebed bij de Here brengen. Misschien moet je wel veel bidden als je naar de TV zit te kijken en als je mensen de kerk voorbij ziet fietsen, als je in jouw klas de enige bent en u op het werk of in de straat. 10. Dat hoort allemaal bij die 'eerste liefde'. 'Wie oren heeft moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt'. Staat er niet... wie een oor heeft... als heb je maar één oor luister dan en laat het je vanmorgen geen twee maal zeggen. Dit is echt ernst. Woord van Jezus voor u en voor jou en voor mij. Wat de Géést tot de gemeenten zegt. Het was een brief van Jezus en nu spreekt de Geest. Omdat die Geest het is die jou vanm. niet met de boodschap alleen achter laat. Hij gaat het uitwerken in je hart. 11. En dan gaat het groeien meer en meer: reddende liefde van God die mij vanm. opzoekt > liefde van mij tot God drie-enig - wárme liefde > liefde tot de ander naast mij. ´Heilige Geest, mag het weer lente worden, een nieuwe lente en een nieuw geluid, de nieuwe lente van de eerste, de oorspronkelijk liefde, die weer een beetje lijkt op tintelende verliefdheid´. Wie overwint hem zal Ik laten eten van de levensboom in Gods paradijs. Overwinnen, dat is in dit verband: geef die eerste liefde niet weer op en wees verdacht op krachten die dat wel bij je proberen te doen! Bid om de Geest om je bij te staan, want o zo gauw en o zo gemakkelijk Jezus' eerste brief eindig waar zij begon: in het paradijs, bij de levensboom. Ziet u dat die cherubs met getrokken zwaard uit Gen. 3 er niet meer voor staat. Door Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. Dat wordt straks 'tast toe' eet maar van die boom. Leef! Leef. Leef. En weet u wat zo mooi is: dan komt God niet zo van tijd tot tijd even langs - bij het vallen van de avond - Hij is er dan altijd! en wat hij doet? Wandelen! Amen

28 Quotes bij preek over Openbaring 2: 4
1. Leven voor Gods aangezicht - leven met God 2. Brief aan ons, aan mij Jezus wandelt weer met ons 4. (ook) onze voorgangers zijn in goede handen! 5. Neem deze bemoediging (even) mee 6. Jezus prijst hen om hun nee kunnen en durven zeggen - schijnapostelen en een slordige manier van leven hebben geen schijn van kans

