De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatwerkdecreet in uitvoering Sectoranalyse Mobiliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatwerkdecreet in uitvoering Sectoranalyse Mobiliteit"— Transcript van de presentatie:

1 Maatwerkdecreet in uitvoering Sectoranalyse Mobiliteit
September 2014 © Deloitte Belgium

2 Doel van de sectoranalyse
Het doel van deze sectoranalyse is om een generiek overzicht geven van de mobiliteit sector, incl. evolutie van de sector, algemene trends, groeipotentieel, waardeketen, belangrijke spelers Concreet zal er binnen deze sectoranalyse worden gefocust op de wisselwerking tussen de Sociale Economie en de mobiliteit sector. Een antwoord op de volgende vragen zal geformuleerd worden: Waar in de waardeketen zit er potentieel voor maatwerkbedrijven? Hoe kunnen potentiële activiteiten georganiseerd worden? Welke spelers kunnen partners zijn? Welke bedrijven zijn actief in de sector (concrete aanknopingspunten)? Bestaan er voorbeelden van samenwerkingen tussen sociale economie en deze sector? © Deloitte Belgium

3 Inhoudsopgave Sectoroverzicht 4
Kerncijfers Volumeontwikkeling en modale verdeling in personenmobiliteit 5 Volumeontwikkeling en modale verdeling in goederenmobiliteit 7 Resultaten mobiliteitsenquête Personenmobiliteit in kaart gebracht… Uitdagingen voor de mobiliteitssector Verschillende alternatieven voor het aangaan van de uitdagingen 12 Waardeketen Potentieel voor sociale economie in mobiliteitssector 20 Categorisatie sectoractiviteiten Fietsen: Assemblage, onderhoud, recyclage, verhuur 22 Auto: Auto-onderhoud, (sociaal) vervoer © Deloitte Belgium

4 Sectoroverzicht Kerncijfers 14% 47% 60% 3 10% 25%
De laatste tien jaar is de personenmobiliteit met 14% toegenomen. Op jaarbasis legden we in 2010 met zijn allen ongeveer 81 miljard (personen) kilometers af. Personenmobiliteit Bron: Mobiliteitsplan Vlaanderen, Mobiliteitsverslag (2012 – 2013), Pact 2020, Pendelplan, Masterplan 2020 De laatste tien jaar is de manier waarop we ons verplaatsen nauwelijks gewijzigd. Ongeveer 60% van de verplaatsingen (en 65% van onze verplaatsingskilometers gebeurt met de auto. Ook in het goederenvervoer kiezen we vaak voor de auto (80%). Auto als vervoermiddel Het Federaal Planbureau voorspelt een stijging van het aantal voertuigkilometer over de weg van ruim 47% tegen 2030 in vergelijking met 2005. Voertuigkilometers 14% 47% 60% 3 10% Een Vlaming maakt gemiddeld 3 verplaatsingen per dag (vooral in functie van het werk, om te winkelen of om zich te ontspannen). Dit cijfer is de voorbije jaren nagenoeg stabiel gebleven, net zoals de gemiddelde afstand per verplaatsing (ongeveer 13 km). Verplaatsingen per dag 25% De laatste vijf jaar nam de filezwaarte met 10% per jaar toe. Niet alleen auto’s en vrachtwagens, maar ook trams en bussen raken vast in het verkeer en zitten tijdens de piekuren overvol, net als de treinen. Filezwaarte De laatste tien jaar is de geoderenmobiliteit met 25% toegenomen. In 2010 was de goederenmobiliteit goed voor bijna 45 miljard tonkilometer. Goederenmobiliteit © Deloitte Belgium

