De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Diepteanalyse tbv typologieën van samenwerkingsverbanden Korte termijn evaluatie Passend Onderwijs Lyset.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Diepteanalyse tbv typologieën van samenwerkingsverbanden Korte termijn evaluatie Passend Onderwijs Lyset."— Transcript van de presentatie:

1 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Diepteanalyse tbv typologieën van samenwerkingsverbanden Korte termijn evaluatie Passend Onderwijs Lyset Rekers (GION)

2 |20-03-2012 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Methode ›Kengetallen via website Passend Onderwijs van 77 PO-swv en 75 VO-swv:  Aantal schoolbesturen, scholen, gemeenten,  Aantal leerlingen per schooltype (abs. en %)  Verevening (abs. en %) ›55 OP via Inspectie van het Onderwijs:  Wettelijke eisen OP 2

3 |20-03-2012 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen 3 7 Artikel 18a Wpo lid 8a Het swv beschrijft het geheel van basisondersteuningvoorzieningen die op alle scholen aanwezig zijn.. 8 Artikel 18a Wpo lid 8a Het swv beschrijft op welke wijze het een dekkend geheel (samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen) realiseert.. 9 Artikel 18a Wpo lid 8b De procedure voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen wordt beschreven in het perspectief van de meerjarenbegroting. 10 Artikel 18a Wpo lid 8b De criteria rondom de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en –voorzieningen wordt beschreven, in het perspectief van de meerjarenbegroting.. 11 Artikel 18a Wpo lid 8c De procedure voor plaatsing van leerlingen op scholen voor sbo en so wordt beschreven.. 12 Artikel 18a Wpo lid 8c De criteria voor plaatsing van leerlingen op scholen voor sbo en so wordt beschreven.. 13 Artikel 18a Wpo lid 8d De procedure m.b.t. terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit sbo of so is beschreven.. 14 Artikel 18a Wpo lid 8d Het beleid m.b.t. terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit sbo of so is beschreven.. 15 Artikel 18a Wpo lid 11 Deskundigen adviseren het swv over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het sbo/so 16 Artikel 18a Wpo lid 12 Het swv heeft een adviescommissie ingesteld die adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het swv over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan sbo of so.. 17 Artikel XVII wet passend onderwijs lid 1 Procedure en beleid met betrekking tot herindicatie zittende so-leerlingen is beschreven. 18 Artikel 18a Wpo lid 8e Het ondersteuningsplan bevat de beoogde en bereikte kwalitatieve resultaten van het onderwijs aan ll die extra ondersteuning behoeven (incl. samenhangende bekostiging).. 19 Artikel 18a Wpo lid 8e Het ondersteuningsplan bevat de beoogde en bereikte kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan ll die extra ondersteuning behoeven (incl. samenhangende bekostiging).. 20 Artikel 18a Wpo lid 8f Het swv beschrijft op welke wijze het de ouders informeert over de ondersteuningsvoorzieningen.. 21 Artikel 18a Wpo lid 8f Het swv beschrijft op welke wijze het de ouders informeert over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden.. 22 Artikel 18a Wpo lid 8g Het swv beschrijft de wijze waarop het bepaalt of er een toename van sbo-leerlingen is op de peildatum 1 februari t.o.v. de teldatum 1 oktober in datzelfde schooljaar (aantal en >2%?).. 23 Artikel 18a Wpo lid 8h Het swv beschrijft de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de overdracht van de bekostiging bij een ontoereikend budget bij sbo-scholen.. 24 Artikel 18a Wpo lid 8i Het swv beschrijft de wijze waarop het bepaalt 1: of er een toename van leerlingen op so is en 2: of de personeelsbekostiging voor de so-scholen toereikend is om aan de verplichtingen te voldoen op de peildatum. 25 Artikel 18a Wpo lid 8j Het swv beschrijft de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de overdracht van de bekostiging personeelskosten bij een ontoereikend budget op de school voor so.. 19 items: Inspectie van het Onderwijs

4 |20-03-2012 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Methode ›Documentanalyse ›Random steekproef: 25 PO-swv en 25 VO-swv van 55 swv-en Inspectie van het Onderwijs ›Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ›Latente clusteranalyses:  Meerdere typeringen: - Belanghebbenden (ouders, leerkrachten, inspectie)  Samenvoegen diepteanalyse OP en internetvragenlijst Sardes 4

5 |20-03-2012 faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen 5 18a procedure voor toewijzing van lichte extra ondersteuningsvoorzieningen (arrangementen) worden beschreven (hoe gaat het in zijn werk?) 28b criteria voor toewijzing van lichte extra ondersteuningsvoorzieningen (arrangementen) worden beschreven (voor wie?) 38c procedure voor toewijzing van zware extra ondersteuningsvoorzieningen worden beschreven (hoe gaat het in zijn werk?) 48d criteria voor toewijzing van zware extra ondersteuningsvoorzieningen worden beschreven (voor wie?) 510a procedure voor verdeling en besteding van lichte extra ondersteuningsmiddelen worden beschreven in perspectief tot de meerjarenbegroting 610b procedure voor verdeling en besteding van zware extra ondersteuningsmiddelen worden beschreven in perspectief tot de meerjarenbegroting 714a de procedure voor plaatsing van leerlingen met extra ondersteuning vanuit po naar vo wordt beschreven 814b het beleid voor plaatsing van leerlingen met extra ondersteuning vanuit po naar vo wordt beschreven 915a Welke deskundigen geven advies op scholen over toelating van leerlingen tot lichte extra ondersteuning? 1015b Welke deskundigen adviseren scholen over toelating van leerlingen tot zware vormen van extra ondersteuning (so en vso) 1118a de beoogde kwalitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven. 1219a de beoogde kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven. 1318b de beoogde kwalitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met zware extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven. 1419b de beoogde kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met zwarte extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven. 15Huidig aantal ongeoorloofde thuiszitters is bekend. 16Er is concreet beleid over thuiszitters/schoolverzuim geformuleerd. 1736a wijzen van informeren van ouders 1836b wijze waarop ouders bij passend onderwijs betrokken worden. 1936c wijzen van informeren van leerkrachten 2036d wijze waarop leerkrachten bij passend onderwijs betrokken worden 2138a wijze van informeren van gemeenten (jeugdzorg) 2238b wijze waarop gemeenten (jeugdzorg) bij passend onderwijs betrokken worden 2338c afspraken over afstemming met cluster 1 en 2 onderwijs 2438d afspraken over afstemming tussen po-swv en vo-swv 2542a Monitoringsplan concreet beschreven in OP 2642b Evaluatieplan concreet beschreven in OP 27De bewaking van de geboden ondersteuningsprofielen van de scholen door swv is beschreven. 28Centrale of decentrale aansturing als bestuursvorm van swv 29De professionalisering van leerkrachten, schoolleiders en deskundigen op het terrein van passend onderwijs wordt gestimuleerd 30Het bestuur van swv en toezicht op het bestuur van swv zijn gescheiden 31Beleidarm of beleidsrijke invoering van passend onderwijs in swv Extra items: documentanalyse OP


Download ppt "Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen Diepteanalyse tbv typologieën van samenwerkingsverbanden Korte termijn evaluatie Passend Onderwijs Lyset."

Verwante presentaties


Ads door Google