29 7. Krijgt Jezus met zijn 'ja tegen dat nee van hen' ons applaus. 8
7. Krijgt Jezus met zijn 'ja tegen dat nee van hen' ons applaus? 8. Zonder de liefde... stelt het níéts voor! 9. 'Zwemmen in zijn liefde', dáár wil de Here met ons heen 10. Geen 'nee' zonder 'ja in liefde' voor die ander > gebed! 11. Als de Geest spreekt gaat er wat gebeuren Overwinnaars krijgen een heerlijke belofte Gemeente des Heren, Het viel qua tijd zo'n beetje samen... ik wilde een preek maken over 'u hebt de liefde van weleer opgegeven' - de eerste liefde verlaten - en een regeltje in de krant: het geloofsleven van de GKV van zo'n jaar of 20 terug - maar het had net zo goed van onze kerk kunnen zijn, denk ik, "geloven was meer leven voor Gods aangezicht dan leven met God". Dat is niet hetzelfde... leven voor Gods aangezicht... daar zit meer afstand in... en leven met God dat is meer nabij, meer close met God. Neem het eens mee tijdens de preek; het komt terug: leven voor Gods aangezicht en: leven met God. 1. * Dan ook nog even dit: wij lezen vanm. de brief van Jezus via Johannes aan de gemeente van Efeze. De eerste van een set van zeven brieven. Zéven... terwijl daar in dat kringetje in West - Turkije méér gemeenten lagen - Kolosse, Hierapolis, Troas - toch zeven: dat getal zeven heeft symboolwaarde: zeven is het getal van de totalileit: elk van die zeven brieven - dus ook die aan Efeze - is niet alleen bestemd voor die ene gemeente, maar voor alle zeven. Ruimer nog: voor álle kerken van die tijd... voor alle kerken van álle tijden... begrijpt u? Jezus sluit elk van de zeven brieven niet voor niets af met een 'wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Voor ons ligt dus vanm. een brief van Jezus (óók) voor de gemeente van... en daarmee ook een brief van Jezus aan ons, aan mij! Dat wordt vanm. heel spannend! 2. Ik maak de brief voor u open en lees: "Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampen standaards verblijft". Zo stelt Jezus zich aan ons voor. 'Die tussen de zeven gouden lampenstandaards (of: kandelaren) verblijft'. Mooie naam trouwens voor de kerk: kándelaar... stond ook in de tabernakel en in de tempel... herinnert aan de hoge roeping van Gods volk, van de gemeente. Licht laten schijnen in de wereld. Verlicht door Jezus, het licht der wereld zélf in onze omgeving, in onze tijd, nu licht verspreiden. Deze kandelaarkerk hier in ... geroepen om het reddende licht van Jezus in onze omgeving te laten schijnen. Tussen die zeven gouden kandelaren wandelt Jezus, staat er eigenlijk. Jezus wandelt. Meteen denk ik aan Genesis: God wandelt met Adam en Eva in het paradijs. God wándelt. Intieme omgang met zijn mensen. Wandelen heeft iets van 'tijd voor elkaar hebben, met iemand omgaan. Het goed met elkaar hebben. Geen afstand tussen God en mens'. En nu wandelt Jezus tussen de gouden lampenstandaards. Voel je... iets van dat heerlijke begin, dat door de zonde van de mens zo vreselijk stuk is gegaan, begin in de gemeente weer terug te komen! Jezus - Immanuël... God met ons, wij weer met God. Door de Heilige Geest verbonden aan de Vader en de Zoon. Niet meer zo volmaakt als in het begin; niet zo volkomen als straks op de nieuwe aarde, maar het begint al wel... close met Hem. 3. Ook houdt Hij zeven sterren in zijn rechterhand, dat zijn de voorgangers van de gemeenten. Die omklemt Hij. Hij houdt ze héél stevig vast, want Hij weet hoe belangrijk voorgangers zijn die het levende brood van zijn Woord op de goede manier kunnen uitdelen. Om de gemeente te voeden met zijn Woord daarom houdt Hij de sterren zo stevig vast. Niemand rooft ze uit zijn hand. 4. Is dat geen geweldige bemoediging? Voor óns hier vanm. In een land waar steeds minder mensen de kerk weten te vinden, jij in je klas, u op uw werk, wij in onze straat de enigen zijn die met God en met Jezus willen leven - seculariseert ons land niet steeds meer? - houd je vast: wij zijn niet alleen en aan onszelf overgelaten; Jezus wandelt tussen de kandelaars - heel dichtbij - en Hij zal ook zorgen dat wij voorgangers hebben die ons kunnen inspireren lichtdragers te zijn. Kándelaar. Tegelijk denk ik aan broeders en zusters Irak en Syrië en Pakistan - in Efeze was de situatie toen niet rooskleuriger dan bij hen nu! - tóch... Zij lezen deze brief vanm. misschien ook: Jezus zal er zijn... héél nabij; Hij zorgt tóch voor voorgangers, hoe dan ook... er zál licht schijnen in het donker. Daar staat de levende Here Jezus Christus garant voor. Daar en hier. Vindt u dat niet geweldig bemoedigend? 5. Jezus gaat verder. Meer naar de kern van de brief toe. 