De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INHOUD AANGIFTE BNI – VENNOOTSCHAPPEN AANGIFTE PERSONENBELASTING

Verwante presentaties


Presentatie over: "INHOUD AANGIFTE BNI – VENNOOTSCHAPPEN AANGIFTE PERSONENBELASTING"— Transcript van de presentatie:

1 Update fiscaliteit en boekhoudrecht in de praktijk Interne vorming – mei 2013

2 INHOUD AANGIFTE BNI – VENNOOTSCHAPPEN AANGIFTE PERSONENBELASTING
AANGIFTE RECHTSPERSONENBELASTING AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING ANTIMISBRUIKBEPALING EN SUCCESSIERECHTEN BEGROTING 2013 BEROEPSKOSTEN – FORF. BUITENLANDSE VERBLIJFSKOSTEN BTW EENHEID – COMPENSATIE HERZIEINGEN BIJ TOETREDING CBN ADVIEZEN – OVERZICHT 2012 CBN - AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR IN JAARREKENING

3 INHOUD CBN – AFZONDERLIJKE AANSLAG INTERNE PENSIOENBELOFTE
CBN – FUSIES VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN CBN – KAPITAALSUBSIDIES VERENIGINGEN EN STICHTINGEN CBN – STEP ACQUISITIONS CBN – STEP DISPOSALS CBN - WAARDERING BESTELLINGEN IN UITVOERING DEBETRENTE REKENING COURANT FISCALE PRAKTIJK – IPT AAN 10 % EN SOCIALE BIJDRAGEN FISCALE PRAKTIJK – THIN CAP PROBLEMEN OPLOSSEN FISCALE PROCEDURE - FISCALE BEMIDDELING FISCALE PROCEDURE AANVRAGEN TOT UITSTEL

4 INHOUD OVERHEIDSSTEUN BIJ FINANCIERINGEN
RECHTSPRAAK – DIVERSE INKOMSTEN – VERKOOP APPARTEMENT RECHTSPRAAK - GESPREIDE BELASTING GOODWILL RECHTSPRAAK – ONREDELIJKE BEROEPSKOSTEN REGISTRATIERECHTEN – OPSTALRECHT – PARL. VRAAG RULINGCOMMISSIE – JAARVERSLAG 2011 RULING – INTERNE MEERWAARDE OP AANDELEN VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE IN 2013 VENNOOTSCHAPSRECHT – MINDERHEIDSAANDEELHOUDER WETTELIJKE INTERESTVOET

5 AANGIFTE BNI – VENNOOTSCHAPPEN
Termijn: Op papier tot 21 augustus 2013 Via BIZTAX tot 1 oktober 2013 Geen algemeen uitstel meer mogelijk, enkel nog een individuele aanvraag tot uitstel mogelijk Wijzigingen: Autokosten ten belope van gedeelte VAA (voor rechtspersonen) Afzonderlijke aanslag op voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen “Overdracht aftrek voor risicokapitaal” en “compenseerbare verliezen” wisselen van plaats “Aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken” werd toegevoegd bij “uiteenzetting van de winst”

6 AANGIFTE PERSONENBELASTING
Termijn: Op papier door BP tot 26 juni 2013 Elektronisch door BP tot 17 juli 2013 Elektronisch door mandataris tot 16 oktober 2013 Geen algemeen uitstel meer mogelijk, enkel nog een individuele aanvraag tot uitstel mogelijk Wijzigingen: 61 nieuwe codes Met hulp van belastingambtenaar Aanslagbiljet via Zoomit – vragen ! Wijzigingen – zie syllabus of “update PB”

7

8 AANGIFTE RECHTSPERSONENBELASTING
Termijn: Op papier tot 21 augustus 2013 Via BIZTAX tot 1 oktober 2013 Geen algemeen uitstel meer mogelijk, enkel nog een individuele aanvraag tot uitstel mogelijk Wijzigingen: Autokosten ten belope van een gedeelte van het VAA Afzonderlijke aanslag op voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Diverse inkomsten: concessies voor zend –en ontvangstapparaten

9 AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING
Termijn: Op papier tot 21 augustus 2013 Via BIZTAX tot 1 oktober 2013 Geen algemeen uitstel meer mogelijk, enkel nog een individuele aanvraag tot uitstel mogelijk Wijzigingen: Afzonderlijke aanslag op voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen “Overdracht aftrek voor risicokapitaal” en “compenseerbare verliezen” wisselen van plaats “Aftrek voor risicokapitaal dat werd overgedragen van de vorige belastbare tijdperken” werd toegevoegd bij “uiteenzetting van de winst”