5 Volumeontwikkeling en modale verdeling in personenmobiliteit (1/2)
Sectoroverzicht Volumeontwikkeling en modale verdeling in personenmobiliteit (1/2) “Fig. 1: Ontwikkeling van de personenkilometers afgelegd door personenauto’s, per autobus/autocar en per trein (index 1990)” “Fig. 2: Ontwikkeling van de personenkilometers afgelegd door motoren en lichte vrachtwagens (index 1990)” “De personenmobiliteit (personenkilometers) is de laatste tien jaar 2000 – met 14% toegenomen. De gemiddelde jaarlijkse groei bedroef 1,3%. De laatste jaren zwakte deze groei enigszins af.” “Het merendeel van de personenkilometers wordt afgelegd door personenauto’s. Een opmerkelijke trend is de afzwakking van de gemiddelde jaarlijkse groei.” “Het aantal personenkilometers per trein nam in de periode sterk toe (+43%) met een gemiddelde groei van 3,6%.” “Het aantal personenkilometers afgelegd met autobus en autocar nam in de periode 2000 – 2010 toe met 37%. Het aandeel van het stads- en streekvervoer (De Lijn) is doorheen de jaren sterk toegenomen (van 38% in tot 56% in 2010).” “Het aantal personenkilometers afgelegd door lichte vrachtwagens kende in de periode bijna een verdubbeling (+89% met een jaarlijks gemiddelde groei van 6,6%). Sinds 2005 vlakt de groei af.” Het aantal personenkilometers afgelegd met motoren nam in de periode – 2010 toe met 17%. De groei was het sterkst in de jaren negentig (+218% in de periode tussen 1990 en 2000). © Deloitte Belgium Bron: Mobiliteitsplan Vlaanderen

6 Volumeontwikkeling en modale verdeling in personenmobiliteit (2/2)
Sectoroverzicht Volumeontwikkeling en modale verdeling in personenmobiliteit (2/2) Tabel 1. “Modale verdeling van de persoonskilometers” “Fig. 3: Ontwikkelingen van de modale verdeling van de personenkilometers” “Het merendeel van de personenkilometers wordt nog steeds afgelegd met individuele vervoersvormen.” “Personenauto’s blijven hierbij veruit het belangrijkste vervoersmiddel. Wel is hun aandeel in de persoonskilometers gedaald van 83% in 1990 en 81% in 2000 tot 76% in 2010.” “Lichte vrachtwagens (o.a. bestelwagens) hebben een aandeel (2010) van 4%. Hun aandeel verdubbelde de laatste tien jaar.” “Het aandeel van de motoren in de personenkilometers blijft, ondanks de sterke groei, beperkt tot 1% van de personenkilometers.” “De autobus- en autocar hebben een aandeel van 11%. Dit aandeel is sinds 1990 met 2% toegenomen vooral door de sterke groei van de personenkilometers bij het stads- en streekvervoer.” “De trein is goed voor 8% van de personenkilometers. Ook hier zien we sinds 1990 een toename van het aandeel met 2%.” “Wanneer bij de berekening van de modale verdeling rekening wordt gehouden met het aantal personenkilometers per fiets en te voet dan bedraagt het aandeel van de meer duurzame vervoermiddelen in de totaliteit van de personenkilometers ongeveer 25%.” © Deloitte Belgium Bron: Mobiliteitsplan Vlaanderen

7 Volumeontwikkeling en modale verdeling in goederenmobiliteit
Sectoroverzicht Volumeontwikkeling en modale verdeling in goederenmobiliteit “Fig. 4: Relatieve ontwikkelingen van het aantal tonkilometers (index 1990)” “Fig. 5: Modale verdeling (tonkilometers” “Het vrachtvervoer via de weg nam in de periode 2000 – 2010 toe met 33% en kende in deze periode een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,9%. Als gevolg van de economische crisis viel het wegvervoer in 2008 sterk terug.” “Bij de binnenvaart werd in de periode 2000 – 2010 een groei genoteerd van 9%. Sinds 2005 stagneert de groei bij de binnenvaart. Ook hier zien we als gevolg van de economische crisis in 2009 een daling van de trafiek met 15%.” “Het goederenvervoer via het spoor kent, in tegenstelling tot de andere modi, een beperkte groei. In de periode 2000 – 2010 zien we een terugval van de trafiek met 22%.” “Het vrachtvervoer via de weg is (met een aandeel van meer dan 80%) de belangrijkste modus.” “Het aandeel van de binnenvaart schommelt tussen 10% en 11%.” “Het aandeel van het spoorvervoer in de modale verdeling bedraagt 6% à 7%.” © Deloitte Belgium Bron: Mobiliteitsplan Vlaanderen