'Ik weet wat u doet'... niets, maar dan ook niets van het leven in zijn gemeenten ontgaat Hem en van het leven van de mensen is Hem alles bekend. Hij moet hen straks iets vertellen wat Hem zwaar op het hart ligt en wat voor de mensen in Efeze verpletterend moet aankomen. Maar Hij begint daar niet mee... wij vallen meestal maar meteen met de deur in huis - wat vind u van de gemeente?... tien tegen één beginnen wij met kritiek. Jezus niet. Hij weet wat goed is duidelijk te noemen en dáár begint Hij mee: Ik prijs jullie om je inzet - jullie geven je voor 100%. Jullie zijn standvastig en hebt veel verdragen omwille mijn naam... In Efeze ( inwoners; 3e belangrijkste stad in het Romeinse rijk; smeltkroes van volken en culturen; de grote tempel van Artemis, één van de zeven wereldwonderen uit de oudheid, met z'n heidense offerfeesten) dat moet toch wel een geweldige druk en zuigkracht op die paar tientallen volgelingen van Jezus hebben uitgeoefend. "Dus jullie doen niet meer mee?". Maar zij geven geen krimp. Als ze geslagen en bespot worden, gediscrimineerd op hun werk en in de stad... geen krimp. Iemand zegt, heel terecht, denk ik, 'zij verstonden de moeilijke kunst om nee te zeggen. Daar doen wij niet aan mee! en: zij hebben bv. een scherpe neus voor dwalingen; zij horen het meteen als er een of ander verdacht geluid wordt uitgesproken'. Geen krimp. Néé. Laatst nog hadden zich mensen bij hen aangemeld die beweerden apostelen te zijn, maar zij hebben hen ontmaskerd. Hoe precies staat er niet bij, maar het laat zich raden... een 'apostel' is een gezant van Jezus, gericht op Jezus en zijn Woord. Als iemand in plaats van naar Jezus toe te leiden eerder van Hem áf leidt, als niet Jezus, zijn kruis, zijn opstanding, zijn toekomst centraal staat in de boodschap, maar zo'n apostel, met zijn eigen verhaaltjes, misschien wel met veel spektakel en bombarie, maar weinig Jezus dan is het in de gemeente van Efeze als snel 'nee'; geen krimp. De Nicolaïeten kregen bij ook al geen voet aan de grond; mensen van: je bent in Christus zo vrij, dat je álles mag. Offerfeesten van Diana met allerlei seksuele uitspattingen... kun je gewoon aan mee doen. Geeft niets. Raakt alleen maar je lichaam en niet je ziel, je blijft evengoed wel bij Jezus horen. Geen voet kregen zij in de gemeente aan de grond. Nee. Geen krimp. Zij verstaan de kunst van het Nee - zeggen. Jezus prijst hen daarom... Dat is goed bij jullie... 6. Wat denkt u nu? Wij - in de gemeente anno aarzelen hier misschien toch even. Bij deze complimenten van Jezus staan wij misschien niet zomaar mee te applaudisseren. Onze tijd is tolerant; wij maken iemand in godsdienstig opzicht niet zo makkelijk uit voor leugenaar. Zijn kerken op dat felle nee niet gebroken en uit elkaar gegaan. Mensen, soms heel dichtbij, dierbaren van ons, zijn zij niet daardoor op de kerk en op het geloof afgeknapt? Nee... geen krimp wat moet ik daarmee. 7. Ik kom er straks op terug. Jezus weet het positief te waarderen. En Hij zegt dat ook: dat was goed van jullie... Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven! Dat is niet maar een puntje van kritiek, dat haalt alles ondersteboven. Als de liefde weg is... Weet u nog... Paulus... al had je de gave van het profeteren, het geloof dat bergen verzet of je gaf alles aan de armen, je gaf je leven prijs... had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Zonder liefde... is het niets! En daarmee ben je in levensgevaar, want als je niet breekt met zoals je nu leeft, niet met berouw bij Mij terug komt, dan neem Ik de kandelaar weg. Wat is er toch aan de hand? Dwaalleer krijgt geen kans. Onchristelijk, zedeloos leven... geen krimp. Alles in de gemeente op orde; missie en visie oké. Maar de liefde is weg. Die heb je opgegeven (NBV), verlaten (NBG). Je hebt het dus zelf gedaan. Je hebt het laten gebeuren, hebt er niet meer in geïnvesteerd, in de liefde. Wélke liefde staat er niet eens bij. Neem het maar zo ruim mogelijk: de liefde van God en van Jezus naar jou toe, waarin je ahw. elke dag weer in mag (en moet!) gaan baden; en dan ook jouw hartelijke wederliefde naar God toe en dan ook liefde tot de mensen om je heen en liefde tot de wereld. Daar aan heeft het ontbroken. Zij konden zo scherp nee zegen tegen dwaalleer en tegen wat niet hoort bij een christelijk leven, maar het kwam niet (meer) voort uit hun hartelijke, warme persoonlijke, innige liefde tot God. Heel mooi vertaalt de BGT 'Vroeger was Ik het belangrijkste in jullie leven, maar dat is nu niet meer zo. Zij leefden - voor het oog onberispelijk! - voor Gods aangezicht, maar niet close met Hem. Zijn waren met hun orthodoxe, actieve, stevige 'christelijke' leven toch meer 'werknemers' van God dan vrije en vrolijke kinderen van God. De vreugde van Christus, de vrede van Christus kenden zij eigenlijk zo niet. Waar de bijbel mee eindigt - De Geest en de bruis zeggen 'kom' en Jezus zegt 'ja, Ik kom gauw en de bruid vol verlangen 'amen, kom Here Jezus, kom aub. gauw'... dat is liefde... dat is er niet. Een huwelijk dat nog wel een huwelijk is, maar de fleur is er af. Zo wil Ik het niet, zegt Jezus. Zo zijn wij niet met elkaar getrouwd. Zo ben je mijn gemeente niet. Dit is niets. 