De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor medewerkers RBS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor medewerkers RBS"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor medewerkers RBS
Netto Pensioenregeling ABN AMRO Pensioenen Presentatie voor medewerkers RBS

2 Inhoud Introductie ABN AMRO Pensioenen
Wat is een netto pensioenregeling? Welke componenten zitten in de regeling? Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid Pensioen opbouwen – Beleggen Communicatie Vervolgstappen

3 Introductie ABN AMRO Pensioenen
Samenwerking tussen ABN AMRO en APG (Algemene Pensioengroep) ABN AMRO Pensioenen is een Premiepensioeninstelling (PPI) Een PPI voert een beschikbare premie pensioenregeling uit ABN AMRO Pensioenen is voor u het centrale aanspreekpunt Particuliere, private en zakenbank 5,1 miljoen particuliere klanten, waarvan er 1,3 miljoen beleggen, zakelijke klanten ABN AMRO verzorgt de beleggingen Pensioenuitvoerder 4,5 miljoen deelnemers, werkgevers APG verzorgt de pensioenadministratie

4 Wat is een netto pensioenregeling?
Zelf Sparen Beleggen Banksparen Werkgever Collectief pensioen Nabestaandenpensioen Anw-hiaat WIA-excedent Overheid AOW Anw WIA Nederlands pensioenstelsel 1e pijler Basisvoorzieningen 2e pijler Compenseren & Ontzorgen 3e pijler Compenseren, niet faciliteren >100k >100k Nettopensioen Nettolijfrente

5 De algemene kenmerken/fiscale regels
Nettopensioen De algemene kenmerken/fiscale regels De opbouwde aanspraak is vrijgesteld in box 3 De uitkeringen die te zijner tijd met het kapitaal moeten worden aangekocht zijn niet belast in box 1 Bij overlijden hoeft over het saldo geen erfbelasting te worden betaald. De voordelen van een netto pensioenregeling Nabestaandendekking eenvoudig en collectief Geen medische waarborgen bij collectieve regeling Nabestaandendekking op dezelfde wijze berekend Lifecycle beleggingsfondsen met lage kosten en automatische afbouw van beleggingsrisico en renterisico Individueel advies en beleggingsadvies is niet verplicht

6 Hoe ziet mijn netto pensioenregeling er vanaf 2015 uit?
De pensioenregeling: DC regeling op basis van 3% netto pensioenstaffel Pensioenleeftijd: 67 jaar Lifecycle fondsen inclusief mogelijkheid van opting out (zelf beleggen) Partnerpensioen: 0,56% per dienstjaar Wezenpensioen: 20% van het partnerpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd Iedereen wordt standaard aangemeld voor: Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

7 Hoe ziet mijn netto pensioenregeling er vanaf 2015 uit?
Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling op basis van een 3% staffel. Dit betekent: De hoogte van de premie die de u inlegt, is vooraf wel bekend De hoogte van uw uiteindelijke pensioen is vooraf niet bekend De kosten van een beschikbare premieregeling zijn duidelijk en laag. Lage kosten betekent meer pensioen. Risico’s van beschikbare premie Beleggingsrisico: de hoogte van uw uiteindelijke pensioen is afhankelijk van het beleggingsresultaat van uw pensioenkapitaal Renterisico: Als de rente hoog is, kunt u met uw pensioenkapitaal een hoger levenslang pensioen aankopen dan wanneer de rente laag staat

8 Hoe wordt de pensioenpremie berekend?
De pensioenpremie is een percentage van de pensioengrondslag Hoe groot dit percentage is, hangt af van de staffel en uw leeftijd De pensioengrondslag is uw bruto pensioengevend salaris -/- € Mevrouw Verbeek, 47 jaar, fulltime bruto jaarsalaris € /- € = € (pensioengrondslag) x 9,2% / 12 mnd = € 613,33 pensioenpremie Bruto Pensioen- gevend salaris pensioen- grondslag Netto premie is x% 67: geld voor pensioenuitkering 60 61 62 63 64 67

9 Verzekeringen - nabestaandenpensioen
Uw partner: Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner De ongehuwde partner met wie de ongehuwde deelnemer een gezamenlijke huishouding voert welke blijkt uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) met een notarieel verleden samenlevingscontract. Wat is uw nabestaandenpensioen aanspraak? Pensioengrondslag * 0,56% * aantal dienstjaren tot pensioenleeftijd 67 Wezenpensioen 20% van partnerpensioen Als u overlijdt vóór pensioendatum tijdens dienstverband: Uw netto pensioenkapitaal komt vrij voor de aankoop van een nabestaandenpensioen en; De risicoverzekeraar keert het verzekerde nabestaandenpensioen uit.

