De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de digitale rechtsgang

Verwante presentaties


Presentatie over: "de digitale rechtsgang"— Transcript van de presentatie:

1 de digitale rechtsgang
digitaal procederen voor ketenpartijen

2 digitaal procederen Wat gaan we met u bespreken?
Als onderdeel van het programma KEI wordt naast een wetgevingstraject een digitaliseringslag gemaakt. In dit kader willen wij in deze presentatie de focus leggen op de werking van het digitale portaal, Mijn Zaak, waar procesdeelnemers, zowel professionals als burgers, straks mee te maken krijgen. Hoewel ook Toezicht en Straf met digitaliseringstrajecten bezig zijn, gaat deze presentatie over Mijn Zaak in de context van civiele en bestuursrechtelijk procedures. In andere workshops zal men ingaan op de procedures, wij leggen de focus op wat Mijn Zaak kan, en wat u ervoor nodig heeft om het te kunnen gebruiken. Wij lopen in de presentatie ten eerste door een procedure heen, dus van inloggen tot uitspraak, laten enkele schermvoorbeelden zien, nemen wat praktische informatie door en tot slot bespreken wij kort de tijdlijn die voor sommigen al bekend zal zijn. We lopen eerst de presentatie door en daarna krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

3 digitale procedure civiel
Als we nu kijken naar het verloop van een procedure dan start een zaak altijd met een procesinleiding of beroepschrift. De verweerder wordt bij de zaak betrokken, er vindt meestal een zitting plaats en de uitspraak volgt. Tussentijds vindt er allerlei contact plaats tussen partijen en de rechtbank. Dat is niet anders in een digitale procedure. Het verschil zit erin dat de procesdeelnemers en de rechtspraak elkaar als het ware gaan ontmoeten in de nieuwe digitale omgeving. We gaan nu wat dieper in op hoe dat verloop nu precies werkt in Mijn Zaak en laten daarbij enkele schermvoorbeelden zien.

4 digitale procedure bestuursrecht
Beroepschrift Verweerschrift Uitstelverzoeken en aanvullende stukken Mondelinge behandeling Uitspraak Als we nu kijken naar het verloop van een procedure dan start een zaak altijd met een beroepschrift. De verweerder wordt bij de zaak betrokken, er vindt meestal een zitting plaats en de uitspraak volgt. Tussentijds vindt er allerlei contact plaats tussen partijen en de rechtbank. Dat is niet anders in een digitale procedure. Het verschil zit erin dat de procesdeelnemers en de rechtspraak elkaar als het ware gaan ontmoeten in de nieuwe digitale omgeving. We gaan nu wat dieper in op hoe dat verloop nu precies werkt in Mijn Zaak en laten daarbij enkele schermvoorbeelden zien.

5 inlogmogelijkheden Allereerst zult u gaan inloggen om in een beveiligde omgeving uw zaken te kunnen raadplegen. In een AMvB wordt bepaald met welke middelen een partij, of een andere betrokkene bij de procedure, zich kan authenticeren in Mijn Zaak. De middelen die in ieder geval ter beschikking staan aan de gebruiker zijn DigiD voor burgers, eHerkenning voor rechtspersonen en de Advocatenpas voor advocaten. eHerkenning: U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven. Rechtspersonen kunnen overigens nu al toegang krijgen tot overheidsdiensten door zich te authentiseren door middel van eHerkenning. Een eHerkenningsmiddel niveau 3, dat per persoon wordt uitgegeven, kost enkele tientjes. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen bij een eHerkenning middelenuitgever (nb. Ook bij sommige eHerkenningsmakelaars, die verantwoordelijk zijn voor de koppeling en registers). Werkt als volgt: identificatie authenticatie (de juistheid van de opgegeven identiteit) autorisatie (in de voorziening).  Een inlognaam in combinatie met een password (bijvoorbeeld via sms) of een token of sms code. Hiermee vindt een extra controle plaats om te waarborgen dat degene die gebruikmaakt van het middel ook degene is aan wie het middel is uitgegeven. Ook andersoortige manieren waarmee de identificatie en authenticatie geregeld zijn worden straks ondersteund door Mijn Zaak. Zoals: OIN (Overheid Identiteit Nummer): Een vorm van certificering tussen overheidsdiensten voor b.v. gemeenten, zodat via gem-net de instantie geauthentiseerd kan worden. Elke overheidsorganisatie die digitaal zaken doet kan een uniek Overheidsidentificatienummer (OIN) krijgen. Het OIN is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt in de digitale communicatie tussen overheden. Dit nummer kunt u aanvragen bij Logius. PKI-overheid (Public Key Infrastructure) Een PKI certificaat inclusief aanvullende vereisten voor communicatie conform de overheidstandaard. Ook aan te schaffen via een commerciële leverancier. Uiteraard is het mogelijk dat advocaten/procesdeelnemers zich bij afwezigheid kunnen laten vervangen door een collega. Ook is het mogelijk om bepaalde handelingen te laten verrichten door ondersteunende medewerkers