8 Resultaten mobiliteitsenquête (1/2)
Sectoroverzicht Resultaten mobiliteitsenquête (1/2) “Om de fundamentele keuzes van het Mobiliteitsplan Vlaanderen mee richting te geven, werd in 2011, nog vóór de opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen, een enquête georganiseerd over de keuzes die voorlagen. Ongeveer Vlamingen gaven hun mening. Hieronder een overzicht van de belangrijkste enquêteresultaten.” “Zo goed als alle geënquêteerden kunnen zich verzoenen met: “Deze maatregelen om files aan te pakken kwamen uit de enquête van 2011 naar voren als de vier populairste: voetgangers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen (92%). belangrijke plaatsen moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets (88%). mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, moeten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer (87%). verplaatsingen moeten betaalbaar zijn voor iedereen (87%). het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer moet afnemen (87%).” Correcte informatie verspreiden zodat men zijn route, vertrektijd en vervoermiddel kan aanpassen aan de verkeerssituatie. Carpooling. Flexibeler omgaan met de tijd, zodat het verkeer meer over de tijd gespreid wordt. Nieuwe technologieën om verplaatsingen uit te sparen of om verkeersstromen vlotter te laten verlopen.” “Voor de volgende maatregelen bestaat dan weer veel minder draagvlak. “De enquête van 2011 peilde onder meer naar wat burgers het belangrijkst vinden als ze zich verplaatsen. 47% wil niet dat het auto- en vrachtverkeer tijdens de spits duurder wordt gemaakt. Bij de automobilisten loopt dat op tot 57%. 36% wil niet dat de capaciteit van de wegen wordt vergroot door bijkomende rijstroken of nieuwe wegen. Bij de automobilisten is dat 19%. 23% is er geen voorstander van dat mensen worden aangemoedigd om dichter bij het werk te gaan wonen.” Veiligheid kwam als hoofdbekommernis uit de bus (bijna 25%). Op de tweede plaatse staat snelheid, met 18%. Op drie staat ‘op om het even welk ogenblik kunnen vertrekken’, met 12%.” © Deloitte Belgium Bron: Mobiliteitsplan Vlaanderen

9 “Vooral automobilisten zijn minder te vinden voor
Sectoroverzicht Resultaten mobiliteitsenquête (2/2) “Mensen met een verminderde mobiliteit willen zich vooral kunnen verplaatsen: “Favoriete maatregelen om het openbaar vervoer, fietsen of te voet gaan te stimuleren om ons verkeer duurzamer te maken: op een veilige manier, zonder hulp van derden, snel. Mensen met een beperkte mobiliteit hechten meer dan anderen belang aan een beter wachtcomfort in het openbaar vervoer en aan meer openbaar vervoer overdag.” De toppers om het openbaar vervoer te stimuleren: • een verbeterde stiptheid, • betere aansluitingen tussen trein/bus/tram, • voldoende zitplaatsen, • haltes die te voet goed bereikbaar zijn. De top-drie om het fietsgebruik te stimuleren: • (met voorsprong:) fietspaden in goede staat, • veilige fietspaden, • beveiligde fietsenstallingen in steden, aan stations en bushaltes.” “Vooral automobilisten zijn minder te vinden voor maatregelen die: een verbod of een beperking inhouden (alleen milieuvriendelijke voertuigen in stadscentra), de kostprijs verhogen (voertuigen die meer vervuilen duurder maken).” © Deloitte Belgium Bron: Mobiliteitsplan Vlaanderen