8. Daar zit je dan vanm. Daar sta ik dan... Verslagen. Want wie raakt dit nu niet? Je kunt totaal weg zijn: zo ken ik Hem niet in liefde. Je kunt ook beschaamd zijn: ja dit... zo staan in die liefde... altijd te kort... Wat nu? Weet u wat ik zo geweldig vind? Er staat 'dit heb ik tegen u'. Er staat niet 'Ik ben tegen u'. Want dat is Jezus allerminst! Daarom schrijft Hij deze brief die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: het moet anders. Het mag ook anders. Het kan ook anders. Zullen wij dat eens even samen oefenen? Ik begin bij die liefde van God: Here, U belooft: Ik heb je lief, in liefde hebt U mij gemaakt, tot deze mens en altijd, ook in de omstandigheden van vandaag zult U mij in liefde verzorgen en geven wat ik nodig heb. Vader, Ik heb U lief en wil uw naam prijzen. - Here Jezus, in peilloze liefde hebt U zich voor mij gegeven op het kruis, verzoening voor mijn zonden en toen stond U in machtige liefde op uit de dood en mag ik eeuwig leven met U en uw Vader en uw Geest. Ik heb U lief, Heiland en ik prijs uw grote naam. Heilige Geest in geduldige liefde zoekt U mij om mij met die liefde van God te vervullen, houdt U mij erbij, richt U mij op de Vader en de Zoon. Ik heb U lief en prijs uw geduldige genade. En zo oefenen wij de liefde en laat de Heilige Geest er ons gelovig in zwemmen. Daar wil de Here met ons naartoe. Daartoe lazen wij vanm. die brief aan Efeze. Opdat wij met Hem zouden leven en niet alleen voor zijn aangezicht. 9. En daar komt dan die liefde tot de ander uit voort. Als die liefde er niet is... Valt het u niet op dat Jezus bij die goede dingen die Hij in Efeze prijst evangelisatie helemaal niet noemt? Geweldig dat zij die apostelen hebben ontmaskerd en dat zij geen krimp gaven tegenover die Nicolaïeten, maar als zij in de warme liefde van en tot Jezus hadden gestaan hadden zij hen ook in liefde voor Jezus willen winnen. Zonder die liefde wordt het nee scherp en hard maar gedrenkt in de liefde wordt het nee anders. Als Jezus tegen hen zegt 'breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger' dan hoeven zij nog niet eens andere dingen te gaan doen, dan gaan zij mogelijk dezelfde dingen doen, maar dan anders: gedrenkt in de liefde. De preek van vanm. is niet bedoeld om je nooit meer 'nee' te laten zeggen. Waar Jezus nee zegt. moet ik dat ook doen. Waar bepaalde dingen in het leven in Gods licht echt niet kunnen, moet ik rustig 'nee' durven en willen zeggen, maar in de liefde. Soms moet je mensen in hun doen en laten afkeuren - dit kan echt niet zo - maar de liefde probeert hen te winnen voor Jezus en zal hun nemen minstens in vurig gebed bij de Here brengen. Misschien moet je wel veel bidden als je naar de TV zit te kijken en als je mensen de kerk voorbij ziet fietsen, als je in jouw klas de enige bent en u op het werk of in de straat. 10. Dat hoort allemaal bij die 'eerste liefde'. 'Wie oren heeft moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt'. Staat er niet... wie een oor heeft... als heb je maar één oor luister dan en laat het je vanmorgen geen twee maal zeggen. Dit is echt ernst. Woord van Jezus voor u en voor jou en voor mij. Wat de Géést tot de gemeenten zegt. Het was een brief van Jezus en nu spreekt de Geest. Omdat die Geest het is die jou vanm. niet met de boodschap alleen achter laat. Hij gaat het uitwerken in je hart. 11. En dan gaat het groeien meer en meer: reddende liefde van God die mij vanm. opzoekt > liefde van mij tot God drie-enig - wárme liefde > liefde tot de ander naast mij. ´Heilige Geest, mag het weer lente worden, een nieuwe lente en een nieuw geluid, de nieuwe lente van de eerste, de oorspronkelijk liefde, die weer een beetje lijkt op tintelende verliefdheid´. Wie overwint hem zal Ik laten eten van de levensboom in Gods paradijs. Overwinnen, dat is in dit verband: geef die eerste liefde niet weer op en wees verdacht op krachten die dat wel bij je proberen te doen! Bid om de Geest om je bij te staan, want o zo gauw en o zo gemakkelijk Jezus' eerste brief eindig waar zij begon: in het paradijs, bij de levensboom. Ziet u dat die cherubs met getrokken zwaard uit Gen. 3 er niet meer voor staat. Door Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. Dat wordt straks 'tast toe' eet maar van die boom. Leef! Leef. Leef. En weet u wat zo mooi is: dan komt God niet zo van tijd tot tijd even langs - bij het vallen van de avond - Hij is er dan altijd! en wat hij doet? Wandelen! Amen