10 Verzekeringen - nabestaandenpensioen
Als u overlijdt na uitdiensttreding: Uw partner heeft recht op het kapitaal bestemd voor OP dat u heeft opgebouwd tijdens het dienstverband in deze regeling. Na overlijden valt dit kapitaal vrij, zodat uw partner een nabestaandenpensioen kan aankopen. De volledige risicoverzekering bij de verzekeraar vervalt. Als u arbeidsongeschikt wordt tijdens dienstverband: De verzekeraar betaalt de premies voor pensioenopbouw en nabestaandenpensioen door als u arbeidsongeschikt wordt (dus na 104 weken) Het gedeelte dat de verzekeraar betaalt hangt af van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV Het gedeelte dat de verzekeraar betaalt volgt de premiestaffel

11 Pensioen opbouwen – Beleggen
U belegt standaard in een lifecycle beleggingsportefeuille waarvan de samenstelling verandert naarmate uw pensioendatum dichterbij komt Standaard beleggen wij de beschikbare premie in deze passieve fondsen. 20 jaar voordat u met pensioen gaat, ruilen wij stapsgewijs aandelen in voor langlopende obligaties. Daarmee beperken wij het beleggingsrisico Vanaf 10 jaar voordat u met pensioen gaat, ruilen wij obligaties stapsgewijs in voor langlopende obligaties. Daarmee beperken wij het renterisico TER: 30bps

12 Pensioen opbouwen – Beleggen
Afbouw van beleggingsrisico’s vindt plaats door gewichten jaarlijks aan te passen Maximaal zes asset classes: Aandelen (Eur, US, EM), Obligaties (mid, lang), OG

13 Pensioen opbouwen- Opting out fondsen
Uitgebreid aanbod beleggingsfondsen U kunt er ook voor kiezen om de premie zelf te beleggen. Daarmee neemt u de beleggingsverantwoordelijkheid van ABN AMRO Pensioenen over Daarvoor dient u uw risicoprofiel vast te stellen. Wij toetsen uw actuele beleggingen continu aan uw risicoprofiel Wij bieden een standaardlijst van ca. 45 beleggingsfondsen Tevens bieden we een Spaarplus Fonds, het actuele rentepercentage is 1,75%

14 Wanneer sprake van bovenmatigheid?
Jaarlijks wordt, de pensioen aangroei vastgesteld uitgaande van 1,875% opbouw. Dit wordt elk jaar geïndexeerd met 3%. Op de pensioendatum wordt vervolgens bepaald wat de benodigde koopsom is voor een 3% stijgende uitkering op basis van het berekende maximale middelloonpensioen. Kans op bovenmatigheid is nihil bij Lifecycle Beleggen Als het aanwezige kapitaal hoger is dan de benodigde koopsom, wat gebeurt er bij bovenmatigheid? Het overschot vloeit in het depot ten gunste van RBS waarbij de kapitalen van andere deelnemers éénmaal in de drie jaar verhoogd mogen worden. Berekening van KWPS laat zien dat er sprake is van bovenmatigheid bij een gemiddeld rendement van 8,9% bij een deelnemer van 36 jaar

15 Communicatie bij pensionering
Een half jaar voor pensioendatum ontvangt u informatie over pensionering, inclusief een overzicht van aanbiedingen uit de markt.