6 toegang tot de zaken alleen eigen zaken
alle communicatie tussen rechtspraak en partijen is direct zichtbaar voor betrokkenen inzagerecht cliënt burger kan waar wettelijk toegestaan, zelf in persoon procederen Alleen de bij een zaak betrokken procesdeelnemers hebben toegang tot die zaak. U kan dus nooit zaken inzien van een ander kantoor waar u niet bij betrokken bent, lees: waarbij u niet als betrokkene in het rechtspraaksysteem staat opgenomen. Een eHerkenningsmiddel wordt op persoonsniveau, dus per gemachtigde medewerker, aangeschaft. Zonder nadere maatregelen zou iedere gemachtigde medewerker toegang kunnen krijgen tot alle dossiers waarbij die rechtspersoon partij is. Dat is onwenselijk, gezien de persoonsgevoelige en andere gevoelige gegevens in dossiers. Dit is een autorisatiekwestie waar de partijen voor verantwoordelijk zijn, niet de rechtspraak. Hoe deze autorisatiekwestie uiteindelijk wordt opgelost wordt momenteel besproken met de NOVA, KBvG, Bestuursorganen en V&J in het kader van de AmvB. Als iemand met verplichte procesvertegenwoordiging procedeert, kan de cliënt het dossier ook inzien. Dit betreft enkel een raadpleegmogelijkheid. Client kan dus geen stukken uploaden of berichten versturen. Als er geen verplichte procesvertegenwoordiging is, kan de burger ook als er een gemachtigde is vermoedelijk wel zelf stukken toevoegen of een bericht sturen naar de rechtbank. In dit geval krijgt de advocaat als procesgemachtigde automatisch bericht dat er een mutatie is in het dossier.​

7 een zaak starten Nadat u bent ingelogd kunt u een zaak starten.

8 een civiele zaak starten
na inloggen komt eiser binnen op startpagina starten van een zaak gebeurt door het indienen van een procesinleiding na indiening wordt een automatisch oproepingsbericht gegenereerd dat kan worden bezorgd aan verweerder verweerder logt in met speciale code en verschijnt in de zaak Nadat u bent ingelogd kunt u een zaak starten.

9 oproeping of betekening civiele vorderingen
betekening bij start zaak: automatisch oproepingsbericht drie mogelijkheden: informele kennisgeving verweerder betekening oproepingsbericht betekening bij exploot voor indiening procesinleiding (113 Rv) Bij civiele zaken verandert het een en ander. Direct na verzending van het indieningsformulier wordt automatisch een oproepingsbericht gegenereerd en ter beschikking gesteld aan de eiser. procesinleiding en feitelijk de drie mogelijkheden de aanlegger kiest voor de informele wijze van kennisgeving van het oproepingsbericht (andere wijze bezorgd als bedoeld in art. 112 lid 1 Rv.). Verschijnt de verweerder niet dan moet er alsnog worden betekend, binnen twee weken na de oorspronkelijke uiterlijke verschijndag (art. 112 lid 2 Rv.) de aanlegger kiest ervoor het oproepingsbericht direct te betekenen (art lid 1 Rv.). de aanlegger kiest ervoor om eerst een oproepingsbericht bij exploot te laten betekenen en pas daarna de procesinleiding in te dienen (art. 113 Rv.) Laatste variant: De deurwaarder stelt het oproepingsbericht op overeenkomstig Rv (artikel 30a en artikel 111) en neemt de inhoud van de procesinleiding op in het oproepingsbericht. Na betekening van het oproepingsbericht dient eiser onverwijld het oproepingsbericht en de procesinleiding in. Als de eiser voorafgaand aan het starten van de procedure een deurwaarder inschakelt, die op basis van de door de gerechten voorgeschreven kenmerken een oproepingsbericht opstelt en dit eerst betekent bij de verweerder alvorens de zaak in te dienen bij de rechtbank, is een door de griffier te verstrekken oproepingsbericht niet meer nodig

10 starten van een bestuurszaak
na inloggen komt eiser binnen op startpagina starten van een zaak gebeurt door het indienen van een procesinleiding anders dan bij civiele procedure wordt het oproepingsbericht verstuurd door de rechtbank verweerder logt in met speciale code en verschijnt in de zaak Geen notes, wel vragen over dit onderwerp (zie gele pagina). Snel door naar de volgende sheet.