10 Personenmobiliteit in kaart gebracht…
Sectoroverzicht Personenmobiliteit in kaart gebracht… Bron: Mobiliteitsverslag 2012 © Deloitte Belgium

11 Uitdagingen voor de mobiliteitssector
Sectoroverzicht Uitdagingen voor de mobiliteitssector Bron: Mobiliteitsplan Vlaanderen, Mobiliteitsverslag (2012 – 2013), Pact 2020, Pendelplan, Masterplan 2020 Milieu-verontreiniging: Verdere inspanningen blijven nodig om de negatieve impact (geluid, fijn stof, emissies) van het verkeer op mens, natuur en milieu verder te beperken. Dit staat onder meer ook in de doelstellingen die Europa oplegt. Onveiligheid: In vergelijking met andere Europese landen heeft België nog een hele weg af te leggen op het vlak van verkeersslachtoffers. Vooral fietsers, voetgangers, motorrijders en ouderen blijven kwetsbare groepen. Onbereikbaarheid: Speciale aandacht voor mensen die minder mobiel zijn en voor kwetsbare verkeersdeelnemers is nodig (deze uitdaging wordt met de toenemende vergrijzing steeds groter). Energieschaarste: Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser. Evolutie naar alternatieve energiebronnen is noodzakelijk. Onderhoudsproblemen van netwerken: Onderhoudsproblemen maken dat verschillende netwerken niet alleen aan robuustheid inboeten maar ook aan comfort en veiligheid. Weinig samenhangende netwerken: Ondanks de inspanningen om de verschillende netwerken fysiek beter te verknopen zijn ze nog weinig samenhangend. Doel is om te komen tot een samenhangend transportsysteem dat de comodaliteit ondersteunt. Kostprijs: In het licht van de recentelijke financiële crisis is het financiële aspect van mobiliteit de laatste jaren belangrijker geworden. Er wordt steeds meer op zoek gegaan naar goedkopere alternatieven. Inefficiënt ruimtegebruik: Het individueel gebruik van vervoersmiddelen en het ontbreken van comodaliteit leidt tot een inefficiënt ruimtegebruik wat vooral in stedelijke centra de leefbaarheid belemmert. Congestie: Verschillende verkeers- en vervoersnetwerken worden op sommige momenten overbelast De mobiliteitssector wordt met vele uitdagingen geconfronteerd © Deloitte Belgium

12 Verschillende alternatieven voor het aangaan van de uitdagingen
Sectoroverzicht Verschillende alternatieven voor het aangaan van de uitdagingen Beleid Mobiliteitsplan Pendelfonds (subsidies voor duurzaam woon-werk verkeer) Pact 2020 STOP – principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en Privé-Vervoer) Slimme kilometerheffing en wegenvignet Economie Proefproject mobiliteitsbudget Gedeelde mobiliteit Technologie Elektrische voertuigen Technologie voor het faciliteren van andere oplossingen: GPS navigatie Smartphone-technologie Sociale netwerken Bron: Mobiliteitsplan Vlaanderen, Mobiliteitsverslag (2012 – 2013), Pact 2020, Pendelplan, Masterplan 2020 © Deloitte Belgium

13 Opgeleverde resultaten
Sectoroverzicht Pendelfonds Context “Het pendelfonds is door de Vlaamse overheid opgericht om projecten voor duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70 procent naar 60 procent dalen. Het streefcijfer voor het aantal verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer ligt op 40 procent.” “Het Pendelfonds subsidieert projecten die het aantal autoverplaatsingen in het woon-werkverkeer willen verminderen. Op regelmatige tijdstippen wordt er een oproep tot het indienen van aanvragen gelanceerd.” Opgeleverde resultaten De behaalde resultaten van het Pendelfonds zijn nog niet bekend. Het Pendelplan dat als doelstelling had om het aandeel auto's in het woon-werkverkeer al in 2010 terug te brengen van 70% naar 60% en het aandeel van het openbaar vervoer en de fiets in het pendelverkeer te laten stijgen naar minstens 20%, faalde. Woon-werktrips gebeuren in eerste instantie nog steeds met de auto (72,4%) en in mindere mate met de fiets (10,8%) of het openbaar vervoer (9,5%). Bron: Pendelplan, Pact 2020, Vlaanderen.be, Mobiliteitsverslag 2013 © Deloitte Belgium