10 ANTIMISBRUIKBEPALING EN SUCCESSIERECHTEN
Bron: Circulaire 5/2013 dd 10 april (ter vervanging van circulaire 8/2012 dd 19/07/2012) Nieuw! Algemene bepaling die stelt dat testamentaire bepalingen nooit fiscaal misbruik kunnen vormen gezien fiscaal misbruik betrekking heeft op door de belastingplichtige zelf gestelde rechtshandelingen (erflater is niet BP, en begunstigde kan moeilijk de niet-fiscale bedoelingen weten van de testator) Niet meer op veilige lijst, toch veilig! 1. testament met maximale benutting gunstregimes 2. testament met generation skipping 3. kinderloos – vrijgezel – testament 4. duolegaat

11 ANTIMISBRUIKBEPALING EN SUCCESSIERECHTEN
Niet meer op veilige lijst, toch veilig! Logisch, vermits niet meer relevant! Vallen niet langer onder het begrip fiscaal misbruik Zwarte lijst: min twee, plus één! - een gesplitste aankoop voorafgegaan door schenking van het benodigde geld door verkrijger vruchtgebruik > minister vraagt fiscus standpunt gesplitste aankoop opnieuw te bestuderen > opgelet: wil niet zeggen veilig! Elk geval apart te bekijken! - een “ik opa”- testament + verzaking aan vruchtgebruik op een onroerend goed gevolgd door een schenking

12 Later liquideren en alsnog genieten van 10%
BEGROTING 2013 Liquidatieboni 25% Vanaf 1 oktober 2014 (10% tot 30 september 2014) Overheid verwacht in 2013 al € 80 miljoen uit de maatregel te halen Tot reserves omzetten in kapitaal aan 10% Latere kapitaalvermindering vrij van RV Voorwaarde: reserves minstens 5 jaar in kapitaal (9 jaar voor grote ondernemingen) In 4e jaar K↓ = 5% RV (totaal: 15%) In 3e jaar K↓ = 10% RV (totaal: 20%) In 1e of 2e jaar K↓ = 15% RV (totaal: 25%) Later liquideren en alsnog genieten van 10%

13 BEGROTING 2013 Verlaging RV
Dividenden uitgekeerd over aandelen op naam, uitgegeven vanaf 2013 ingevolge een inbreng in geld: 25% bij uitkering in de eerste 2 jaar na uitgifte     20% bij uitkering in het 3de jaar na uitgifte     15% bij uitkering vanaf het 4de jaar na uitgifte Voorwaarde: aandelen ononderbroken in bezit Verlaagd tarief blijft na 4 jaar behouden, ook als de vennootschap ‘groot’ zou worden, en ook bij liquidatie

14 Andere maatregelen BEGROTING 2013
Combinatie DBI + NIA voor geldbeleggingen onmogelijk vanaf aj  enkel DBI-aftrek Vast registratierecht stijgt van € 25 naar € 50 Registratierecht bij opstal en erfpacht stijgt: van 0,2 naar 2% (bij VZW’s naar 0,5%) Verhoging accijns op tabak

15 BEROEPSKOSTEN – FORF. BUITENLANDSE VERBLIJFSKOSTEN
Bron: MB dd 16 april 2013 – BS 06 mei 2013 Wat: nieuwe tarieven vanaf 01 april 2013! Principe: Interessant voor bedrijfsleider of werknemer die een zakenreis doet naar het buitenland en geen bonnetjes heeft verzameld of geen wil verzamelen Dagvergoeding wordt geacht te slaan op: Eten Drank Lokaal vervoer Diverse kleine andere uitgaven (versnaperingen, lokale telefoongesprekken, fooien, …) Hotel- en reiskosten zijn niet in forfait inbegrepen Nog apart aftrekbaar in vennootschap op basis van bewijsstukken

16 BEROEPSKOSTEN – FORF. BUITENLANDSE VERBLIJFSKOSTEN
Principe: In de vennootschap 100% aftrekbaar Zorg wel voor nodige vermeldingen op fiche 281! Bij de bedrijfsleider of werknemer volledig belastingvrij Enkele tarieven van vaak voorkomende bestemmingen: Frankrijk  95 € Duitsland  93 € Italië  95 € Luxemburg  92 € Nederland  93 € Opgelet indien reeds bepaalde kosten worden betaald via uw hotelrekening Dagvergoeding als volgt verminderen: 15% voor ontbijt 35% voor middagmaal 45% voor avondmaal 5% voor kleine uitgaven

17 BEROEPSKOSTEN – FORF. BUITENLANDSE VERBLIJFSKOSTEN
Opgelet: Niet voor alle werknemers of bedrijfsleiders Enkel voor de werknemers en bedrijfsleiders die hun "beroepswerkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden uitoefenen als de ambtenaren van de 'carrière Hoofdbestuur' van de FOD Buitenlandse Zaken“ > anders gezegd: niet voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun normale, dagelijkse beroepsactiviteit“ Niet voor alle dienstreizen enkel voor 'korte' buitenlandse dienstreizen > anders gezegd: dienstreizen van minimaal 10 uren en "maximaal 30 kalenderdagen". Voor ‘lange’ dienstreizen volgens Administratie enkel met bewijsstukken (opgelet: ruling stelt soms anders!)

