De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de Staat der Nederlanden

Verwante presentaties


Presentatie over: "de Staat der Nederlanden"— Transcript van de presentatie:

1 de Staat der Nederlanden
De Soevereine Mens Een presentatie over Vrijheid, Rechten en Plichten en de Staat der Nederlanden

2 Disclaimer: Wees bedacht op valse informatie en zoek altijd alles zelf tot op de bodem uit als je iets zeker wilt weten … dat geldt dus ook voor al hetgeen je dadelijk zult horen! Let wel, de Soevereine Mens Maarten van de familie Lusink heeft de meeste stappen al gevolgd en als zodanig verschillende internationale verdragen getekend. Desbetreffende documentatie is in te zien na deze presentatie.

3 Denken jullie dat deze gelden in Nederland?
Een aantal statements Denken jullie dat deze gelden in Nederland?

4 Iedereen heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
= Elk mens is vrij

5 Elk mens zal vrij blijven
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. = Elk mens zal vrij blijven

6 Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. = Iedereen is gelijk (voor de wet)

7 Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. = Recht op Privacy

8 Iedereen is vrij te gaan en te staan waar ie wil
Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. = Iedereen is vrij te gaan en te staan waar ie wil

9 Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

10 Niemand mag worden gedwongen om tot een associatie te behoren.
– – – associatie = een groep personen die zich heeft aaneengesloten

11 Heeft iemand een idee waar deze statements
vandaan zouden kunnen komen?

12 UVRM Universele Verklaring v/d Rechten v/d Mens = Mensenrechten
Ondertekend door Nederland: 10/12/1948

13 UVRM Art.3 – Iedereen heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Art.4 – Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. Art.7 – Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Art.12 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Art.13-1 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Art.15-1 – Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. Art.17-2 – Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd. Art.20-2 – Niemand mag worden gedwongen om tot een associatie te behoren.

14 Schendt Nederland de Mensenrechten?
En dan is nu de vraag: Schendt Nederland de Mensenrechten?

15 Jazeker & Toch niet :p

16 Geven ze je dan een opdracht of vragen ze het 'vriendelijk'?
Als een diender (politie, douane, militair, baliemedewerker gemeente, etc.) je ID-kaart wil zien … Geven ze je dan een opdracht of vragen ze het 'vriendelijk'?

17 “Mag ik uw ID-kaart even (aub)?”
Antwoord: “Mag ik uw ID-kaart even (aub)?”

18 “Mag ik uw ID-kaart even (aub)?” – – – - Zijn ze gewoon goed opgevoed?
Waarom de vraag: “Mag ik uw ID-kaart even (aub)?” – – – - Zijn ze gewoon goed opgevoed? - Is het gewoon een standaard procedure omdat het zo hoort? - … of is er een andere reden? (voor het beantwoorden van die vraag, eerst een aantal feiten)

19

20 Uittreksel GBA (kopie) Geboorteakte

21 Persona (latijn) = Masker
UVRM Art.3 Iedereen heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Art.6 Iedereen heeft, overal, het recht als persoon erkend te worden voor de wet. Persona (latijn) = Masker

22 Juridische Ficties: – Natuurlijke Persoon – Rechtspersoon
Vertegenwoordigd een mens binnen het juridisch systeem – Rechtspersoon Vertegenwoordigd een organisatie binnen het juridisch systeem

23 Waarom vragen ze om 'je' ID?
Mens ≠ Persoon Natuurlijk Persoon (NP) is eigendom van de Staat Jou als mens verplichten je te identificeren zou je een slaaf maken Als je je identificeert met een NP, dan ziet de Staat jou als de NP en dus als hun eigendom Als je je identificeert a.g.v. hun vraag dan doe je dat vrijwillig Dit noemt met in Engelstalige landen ook wel: Slavery by consent Slavernij d.m.v. toestemming

24 Waaraan herken je het verschil?
Mens vs Natuurlijk Persoon

25 Capitus Deminutio … – Maxima: – Media: – Minima:
Is een term die gebruikt werd in de Romeinse wetgeving om de wettelijke handelingsbekwaamheid geheel of gedeeltelijk te ontnemen d.m.v. het gebruik van hoofdletters. – Maxima: Betekent het verlies van vrijheid, burgerschap en familie (ofwel het verworden tot slaaf) Vb. JAN PIET SCHAAP – Media: Betekent het verlies van burgerschap en familie zonder enig verlies van persoonlijke vrijheden (ofwel het verworden tot horige) – Minima: Betekent het verlies van familie zonder enig verlies van persoonlijke vrijheden of burgerschap (ofwel het verlies van erfrecht)

26 Voornaam & Naam / Achternaam = Jan Piet Schaap Naam & Familienaam =
Ook aan het taalgebruik in 'officiële' documenten herken je het verschil: Voornaam & Naam / Achternaam = Natuurlijk Persoon Jan Piet Schaap Naam & Familienaam = Mens Jan Piet Schaap Jan Piet; van de familie Schaap

27 Waar kom je Cap. Dem. Maxima nog meer tegen?
Bij alle 'zaken' die je geregeld hebt m.b.v. je NP / BSN of die 'verplicht' zijn, zoals bijvoorbeeld: – Belastingen – Bankrekeningen – Verzekeringen Vaak te herkennen aan: JAN PIET SCHAAP JAN P. SCHAAP J.P. SCHAAP Jan P. SCHAAP Jan Piet SCHAAP SCHAAP, JAN PIET SCHAAP, JAN P. SCHAAP, J.P. SCHAAP, Jan P. SCHAAP, Jan Piet

28 Persoon ≠ Mens

29 PAUZE (10 minuutjes)

30 Hoe gaat het in de praktijk?
Wat doen we wanneer een diender (politie, marechaussee, militair, gemeente functionaris, etc.) je vraagt je te identificeren?

