De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transities Awbz Begeleiding en Participatiewet per

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transities Awbz Begeleiding en Participatiewet per"— Transcript van de presentatie:

1 Transities Awbz Begeleiding en Participatiewet per 1-1-2015
Presentatie voor Platform Informele Zorg d.d. 21 mei 2014 gemeente Bladel

2 Waarom beide Transities?
Algemene wet bijzondere ziektekosten wordt onbetaalbaar. Awbz nog uitsluitend voor ‘onverzekerbare risico’s’ zoals opname op een verpleegafdeling. Gemeenten kunnen beter dan zorgkantoor het ‘voorliggende veld’ benutten. Participatiewet wil nadrukkelijk geen inkomensondersteuning zijn (oude bijstand) maar participatie binnen het ‘reguliere’ aanbod ‘naar vermogen en zelfredzaamheid’. Ergo (volgens het kabinet) : meer eigen verantwoordelijkheid en gemeenschapszin. Overheid is er uitsluitend nog als vangnet voor de individuen. Doel : bezuiniging op rijksbegroting.

3 3

4 Wat is Begeleiding? Awbz Begeleiding ‘is gericht op het bevorderen, behoud of compenseren van zelfredzaamheid van burgers met een beperking’. Voorbeelden : zorgboerderijen met dagopvang dementerenden, activerende psychiatrische thuiszorg, inloophuizen, dagbesteding voor verstandelijk beperkten, dagactiviteiten voor GGZ, thuisbegeleiding, begeleiding tijdens speciaal voortgezet onderwijs.

5 De aantallen 2013 Geïndiceerde en verzilverde Begeleiding voor Kempengemeenten (Bron: CZ gegevens) Het verschil tussen aantal cliënten ‘Indicatiebesluit’ en ‘Verzilverd’ wordt veroorzaakt door het feit dat de indicatiestelling voor de jeugdigen door het Bureau Jeugdzorg niet zijn meegenomen in het overzicht. 5

6 Beleid – gemeente Bladel > uitgangspunten van Wmo-beleid.
Gemeente Bladel wil maatwerk met individuele voorzieningen. Toepassen van het Kantelingsprincipe bij beoordeling van aanvragen. Voorliggend ‘afvangen’ met collectief/algemeen aanbod is mogelijk maar voorwaarden zijn: Kempensamenwerking ivm exploitabel volume; Extra investering in het Zorgloket Bladel; Professionele toeleiding naar en ondersteuning van Bladelse verenigingen en organisaties (via de functie van ‘vrijwilligersondersteuner’; Erkennen van grenzen aan vrijwillige inzet en mantelzorgers.

7 Oranje + geel = gemeente
Dekvi methode Eigen netwerk Doe het zelf Koop het zelf Voorziening algemeen Individuele Voorziening

8 Planning Nieuwe Wmo Begeleiding
Nog geen wet: eind april naar Eerste Kamer. Beleidsplan (voor totale sociale domein) richtinggevende kaders door gemeenteraad 15 mei 2014 (toegang, arrangementen, opdrachtgeverschap). Na de zomer > verordening. juni of pas 1 oktober 2014 def financiële kaders > bezuiniging 25% tot 40% tov het huidige Awbz-budget. Zorgloket Bladel blijft, wat ons betreft, de backoffice. (uitvoeringsorganisatie). En dus jullie aanspreekpunt. Nieuwe rol vrijwilligersondersteuner Marjo per

9 Participatiewet mensen werken nu nog in een beschutte werkomgeving in WSW-verband (voor Bladel is dat bij de WVK en gaat het om 725 mensen voor 4 gemeenten). Uiteindelijk moeten de (door ‘natuurlijk verloop’) worden teruggebracht tot een ‘vaste kern’ van WSW-ers. Huidige WSW-ers behouden hun baan/rechten. Wel herkeuringen Wajong. De rest in reguliere banen bij reguliere werkgevers dmv loonkostensubsidies of in de Participatiewet. Gemeente wordt uitvoerder van de Participatiewet en daarmee voor de voormalige ‘Wajongers’ en ‘Wsw-ers’ zonder werk en/of inkomen. Probleem is de huidige arbeidsmarkt > daardoor voor gemeenten nauwelijks mogelijkheden voor plaatsing arbeidsbeperkten zonder verdringing van reguliere arbeid en ‘normale’ bijstandsgerechtigden.

10 Participatiewet – oude situatie
Wajong Wsw Wwb WIJ

11 Participatiewet – nieuwe situatie
Wet Werken naar Vermogen Wajong Wsw Participatiewet

12 Bedreigingen Beide decentralisaties gaan gepaard met bezuinigingen. Bij Participatiewet (bijzonder WSW) meer dan bij Transitie Awbz/nieuwe Wmo. Cumulatie van transities > bv van jongeren met (niet-volledige) beperkingen met als gevolg sociale uitsluiting bij gebrek aan werk, inkomen en begeleiding. Onzekerheid kabinet over geld en invoeringstermijnen. Afslanking van de WSW heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van de WVK. De huidige economische situatie > waardoor het voor het bedrijfsleven lastig(er) is om verantwoordelijkheid te nemen. Kempen’samenwerking’- en gezamenlijke besluiten.

13 Kansen Awbz-functies in de Wmo:
De toevoeging van weer een extramurale dienst (aan de Wmo) is voor de gemeente een kans om een goed integraal aanbod voor alle thuiswonenden te krijgen zonder (financiële) schotten tussen Awbz en Wmo. Meer contact met lokale ‘Awbz’-instellingen waardoor zij nadrukkelijker (dan nu) gesprekspartner worden. Voor sommige specifieke Begeleidingsvoorzieningen is volume nodig. Dit maakt Kempensamenwerking noodzakelijk. Beter benutten van het lokaal sociaal kapitaal dan onder de Awbz. Participatiewet: Gemeenten krijgen in nog grotere mate ruimte voor lokaal (inkomens- en arbeidsmarkt)beleid en financiële verantwoordelijkheid > dit is een kans om geïntegreerd te kunnen werken. Nadrukkelijker betrekken van lokale bedrijfsleven bij sociale arbeid. Bedrijven met minimaal 25 man personeel in dienst moeten vanaf 2015 zorgen dat 5 procent van het personeel bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2017 nog zonder sanctie.

14 Vragen ?


Download ppt "Transities Awbz Begeleiding en Participatiewet per"

Verwante presentaties


Ads door Google