18 BTW EENHEID – COMPENSATIE HERZIENINGEN BIJ TOETREDING
Principe: Dubbele herziening bij oprichting/toetreding tot btw-eenheid 1. onderneming die toetreedt moet herziening doorvoeren ten belope van zoveel vijfden (of vijftienden) in de laatste individuele btw-aangifte. 2. de btw-eenheid kan voor de bedrijfsmiddelen en in de mate dat de btw-eenheid recht op aftrek heeft, deze btw opnieuw herzien in haar voordeel. Herziening in eerste aangifte van de btw- eenheid. Probleem: vaak nuloperatie, maar grote btw-voorfinanciering! Oplossing: wettelijke compensatiemethode

19 BTW EENHEID – COMPENSATIE HERZIENINGEN BIJ TOETREDING
Wettelijke compensatiemethode: Hoe? 1. elk betrokken lid moet schriftelijke toestemming geven 2. inventaris maken van de aan herziening onderworpen bedrijfsmiddelen en versturen aan de betrokken btw- controlekantoren 3. via vak61 en vak62 in de eerste periodieke btw-aangifte van de BTW-eenheid Probleem: indien men enkel het saldo opneemt, dan kan de Administratie een boete van 10 of 20% toepassen op het bedrag dat het toetredende lid in principe moest herzien in laatste btw-aangifte. Minister verwijst hiervoor naar KBnr41, tabel G,V

20 BTW EENHEID – COMPENSATIE HERZIENINGEN BIJ TOETREDING
Heeft minister gelijk? > serieuze bedenkingen! In Circulaire dd 09/11/2007 stelt men dat volgende voorwaarden moeten nageleefd worden: - inventaris met “resultaat van de verrekening” - uiteindelijke resultaat moet opgenomen worden door btw- eenheid. > dus als resultaat van de verrekening nul is, kan men toch niet eisen dat vak61 en vak62 moeten ingevuld worden. Bovendien verwijst men naar de tabel “niet opnemen van belastbare handelingen” > herziening van afgetrokken btw is geen belastbare handeling! Bovendien herziening volgens wet enkel voor onroerende bedrijfsmiddelen. Schending legaliteitsbeginsel? Vermits Administratie zelf uitbreidt naar roerende goederen.

21 CBN ADVIEZEN – OVERZICHT 2012
Bron: Kluwer Accountancy & Bedrijfskunde nr 2013/4 Auteur: Prof. Dr. Stijn Goeminne CBN Adviezen 2012/1 tot en met 2012/20 Korte samenvatting per advies (totaal 15 blz).

22 CBN – AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR IN JAARREKENING
Bron: CBN Advies 2013 / 5 volledig (VOL 5.7) en verkort (VKT 5.3) model van de jaarrekening bevat in de toelichting gegevens over de “Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen” Kennisgevingsplicht Belangrijke deelnemingen Kruisparticipaties Openbaarmakingsplicht

23 CBN – AFZONDERLIJKE AANSLAG INTERNE PENSIOENBELOFTE
Bron: CBN Advies 2013 / 6 Afzonderlijke aanslag van 1,75 % (of 3 x 0,6%) op de voorzieningen die gevormd zijn ter uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen bestaand op het einde van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 Worden ingekohierd via aangifte Vennb. 640 à 452 voor 1,75% 640 à 452 voor 0,05 % van zodra beslissing is genomen om te spreiden over 3 jaar

24 CBN – FUSIES VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN
Bron: CBN Advies 2013 / 1 (21 blz) Verenigingen en stichtingen kunnen een reorganisatie doorvoeren via de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak Advies behandelt de “pseudo-fusies”: de boekhoudkundige verwerking van de inbreng om niet van een algemeenheid door een vereniging of stichting ten voordele van een andere vereniging of stichting Principe: boekhoudkundige continuïteit Voorbeelden in het advies

