De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken Martien Beek 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken Martien Beek 1."— Transcript van de presentatie:

1 DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken Martien Beek 1

2 Opzet presentatie Het deltaprogramma: –Deltaprogramma –Deltabeslissingen –Betrekken van de markt Ambities binnen het Rijk (internationaal): –Nieuwe accenten richting meer resultaat –Nederland springplank naar de internationale markt 2 Deltacommissaris

3 3 Een innovatieve aanpak: het Deltaprogramma Twee doelen en drie waarden:  Veilig nu en in de toekomst [2050- 2100]  Waarborgen van zoetwater ook in tijden van droogte o Solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid Niet als antwoord op een ramp, maar ter voorkoming van een ramp Deltacommissaris

4 Basis principe: Meerlaagsveiligheid Preventieve aanpak (1) Beperken van de kans op een overstroming (dijken, duinen and keringen) Ruimtelijke adaptatie (2) Beperken van de effecten bij een eventuele overstroming Crisis management (3) Voorbereid zijn op escalaties en evacuaties Deltacommissaris

5 Delta programma 3 nationale programma’s: Veiligheid Zoetwater Ruimtelijke adaptatie 6 regionale programma’s Deltacommissaris

6 De 5 Delta beslissingen: Delta beslissing Waterveiligheid Delta beslissing Zoetwater Delta beslissing Ruimtelijke Adaptatie Delta beslissing IJsselmeergebied Delta beslissing Rijn-Maasdelta +

7 + de strategische beslissing: Delta beslissing Zand (toepassing van zandsuppleties langs de kust) +

8 Kaders voor nieuwe generatie Deltawerken (1) Waterveiligheid –Nieuw waterveiligheidsbeleid: risicobenadering –Beschermingsniveau per dijktraject op basis vier doelen: 1.Veiligheid voor iedereen (10-5) 2.Of extra op basis grote economische schade 3.Of extra op basis veel slachtoffers (Groepsrisico) 4.Of extra op basis vitale infra nationaal belang –Nadere normspecificatie is technisch afgeleide van doel voor beschermingsniveau –Naast beheer en onderhoud overal in land werk te doen, zwaartepunt rivierengebied 8 referentie 2050 Deltacommissaris

9 Zoetwater Samenspel hoofdwatersysteem, regionaal watersysteem en gebruikers Voorzieningenniveau’s: afspraken over beschikbaarheid zoetwater : voorspelbaarheid. In 2021 gereed Robuustere watervoorziening: gerichte investeringen in laag en hoog Nederland 9 Deltacommissaris

10 Ruimtelijke adaptatie Gezamenlijke ambitie: NL in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig ingericht. Weten (analyse) - willen (strategie) – werken (doen) verankeren in manier van werken. Watertoets belangrijk instrument. Handreiking en stimuleringsprogramma ter ondersteuning. Aparte afspraken vitale en kwetsbare sectoren in 2050 klimaatbestendig (energie, telecom, drinkwater, gezondheid, e.d.) 10 Deltacommissaris

11 Rijn-Maasdelta Voortbouwen op (stevige) fundament Deltawerken Veiligheid door stormvloedkeringen, (innovatieve) dijkversterking en rivierverruiming. Berging Grevelingen of zeesluis Nieuwe Waterweg nu niet zinvol Rivierengebied: combinatie van dijken en rivierverruiming Drechtsteden: dijkversterkingen en slimme ruimtelijke ontwikkeling (anticiperend op toekomstige veiligheidswerken), aparte aandacht buitendijkse gebieden Zuidwestelijke Delta: innovatieve dijkversterking 11 Deltacommissaris

12 IJsselmeergebied Afvoer via combi pompen-spuien. Winterpeil tot 2050 gelijk. Na 2050 indien nodig en nuttig beperkte peilstijging Flexibel peilbeheer: beter benutten zoetwatervoorraad. Tot na 2050 voldoende grote voorraad Stapsgewijs inspelen op klimaatverandering, adaptief. Maatregelen in regionale systemen en bij gebruikers om water efficiënter te benutten 12 Deltacommissaris

13 Zand Herbevestiging: “Zacht waar het kan, hard waar het moet” Zandbalans en kustfundament blijven op orde Lerend werken: monitoring, onderzoek, pilots Kust: veiligheidsopgave en ruimtelijke ambities verbinden Wadden: meegroeien met de zeespiegelstijging en innovatieve waterkeringen 13 Deltacommissaris

14 Maatregelen Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater, gedetailleerd overzicht in DP2015. Ieder jaar voorstel deltacommissaris over voortgang en programmering maatregelen. Grootschalig uitvoeren (relatief) kleinschalige maatregelen. Eerstkomende tijd ook aantal praktijk-pilots en onderzoeken. Opgave tot 2050 ruim 20 miljard Belangrijk advies dc: verlengen horizon Deltafonds 14 Deltacommissaris

15 Nieuwe generatie Deltawerken: voortbouwen op wat er is én meer multifunctioneel, meer bouwen met natuur 15 Deltacommissaris

16 Deltafonds 16 Deltacommissaris

17 Deltafonds 17

18 Ambities binnen het Rijk (internationaal) Intern beleid gericht op het buitenlandse markt: –Interdepartementale samenwerking (BZ, I&M en EZ) –Meer resultaat en uitvoeringsgericht werken –Collectief programmeren (optimaliseren synergie in instrumentarium) –Handel en ontwikkelingssamenwerking (zo veel mogelijk) in synergie Extern: –Stimuleren Innovatie en kennisontwikkeling –Opbouwen Human Capital –Nederland springplank naar de internationale markt (innovatie en pilots) –Topsector en NKWK actief inzetten Kans: Pilots in Nederland met kansen voor opschalen mbt internationale markt (Topsector, NKWK, Horizon 2020 enz) 18 Deltacommissaris

19 Uitdaging markt (vroegtijdig) te betrekken: 19 Min. I&M Rijkswaterstaat Waterschappen Gemeenten Private Sector Kennis instellingen Maatsch. middenveld - Innovatief ontwerp - Onderzoek - Innovatief aanbesteden - PPP mogelijk? - Pilots in NL - Opschalen in buitenland …. en - Goedkoper - Efficiënter - Sneller Deltaprogramma Deltacommissaris

20 DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken Martien Beek www.deltacommissaris.nl 20


Download ppt "DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken Martien Beek 1."

Verwante presentaties


Ads door Google