De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 3 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 3 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 3 maart 2015

2 Inhoud presentatie  Stand van zaken implementatie  Samenstelling en werkwijze Overlegtafel en werkgroep  Innovatiefonds  Toegang Beschermd Wonen  Kortdurend Verblijf  Case management dementie  Dagbesteding en maaltijden 22

3 Toegang Beschermd Wonen  Macrobudget hernieuwde uitvraag vanuit Cebeon (maart) Bijeenkomst 20 februari :  Kerngroep voor inbrengen, bespreken en plaatsen van casussen  Inhoudelijk onderwerpen worden met alle partijen besproken in aparte bijeenkomst en via overlegtafel  Regiobinding  Wachtlijst inventarisatie (hoeveel actief wachtende met BSN)  Uitstroom naar zelfstandig wonen met begeleiding: vraag tijdig begeleiding aan bij de gemeente waar de cliënt gaat wonen  Mutaties binnen Leiden: start altijd via Wmo-voorzieningenformulier 3

4 Samenstelling OT en werkgroep (1) 2014:  In relatie tot doel, rol en taken van partijen en op basis van selectiecriteria  Hoge frequentie vanwege korte tijdspanne, waarin transitie gerealiseerd moest worden. Aanbeveling uit evaluatie:  Varieer in werkwijze  Samenstelling OverlegTafel een vaste groep,  Homogene versus heterogene groepen  Werkgroep per onderwerp in klein groep, formeel aftikken aan overlegtafel 4

5 Samenstelling OT en werkgroep (2) 2015: Wat betekent dit voor de samenstelling & werkwijze van de overlegtafel?  Samenstelling handhaven of wijzigen?  Werkwijze aanpassen? Door werkgroepen rondom thema’s in te stellen en de frequentie van de overlegtafel te verlagen? 5

6 Samenstelling OT en werkgroep (3)  Indien u wilt deelnemen aan een werkgroep kunt u zich opgeven via de site BC (graag uw naam, email, telefoonnummer en thema). Graag voor 11 maart a.s.  Thema's: a) dagbesteding ouderen, b) persoonlijke verzorging, c) maaltijd en kindverzorging, d) jongvolwassenen e) vervoer. 6

7 Innovatiefonds (begeleiding) De Leidse Regio wil binnen het sociale domein innoveren en samenwerking stimuleren met het doel om de zorg anders in te richten. Het gehele budget van het innovatiefonds Leidse regio bedraagt € 300.000 per jaar, maar er wordt geen maximum gesteld per projectaanvraag, anders dan het plafond van het fonds. Het project dient aan alle criteria te voldoen. 7

8 Criteria ● past binnen de visie die in het gemeentelijk beleid is benoemd (Wmo- beleidsnota’s en de visie op het sociale domein van de gemeenten); ● het project wordt uitgevoerd door ten minste twee aanbieders tezamen; ● levert nieuwe vormen van ondersteuning of werkwijze op die overdraagbaar is naar andere organisaties en gemeenten; ● dient SMART te zijn (specifiek, meetbaar, acceptabel realistisch & tijdsgebonden); 8

9 Criteria (2) ● dient gerealiseerd te zijn in 2015 en/of 2016; ● de aanvrager levert een half jaar na de start van het project een rapportage over de voortgang van het project en na een jaar een eindrapportage incl. financiële verantwoording; ● levert een bijdrage aan een kostenbesparing in de WMO ondersteuning; en ● is in ieder geval niet gericht op het verbeteren van de interne bedrijfsvoering. ● heeft toegevoegde waarde voor inwoners of is nuttig/overdraagbaar voor de organisaties en de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude & Oegstgeest 9

10 Innovatiefonds (2) Werkwijze Het voorstel wordt inhoudelijk besproken aan overlegtafel & andere geïnteresseerde aanbieders kunnen eventueel aanhaken Definitieve aanvraag kan worden ingediend bij gemeente xxxx. In de projectaanvraag moet in ieder geval zijn opgenomen: (werk)begroting, plan van aanpak en hoe het project na het einde voortgezet wordt Ambtelijke werkgroep BC besluit tot toekenning of afwijzing 10