25 CBN – KAPITAALSUBSIDIES VERENIGINGEN EN STICHTINGEN
Bron: CBN Advies 2013 / 2 KB van 18/12/2012 wijzigt de boekhoudkundige verplichtingen van bepaalde vzw’s Betekenis van “15 kapitaalsubsidies” is gewijzigd: voortaan nog uitsluitend voor subsidies die werden verkregen voor investeringen in vaste activa waarvan de gebruiksduur is beperkt Inresultaatname van de kapitaalsubsidie loopt parallel met de afschrijvingen van de vaste activa voor de verwerving waarvan de subsidie werd verkregen via de rekening 736 Kapitaal- en intrestsubsidies Subsidies voor investeringen in vaste activa met onbeperkte gebruiksduur: fondsen van de vereniging

26 CBN – STEP ACQUISITIONS
Bron: CBN Advies 2013 / 3 In CBN advies worden twee praktische voorbeelden gegeven van een “step acquisition”: hoe te verwerken in een consolidatie? de invloed van betekenis in een geassocieerde onderneming wordt verhoogd maar het blijft een geassocieerde onderneming Methode van de vermogensmutatie (of “one-line consolidatie”) blijft de invloed van betekenis in een geassocieerde onderneming wordt verhoogd zodat het een integraal geconsolideerde dochteronderneming wordt Van vermogensmutatie naar integrale consolidatie

27 CBN – STEP DISPOSALS Bron: CBN Advies 2013 / 4
In CBN advies worden twee praktische voorbeelden gegeven van een “step disposal”: hoe te verwerken in een consolidatie? de afbouw van een belang in een integraal geconsolideerde dochteronderneming die als gevolg hiervan nog steeds een integraal geconsolideerde dochteronderneming blijft de afbouw van een belang in een integraal geconsolideerde dochteronderneming die als gevolg hiervan een geassocieerde onderneming wordt

28 CBN – WAARDERING BESTELLINGEN IN UITVOERING
Bron: artikel over CBN 2012 / 15 Bestellingen in uitvoering (BIU) zijn alle prestaties van diensten of levering van goederen die een onderneming verricht buiten haar gebruikelijke serieproductie, op specifieke aanwijzingen van klant Waardering aan “vervaardigingsprijs”: aanschaffingskosten van grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen productiekosten die rechtstreeks aan de uitvoering van de bestelling toerekenbaar zijn (rechtstreekse afschrijvingen, arbeidskosten, onderaanneming …) Eventueel een evenredig deel van de kosten die slechts onrechtstreeks aan de bestelling toerekenbaar zijn Eventueel rente op vreemd vermogen

29 CBN – WAARDERING BESTELLINGEN IN UITVOERING
Full costing versus direct costing Percentage of completion versus completed contract Percentage of completion mag volgens CBN maar: wanneer de onderneming een betrouwbare inschatting kan maken omtrent de effectieve voortschrijdingsgraad en er tevens aan de volgende voorwaarden is voldaan : er zijn bij aanvang van het contract geen indicatoren die mogelijke twijfel doen ontstaan omtrent de naleving van de contractuele voorwaarden door de koper of verkoper; en het contract werd opgesteld zodat er voldoende zekerheid bestaat over de te leveren/ontvangen goederen en/of diensten, de te ontvangen/betalen vergoeding en de wijze van betaling Waardeverminderingen op BIU

30 CBN – WAARDERING BESTELLINGEN IN UITVOERING
Vooruitbetalingen op BIU: In principe op 460 Compensatie met 37 en dus een “Nettovoorstelling” is mogelijk (per project) voor: Bouwsector Of voor andere sectoren mits positief advies van de CBN aan de Minister van Economie (voor grote ondernemingen) of aan de Minister die Middenstand onder zijn bevoegdheden heeft

31 DEBETRENTE REKENING COURANT
Nieuw tarief voor inkomstenjaar 2012: 9,5% Goedkopere oplossing? Opteer voor een lening op afbetaling! Principe: wetboek definieert ook rente als VAA voor een renteloze, niet-hypothecaire lening met een vaste looptijd (maximaal 5jaar) VAA: i = (p x 24 x n) / (n+1) P = maandelijks lastenpercentage (0,17% voor jaar 2012; 0,14 % voor personenwagens) N = terugbetalingstermijn in maanden Voorbeeld: EUR op 5jaar > jaarlijkse intrest is 4,01% (3,30 % voor personenwagens)

32 FISCALE PRAKTIJK – IPT AAN 10 % EN SOCIALE BIJDRAGEN
Kapitaal bij IPT of groepsverzekering kan aan 10 % uitbetaald worden als de begunstigde effectief beroepsactief blijft tot zijn 65 jaar Praktisch: sociale bijdrage in hoofdberoep blijven betalen tot 65 jaar Maar: sociale bijdrage moeten in principe niet meer betaald worden in het kwartaal van de pensionering Maar: dus toch “spontaan” betalen voor dat kwartaal om van het 10% tarief te kunnen genieten

