De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuw Strategisch Beleidsplan Input vanuit teams en stakeholders Met aanvullingen vanuit MT dagen UC, 6 november 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuw Strategisch Beleidsplan Input vanuit teams en stakeholders Met aanvullingen vanuit MT dagen UC, 6 november 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuw Strategisch Beleidsplan Input vanuit teams en stakeholders Met aanvullingen vanuit MT dagen UC, 6 november 2014 1

2 Wat is er al gebeurd? 2 20 aug:aftrap met schoolleiding  evolutie, geen revolutie september: voorbereiding gesprekken met medewerkers (PPT, format) oktober:voorbereiding bijeenkomst stakeholders 7 oktober:gesprekken in teams hv (OP en OOP) 14 oktober:gesprek OOP vmbo (Bedrijfsbureau verdeeld over OOP hv en vmbo) 28 oktober:gesprekken OP vmbo stakeholders bijeenkomst (ong 60 dlnrs) november:MT dagen – vaststelling speerpunten

3 Totaaloverzicht input: 6 thema’s 3 1.Leerling centraal, Ruimte voor ambitie Stakeholders: inzetten nieuwe ontwikkelingen voor maatwerk voor alle leerlingen 2.Moderne voorzieningen, Informatisering Stakeholders: tips voor inzet digitalisering/informatisering 3.Brede vorming, Kennis en Kunde, UC als poort naar Europa Stakeholders: welke kennis en kunde is nodig voor onze leerlingen? 4.Versterken verbinding omgeving, Interactie Stakeholders: wat is de rol van de buitenwereld bij het verwerven van kennis en kunde? 5.Professionele medewerker: Kennis en kunde Stakeholders: Hoe belangrijk is en blijft de docent? Wat moet die (meer) kennen of kunnen? 6.Normen en (kern)waarden: Informalisering, Individualisering, Interactie, Intimiteit/kleinschaligheid, Intensivering (Overzichten alle input per thema te vinden op Intranet onder Algemeen)

4 Overzicht input naar thema Evolutie, geen revolutie 4 Huidig SBP Revolutie Evolutie : (een greep uit de) suggesties uit teams & input stakeholders Wat voor scores? Aanvullingen/aanscherpingen schoolleiding MT dagen november

5 1. Leerling centraal, ruimte voor ambitie 5 Huidig SBP Differentiatie tav Onderwijs- aanbod Didactiek Pedagogiek Determinatie Revolutie Afschaffen klassen, cijfers, standaard diploma’s Evolutie : suggesties teams & stakeholders Vakken/examen op hoger/lager niveau Niveaugroepen/differentiatie naar leerstijl Individuele plannen voor lln Contract met lln/meer autonomie voor lln Vrije uren, in te vullen conform noodzaak/behoefte/ meer keuzevrijheid Parallel roosteren van vak (min 2 docenten) voor mogelijkheden groepswerk/diff Stakeholders: er vaart nu één boot, veel bootjes laten varen Scores zeer hoog: 8, 9, 10 Aanvullingen/aanscherpingen schoolleiding: Medezeggenschap leerling over leerproces Naar doorlopende leerlijn per vak/niveau (modulaire opbouw – loslaten knip tussen leerjaren/afdelingen?)

6 2. Moderne voorzieningen, Informatisering 6 Huidig SBP We benutten mogelijkheden volop Revolutie Digitale klas, waar je als docent kunt inloggen Evolutie : suggesties teams & stakeholders Meer inzet devices & digitaal lesmateriaal Digitalisering als middel, niet als doel; Inzet voor gepersonaliseerd leren Aandacht voor mediawijsheid (kritische reflectie) en vaardigheden Stimuleren creatief denken Scholing van medewerkers Stakeholders: niet alleen digitaal, mix met boeken Scores hoog: 8 en 9, maar ook 6 en 7 Aanvullingen/aanscherpingen schoolleiding: Blended learning (combinatie ict/online learning en instructie docent, individueel of in groepen of klassen) Leermiddelen & gebouw passend bij onderwijskundige visie