11 digitaal zaakdossier de voortgang van de zaak kan worden gevolgd in het digitaal zaakdossier de berichten in de takenlijst geven aan wat er moet worden gedaan en door wie zowel partijen als de rechtspraak kunnen taken toevoegen door een bericht te sturen Geen notes, wel vragen over dit onderwerp (zie gele pagina). Snel door naar de volgende sheet.

12 stukken indienen en berichten versturen
Geen notes, wel vragen over dit onderwerp (zie gele pagina). Snel door naar de volgende sheet.

13 ontvangstbevestiging en notificaties
indiening van een stuk wordt bevestigd met een bericht in Mijn Zaak. Bericht kan worden gedownload berichten, taken en stukken toegevoegd aan Mijn Zaak gerecht verzendt kennisgeving (b.v. ), deze notificatie is facultatief Bij indiening van de procesinleiding / het beroep krijgt de indiener meteen na het verzenden in beeld dat het verzenden is gelukt (afronding). Praktisch tegelijkertijd wordt een ontvangstbevestiging (PDF) gegenereerd die gedownload/geprint kan worden en tevens in het digitale dossier wordt opgenomen als bewijs. Deze ontvangstbevestiging (PDF) wordt alleen gegenereerd t.b.v. de procesinleiding/beroepschrift en indienen verweer. Bij alle verstuurde berichten/geüploade stukken wordt tevens een notificatie gestuurd ( of sms bv.) dat er iets is gewijzigd in een dossier. Omdat dit over onbeveiligde lijnen gaat, zal dit bericht weinig tot geen informatie over de zaak bevatten. Men kan inloggen en in een taken-/berichtenoverzicht om zien wat er is gebeurd. U kunt deze notificatie ook uit zetten. U bent wel zelf verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van uw zaken. Ook als u deze notificatie uit hebt gezet, worden nieuwe berichten, taken en stukken als ontvangen beschouwd op moment dat het in mijn zaak zichtbaar is (na inwerkingtreding wetgeving) Tot slot zijn alle verstuurde berichten en stukken praktisch meteen (enkele minuten max) zichtbaar in het zaakdossier zelf. U kunt dus ook zelf checken of het stuk aan het betreffende dossier is toegevoegd. Uitzondering: Medische stukken (geheim) en bouwtekeningen (te groot) e.d. die zullen voorlopig nog in papieren versie verstuurd moeten worden. Er wordt aan een oplossing gewerkt (groeimodel Mijn Zaak)

14 mondelinge behandeling in een digitale zittingszaal
dossiers voorafgaand downloaden bring your own device (laptop) faciliteiten zittingszaal afhankelijk van type zaal. Planning: Verhinderdata worden door het gerecht opgevraagd. Dit zal een taak opleveren die u in uw Taken vindt. Afhankelijk van het rechtsgebied wordt een zitting net zoals nu helemaal aan begin van de procedure gepland (bestuur) dan wel nadat het verweer is ingediend. U kunt natuurlijk om uitstel vragen, net zoals nu, alleen straks doet u dat vanuit de zaak en maakt u een bericht aan dat meteen in het dossier wordt opgenomen. Dit resulteert overigens in een taak voor de rechtbank in de interne digitale werkomgeving, vergelijkbaar met uw taken. Zittingszalen: Digitaal procederen brengt met zich mee dat er bepaalde faciliteiten worden aangeboden in de zittingszalen voor zowel de rechtspraakmedewerkers als de procesdeelnemers. De advocatuur heeft de wens neergelegd dat een beveiligde WIFI verbinding in de  zittingszaal beschikbaar is. Overal in het land zullen digitale zittingszalen worden ingericht. Dit zal gefaseerd gebeuren Sommige zalen zullen ook schermen bevatten waarop dossiers getoond worden, enkele zalen worden wellicht zo ingericht dat de partijen kunnen inloggen op vaste computers. Dit is een groot traject voor de rechtspraak. Er zal sprake zijn van een geleidelijke overgang naar digitale zittingszalen en een geleidelijke invoering van de nieuwe werkwijze. Ondanks beveiligde WIFI wordt voor de zekerheid aangeraden om de dossierstukken te downloaden op een eigen omgeving. Zodoende kunt u zelf een dossier opbouwen en meenemen naar de zitting (op een laptop b.v.) of indien gewenst uitgeprint. U kunt overigens ook tijdens zitting stukken indienen. Deze zullen na de zitting gescand worden en aan het dossier worden toegevoegd.

