De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en mededelingen. Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en mededelingen. Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom en mededelingen

2 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U U alleen bent mijn kracht, mijn schild Aan U alleen geef ik mij geheel U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U Opwekking 281

3 ‘k Heb U lief meer dan goud of zilver waarin geen voldoening is Zonder U vind ik nooit de vreugde Die volmaakt en zuiver is U alleen bent mijn kracht, mijn schild Aan U alleen geef ik mij geheel U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U

4 Opwekking 281 U bent mij tot een Heer en Heiland Ja U bent de Vredevorst ‘k Heb U lief meer dan enig ander Heer mijn God, U stilt mijn dorst U alleen bent mijn kracht, mijn schild Aan U alleen geef ik mij geheel U alleen kunt mijn hart vervullen Mijn aanbidding is voor U

5 Stil gebed, Votum en groet

6 1. God heb ik lief, want die getrouwe H EER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer. Psalm 116 : 1, 2, 3, 4

7 2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des H EREN aangeroepen en weende: H EER mijn God, bewaar mijn ziel!

8 Psalm 116 : 1, 2, 3, 4 3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de H EER heeft u bevrijd.

9 Psalm 116 : 1, 2, 3, 4 4. O God, mijn God, die van de dood mij redt mijn tranen afwist! Voor het oog des H EREN mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

10 Verootmoediginggebed/schuldbelijdenis

11 Heer, ontferm U over ons open uwe Vaderarmen stort uw zegen over ons neem ons op in uw erbarmen Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan Gezang 444 : 3

12 Tien geboden

13 Gezang 481 : 1, 3, 4 1. O grote God die liefde zijt o Vader van ons leven vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven Laat ons het zout der aarde zijn het licht der wereld, klaar en rein Laat ons uw woord bewaren uw waarheid openbaren

14 Gezang 481 : 1, 3, 4 3. Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond Spreek zelf door onze daden van vrede en genade

15 Gezang 481 : 1, 3, 4 4. Wij danken U, o liefde groot dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven wij uit uw liefde leven

16 Gebed

17 We lezen uit de nieuwe bijbelvertaling: 1. Openbaring 1 : 12 – 20 2. Openbaring 2 : 1 - 7 Schriftlezing

18 Openbaring 1 : 12 - 20 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het

19 Openbaring 1 – 12 - 20 geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

20 Openbaring 1 : 12 - 20 19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.

21 Gezang 476 : 3 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden: heerlijk zijt Gij opgestaan Die U als verrezene aanschouwden baden U verwonderd aan Op de berg hebt Gij bevel gegeven en van de aarde zegenend verheven zondt Gij op het Pinksterfeest als in storm en vuur uw Geest

22 Openbaring 2 : 1 - 7 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft: 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen.

23 Openbaring 2 : 1 - 7 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

24 Openbaring 2 : 1 - 7 Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.

25 Gezang 476 : 4 4 Mensenzoon tussen de kandelaren Wortel Davids, Morgenster blijf uw kerk vergaderen, bewaren roep haar van nabij en ver Laat de luchters branden van uw klaarheid maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid schuilplaats in de wildernis huis waarin uw vrede is

26 De kinderen gaan naar de bijbelklas

27 Preek Tekst: Openbaring 2 : 4 ‘Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.’ Thema: ‘De liefde van weleer opgegeven’

28 Quotes bij preek over Openbaring 2: 4 1. Leven voor Gods aangezicht - leven met God 2. Brief aan ons, aan mij... 3. Jezus wandelt weer met ons 4. (ook) onze voorgangers zijn in goede handen! 5. Neem deze bemoediging (even) mee 6. Jezus prijst hen om hun nee kunnen en durven zeggen - schijnapostelen en een slordige manier van leven hebben geen schijn van kans

29 7. Krijgt Jezus met zijn 'ja tegen dat nee van hen' ons applaus? 8. Zonder de liefde... stelt het níéts voor! 9. 'Zwemmen in zijn liefde', dáár wil de Here met ons heen 10. Geen 'nee' zonder 'ja in liefde' voor die ander > gebed! 11. Als de Geest spreekt gaat er wat gebeuren... 12. Overwinnaars krijgen een heerlijke belofte

30 Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder Heer, er is niemand als U Laat elk moment al wat ik denk vol zijn van uw liefde, Heer Mijn schuilplaats, mijn trooster veilige toren van kracht adem en stem

31 Opwekking 461 al wat ik ben brengen U voortdurend eer Refrein: Juich voor de Heer heel de aarde wees blij Zing van de Koning en zijn heerschappij Bergen aanbidden, de zee juicht mee

32 Opwekking 461 bij het horen van uw naam U wil ik prijzen voor dat wat U schiep mijn leven lang loven want U heb ik lief Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U

33 Dankzegging en voorbeden

34 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor: 1.Zending 2.Kerk

35 Psalm 118 : 1, 9, 10 1. Laat ieder 's H EREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den H EER vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

36 Psalm 118 : 1, 9, 10 9 Dit is de dag, die God deed rijzen juicht nu met ons en weest verblijd O God, geef thans uw gunstbewijzen geef thans het heil door ons verbeid Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's H EREN naam Wij zeeg’nen u uit 's H EREN woning wij zegenen u al tezaam

37 Psalm 118 : 1, 9, 10 10 De H EER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen o God, U roemen wijd en zijd Laat aller lof ten hemel rijzen Gods liefde duurt in eeuwigheid

38 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

39 Er is koffie na de dienst Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur. Graag tot ziens!


Download ppt "Welkom en mededelingen. Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U."

Verwante presentaties


Ads door Google