30 Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder Heer, er is niemand als U Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer Mijn schuilplaats, mijn trooster veilige toren van kracht adem en stem

31 Opwekking 461 al wat ik ben brengen U voortdurend eer Refrein: Juich voor de Heer heel de aarde wees blij Zing van de Koning en zijn heerschappij Bergen aanbidden, de zee juicht mee

32 Opwekking 461 bij het horen van uw naam U wil ik prijzen voor dat wat U schiep mijn leven lang loven want U heb ik lief Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U

33 Dankzegging en voorbeden

34 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
Zending Kerk

35 Psalm 118 : 1, 9, 10 1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Gij, die den Heer vreest, laat het horen:

36 Psalm 118 : 1, 9, 10 9 Dit is de dag, die God deed rijzen juicht nu met ons en weest verblijd O God, geef thans uw gunstbewijzen geef thans het heil door ons verbeid Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam Wij zeeg’nen u uit 's Heren woning wij zegenen u al tezaam

37 Psalm 118 : 1, 9, 10 10 De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen o God, U roemen wijd en zijd Laat aller lof ten hemel rijzen Gods liefde duurt in eeuwigheid

38 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

39 Er is koffie na de dienst
Vanmiddag begint de dienst om uur. Graag tot ziens!


Download ppt "Welkom en mededelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google