De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diepteanalyse tbv typologieën van samenwerkingsverbanden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diepteanalyse tbv typologieën van samenwerkingsverbanden"— Transcript van de presentatie:

1 Diepteanalyse tbv typologieën van samenwerkingsverbanden
Korte termijn evaluatie Passend Onderwijs Lyset Rekers (GION)

2 Methode Kengetallen via website Passend Onderwijs van 77 PO-swv en 75 VO-swv: Aantal schoolbesturen, scholen, gemeenten, Aantal leerlingen per schooltype (abs. en %) Verevening (abs. en %) 55 OP via Inspectie van het Onderwijs: Wettelijke eisen OP Per schooltype: PO: bao, sbao en so, rugzak VO: regulier vo en vso

3 19 items: Inspectie van het Onderwijs
7 Artikel 18a Wpo lid 8a Het swv beschrijft het geheel van basisondersteuningvoorzieningen die op alle scholen aanwezig zijn.. 8 Artikel 18a Wpo lid 8a Het swv beschrijft op welke wijze het een dekkend geheel (samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen) realiseert.. 9 Artikel 18a Wpo lid 8b De procedure voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen wordt beschreven in het perspectief van de meerjarenbegroting. 10 Artikel 18a Wpo lid 8b De criteria rondom de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en –voorzieningen wordt beschreven, in het perspectief van de meerjarenbegroting.. 11 Artikel 18a Wpo lid 8c De procedure voor plaatsing van leerlingen op scholen voor sbo en so wordt beschreven.. 12 Artikel 18a Wpo lid 8c De criteria voor plaatsing van leerlingen op scholen voor sbo en so wordt beschreven.. 13 Artikel 18a Wpo lid 8d De procedure m.b.t. terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit sbo of so is beschreven.. 14 Artikel 18a Wpo lid 8d Het beleid m.b.t. terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit sbo of so is beschreven.. 15 Artikel 18a Wpo lid 11 Deskundigen adviseren het swv over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het sbo/so 16 Artikel 18a Wpo lid 12 Het swv heeft een adviescommissie ingesteld die adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het swv over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan sbo of so.. 17 Artikel XVII wet passend onderwijs lid 1 Procedure en beleid met betrekking tot herindicatie zittende so-leerlingen is beschreven. 18 Artikel 18a Wpo lid 8e Het ondersteuningsplan bevat de beoogde en bereikte kwalitatieve resultaten van het onderwijs aan ll die extra ondersteuning behoeven (incl. samenhangende bekostiging).. 19 Artikel 18a Wpo lid 8e Het ondersteuningsplan bevat de beoogde en bereikte kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan ll die extra ondersteuning behoeven (incl. samenhangende bekostiging).. 20 Artikel 18a Wpo lid 8f Het swv beschrijft op welke wijze het de ouders informeert over de ondersteuningsvoorzieningen.. 21 Artikel 18a Wpo lid 8f Het swv beschrijft op welke wijze het de ouders informeert over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden. . 22 Artikel 18a Wpo lid 8g Het swv beschrijft de wijze waarop het bepaalt of er een toename van sbo-leerlingen is op de peildatum 1 februari t.o.v. de teldatum 1 oktober in datzelfde schooljaar (aantal en >2%?).. 23 Artikel 18a Wpo lid 8h Het swv beschrijft de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de overdracht van de bekostiging bij een ontoereikend budget bij sbo-scholen.. 24 Artikel 18a Wpo lid 8i Het swv beschrijft de wijze waarop het bepaalt 1: of er een toename van leerlingen op so is en 2: of de personeelsbekostiging voor de so-scholen toereikend is om aan de verplichtingen te voldoen op de peildatum. 25 Artikel 18a Wpo lid 8j Het swv beschrijft de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de overdracht van de bekostiging personeelskosten bij een ontoereikend budget op de school voor so..

4 Methode Documentanalyse
Random steekproef: 25 PO-swv en 25 VO-swv van 55 swv-en Inspectie van het Onderwijs Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Latente clusteranalyses: Meerdere typeringen: Belanghebbenden (ouders, leerkrachten, inspectie) Samenvoegen diepteanalyse OP en internetvragenlijst Sardes Kengetallen:

5 Extra items: documentanalyse OP
1 8a procedure voor toewijzing van lichte extra ondersteuningsvoorzieningen (arrangementen) worden beschreven (hoe gaat het in zijn werk?) 2 8b criteria voor toewijzing van lichte extra ondersteuningsvoorzieningen (arrangementen) worden beschreven (voor wie?) 3 8c procedure voor toewijzing van zware extra ondersteuningsvoorzieningen worden beschreven (hoe gaat het in zijn werk?) 4 8d criteria voor toewijzing van zware extra ondersteuningsvoorzieningen worden beschreven (voor wie?) 5 10a procedure voor verdeling en besteding van lichte extra ondersteuningsmiddelen worden beschreven in perspectief tot de meerjarenbegroting 6 10b procedure voor verdeling en besteding van zware extra ondersteuningsmiddelen worden beschreven in perspectief tot de meerjarenbegroting 7 14a de procedure voor plaatsing van leerlingen met extra ondersteuning vanuit po naar vo wordt beschreven 8 14b het beleid voor plaatsing van leerlingen met extra ondersteuning vanuit po naar vo wordt beschreven 9 15a Welke deskundigen geven advies op scholen over toelating van leerlingen tot lichte extra ondersteuning? 10 15b Welke deskundigen adviseren scholen over toelating van leerlingen tot zware vormen van extra ondersteuning (so en vso) 11 18a de beoogde kwalitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven. 12 19a de beoogde kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven. 13 18b de beoogde kwalitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met zware extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven. 14 19b de beoogde kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met zwarte extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven. 15 Huidig aantal ongeoorloofde thuiszitters is bekend. 16 Er is concreet beleid over thuiszitters/schoolverzuim geformuleerd. 17 36a wijzen van informeren van ouders 18 36b wijze waarop ouders bij passend onderwijs betrokken worden. 19 36c wijzen van informeren van leerkrachten 20 36d wijze waarop leerkrachten bij passend onderwijs betrokken worden 21 38a wijze van informeren van gemeenten (jeugdzorg) 22 38b wijze waarop gemeenten (jeugdzorg) bij passend onderwijs betrokken worden 23 38c afspraken over afstemming met cluster 1 en 2 onderwijs 24 38d afspraken over afstemming tussen po-swv en vo-swv 25 42a Monitoringsplan concreet beschreven in OP 26 42b Evaluatieplan concreet beschreven in OP 27 De bewaking van de geboden ondersteuningsprofielen van de scholen door swv is beschreven. 28 Centrale of decentrale aansturing als bestuursvorm van swv 29 De professionalisering van leerkrachten, schoolleiders en deskundigen op het terrein van passend onderwijs wordt gestimuleerd 30 Het bestuur van swv en toezicht op het bestuur van swv zijn gescheiden 31 Beleidarm of beleidsrijke invoering van passend onderwijs in swv Beoordeling: Ja, nee, onduidelijk Of Geef opsomming Uitgebreide analyse van de meerjaren begroting was niet mogelijk: - Overleg met expert gevoerd; Format is steeds te divers om onderling te kunnen vergelijken op bijvoorbeeld de kosten per leerling met zware of lichte extraondersteuning Elke swv heeft zijn eigen specifiek financiele situatie met historische grondslag/verplichtingen Verevening is wel terug te vinden >> Niet te grote diversiteit tussen de begrotingen


Download ppt "Diepteanalyse tbv typologieën van samenwerkingsverbanden"

Verwante presentaties


Ads door Google