15 digitale uitspraak en hoger beroep
Geen notes, wel vragen over dit onderwerp (zie gele pagina). Snel door naar de volgende sheet.

16 uitspraak en hoger beroep
digitale ondertekening uitspraak door betrokken rechters en griffier verificatie mogelijkheid digitale grosse in ontwikkeling, papieren grosse voor executie buitenland blijft mogelijk na zes maanden in digitaal archief indien rechtbank beschikt over digitaal dossier wordt dit ter beschikking gesteld aan hoger beroepscollege Uitspraak Ook de uitspraak wordt digitaal in het dossier opgenomen en is derhalve zichtbaar voor alle bij de zaak betrokkenen. Tevens wordt een deel van de uitspraken, net zoals nu, al dan niet geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl Een ondertekening verbindt de identiteit van een persoon met een document. Ook bij de digitale ondertekening is dat het geval. Je kunt zo verifiëren welke rechter verantwoordelijk is voor de uitspraak. De ondertekening geeft ook zekerheid: je weet zeker dat niemand anders de ondertekende informatie tussentijds heeft veranderd. Heeft iemand een digitaal ondertekende uitspraak ontvangen maar twijfelt hij aan de echtheid, dan kan hij dat in het systeem van de Rechtspraak verifiëren. Deze persoon hoeft geen partij in de zaak te zijn, maar moet wel in het bezit zijn van de ondertekende digitale uitspraak. Digitale grosse is nog in ontwikkeling,. Tot die tijd papieren grosse. Executie in het buitenland overigens ook alleen met papieren grosse. NB volgens de Wet Elektronische Handtekening (2003) heeft zo’n elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening (onder bepaalde voorwaarden). Hoger beroep Hoger beroep kan worden ingesteld via Mijn Zaak. Het overzetten van het rechtspraakdossier in hoger beroep gebeurt automatisch voor de meeste beroepsinstanties. De HR en de RvS ontwikkelen een eigen digitale omgeving, daarom wordt bij cassatie Hoge Raad en beroep Raad van State dossier niet automatisch overgezet, wel wordt het rechtspraakdossier ter beschikking gesteld (dmv een soort s2s koppeling) Indien bij de overgang naar digitaal procederen de procedure in eerste aanleg op papier was, is de indiener HB verantwoordelijk voor de digitalisering van het dossier

17 wat heb ik nodig voor Mijn Zaak

18 werken met Mijn Zaak Mijn Zaak is geen werkomgeving
zelf converteren: PDF-A scannen ondersteuning recente browserversies pc, laptop Mijn Zaak is geen digitaal werkdossier voor externen Enkel uploaden en downloaden vanuit het eigen systeem. Indien gewenst kan de gebruiker van Mijn Zaak een eigen digitaal dossier aanschaffen waarin b.v. ook aantekeningen kunnen worden gemaakt bij de gedownloade stukken. Converteren Niet alle formaten worden toegelaten. In eerste instantie dient u uw stukken in PDF-A formaat te uploaden. In een later stadium zal een conversieservice worden aangeboden Lijst van formaten is in ontwikkeling; lijst vastgelegd in procesregeling Ook formaten voor audio, video etc. Ook die formaten kunnen straks geüpload worden. Scannen: Aantal MB en evt. DPI wordt nader uitgewerkt in een “Technische procesreglement”. Er moet nog worden uitgewerkt wat deze eisen precies inhouden. Gedacht moet in dit verband worden aan software-eisen, doorzoekbaarheid van documenten, leesbaarheid, kleurgebruik en dergelijke. ​ Per 1 april wordt dit als een tijdelijke regeling aangeboden. Browserversie Wat als je hier niet aan voldoet  MZ (achter de inlog/afgeschermde gedeelte) werkt niet. Niet per se opsommen. Dit is achtergrondinformatie: Chrome (18% totaal, laatste versie) Firefox (19% totaal, laatste versie) Internet explorer 47% totaal, IE9, 10 & 11 Voorstel: Alleen IE9, IE10 & IE11 nog ondersteunen. Onwenselijk om IE7 & IE8 nog te ondersteunen vanuit kosten & security perspectief Safari (13% totaal, laatste versie)  Apparaat onafhankelijk Mijn Zaak zal in eerste instantie gericht zijn op desktop en laptop gebruik. Tablets volgen later en gekeken wordt in hoeverre Mijn Zaak geschikt is voor gebruik via een smartphone. Gefaseerde invoer responsiveness (aanpassen aan het formaat van het apparaat waarop het geopend wordt). Dat betekent dat als je een kleiner scherm hebt, de lay- out zich hier niet op aanpast totdat wij de omgeving responsive maken.