33 FISCALE PRAKTIJK – THIN CAP PROBLEMEN OPLOSSEN
Tot 30/6/2012 Betaalde of toegekende interesten zijn fiscaal niet aftrekbaar als de werkelijke verkrijger niet aan de inkomstenbelasting is onderworpen of is onderworpen aan een aanzienlijk voordeligere aanslagregeling Wanneer totaal bedrag van de leningen hoger is dan 7x de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestorte kapitaal bij het einde van dit tijdperk Nieuw vanaf 1/7/2012 Ratio debt/equity wordt teruggebracht van 7/1 naar 5/1 Ook van toepassing binnen “gewone” groepen Opletten met begrip “verbonden vennootschap”

34 FISCALE PRAKTIJK – THIN CAP PROBLEMEN OPLOSSEN
Herbekijken vennootschapsstructuren Kapitaalverhoging (door inbreng van schuldvordering) Indien dochtervennootschap overmatige leningen heeft toegestaan aan moedervennootschap Lening of R/C afbouwen door dividenduitkering Nadeel is dat er 5% van het dividend belastbaar wordt bij de moedervennootschap Eventueel (belastingvrije) geruisloze fusie overwegen indien economische motieven voorhanden zijn 100% DBI-vrijstelling Overdracht / herschikking van schuldvorderingen Geen interesten toekennen? Abnormaal goedgunstig voordeel?

35 FISCALE PRAKTIJK – THIN CAP PROBLEMEN OPLOSSEN
Abnormale of goedgunstige voordelen bij gratis lening? Voordeel wordt NIET belast bij de verstrekker van de lening als de genieter een binnenlandse vennootschap is (wel indien de genieter een buitenlandse vennootschap is) Genieter: wordt belast op het genoten voordeel want kan hiermee geen verliezen of NIA compenseren. Verliezen vergroten hierdoor wel (wordt dus uitgesteld gerecupereerd) Altijd abnormaal of goedgunstig?

36 FISCALE PROCEDURE - FISCALE BEMIDDELING
Bron: Wet 29 april 2013 – BS 10 mei 2013 Inwerkingtreding: vanaf 20 mei 2013 Wat is nieuw: Tot nu: fiscale bemiddeling bij inkomstenbelastingen enkel mogelijk na indiening van een bezwaarschrift Vanaf nu: fiscale bemiddeling ook mogelijk na een verzoek tot ambtshalve ontheffing. Principe: Belastingplichtige die niet akkoord is met aanslag kan schriftelijk bezwaar indienen bij de gewestelijke directeur of belastingplichtige kan verzoeken voor ambtshalve ontheffing

37 FISCALE PROCEDURE - FISCALE BEMIDDELING
Principe: Indien gewestelijk directeur afwijst, kan belastingplichtige een vordering instellen bij de rechtbank en eventueel beroep aantekenen. Zolang procedure niet aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank, kan de belastingplichtige beroep doen op de fiscale bemiddelingsdienst. > dit kan vanaf nu in het geval van ambtshalve ontheffingen

38 FISCALE PROCEDURE AANVRAGEN TOT UITSTEL
Bron: Circ. nr.15/2013 Ci.RH.81/ (25/4/13) Inwerkingtreding: aanslagjaar 2013 Principe: De fiscus zal vanaf nu niet meer ingaan op algemene aanvragen tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte. Die mogelijkheid wordt gewoon afgeschaft. Uitzondering: Individuele aanvraag kan wel nog in geval van ernstige reden (ernstige ziekte/geen stukken wegens brand/…) of overmacht. Bij weigering moet Administratie beslissing motiveren! Moet aangevraagd worden binnen de officiële indieningstermijn!

39 OVERHEIDSSTEUN BIJ FINANCIERINGEN
Overheid geeft een brochure uit: Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Deel 1: leidraad bij uw zoektocht naar financiering Hierbij worden alle mogelijke financieringsbronnen overlopen (eigen inbreng, family, friends & fools, crowdfunding, banken, risicokapitaal) aangevuld met de initiatieven van de overheid Deel 2: verschillende overheidsmaatregelen en de voorwaarden Deel 3: een checklist voor het opmaken van een kredietdossier en informatie over nuttige links, publicaties en tools Downloaden via

40 RECHTSPRAAK – DIVERSE INKOMSTEN – VERKOOP APPARTEMENT
Bron: arrest Hof van Beroep Brussel dd 14/11/2012 Feiten: Echtpaar, eigenaar van een aannemingsbedrijf, bouwt privé een appartementsgebouw met oog op verhuur. Ze gaan hiervoor deels een klassiek hypothecair woonkrediet aan en financieren voor 36% met eigen middelen. Door ernstige gezondheidsproblemen moeten ze appartementen verkopen en lossen ze vervroegd lening af. Administratie kwalificeert als diverse inkomsten. Rechtbank eerste aanleg geeft Administratie gelijk.