7 3. Brede vorming, Kennis & kunde, UC en Europa 7 Huidig SBP Contact met lln in andere landen Verdieping & verbreding aanbod Onderzoekende houding Revolutie Meer tijd: alle dagen tot 16.00 uur naar school Evolutie : suggesties teams & stakeholders Minder feitenkennis Meer aansluiten bij belevingswereld lln Meer projecten & samenwerking Internationalisering: minder pretreizen, meer kennis maken met andere culturen; OOP betrekken Onderzoekende houding en oog voor diversiteit Stakeholders: basisvaardigheden! Vakken die lln leuk vinden verhogen motivatie voor school. Scores rond 7, 8 uitschieters omhoog (10) & omlaag (5) Aanvullingen/aanscherpingen schoolleiding: Bevorderen wereldburgerschap; hoeft niet per sé via uitwisselingen Leerling houdt zich staande buiten grenzen eigen situatie

8 4. Verbinding omgeving, Interactie 8 Huidig SBP Meer samen- werking onderling en met externen Externen naar binnen, school naar buiten Revolutie School als open instituut Evolutie : suggesties teams & stakeholders Meer samen met bedrijfsleven (gastdocenten) Meer wereldwijsheid (oa MAS) Meer doorlopende leerlijn po, vo, vervolgond. Meer elkaars sterke kanten benutten (bijv binnen vakgroepen) Ouders: betrekken binnen voorwaarden… Stakeholders: sawe met ouders tbv ontwikkeling van kinderen. Zij kennen lln het beste. Scores rond 7, 8, 9 uitschieters omhoog (10 & 11) Aanvullingen/aanscherpingen schoolleiding: Ouderbetrokkenheid 3.0 LOB

9 5. Professionele medewerker, RvA, Kennis en kunde 9 Huidig SBP Actief scholings- beleid Collegiale inter- visie Oog voor eigen ontwikkeling, leer- gierigheid als kenmerk Revolutie School als lerende organi- satie Evolutie : suggesties teams & stakeholders Medewerkers uitdagen om bijdrage te leveren aan professionele school Ruimte creëren, kaders stellen, medewerker neemt zelf verantwoordelijkheid & initiatief rond scholing/ontwikkeling Kennisuitwisseling, delen van kennis STOER, SAZ: doorlopende leerlijn docenten Stakeholders: docent is en blijft heel belangrijk. Veel informatie is beschikbaar, docent nodigt uit om daarvan te leren (enthousiast, oog voor lln) Scores overwegend 8, 9 Schoolleiding: Eens! Zie ook blended learning

10 10 Huidig SBP Betrokkenheid Vertrouwen Veiligheid Openheid Zelfverantwoor- delijkheid Revolutie Iedereen voelt zich gezien, gekend, gehoord Evolutie : suggesties teams Koesteren, doen we al goed Tegenwicht aan individualisering (hoe rijmt dit met digitalisering? Aandacht voor sociale vaardigheden, pesten, teamwork Respect, gedragsregels, elkaar aanspreken/feedback: voorbeeldfunctie! Nieuwbouw hv Intensivering: aandacht voor gevaren/ grenzen stellen, niet op inspelen, is van alle tijden (maar: hike is ook intense ervaring…) Scores 8, 9, 10 muv intensivering 6. (Kern)waarden & normen Informalisering, Individualisering, Intimiteit/ kleinschaligheid/veiligheid, Intensivering Aanvullingen/aanscherpingen schoolleiding: Zelfbewustzijn stimuleren Aanspreekcultuur Heterogene samenleving

11 Conclusie & vervolg 11 Missie en visie huidig SBP en speerpunten sectorakkoord breed gedeeld en gedragen, met name Leerling centraal/ruimte voor ambitie, Moderne voorzieningen, Professionele medewerker, met daarnaast de kernwaarden. Vervolg: Schoolbrede themabijeenkomst over invulling van het hoe in januari, binnen duidelijke kaders die door de schoolleiding worden geformuleerd. Medewerkers kunnen zich hiervoor de komende periode gaan aanmelden.


Download ppt "Naar een nieuw Strategisch Beleidsplan Input vanuit teams en stakeholders Met aanvullingen vanuit MT dagen UC, 6 november 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google