14 Opgeleverde resultaten
Sectoroverzicht Proefproject mobiliteitsbudget Context “Het Mobiliteitsbudget is een alternatief voor, of aanvulling op, de bedrijfswagen. De werknemer krijgt een bepaald budget dat hij kan spenderen aan het meest geschikte vervoermiddel. Het Mobiliteitsbudget moet mensen aanzetten om minder vaak de (bedrijfs)wagen te gebruiken voor hun woon-werkverkeer.” Opgeleverde resultaten “Een proefproject bij vijf bedrijven leverde de volgende resultaten op: Voor het proefproject deden de werknemers 80% van hun woon-werkverplaatsingen met de auto. Tijdens en na het proefproject was dat nog slechts 50%. Het aandeel verplaatsingen met de fiets steeg van 10% naar 22%, het aandeel met de trein van 8% naar 24% en het aandeel bus, tram en metro van 0% naar 4%. Na het proefproject verplaatste nog maar 35% zicht graag met de auto, voor het proefproject was dat 58%.” Bron: Vlaanderen in actie Pact 2020, Mobiel21 © Deloitte Belgium

15 Opgeleverde resultaten
Sectoroverzicht Gedeelde mobiliteit Context “Gedeelde mobiliteitsdiensten positioneren zicht tussen het private bezit van vervoersmiddelen enerzijds en collectief openbaar vervoer anderzijds.” “Tussen openbaar collectief vervoer en individueel privaat vervoer zit een hele gradatie van gedeelde vervoersmodi die verschillen in organisatie en gebruik. Taxi, autodelen, fietsdelen: publiek toegankelijk, maar meestal individueel gebruik; Carpooling, autocar voor groepsuitstap: niet publiek toegankelijk, maar collectief gebruik; Belbus: vraagafhankelijke transport.” Opgeleverde resultaten “Gedeelde mobiliteit past in een duurzaam vervoersbeleid omdat het bijdraagt tot een zuiniger ruimtegebruik en leidt naar multimodaliteit en modal shift. Bovendien verhoogt gedeelde mobiliteit het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen en kunnen door het delen van vervoersmodi de financiële en maatschappelijke kosten verbonden aan transport verminderd worden.” Bovendien “versterkt gedeelde mobiliteit klassiek openbaar vervoer”. Bron: Mobiliteitsverslag 2012 © Deloitte Belgium

16 Sectoroverzicht Waardeketen Ingebruikname vervoersmiddel
Value Chain Ingebruikname vervoersmiddel Verplaatsing(en) Buitengebruikstelling vervoersmiddel Productie Aankoop Verhuur Onderhoud Sociaal vervoer Recyclage Verkoop Verhuur © Deloitte Belgium

17 Sectoroverzicht Waardeketen Ingebruikname vervoersmiddel
Potentieel voor de sociale economie in de waardeketen Waardeketen Value Chain Ingebruikname vervoersmiddel Verplaatsing(en) Buitengebruikstelling vervoersmiddel Potentieel voor BW/ SW - voorbeelden In vele SW/BW doen doelgroep-medewerkers aan fietsenassemblage. Ook fietsenverhuur behoort tot een van de mogelijkheden. Op dit vlak zijn veel beste praktijken beschikbaar. Vb. Verhuur van fietsen aan toeristen, fietspunten aan stations, etc. © Deloitte Belgium Bron: Contactopname Mobiel 21, Contactopname fiets en werk 7