31 Voor de politie bijvoorbeeld geldt het volgende:
Alle dienders (politie, marechaussee, militair, gemeente functionaris, etc.) hebben een eed gezworen Voor de politie bijvoorbeeld geldt het volgende: Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP) Art. 9 Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land. Ik zweer (beloof) dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)!

32 Dat ze trouw zweren in de volgende volgorde:
Wat betekent: “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land”? --- Dat ze trouw zweren in de volgende volgorde: ten eerste aan de Kroon (en zijn eed), vervolgens de Grondwet en ten laatste aan de wetten van 'ons' land (i.e. Nederland)

33 Eed van de Kroon: Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe Mij God almachtig! (Dat beloven wij!) Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning, Artikel 1

34 En dus: – Mensen zijn vrij – De Koning en zijn functionarissen/dienders hebben zichzelf verplicht (o.b.v. hun respectievelijke eed)

35 Als een functionaris/diender je vraagt je te identificeren:
Dan vraag jij: Bent u hier als vertegenwoordiger van de Kroon en bent u trouw aan de Grondwet? Wilt u zich aub identificeren? U bent op de hoogte van de inhoud van Grondwet Art. 94? U bent op de hoogte van het UVRM, IVBPR en EVRM? de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Erkent u dat ik een mens ben?

36 Ik verlaat nu deze bijeenkomst
Daarna zeg je: Ik accepteer uw eed van trouw aan de Kroon, Grondwet en de wetten van Nederland. U bent op de hoogte van het feit dat elke mens vrij is, vrij is van elk contract, het recht op een eigen nationaliteit heeft, het recht op het hebben van een persoon voor de wet heeft en het recht te gaan en staan waar de mens dat wil (in eigen land en buitenland) Op basis van het voorgaande weet u dat ik vrij ben te gaan en staan waar ik wil en deel ik u mede dat ik nu geen aanspraak wens te maken op het recht van het hebben van een persoon voor de wet. Ik verlaat nu deze bijeenkomst Dank u wel voor uw tijd en een fijne dag verder nog.

37 Indien ze je niet laten gaan zeg je:
U schendt op dit moment de mensenrechten, daarmee de eed van de Kroon en uw eigen eed “Bevel is bevel” geldt niet meer in deze wereld sinds de Nürnberg processen, daarom wijs ik u ook op het 'materieel internationaal strafrecht' Ik stel u commercieel aansprakelijk

38 Vrijheid – Soevereiniteit
Vrije Mens van Vlees en Bloed a.k.a. Freeman on the Land Wat is een soeverein/vrij mens?

39 soeverein = onafhankelijk vrij

40 In de UVRM staan, op 1 plicht na, louter rechten!
De meeste staten hebben de UVRM getekend en staan daarmee grondwettelijk garant voor de vrijheid van mensen. Grondwet Art.94 In de UVRM staan, op 1 plicht na, louter rechten! Het woord van God (zie Bijbel, Koran, Thora, etc) geeft ons rechten en plichten. Kort samengevat: Een mens kan doen en laten wat ie wil, zolang ie ieder ander mens dezelfde rechten toestaat alsook andermans leven of eigendom niet schaadt.

41 Daarnaast tekenen alle soevereine mensen, die via het stappenplan van de Staat der Nederlanden informeren over hun gevonden vrijheid, ervoor dat ze zullen leven en handelen in de geest van : Het Handvest van Compassie (2009) Het Handvest van de Aarde (2000) De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789) Kort samengevat: Een soeverein mens probeert te leven in compassie met de aarde alsook alle bewoners ervan (mensen en dieren).

42 www . ikclaimmijnnaam . nl
Stappenplan – Wijzig gegevens GBA m.b.t. NP – Claim je naam (copyright) – Informeer het Staatshoofd (a.k.a. Willem-Alexander) Daarna mogelijk: – Claim van land en geld – Start je eigen Staat/Land – Informeer de baas van het Staatshoofd de Paus (Papal Bull – Unam Sanctam 1302)

43 Wat kun je daar vervolgens mee?
– Belastingdienst melden dat de NP niet meer betaald – Rechtbank mededelen dat je hen niet als rechter/rechthebbende accepteert (tenzij specifiek anders aangegeven) – Verplichte verzekeringen melden dat de NP niet meer betaald – Geen ID-plicht – NL/EU wetten gelden niet voor jou (de mens) – Dienders hun rechten en plichten voorlezen – Etc.

44 En criminelen dan? Vallen dan ook onder Internationaal Recht
Internationaal Gerechtshof alsook Volkstribunalen straffen zwaarder Diegenen die de verantwoordelijkheid niet aankunnen wordt aangeraden 'gewoon' staatsburger te blijven!

45 De keuze is helemaal aan jezelf !
VRIJ ZIJN ? De keuze is helemaal aan jezelf !

46 www.artabana.nl (alternatieve verzekering)
Interessante Links: (alternatieve verzekering) m.b.t. hypotheekfraude: Youtube: “Dean C. Clifford”

47 Deze presentatie werd mede mogelijk gemaakt door:


Download ppt "de Staat der Nederlanden"

Verwante presentaties


Ads door Google