41 RECHTSPRAAK – DIVERSE INKOMSTEN – VERKOOP APPARTEMENT
Besluit: Hof vernietigt aanslagen vermits alle elementen wijzen op niet-speculatie: Geen overbruggingskrediet maar klassieke lening en veel eigen middelen Door vervroegde terugbetaling zware kosten voor noodzakelijke handlichting en wederbeleggingsvergoeding Dat project werd uitgevoerd door eigen aannemingsbedrijf heeft geen invloed op beoordeling door rechter.

42 RECHTSPRAAK – GESPREIDE BELASTING GOODWILL
Bron: Hof van Cassatie dd 15/03/2012 Feiten: In 1986 werd een eenmanszaak (uitbating van een café) ingebracht in een bvba. Bij die inbreng werd de goodwill door een bedrijfsrevisor bepaald op goed € 37 000. Op dat bedrag werden in de daaropvolgende jaren afschrijvingen geboekt. De goodwill was volledig afgeschreven tegen In 2001 werd de onderneming – met inbegrip van goodwill ter waarde van bijna € 570 000 – overgedragen aan een derde De belastingplichtige maakte gebruik van het systeem van gespreide taxatie. Administratie en ook hof weigeren toepassing van stelsel van gespreide taxatie

43 RECHTSPRAAK – GESPREIDE BELASTING GOODWILL
Redenering: Oorspronkelijk aangekochte goodwill was in 1994 tot nihil herleid, dus verkochte goodwill betreft zelf opgebouwde goodwill. Gespreide taxatie vereist dat immateriële activa op de balans worden geboekt EN dat er fiscaal afschrijvingen op worden genomen. Dit geldt dus niet voor zelf opgebouwde goodwill! Conclusie voor de praktijk: Heel moeilijk om in te schatten waar gespreide belasting bij overdracht van IMVA nog van toepassing zou kunnen zijn! 1. nog mogelijk indien niet afgeschreven 2. nog mogelijk indien men kan aantonen dat overgedragen cliënteel volledig overeenstemt met het (eerder) verworven cliënteel

44 RECHTSPRAAK – ONREDELIJKE BEROEPSKOSTEN
Bron: Hof van Brugge dd 25/02/2013 Uitgangspunt: Art.53,10°WIB: als beroepskosten worden niet aangemerkt, alle kosten in zover deze op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Redenering rechter: Enkele feit van het bestaan van een wanverhouding tussen de kosten in verband met een activiteit en de inkomsten ervan, houdt op zich niet in dat deze kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen. MAAR! Als deze wanverhouding jaar na jaar blijft aanhouden EN uit niets blijkt dat de activiteit weer rendabel wordt of er bijkomende activiteiten of inkomsten zijn gecreëerd, dan wel onredelijk.

45 REGISTRATIERECHTEN – OPSTALRECHT – PARL. VRAAG
Bron: PV 253 van de heer Uyttersprot dd 07/03/2013 Vraag: Artikel115bis W.Reg laat toe om onroerende goederen in te brengen in een vennootschap tegen 0%. Voorwaarden: 1. inbreng moet gedaan worden door natuurlijk persoon 2. betreft een onroerend goed dat niet tot bewoning dient of tot bewoning is bestemd. Gevolg: inbreng van een perceel grond moet steeds nultarief kunnen genieten Vraag: maar wat als er op die grond een recht van opstal is toegestaan, en de grond wel is bebouwd met een woning door de opstalhouder?

46 REGISTRATIERECHTEN – OPSTALRECHT – PARL. VRAAG
Antwoord: PV dd 19/09/1997: nultarief van toepassing wanneer de grond door een derde bebouwd zou zijn met een woning of een tot woning bestemd gebouw. Vb: particulier A een grond bezit waarop een opstalrecht werd toegestaan aan B, en dat de grondeigenaar deze wil inbrengen in vennootschap C PV dd 15/04/2013: nultarief van toepassing wanneer de grond door de vennootschap-opstalhouder bebouwd zal worden voor zover de verkrijging plaatsheeft tijdens de duur van het opstalcontract en de vennootschap het bewijs kan leveren van de titel die haar bij de oprichting van de gebouwen het recht ervan verzekert.