11 Innovatiefonds (3) Tot slot ● Het innovatiefonds is bedoeld als een eenmalige bijdrage in de opstartkosten of projectkosten, niet als een surplus op het gemiddelde cliënttarief per 4 weken. Initiatiefnemers nemen zelf ook een deel van de kosten voor hun rekening ● Een aanvraag kan alleen worden ingediend door één penvoerende aanbieder. Voor de penvoerder geldt dat deze de resultaatovereenkomst moet hebben ondertekend. ● Projecten waarvoor op grond van een gemeentelijke subsidieverordening of anderszins een gemeentelijke subsidie wordt verleend, komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage. 11

12 Kortdurend verblijf  Kortdurend Verblijf grotendeels naar Zvw (medisch noodzakelijk, subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015) of Wlz ((logeeropvang) en deze is voorliggend op Wmo. Bij dit kortdurend verblijf dient sprake te zijn van de noodzaak tot permanent toezicht nodig.  Bij kortdurend verblijf in het kader van de Wmo logeert iemand maximaal 72 uur per week in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger (indien niet gedekt via aanvullende verzekering). Hierdoor wordt degene die thuis die persoon verzorgt, tijdelijk ontlast. Het kortdurend verblijf zal maximaal 72 uur per week bedragen, maar kan flexibel worden ingezet. 12

13 Kortdurend Verblijf (2)  Kortdurend Verblijf (zonder begeleiding) incl. huisvesting per etmaal: € 60  Kortdurend Verblijf (met begeleiding) incl. huisvesting per etmaal: € 205  Individuele contracten per organisatie/gemeente  Partijen die het contract willen tekenen kunnen dit via de site kenbaar maken. 13

14 Kortdurend verblijf (3) Iemand komt in aanmerking voor kortdurend verblijf, wanneer:  hij of zij een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking heeft, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap;  Of hij of zij zowel een maatwerkvoorziening begeleiding ontvangt en een indicatie heeft voor persoonlijke verzorging.  En/of hij of zij is aangewezen op zorg gepaard gaand met permanent toezicht; en  hij of zij hierop gedurende maximaal drie etmalen is aangewezen; en de ontlasting van de persoon die gebruikelijke zorg of mantelzorg aan de verzekerde levert, noodzakelijk is. 14

15 Persoonlijk verzorging (PV)  PV vooralsnog onder overgangsregime. Herbeoordeling door wijkverpleegkundige of indicatie voor PV o.b.v. Zvw mogelijk is.  Inzien er eventueel geen indicatie voor PV o.b.v. Zvw mogelijk is, dan kan eventueel ondersteuning o.b.v. Wmo aan de orde komen.  Gaat dan om "PV light", ondersteunende Persoonlijke Verzorging, meer de nadruk op aanleren van en zorgen dat iemand zich verzorgt, dan het werkelijk verzorgen vanwege het zelf niet meer kunnen. Indien mensen het fysiek of mentaal niet meer kunnen (gaan kunnen), is het Zvw. 15

16 Persoonlijk verzorging (2)  De gemeenten willen de ondersteunende verzorging (werktitel) graag in werkgroep verder vormgeven (werkafspraken tussen wijkverpleegkundige en sociale teams, tarief € 45, nieuwe naam etc) 16

17 Casemanagement Dementie  Casemanagement onderdeel van prestatie Verpleging en Verzorging in de Zvw, aanspraak wordt geïndiceerd door wijkverpleegkundige.  Overgangsrecht voor bestaande cliënten met VP/PV indicatie geborgd.  Casemanagement tot 31-12-2014 ook ingezet op de titel begeleiding.  Op dit moment overleg tussen gemeenten en Z&Z. Er wordt gewerkt aan een model waarbij:  Casemanagement dementie altijd Zvw is;  Dat vooruitlopend of aanvullend er sprake kan zijn van begeleiding in het kader van de Wmo. 17

18 Dagbesteding: maaltijden en vervoer  Gemeenten zien de warme maaltijd als een aanvullende service bij de dagbesteding. Aangezien cliënten op dat moment thuis de kosten van een warme maaltijd(service) uitsparen, achten de gemeenten het eventueel vragen van een kleine bijdrage in de kosten van een dergelijke warme maaltijd redelijk.  Voor 2016 stellen we als gemeenten hiervoor een maximum van € 5 per maaltijd. Gezien het feit dat het vragen van een bijdrage aan de maaltijd voor cliënten nieuw is en daarom een geleidelijke overgang voor cliënten wenselijk is, gaan we er als gemeenten – zeker ook gezien het hanteren van het plustarief in 2015 - vanuit dat aanbieders in 2015 met deze mogelijkheid gematigd zullen omgaan. 18

19 Vragen 19


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 3 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google