16 Communicatie Deelnemersportaal leidend
Indien gewenst kunt uw privé adres opgeven op uw persoonlijk deelnemersportaal Binnen het portaal vindt u algemene pensioeninformatie en tevens de pensioenplanner Op het portaal zijn belangrijke documenten zoals het UPO en het pensioenreglement terug te vinden Tevens volwaardige service desk

17 Vervolgstappen Vanaf 1 januari is uw partnerpensioen verzekerd
Daadwerkelijke Invoering Q met terugwerkende kracht tot 1 januari Default: opname in de totale regeling OP/NP Tot 30 januari mogelijkheid voor afmelding met terugwerkende kracht Praktische stappen: Afmelden? Afmeldformulier bij HR voor 30 januari inleveren Afmelden op laten tijdstip ook mogelijk: downloaden portaal vanaf 1-3 Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord) pensioenportaal per mail Vanaf 1 maart: Pensioenportaal: keuze maken voor maandelijkse inleg Inzage in kapitaal, beleggingen, rendementen Mogelijkheid eigen beleggingskeuzes te maken

18 Het pensioenportaal - startportaal
Inlogpagina

19 Het pensioenportaal - startportaal
Opgave partnergegevens

20 Het pensioenportaal - startportaal
Opgave maandelijkse inleg

21 Het pensioenportaal - startportaal
Overzicht

22 Het pensioenportaal – impressie volledige portaal
Dashboard

23 Het pensioenportaal – impressie volledige portaal
Hoe werkt mijn pensioenregeling?

24 Het pensioenportaal – impressie volledige portaal
Mijn beleggingen

25 Bijlage

26 De verschillen tussen netto pensioen en nettolijfrente
Onderwerp Nettopensioen Nettolijfrente Uitkeringsduur Levenslang Levenslang of tijdelijk Aanbieder Pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) Pensioenfonds, verzekeraar, PPI, bank of (beheerder van een) beleggingsinstelling Begunstigden Alleen (gewezen) werknemer, (gewezen) partner en kinderen tot 30 jaar Bij in leven zijn contractant; bij overlijden: elke willekeurige begunstigde die contractant heeft aangewezen. Uitkeringsvormen Levenslange uitkering in geld (dus niet in beleggingseenheden) die kan variëren binnen de marge 100:75 bij ouderdom (ouderdomspensioen en wezenpensioen) Levenslange of tijdelijke uitkering die vast en gelijkmatig is in geld of beleggingseenheden bij ouderdom of overlijden Ververven mogelijk? Kan niet vererven Kan wel vererven (banksparen) Tussentijdse afkoop mogelijk In de meeste gevallen niet Mag, maar met fiscale sanctie Wet Medische keuring Nee Ja

27 Performanceoverzicht van de beleggingen

28 Voorbeeldberekening aanvullende risicoverzekeringen
Werknemer Mevrouw V. Oorbeeld, 47 jaar, fulltime bruto jaarsalaris Eur , overlijdt in 2015. Formule Pensioengrondslag x opbouwpercentage x jaren vanaf start netto pensioenregeling tot aan pensioenrichtleeftijd. 1) Pensioengrondslag: Eur /- Eur = Eur 2) Opbouwpercentage: 0,56% 3) Jaren vanaf start van de regeling tot aan pensioenrichtleeftijd: 20 jaar Aanspraak: Partnerpensioen: Eur x 0,56% x 20 = Eur per jaar Wezenpensioen: 20% van het partnerpensioen = Eur per jaar Premie partnerpensioen Eur * kapitalisatiefactor 47-jarige (24,02) = Eur = Eur risicokapitaal Eur * tarief per jarige (1,003) = Eur 216 PP

29 Voorbeeldberekening aanvullende risicoverzekeringen
Werknemer Mevrouw V. Oorbeeld, 47 jaar, fulltime bruto jaarsalaris Eur , wordt arbeidsongeschikt Formule Pvi beschikbare premie: beschikbare premie x Pvi premiepercentage 47-jarige Pvi risico premie: premie partnerpensioen + premie wezenpensioen x Pvi premiepercentage 1) Pvi beschikbare premie Beschikbare premie: / = x 9,17% = Eur 7.336 Pvi beschikbare premie: x 2,16% = Eur 158 per jaar 2) Pvi risicopremie Premie partnerpensioen (Eur 216) + premie wezenpensioen (Eur 25) x 2,34% = Eur 5


Download ppt "Presentatie voor medewerkers RBS"

Verwante presentaties


Ads door Google