47 RULINGCOMMISSIE – JAARVERSLAG 2011
In het verslag wordt ook een overzicht gegeven van negatieve rulings: stijlargumenten (vereenvoudiging structuur, successieplanning) die concrete uitwerking ontbreken worden niet aanvaard holding op holding wordt niet aanvaard DVB stelt zich vaak in de plaats van de ondernemer en stelt alternatieven voor om hetzelfde doel te bereiken (meestal in de zin van holding is niet nodig om nieuwe investeringen te doen; kan evengoed in op te richten dochter) herstructureringen die de verdeling van familiaal vermogen tot doel hebben worden niet aanvaard

48 RULING – INTERNE MEERWAARDE OP AANDELEN
Principe: Als men aandelen inbrengt in een holding, en de verrichting geldt als normaal beheer van een privévermogen, dan is de meerwaarde op die aandelen belastingvrij (art. 90 9° WIB 92). Als de holding daarna geliquideerd wordt, is de uitkering opnieuw belastingvrij, want de ingebrachte aandelen gelden als gestort kapitaal en ten belope van dat bedrag is er geen sprake van een liquidatiebonus (art. 209 WIB 92). Men spreekt van de zgn. step-up Nieuwe voorwaarde: Indien de verrichting tot doel heeft overtollige liquiditeiten, die voorheen door de operationele vennootschappen werden opgebouwd, belastingvrij uit te keren dan vindt de DVB dat men deze overtollige liquiditeiten eerst moet uitkeren als een gewoon dividend. Belangrijk in aanmerking te nemen: inbreng in holding is namelijk manier om aan de liquidatieheffing te ontkomen!

49 RULING – INTERNE MEERWAARDE OP AANDELEN
Nieuwe voorwaarde: Vraag: wat is overtollig? > de Rulingdienst baseert zich op de bedrijfspolitiek en de normale behoefte aan liquiditeiten binnen de groep Bemerking: nieuwe voorwaarden en reeds gekende “engagementen” dienen hetzelfde doel, maar DVB wil nog iets verder gaan. Eén jaar om verrichting uit te voeren: de Dienst beperkt de geldigheidsduur van een ruling over interne meerwaarden beslissing blijft slechts geldig blijft voor zover de verrichting, uitgevoerd wordt binnen het jaar te rekenen vanaf de datum van de voorafgaande beslissing.

50 VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE IN 2013
Bron: Artikel Gislenus Bats Wie is onderworpen? Elke vennootschap onderworpen aan Venn.B of BNI NIET voor: VZW, feitelijke vereniging, burgerlijke vennootschap zonder handelsvorm Bedrag van de bijdrage? Kleine vennootschap: 347,50EUR Grote vennootschap: 868,00EUR Grens: balanstotaal groter of kleiner dan ,65EUR in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus 2011) Tijdstip van betaling? Voor 1juli van het bijdragejaar Rechtspersoonlijkheid vanaf april > uiterlijk op einde van de derde maand na verkrijgen rechtspersoonlijkheid

51 VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE IN 2013
Gevolgen van laattijdige betaling? Verhoging van 1% per maand vertraging Tijdelijke vrijstelling? Voor beginnende personenvennootschappen vrijstelling van bijdrage gedurende de eerste drie jaar van hun bestaan Voorwaarden: - ingeschreven in KBO als handelsonderneming - zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten mogen in een periode van 10jaar vóór vennootschap hoogstens drie jaar zelfstandige zijn geweest (incl. bijberoep, medewerking,…)

52 VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE IN 2013
Permanente vrijstelling wanneer? Vanaf bijdragejaar waarin zich één van volgende situaties voordoen: 1. de vennootschap werd failliet verklaard. 2. de vennootschap bevindt zich in een toestand van gerechtelijke reorganisatie, die door de rechtbank van koophandel werd gehomologeerd en niet werd vernietigd of ontbonden; 3. de vennootschap bevindt zich in een toestand van vereffening en het uittreksel uit de akte die de manier van vereffening bepaalt, werd gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Opgelet: een reeds betaalde vennootschapsbijdrage kan nooit terugbetaald worden, tenzij men een attest aflevert van Admin.der directe belastingen die attesteert dat er geen enkele handels- of burgerlijke activiteit werd uitgeoefend.

53 VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE IN 2013
Vrijstelling voor vennootschap die geen activiteiten meer uitoefent? Wanneer? De vennootschap moet haar bijdrage niet betalen enkel en alleen indien er een volledig kalenderjaar van non-activiteit is. De vennootschap moet wel aangesloten blijven. Vereist attest ? een getuigschrift van de plaatselijke afdeling vennootschapsbelasting, administratie der directe belastingen van de FOD Financiën. Dit attest moet vermelden dat de vennootschap met ingang van een bepaald kalenderjaar «geen handels- of burgerrechtelijke activiteit» meer uitoefent.