19 storingen leerstuk van verschoonbare termijnoverschrijding – risicoverdeling storing bij rechtspraak: -“beroep doen op de verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding bij storing van Mijn Zaak” - noodkanaal; misbruik voorkomen storing bij ketenpartij helpdesk Bijzondere bepaling in AMvB In de wetgeving wordt geregeld dat geen sprake is van termijnoverschrijding als het systeem van de rechtspraak niet toegankelijk is door een storing (verschoonbare termijnoverschrijding).​ de rechter een stuk dat ten onrechte op papier of te laat is ingediend niet buiten beschouwing laat, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Een voorbeeld hiervan is als de partij geen toegang kreeg tot het digitale systeem van de gerechten, waardoor zij een stuk niet tijdig kon indienen en het niet in haar macht was om het probleem op te lossen. Onder deze omstandigheden kan zij zich beroepen op de verschoonbare termijnoverschrijding, waardoor zij na het verhelpen van de verstoring alsnog de proceshandeling mag verrichten (bijvoorbeeld het stuk indienen). De Rechtspraak maakt ook calamiteitenplannen voor het geval een storing niet binnen een bepaalde tijd is opgelost. Onderdeel van dit plan is dat er te allen tijde een back up van gegevens wordt gemaakt. Ook wordt het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om van alternatieven – papier – gebruik te maken. De Rechtspraak heeft zoveel mogelijk risico’s in beeld gebracht en daar maatregelen tegenover gesteld.​ Er kan ook een storing zijn bij de procespartij. Dat kan buiten de macht van deze partij liggen. Bv. De stroomvoorziening voor een hele wijk ligt eruit. Dan kan men een beroep doen op de verschoonbaarheid. Dat binnen de invloedsfeer van de partij liggen. Bv. De rekeningen zijn niet betaald. Dan kan geen beroep gedaan worden op de verschoonbaarheid. NB. Dit zal zich uitkristalliseren in jurisprudentie

20 systeemkoppeling als alternatief
generieke koppeling tussen systemen met name zinvol bij grote aantallen eerste aansluitingen met IND en deurwaarders extra voorziening naast Mijn Zaak Bij een S2S-koppeling is er een koppeling tussen het systeem van de Rechtspraak met het systeem van een ketenpartner. Gegevens, stukken, berichten worden dan rechtstreeks tussen de systemen uitgewisseld. Medewerkers van de ketenpartners kunnen in dit geval in het eigen systeem blijven werken en hoeven niet in te loggen zoals bij Mijn Zaak. Dit betekent dat de ketenpartner ook aanpassingen moet maken aan het eigen software systeem om te kunnen koppelen met het rechtspraaksysteem. Daar zijn kosten mee gemoeid. NB. Rechtspraak praat niet rechtstreeks met één softwareleverancier De deurwaarders hebben bijvoorbeeld één overkoepelend orgaan voor software interactie, die de verschillende deurwaarders in deze kan vertegenwoordigen. Zij hebben een gemeenschappelijk platform waarmee de koppeling wordt gemaakt. De advocatuur heeft niet zo'n bundeling voor alle aparte softwaresystemen, we gaan een analyse maken hoe we een generiek aansluitpunt kunnen inrichten voor advocatuur en of dat opportuun is in relatie tot de kosten aan beide kanten, De system2system-koppeling (s2s) evt. nog niet beschikbaar zijn bij de invoering van de eerste opleveringen. Betekent dit dat men in de eerste periode verplicht via ‘Mijn Zaak’ moeten werken? Ja. Nb. Voor IND is koppeling er wel per live gang en bv deurwaarders moet koppeling er wel zijn per invoering release 2.0. Advocatuur: De Rechtspraak legt de prioriteit bij het aansluiten van ketenpartners die een groot aantal zaken (in de zin van duizenden) bij de Rechtspraak hebben lopen. Voor de advocatuur is uit analyses gebleken dat er per individueel kantoor bij de eerste opleveringen geen grote aantallen zaken spelen

