De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzedelen. keuzedeelhoort bij dossierhoort bij kwalificatie CE digitale vaardigheden basisDienstverleningMedewerker facilitaire dienstverlening Duits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzedelen. keuzedeelhoort bij dossierhoort bij kwalificatie CE digitale vaardigheden basisDienstverleningMedewerker facilitaire dienstverlening Duits."— Transcript van de presentatie:

1 Keuzedelen

2

3 keuzedeelhoort bij dossierhoort bij kwalificatie CE digitale vaardigheden basisDienstverleningMedewerker facilitaire dienstverlening Duits in de beroepscontext A2DienstverleningMedewerker facilitaire dienstverlening Duurzaamheid in het beroep, niveau 2 DienstverleningMedewerker facilitaire dienstverlening Engels in de beroepscontext A2DienstverleningMedewerker facilitaire dienstverlening Internationaal I: interculturele intelligentie DienstverleningMedewerker facilitaire dienstverlening Ondernemend gedragDienstverleningMedewerker facilitaire dienstverlening Duits in de beroepscontext A2Facilitair leidinggevenFacilitair leidinggevende Duits in de beroepscontext B1Facilitair leidinggevenFacilitair leidinggevende Duurzaamheid in het beroep, niveau 4 Facilitair leidinggevenFacilitair leidinggevende Voorbereiding hboFacilitair leidinggevenFacilitair leidinggevende

4 Agenda › Herziening van de kwalificatiestructuur › Soorten keuzedelen › Keuzedelen en hun karakteristieken › Diplomering keuzedelen › Keuzedelen en certificaten › Extra keuzedelen › Aanbod van keuzedelen › Kiezen van keuzedelen › BPV in een keuzedeel › Vrijstelling voor keuzedelen › Tot stand komen keuzedelen › Aan de slag › Handige informatie

5 Ruim baan voor vakmanschap; versterking van vitaliteit, herkenbaarheid, doelmatigheid, effectiviteit en marktpositie van het MBO Globalisering en technologische ontwikkelingen stellen andere en hogere eisen aan de bekwaamheden van de beroepsbevolking Permanente innovatie van onderwijs is van belang; flexibel in spelen op vragen uit de arbeidsmarkt › › › Toewerken naar een levenlang leren › Onderwijsveld in ontwikkeling

6 Uitgangspunten herziening Meer doelmatigheid in het onderwijs Betere aansluiting op de arbeidsmarkt Transparanter opleidingsaanbod Betere doorstroming binnen mbo en naar vervolgonderwijs Vereenvoudiging programmeren onderwijs Mogelijkheid tot beter profileren instelling Sneller inspelen op actuele ontwikkelingen arbeidsmarkt › › › › › › ›

7 Herziening van de kwalificatiestructuur

8 Tijdspad

9 Keuzedelen als onderdeel van de structuur

10 Keuzedelen zijn een verrijking bovenop de kwalificatie (basis- en profieldeel) Flexibiliteit: keuzedelen zijn apart beschreven en daardoor snel en flexibel te ontwikkelen en vast te stellen Innovatie: keuzedelen bieden de mogelijkheid om beter in te spelen op actualiteiten en innovatie in het beroepenveld › › › Regio: keuzedelen bieden de mogelijkheid om in te spelen op regionale behoeften in het beroepenveld › Keuzedelen bieden meerwaarde Keuzedelen bieden de mogelijkheid om als bouwstenen voor een opleiding ingezet te worden ›

11 Soorten Keuzedelen

12 Keuzedelen en hun karakteristieken

13

14

15

16

17

18

19

20 Per soort opleiding is vastgelegd wat de omvang is van de keuzedeelverplichting De keuzedeelverplichting wordt uitgedrukt in studielast in klokuren De keuzedeelverplichting kan gevuld worden met één of meerdere aan de kwalificatie gekoppelde keuzedelen › › › Keuzedeelverplichting

21 * Aangegeven klokuren hebben geen directe relatie met de onderwijstijd, maar tellen wel mee in de studielast (van 1600 uur) * De vertaling naar onderwijs en programmering is de verantwoordelijkheid van de school * Keuzedeelverplichting blijft gelijk, ongeacht de programmering van de studieduur

22 › De school bepaalt welke keuzedelen uit het landelijk register in het aanbod worden opgenomen › Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te kunnen kiezen Aanbod van keuzedelen › Voldoende is minimaal 2 configuraties van keuzedelen › De school moet deze aanbieden, dat noemen we aanbodverplichting