18 Sectoroverzicht Waardeketen Ingebruikname vervoersmiddel
Potentieel voor de sociale economie in de waardeketen Waardeketen Value Chain Ingebruikname vervoersmiddel Verplaatsing(en) Buitengebruikstelling vervoersmiddel Potentieel voor BW/ SW - voorbeelden In vele SW/BW worden doelgroep-medewerkers opgeleid tot fietsenherstellers. Voornaamste klanten voor fietsherstellingen zijn particulieren, bedrijven, studenten, toeristen. Op dit vlak biedt de SW/BW belangrijke competitieve voordelen aangezien alle fietsen hersteld kunnen worden (in fietsenwinkels worden vaak enkel fietsen afkomstig van de eigen winkel hersteld) en de hersteltijden zeer kort zijn. Chauffeurs vanuit sociale economie zouden kunnen zorgen voor busvervoer/busjesvervoer voor ouderen, zieken etc. Het concept van sociale taxi en buurtbus past eveneens in dit idee. Op die manier kunnen mensen rij-ervaring opdoen (rijbewijs halen is een vaak gehoord knelpunt bij kansengroepen) en bijdrage aan de beperkte mobiliteit van anderen. (Voorbeelden: mobiplus, de c-mine bus, inschakelen van sociale economie bij aangepast vervoer/mindermobielencentrales (vb mobiel vzw) Vb. Er zijn SW/BW die contracten hebben met Universiteiten, bedrijven voor het onderhoud van hun fietsen. Ook fietspunten aan stations worden vaak onderhouden door SW/BW. SW/ BW werken eveneens aan duurzame mobiliteit van de werknemers op de werkplaatsen zelf.  Vele projecten om de werknemers meer op de bus/fiets te krijgen vonden reeds plaats. Niet enkel fietsen komen in aanmerking voor onderhoud door SW/BW. Schoonmaak van auto’s en kleine herstellingen aan bromfietsen, elektrische fietsen en wagens komen eveneens in aanmerking. Cambio werkt bv. samen met SW/BW voor de schoonmaak van haar wagenpark. Ook het opkuisen van wagens die end of lease zijn, inclusief licht beschadigingen wegwerken kan tot het takenpakket van een SW/BW behoren. Eveneens op vlak van koerierdiensten kunnen SW/BW een rol spelen. Zo werken sommige werkplaatsen samen met reisbureaus voor het nabrengen van bagage. © Deloitte Belgium Bron: Contactopname Mobiel 21, Contactopname fiets en werk 7

19 Sectoroverzicht Waardeketen Ingebruikname vervoersmiddel
Potentieel voor de sociale economie in de waardeketen Waardeketen Value Chain Ingebruikname vervoersmiddel Verplaatsing(en) Buitengebruikstelling vervoersmiddel Potentieel voor BW/ SW - voorbeelden Vooral wat betreft het afmonteren en recyclage van oude fietsen zijn SW/ BW werkzaam. © Deloitte Belgium Bron: Contactopname Mobiel 21, Contactopname fiets en werk 7

20 Potentieel voor sociale economie in mobiliteitssector
Categorisatie sectoractiviteiten * Lage concurrentiegraad + administratieve lasten (vergunningen, etc.) Hoog Marktpotentieel / Focus voor maatwerkbedrijven Outsourcing: uitbesteding aan nichespelers Toegankelijkheid sectoractiviteiten * Vaste partner: uitbesteding aan vaste partners (andere dan sociale economie) Specialisatie in kerntaak: deze activiteiten worden meestal intern gehouden Laag Laag Hoog Complexiteit activiteiten © Deloitte Belgium

21 Potentieel voor sociale economie in mobiliteitssector
Categorisatie sectoractiviteiten * Lage concurrentiegraad + administratieve lasten (vergunningen, etc.) Hoog FOCUS Fietsenassemblage Fietsverhuur Fietsenonderhoud Fietsenrecyclage Niet-technisch auto-onderhoud (Sociaal) vervoer Begeleiding ouderen bij mobiliteit Toegankelijkheid sectoractiviteiten * Laag Laag Hoog Complexiteit activiteiten © Deloitte Belgium

