De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het schoolondersteuningsprofiel Q3 Petra Heegsma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het schoolondersteuningsprofiel Q3 Petra Heegsma"— Transcript van de presentatie:

1 Het schoolondersteuningsprofiel Q3 Petra Heegsma heegsma@henh.org www.hetschoolondersteuningsprofiel.nl

2 1Korte terugblik op 1 e ronde SOP. 2Actualiseren van het schoolondersteuningsprofiel 3Opfrissen ; het instrument op hoofdlijnen 4Aanpak en tijdpad najaar 2014 5Opbrengsten: -Rapport en ontwikkelagenda -Dashboard voor het swv en schoolbestuur Inhoud presentatie

3 Een beschrijving van de voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een SOP vast. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht. Het SOP wordt betrokken bij het ondersteuningsplan van het swv. In de schoolgids wordt informatie gegeven over de extra ondersteuning op de school.

4 Wat staat in een SOP (referentiekader) Basisondersteuning Preventieve en lichte curatieve interventies (bv dyslexie) Ondersteuningsstructuur Planmatig/opbrengstgericht en handelingsgericht werken Basiskwaliteit (indicatoren inspectie, leerlingresultaten) Extra ondersteuning Deskundigheid van binnen en van buiten de school Voorzieningen (materialen, methodieken, specifieke groepen) Aandacht en tijd (meer handen in de klas, inzet expertise) Gebouw en ruimtelijke voorzieningen Samenwerking met partners

5 Startbijeenkomst december 2012 Plenaire terugkoppeling alle scholen 2013 Analyses gedaan op alle niveaus Ontwikkelagenda opgesteld. Korte terugblik op het traject van swv Kampen

6 Deskundigheid

7 PDCA CYCLUS

8 Wens van aantal scholen na 1 e afname; verschillende interpretaties Passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 een feit. Een effectieve manier om de eigen kwaliteit en beschikbare expertises in beeld te brengen – swv :dekkendheid van het swv professionalisering – besturen : zorgplicht bovenschoolse vraagstukken – scholen : schoolontwikkeling – ouders: grenzen van de school

9 De kern van passend onderwijs zorgplicht schoolbesturen dekkendheid swv

10 Kenmerken Eenvoudig Inventariserende en strategische functie Op basis van ijkpunten PO-Raad en inspectietoezicht Digitaal op school-, bestuurs- en swv-niveau Onderdelen Algemene gegevens en kengetallen Basisondersteuning Deskundigheid Voorzieningen Ketenpartners

11 Algemene schoolgegevens en typering Algemene schoolgegevens: brin-nummer, naam, locatie, soort onderwijs Typering: korte typering van de school

12 Basisondersteuning Domeinen: Onderwijs (pedagogisch klimaat, afstemming, planmatig werken, e.d.) Ondersteuning (preventieve en licht curatieve interventies, ontwikkelingsperspectieven, e.d.) Beleid (beleid leerlingenzorg, evaluatie leerlingenzorg, e.d.) Organisatie (organisatie van de zorg, ondersteuningsteam) Resultaten

13 Ondersteuningsdeskundigheid intern en extern Orthopedagogische deskundigheid Schoolmaatschappelijk werk Remedial teaching Dyslexie en taal-/spraakspecialist Dyscalculie en Reken-/wiskundespecialist Faalangstreductie Sociale vaardigheden (SOVA-training) Opvoedings- en gedragsproblemen ADHD, Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS), Hoogbegaafdheid etc

14 Ondersteuningsvoorzieningen Autiklas Hoogbegaafdengroep Time outgroep Observatiegroep Crisisopvang Huiswerkklas etc

15 Voorzieningen in fysieke omgeving Gebouw en ruimtes rolstoelvriendelijk Invalidetoilet Voorzieningen voor dove/slechthorende leerlingen Voorzieningen voor visueel gehandicapte leerlingen Time out ruimte etc

16 Samenwerkende ketenpartners Afdeling leerplicht gemeente CJG gemeente Politie Wijkorganisaties SO-Scholen cluster 1 en 2 etc

17 Samenwerkende ketenpartners Afdeling leerplicht gemeente CJG gemeente Politie Wijkorganisaties SO-Scholen cluster 1 en 2 etc

18 Kengetallen Duo-gegevens Leerlingenaantal Leerlingengewicht Verwijspercentage so (clusters 3- 4) Schoolgegevens Dyslexieverklaringen Aanmeldingen PCL/RVC Aanmeldingen ZAT Leerlingen op wachtlijst so Indicaties autisme en Indicaties hoogbegaafdheid

19 Scholen ontvangen instrument (papier en digitaal) Directeur/IB-er bereiden een voorstel voor het profiel voor en bespreken dit met het team. Inspectierapporten Managementrapportages Gegevens uit kwaliteitszorg en zelfevaluaties. School bespreekt het concept met critical friend op 26 en 27 november (Cor Hoffmans, Jos van der Pluijm, Petra Heegsma) Vaststellen in team

20 Gesprek met critical friend Doel : systematisch toetsen van de betrouwbaarheid. in hoeverre beoordelingen van de basisondersteuning aantoonbaar realistisch zijn. Aantoonbaar betekent: laat zien, pas toe, leg uit, geef een voorbeeld In hoeverre beoordelingen van de kwaliteit van de extra ondersteuning scherp zijn Welke ontwikkelingen de school op gaat pakken ter verbetering en/of borging van de kwaliteit.

21 Werkwijze (praktisch) Coördinator verstrekt link website en inlogcode Vragen of problemen naar contactpersoon Schoolleider en ib-er vullen samen het profiel in en draaien het profiel uit (knop ‘afdrukvoorbeeld’) Uitloggen gaat via de knop ‘alleen opslaan’ Het definitieve onderwijsprofiel wordt opgeslagen en verstuurd via de knop ‘opslaan en verzenden.

22 Tijdpad 20 oktober : inlogcode en toelichting (via coördinator) 27 en 27 november : gesprek critical friend T/m 5 december : profiel digitaal invullen en terugsturen 12 december : terugkoppeling profiel swv en schoolrapporten Januari 2015: ontwikkelagenda

23 Rapport per school Dashboard per swv en per bestuur

24 Drie thema’s: 1Basisondersteuning 2Ondersteuningsdeskundigheid 3Ondersteuningsvoorzieningen Ingaan op drie vragen: 1Wat zien we (beeldvorming) 2Wat vinden we (oordeelsvorming) 3Wat gaan we doen (beleidsvorming) Analyse en ontwikkelagenda


Download ppt "Het schoolondersteuningsprofiel Q3 Petra Heegsma"

Verwante presentaties


Ads door Google