21 generiek aansluitpunt
generiek aansluitpunt per release voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling rechtspraak levert specificaties aan van het aansluitpunt door het realiseren van een aansluiting kunnen ketenpartijen geautomatiseerd gegevens met de Rechtspraak uitwisselen Realisatie van een generieke oplossing voor alle partijen die gebruik willen maken van geautomatiseerde gegevensuitwisseling met de Rechtspraak ten behoeve van een civiel- of bestuursrechtelijke procedure of een toezichtproces. De Rechtspraak levert per release (per rechtsgebied) specificaties aan van een generiek aansluitpunt waar ketenpartijen, die aan de aansluitcriteria voldoen, op kunnen aansluiten. Door het realiseren van een aansluiting wordt het mogelijk om geautomatiseerd gegevens met de Rechtspraak uit te wisselen. De Rechtspraak bepaalt, zoveel mogelijk in overleg met ketenpartijen, de functionaliteiten van het generieke aansluitpunt. Bijvoorbeeld het overzetten van dossiers, het starten van een zaak door het indienen van een procesinleiding, of het uitwisselen van berichten. Ketenpartijen die aan de aansluitcriteria voldoen kunnen zelf bepalen of zij willen verbinden en van welke generieke functionaliteit zij gebruik willen maken. De specificaties van het aansluitpunt zullen uiterlijk zes maanden voor de start van de implementatie van een release beschikbaar zijn. Wijzigingen in de specificaties na deze datum zijn mogelijk, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde regelgeving of jurisprudentie. Dit betekent dat niet gegarandeerd kan worden dat de ketenpartijen direct bij de start van een release aan zullen kunnen sluiten. Naast de mogelijkheid voor automatische gegevensuitwisseling via het generieke aansluitpunt is het digitale rechtspraakdossier voor ketenpartijen voor alle zaaksoorten ook toegankelijk via het toegangsportaal van de Rechtspraak (Mijn Zaak).

22 aansluitcriteria ketenpartijen
welke ketenpartijen in aanmerking komen voor aansluiting wordt onderzocht in een speelveldanalyse. Criteria zijn o.a. hoeveelheid zaken mate van digitalisering organisatiegraad Het koppelvlak wordt beschikbaar gesteld aan procespartijen die daar, onder door de Rechtspraak gehanteerde condities, gebruik van kunnen maken. In bijzondere en specifieke gevallen kan de Rechtspraak besluiten tot het ontwikkelen van maatwerkkoppelingen met één specifieke partij. Is er een gemeenschappelijk platform waarmee de koppeling wordt gemaakt. De deurwaarders hebben bijvoorbeeld één overkoepelend orgaan voor software interactie, die de verschillende deurwaarders in deze kan vertegenwoordigen. Rechtspraak praat niet rechtstreeks met één softwareleverancier. De advocatuur heeft bv. niet zo'n bundeling voor alle aparte softwaresystemen. Onderzocht is welke ketenpartijen meer dan 100 zaken per jaar hebben. Er is een analyse gemaakt op basis van: mate van digitaal werken hoeveelheid zaken ontwikkelingen op zowel digitaliserings- als wetsgebied mogelijke efficiency- en kwaliteitswinst die wordt verwacht met het gebruik van een S2S-koppeling Kosten en financieringsmogelijkheden. Gesprekken hebben plaatsgevonden met de ketenpartijen. IND, Advocatuur, deurwaarders, rechtsbijstandsverzekeraars (in release bestuur 0.9, bestuur en civiel 1.0 en civiel 2.0.)

23 planning Geen notes, wel vragen over dit onderwerp (zie gele pagina).
Snel door naar de volgende sheet.

24 Data doorlopen op de tijdbalk. Toezicht negeren, en dit benoemen. Dit zijn streefdata. Als de behandeling in de eerste en tweede kamer uitloopt gaan deze data schuiven. Er is een implementatietermijn van 6 maanden nadat de wet gepubliceerd is in het staatsblad. Na publicatie en de implementatietermijn is de verplichting om digitaal te procederen voor de betreffende zaakstromen een feit.

25 Meer informatie www.rechtspraak.nl/kei


Download ppt "de digitale rechtsgang"

Verwante presentaties


Ads door Google