22 Potentieel voor sociale economie in mobiliteitssector
Fietsen: Assemblage, onderhoud, recyclage, verhuur Aanbod Assemblage van fietsen Onderhoud van fietsen: zowel technisch als niet-technisch (schoonmaak) Recuperatie van herbruikbare onderdelen Verhuren van fietsen (al dan niet als onderdeel van fietsdeelsysteem) Klanten Kanalen Partners Concurrentie Fietsdetailhandelaars Fietsverhuurbedrijven Andere SW/BW die dezelfde diensten aanbieden Particulieren Bedrijven Universiteiten - studenten Aanbieders van fietsdeelsystemen Activiteiten vinden vaak plaats binnen een werkplaats waar fietsen worden binnengebracht Er kan eveneens ter plaatse worden gewerkt Universiteiten en overheden zijn veelal partners om het aanbieden van de diensten te faciliteren Marktpotentieel Inschatting kosten / Barrières De fiets is de laatste jaren een steeds populairder transportmiddel geworden. Fietsdeelsystemen en de opkomst van elektrische fietsen versterken dit effect nog verder. Niet alle aspecten van fietsenassemblage, onderhoud, recyclage en verhuur kunnen door een SW/BW op zich worden genomen. Vb. Onderhoud van elektrische fietsen is soms te technisch, herstel en onderhoud ter plaatse/ van fietsdeelsystemen kan enkel voor doelgroepmedewerkers die zelfstandig kunnen werken, voldoende flexibiliteit is vaak noodzakelijk. © Deloitte Belgium Bron: Contactopname Mobiel 21, Contactopname fiets en werk

23 Potentieel voor sociale economie in mobiliteitssector
Auto: Auto-onderhoud, (sociaal) vervoer Aanbod Niet – technisch onderhoud van auto’s (schoonmaak o.a. binnen autodeelsystemen en/ of van wagens die end of lease zijn, inclusief licht beschadigingen wegwerken) Inschakeling van chauffeurs vanuit sociale economie voor busvervoer/busjesvervoer voor ouderen, zieken Inschakeling van chauffeurs voor 'sociale taxi' (verbreedde mindermobielcentrale) of buurtbussen Koerierdiensten (o.a. in samenwerking met reisbureaus) Klanten Kanalen Partners Concurrentie Professionele autoschoonmaakbedrijven Taxis’, openbaar vervoer Koerierdienstbedrijven Andere SW/BW die dezelfde diensten aanbieden Particulieren Bedrijven Aanbieders van autodeelsystemen Activiteiten vinden vaak plaats binnen een werkplaats waar wagens worden binnengebracht Er kan eveneens ter plaatse worden gewerkt Vaak zijn er samenwerkingsverbanden met leasebedrijven of aanbieders van autodeelsystemen Marktpotentieel Inschatting kosten / Barrières De vraag naar sociaal vervoer is met de vergrijzing van de bevolking de laatste jaren erg toegenomen. Online aankopen verhogen de vraag naar koerierdiensten. Vaak kunnen SW/BW auto-onderhoud en sociaal vervoer goedkoper aanbieden dan concurrenten. Niet alle aspecten van fietsenassemblage, onderhoud, recyclage en verhuur kunnen door een SW/BW op zich worden genomen. Vb. Onderhoud van wagens is vaak te technisch, herstel en onderhoud ter plaatse kan enkel voor doelgroepmedewerkers die zelfstandig kunnen werken, voldoende flexibiliteit is vaak noodzakelijk. © Deloitte Belgium Bron: Contactopname Mobiel 21, Contactopname fiets en werk


Download ppt "Maatwerkdecreet in uitvoering Sectoranalyse Mobiliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google