De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lespakket Voedsel voor je Brein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lespakket Voedsel voor je Brein"— Transcript van de presentatie:

1 Lespakket Voedsel voor je Brein
Voorstelling en gebruiksaanwijzing Ilse Taildeman 3 oktober 2012

2 VOEDSEL VOOR JE BREIN: wadisda?
WAAROM DEZE KIT? VOEDSEL VOOR JE BREIN: wadisda? Een lespakket dat bestaat uit een reeks van 5 lessen en bestaat uit 3 delen «leren – denken - doen». Een lespakket dat aansluit bij meerdere vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Meer dan een lespakket. GEBRUIKSAANWIJZING Kroniek van een ideaal lesverloop

3 EEN LESPAKKET: WAAROM? EEN LESPAKKET: VOOR WIE?

4 2011 : OXFAM LANCEERT DE GROEI CAMPAGNE
DOELSTELLING: iedereen de kans geven om zich te voeden, in een wereld die respect toont voor het milieu en de rechten van iedereen. Meer info over de campagne:

5

6 2011: OXFAM ORGANISEERT EEN WORKSHOP VOOR LEERKRACHTEN
CONCLUSIES Gebrek aan tijd om zich complexe thema's eigen te maken; Nood aan didactisch materiaal dat gemakkelijker kan aangepast worden aan de klascontext.

7 EEN LESPAKKET: Om jongeren te sensibiliseren over de uitdaging om iedereen toegang te geven voldoende en voldoende kwalitatief voedsel, en dit met respect voor het milieu; Om de leerkrachten uit te rusten met didactisch materiaal over complexe thema's; Om leerkrachten en leerlingen aan te moedigen om zich aan te sluiten bij de GROEI-campagne.

8 VOEDSEL VOOR JE BREIN: WADISDA?

9 EEN LESPAKKET IN 3 DELEN Deze tweede fase verduidelijkt de rol van de verschillende spelers die betrokken zijn bij het wereldvoedselsysteem, naargelang de macht die ze hebben om het systeem te veranderen. De leerlingen kunnen ook zichzelf, als consument en burger, gaan positioneren. Eerste fase van het lespakket: dit onderdeel bestaat uit 3 lessen en geeft de basisbegrippen mee m.b.t het wereldvoedselsysteem. Laatste fase, met als doel om de leerlingen, met uw hulp, te laten ervaren welke macht ze zelf hebben als jonge burgers om verandering door te voeren, meer bepaald door een actie op school of in de buurt op te starten.

10 EEN LESPAKKET IN 5 LESSEN
De leerlingen ontdekken de verschillen tussen het familiaal en industrieel landbouwmodel aan de hand van een fotospel. De leerlingen analyseren bronnenmateriaal en worden op basis van hun onderzoek echte lobbyisten voor één of ander landbouwmodel. Welk beleid om te vechten tegen de honger? De leerlingen krijgen de bestaande opties voorgesteld en bekijken een samenvattende video. Samen werken we op een assenkruis, positioneren we de spelers van het wereldvoedselsysteem en vragen we de leerlingen om zichzelf te plaatsen. Maak de leerlingen bewust van hun macht en hun rol als burgers. Kies een actie, plan ze en betrek anderen.

11 VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN
Gemeenschappelijke stam: - BEKWAAM ZIJN OM ALTERNATIEVEN AF TE WEGEN EN EEN BEWUSTE KEUZE TE MAKEN (KRITISCH DENKEN) - BELANGRIJKE ELEMENTEN VAN COMMUNICATIEF HANDELEN IN DE PRAKTIJK BRENGEN - REKENING HOUDEN MET DE SITUATIE, OPVATTINGEN EN EMOTIES VAN ANDEREN (EMPATHIE) - ENGAGEREN ZICH SPONTAAN (ZIN VOOR INITIATIEF) - REKENING HOUDEN MET ONTWIKKELINGEN BIJ ZICHZELF EN BIJ ANDEREN, IN DE SAMENLEVING EN DE WERELD (OPEN EN CONSTRUCTIEVE HOUDING)

12 VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN
Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid - BESEFFEN DAT MAATSCHAPPELIJKE FENOMENEN EEN IMPACT HEBBEN OP VEILIGHEID EN GEZONDHEID Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling - ZOEKEN NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN OM DE LOKALE EN GLOBALE LEEFOMGEVING TE BEINVLOEDEN EN TE VERBETEREN Context 5: politiek-juridische samenleving - VOORBEELDEN GEVEN DIE DUIDELIJK MAKEN HOE DE MONDIALISERING VOORDELEN, PROBLEMEN EN CONFLICTEN INHOUDT Context 6: socio-economische samenleving - BIJ HET KOPEN VAN GOEDEREN EN HET GEBRUIKEN VAN DIENSTEN ZOWEL HEBBEN VOOR DE PRIJS-KWALITEIT ALS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