23 Komen tot configuraties

24 Een voorbeeld van slim programmeren met configuraties

25 De keuze van een student voor een keuzedeel kan aan het begin of tijdens de opleiding worden gemaakt Het aanbod van de school dat beschikbaar is op het moment van kiezen, bepaalt waaruit gekozen kan worden Het keuzedeel is geen inschrijfpositie › › › De keuze zelf wordt niet uitgewisseld met Bron, bij uitschrijven of halen diploma wordt uitgewisseld welke keuzedelen behaald/niet-behaald zijn › Kiezen van keuzedelen door de student

26 In een keuzedeel kan BPV opgenomen zijn BPV in het kader van een keuzedeel kan bij ieder erkend leerbedrijf worden uitgevoerd; het leerbedrijf hoeft dus niet erkend te zijn voor de kwalificatie waarop de student is ingeschreven › › BPV in een keuzedeel Er komt geen aparte erkenning voor een leerbedrijf op keuzedeelniveau ›

27 › Het wel of niet behalen van een keuzedeel is niet bepalend voor het behalen van het diploma › Het hebben van een examenresultaat per keuzedeel is wel voorwaardelijk voor het behalen van het diploma › Iedere student moet dus examen doen voor de keuzedelen binnen de opleiding om het diploma te kunnen krijgen › Het voldoen aan de keuzedeelverplichting is onderdeel van de beoordeling van de examencommissie Diplomering keuzedelen

28

29 Aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een certificaat worden verbonden Certificaten worden net als diploma’s opgenomen in het diplomaregister Als de student in opleiding 1 een keuzedeel behaalt waaraan een certificaat is verbonden, kan de examencommissie besluiten dat dit leidt tot een vrijstelling (eventueel voor een deel van de kwalificatie) in opleiding 2 › › › Keuzedelen en certificaten

30 De school kan de mogelijkheid bieden om extra keuzedelen te volgen Extra keuzedelen hoeven niet gekoppeld te zijn aan de kwalificatie en komen bovenop de keuzedeelverplichting De student schuift aan bij bestaand aanbod van de school › › › ROC’s mogen alle keuzedelen als extra aanbieden, AOC’s/vakinstellingen en niet-bekostigde mogen alleen de keuzedelen die gekoppeld zijn aan de kwalificaties waarvoor zij diploma-erkenning hebben › Extra keuzedelen

31 Bij een (op)volgende opleiding moet de student opnieuw voldoen aan de keuzedeelverplichting van deze opleiding De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een keuzedeel, als de student het reeds behaald heeft › › Vrijstelling voor keuzedelen Indien het keuzedeel ook gekoppeld is aan de nieuwe opleiding, is voldaan aan (een deel van) de nieuwe keuzedeelverplichting › Wanneer een student een keuzedeel niet heeft behaald, kan de examencommissie besluiten dat de student het ‘gevolgd’ heeft. Daarmee is ook voldaan aan (een deel van) de nieuwe keuzedeelverplichting ›

32 Een niet behaald keuzedeel wordt door de examencommissie meegenomen in de beoordeling of voldaan is aan de keuzedeelverplichting Bij een (op)volgende opleiding kan de examencommissie besluiten dat de student het eerder niet behaalde keuzedeel ‘gevolgd’ heeft › › Gevolgde keuzedelen en keuzedeelverplichting Daarmee is voldaan aan (een deel van) de nieuwe keuzedeelverplichting ›

33

34 Kenniscentra/SBB, scholen, bedrijfsleven en/of brancheorganisatie kunnen initiatiefnemer zijn voor het ontwikkelen van een keuzedeel Een kort cyclische procedure van 3 maanden waarin pariteit geborgd is › › Tot stand komen keuzedelen

35

36 › Meer informatie en nieuws: herzieningmbo.nl › Kwalificatiedossiers, keuzedelen en koppelingen: kwalificatiesmbo.nl › Servicedocumenten en handreikingen: URL NOG ONBEKEND Handige informatie

37 Keuzedelen


Download ppt "Keuzedelen. keuzedeelhoort bij dossierhoort bij kwalificatie CE digitale vaardigheden basisDienstverleningMedewerker facilitaire dienstverlening Duits."

Verwante presentaties


Ads door Google