54 VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE IN 2013
Wat indien oprichting gebeurd op het einde van het jaar? Indien BTW-plichtig geworden na 31/12 van het oprichtingsjaar > uittreksel KBO is voldoende als bewijs van geen activiteit Indien BTW-plichtig geworden tijdens het jaar > papieren BTW-attest van non-activiteit nodig Wat als vennootschap niet BTW-plichtig is? > oprichtingsakte die vermeldt dat activiteit pas aanvangt na 31/12 > oprichtingsakte die vermeldt dat vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf … datum na 31/12

55 VENNOOTSCHAPSRECHT – MINDERHEIDSAANDEELHOUDER
Bron: Artikel en W.Venn Doel: overzicht van de wettelijke bescherming van de minderheidsaandeelhouder tegenover misbruik door de (meerderheids)aandeelhouder en het bestuur van de vennootschap. Ik heb één aandeel in de vennootschap 1. recht op informatie 2. individuele onderzoeks- & controlebevoegdheid van vennoten 3. recht om de benoeming van een commissaris voor te leggen aan de AV 4. vraagrecht 5. recht om opschorting of nietigheid te vorderen van besluiten van vennootschapsorganen 6. recht om de gedwongen overname van zijn aandelen te vorderen 7. recht om de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap te vorderen wegens wettige redenen.

56 VENNOOTSCHAPSRECHT – MINDERHEIDSAANDEELHOUDER
Ik heb één aandeel in de vennootschap 8. recht om de gerechtelijke ontbinding te vorderen van een niet meer actieve vennootschap 9. recht om de gerechtelijke ontbinding te vorderen wegens daling van het netto-actief Ik heb 1% van de stemmen in de vennootschap 1. recht om een vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek te vorderen 2. recht om voor rekening van de vennootschap een aansprakelijkheids- vordering (minderheidsvordering) in te stellen tegen de bestuurders van een NV

57 VENNOOTSCHAPSRECHT – MINDERHEIDSAANDEELHOUDER
Ik heb 10% van de stemmen in een vennootschap 1. recht om voor rekening van de vennootschap een aansprakelijkheids- vordering(minderheidsvordering) in te stellen tegen de bestuurders of zaakvoerders van een BVBA of CVBA Ik heb 20% van de stemmen in een vennootschap 1. recht om een algemene vergadering te laten bijeenroepen met het oog op de bespreking van bepaalde agendapunten. Ik heb 30% van de stemmen in een vennootschap 1. recht om de gedwongen overname van andermans aandelen te vorderen

58 WETTELIJKE INTERESTVOET
Bron: artikel dd 02/05/2013 Probleemstelling: Bij laattijdige betaling van klanten, welke intrestvoet mag of kan u hanteren? In principe: de intrestvoet die u contractueel hebt bedongen in geval van laattijdige betaling. Zo niet: de wettelijke intrestvoet is van toepassing De ene wettelijke intrestvoet is de andere niet!

59 WETTELIJKE INTERESTVOET
De wettelijke intrestvoet bij handelstransacties Toepassingsgebied: - tussen ondernemers onderling - tussen ondernemers en aanbestedende overheden wanneer er in de overeenkomst geen andere intrestvoet werd overeengekomen heeft u automatisch het recht deze nalatigheidsintresten te vragen, zelfs als u geen ingebrekestelling (aanmaning) heeft gestuurd. Vanaf wanneer intresten verschuldigd? - vanaf verstrijken betalingstermijn in overeenkomst - bij gebrek hieraan, vanaf de 30ste dag Tarief: jaar 2012 > 8%

60 WETTELIJKE INTERESTVOET
De wettelijke intrestvoet bij overige transacties Toepassingsgebied: - alle andere transacties dan handelstransacties - hier gelden regels uit het burgerlijk recht! > Intrest% kan wel contractueel bepaald worden. (let wel: woekerintresten uit den boze, rechter heeft bevoegdheid om dit te milderen!) Vanaf wanneer intresten verschuldigd? nalatigheidsintresten beginnen te lopen na een ingebrekestelling. Hier kan echter wel contractueel worden van afgeweken Tarief: jaar 2013 > 2,75%

61 WETTELIJKE INTERESTVOET
De wettelijke intrestvoet in fiscale en sociale zaken Vanaf wanneer intresten verschuldigd? Niet-betaling binnen de daarvoor voorziene wettelijke termijnen. Intrest vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin betaaltermijn verstrijkt. Berekening van de intrest: De interesten worden berekend per volledige kalendermaand en zijn niet verschuldigd indien zij maandelijks niet meer dan 5 EUR bedragen Tarief: 7% (uitz. BTW: 0,8%maandbasis of 9,6%jaarbasis)


Download ppt "INHOUD AANGIFTE BNI – VENNOOTSCHAPPEN AANGIFTE PERSONENBELASTING"

Verwante presentaties


Ads door Google