13 VAKGEBONDEN EINDTERMEN
NEDERLANDS: standpunten uiteenzetten, discussie, tekstanalyse, drogredenen herkennen, luisteren, presenteren HUMANE WETENSCHAPPEN: wisselwerking tussen verschillende maatschappelijke velden, opvattingen over gelijkwaardigheid, spanning tussen individualisme en collectivisme GESCHIEDENIS: fundamentele problemen in verband met mens en maatschappij, mondialisering, informatie selecteren, actuele spanningsvelden bekijken vanuit verschillende gezichtshoeken FRANS: teksten verwerken en gepast presenteren, mondeling, schriftelijk

14 VAKGEBONDEN EINDTERMEN
AARDRIJKSKUNDE: invloed van menselijke activiteiten op het milieu; productie en consumptie van voedsel in relatie brengen met demografische evolutie en duurzame ontwikkeling; kritisch zijn tegenover aangeboden informatie zoals ontwikkelings, welvaarts-en milieuproblemen; mogelijkheden zien om positief te participeren in beleidsbeslissingen ECONOMIE: sociaal-ethische vragen stellen bij marktmechanisme; mate waarin internationale handel bijdraagt tot economische groei; negatieve en positieve aspecten van economische groei

15 MEER DAN EEN KIT! De educatieve medewerkers van Oxfam staan tot uw beschikking om u te helpen met de voorbereiding van de lessen. Oxfam stelt u voor om het deel « Denken» in uw klas aan te bieden, zodat de leerlingen dit lesdeel aangeboden krijgen door een externe intervenant. Oxfam ondersteunt u bij het uitwerken van de actie die u en uw leerlingen willen ondernemen. Afspraak op het leerkrachtenplatform van de Basta! website om uw ervaringen uit te wisselen met andere leerkrachten over het gebruik van dit lespakket (aangepaste lessen, de knepen van het vak, terugkoppeling,…). En dat alles gratis.

16 GEBRUIKSAANWIJZING

17 HOE HET LESPAKKET GEBRUIKEN?
Neem de inleiding en de gebruiksaanwijzing door; Ontdek de kleurencodes waarmee elk lesonderdeel werd aangeduid; Neem contact op met Oxfam voor meer ondersteuning of indien u vragen heeft.

18 DE FICHE LESVERLOOP VOOR DE LEERKRACHT
Bij elke les krijgt u een rode draad, namelijk de fiche lesverloop voor de leerkracht en een reeks documenten in het begeleidingsdossier, waar ook het lesverloop ook naar verwijst. Deze fiche vermeldt telkens: de doelstelling de geschatte tijdsduur van de les de uit te delen documenten aan de lln de beschikbare documenten voor de leerkracht om u te helpen bij de voorbereiding een rode draad die het verloop van de les samenvat

19 HET BEGELEIDEND DOSSIER VOOR DE LEERKRACHT
Aan het begin van elke les is er een inleiding die u helpt om de les een plaats te geven in het geheel van het lespakket. Die inleiding staat telkens in het begin van het begeleidend dossier, na het lesverloop.

20 SAMENVATTENDE SCHEMA'S
Aan het eind van elke les vindt u een samenvattend schema dat u toelaat om de les samen te vatten met uw leerlingen. In eerste instantie vulden wij het schema in (als voorbeeld), in tweede instantie kan u het lege schema gebruiken om samen in te vullen met uw leerlingen.

21 IDEALE LESVOLGORDE Plaats de foto's van jullie actie online op Basta Download het lespakket via de Basta website of leen er één uit en contacteer ons Verdere uitwerking van een actie op school of in de wijk Een educatief medewerker van Oxfam komt ter plaatse Evaluatie van het lespakket via het online formulier op Basta Extra ondersteuning is beschikbaar via de educatieve medewerkers van Oxfam, de Basta! website, het uitwisselen van ervaringen met andere leerkrachten die aan de slag gingen met het lespakket (via de leerkrachtenzone op de website).

22 HOE HET LESPAKKET AANSCHAFFEN?
Het lespakket wijst zichzelf uit: om ermee te starten, volstaat het om het pakket te downloaden vanaf onze Basta! Website, leerkrachtenzone. U print dan zelf het nodige materiaal (het grootste deel kan in zwart-wit afgedrukt worden). U kunt ook een papieren versie verkrijgen via mail: Op uw vraag sturen wij u het pakket in bruikleen op. Enkel de verzendingskosten om het pakket terug te sturen zijn voor uw rekening.

23 VEEL GEBRUIKSPLEZIER! Voor verdere info: www.oxfamsol.be/basta
02/ Aarzel niet om ons uw mening te geven over het lespakket. U kan daarvoor gebruik maken van het evaluatieformulier, verkrijgbaar via Basta. U kan er ook foto's plaatsen van de actie die u met uw leerlingen ondernomen heeft.


Download ppt "Lespakket Voedsel voor je Brein"

Verwante presentaties


Ads door Google