De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken"— Transcript van de presentatie:

1 DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken
Martien Beek

2 Opzet presentatie Het deltaprogramma: Deltaprogramma Deltabeslissingen
Betrekken van de markt Ambities binnen het Rijk (internationaal): Nieuwe accenten richting meer resultaat Nederland springplank naar de internationale markt Deltacommissaris

3 Een innovatieve aanpak: het Deltaprogramma
Twee doelen en drie waarden: Veilig nu en in de toekomst [ ] Waarborgen van zoetwater ook in tijden van droogte Solidariteit, flexibiliteit, duurzaamheid Niet als antwoord op een ramp, maar ter voorkoming van een ramp Delta-programme DP is aimed at keeping NL a good, safe and attractive place to live and work Guarantee flood protection and fresh water supply, now, and on the long term. Not as and answer to a disaster, but in advance, to be prepared and avoid it. 2nd Delta Committee (2008) The “threat of climate change” is not immediate, we have time to prepare However, it takes decades to develop and implement strategies  start now 2010: Delta program commissioner: to supervise these parties in preparing for a future safe and attractive NL Deltacommissaris

4 Basis principe: Meerlaagsveiligheid
• Preventieve aanpak (1) Beperken van de kans op een overstroming (dijken, duinen and keringen) • Ruimtelijke adaptatie (2) Beperken van de effecten bij een eventuele overstroming • Crisis management (3) Voorbereid zijn op escalaties en evacuaties Deltacommissaris

5 Delta programma 3 nationale programma’s: Veiligheid Zoetwater
Ruimtelijke adaptatie 6 regionale programma’s Deltacommissaris

6 De 5 Delta beslissingen:
Delta beslissing Waterveiligheid Delta beslissing Zoetwater Delta beslissing Ruimtelijke Adaptatie Delta beslissing IJsselmeergebied Delta beslissing Rijn-Maasdelta +

7 + de strategische beslissing:
Delta beslissing Zand (toepassing van zandsuppleties langs de kust) +

8 Kaders voor nieuwe generatie Deltawerken (1)
referentie Waterveiligheid Nieuw waterveiligheidsbeleid: risicobenadering Beschermingsniveau per dijktraject op basis vier doelen: Veiligheid voor iedereen (10-5) Of extra op basis grote economische schade Of extra op basis veel slachtoffers (Groepsrisico) Of extra op basis vitale infra nationaal belang Nadere normspecificatie is technisch afgeleide van doel voor beschermingsniveau Naast beheer en onderhoud overal in land werk te doen, zwaartepunt rivierengebied 2050 Deltacommissaris

9 Zoetwater Samenspel hoofdwatersysteem, regionaal watersysteem en gebruikers Voorzieningenniveau’s: afspraken over beschikbaarheid zoetwater : voorspelbaarheid. In 2021 gereed Robuustere watervoorziening: gerichte investeringen in laag en hoog Nederland Deltacommissaris

10 Ruimtelijke adaptatie
Gezamenlijke ambitie: NL in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig ingericht. Weten (analyse) - willen (strategie) – werken (doen) verankeren in manier van werken. Watertoets belangrijk instrument. Handreiking en stimuleringsprogramma ter ondersteuning. Aparte afspraken vitale en kwetsbare sectoren in 2050 klimaatbestendig (energie, telecom, drinkwater, gezondheid, e.d.) Deltacommissaris

11 Rijn-Maasdelta Voortbouwen op (stevige) fundament Deltawerken
Veiligheid door stormvloedkeringen, (innovatieve) dijkversterking en rivierverruiming. Berging Grevelingen of zeesluis Nieuwe Waterweg nu niet zinvol Rivierengebied: combinatie van dijken en rivierverruiming Drechtsteden: dijkversterkingen en slimme ruimtelijke ontwikkeling (anticiperend op toekomstige veiligheidswerken), aparte aandacht buitendijkse gebieden Zuidwestelijke Delta: innovatieve dijkversterking Deltacommissaris

12 IJsselmeergebied Afvoer via combi pompen-spuien. Winterpeil tot 2050 gelijk. Na 2050 indien nodig en nuttig beperkte peilstijging Flexibel peilbeheer: beter benutten zoetwatervoorraad. Tot na 2050 voldoende grote voorraad Stapsgewijs inspelen op klimaatverandering, adaptief. Maatregelen in regionale systemen en bij gebruikers om water efficiënter te benutten Deltacommissaris

13 Zand Herbevestiging: “Zacht waar het kan, hard waar het moet”
Zandbalans en kustfundament blijven op orde Lerend werken: monitoring, onderzoek, pilots Kust: veiligheidsopgave en ruimtelijke ambities verbinden Wadden: meegroeien met de zeespiegelstijging en innovatieve waterkeringen Deltacommissaris

14 Maatregelen Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater, gedetailleerd overzicht in DP2015. Ieder jaar voorstel deltacommissaris over voortgang en programmering maatregelen. Grootschalig uitvoeren (relatief) kleinschalige maatregelen. Eerstkomende tijd ook aantal praktijk-pilots en onderzoeken. Opgave tot 2050 ruim 20 miljard Belangrijk advies dc: verlengen horizon Deltafonds Deltacommissaris

15 Nieuwe generatie Deltawerken: voortbouwen op wat er is én meer multifunctioneel, meer bouwen met natuur Deltacommissaris

16 Deltafonds Deltacommissaris

17 Deltafonds

18 Ambities binnen het Rijk (internationaal)
Intern beleid gericht op het buitenlandse markt: Interdepartementale samenwerking (BZ, I&M en EZ) Meer resultaat en uitvoeringsgericht werken Collectief programmeren (optimaliseren synergie in instrumentarium) Handel en ontwikkelingssamenwerking (zo veel mogelijk) in synergie Extern: Stimuleren Innovatie en kennisontwikkeling Opbouwen Human Capital Nederland springplank naar de internationale markt (innovatie en pilots) Topsector en NKWK actief inzetten Kans: Pilots in Nederland met kansen voor opschalen mbt internationale markt (Topsector, NKWK, Horizon 2020 enz) Deltacommissaris

19 Uitdaging markt (vroegtijdig) te betrekken:
Innovatief ontwerp Onderzoek Innovatief aanbesteden PPP mogelijk? Pilots in NL Opschalen in buitenland …. en Goedkoper Efficiënter Sneller Min. I&M Rijkswaterstaat Waterschappen Gemeenten Deltaprogramma Private Sector Kennis instellingen Maatsch. middenveld Deltacommissaris

20 DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken
Martien Beek


Download ppt "DP2015 Deltabeslissingen: Kaders voor een nieuwe generatie Deltawerken"

Verwante presentaties


Ads door Google