De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën 12 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën 12 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën 12 januari 2015

2 Infosessie juristen * Progamma 14.00 u – 15.00 u : - Onthaal - Voordelen en troeven van een job bij de FOD Financiën 15.00 u – 16.00 u : - Voorstelling van de algemene administraties en diensten 16.00 u – 17.00 u : - Infobeurs in de foyer (9 standen)

3 Waar denken jullie aan bij FOD Financiën? *

4 *

5 De grootste FOD met meer dan 23.500 personeelsleden De FOD Financiën als organisatie

6 - Ongeveer 200 werklocaties verspreid over het gehele Belgische grondgebied - Talrijke opdrachten en bevoegdheden - Een organisatie in beweging De FOD Financiën als organisatie North Galaxy Building Brussel Finto Brussel Philipstoren Leuven

7 Opdrachten van de FOD Financiën Inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de collectieve noden van de maatschappij

8 Opdrachten van de FOD Financiën Een tijdige en juiste heffing van de belastingen verzekeren Op een rechtvaardige en juiste manier de belastingen innen Bijdragen tot het voorkomen van en het bestrijden van elke vorm van fraude

9 Opdrachten van de FOD Financiën Verzekeren van het evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven voor de rekening van de Federale Staat: –via ontleningen de nodige middelen zoeken om deficieten weg te werken –instaan voor de betaling van de uitgaven van de overheid

10 Opdrachten van de FOD Financiën Voeren van de strijd tegen drugs, namaak en vrouwenhandel,….. Toezicht houden op de in-, door- en uitvoer van de goederenstromen

11 Opdrachten van de FOD Financiën Bepalen van het kadastraal inkomen van onroerende goederen Het bijwerken van het kadastraal plan, het afleveren van kadastrale uittreksels en attesten van erfopvolging

12 Waarden van de FOD Financiën - Gemeenschappelijke gedragsregels voor iedereen - Verhoogt het vertrouwen van de burger in de administratie

13 Organogram: de grote lijnen... De FOD Financiën als organisatie Johan VAN OVERTVELDT

14 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per entiteit 39,29 % 15,63 % 12,01 % 16,66 % 9,73 %

15 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per werkplaats 30,30 % 12,99 % 10,13 % 8,25 % 5,83 % 4,9 %

16 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per niveau 31,64 % 30,40 % 27,62 % 10,30 %

17 De FOD Financiën in cijfers Aantal medewerkers per geslacht 49,33 %50,67 %

18 Minister Voorzitter directiecomité Fiscaliteit 14 vacatures in provincie Douane & accijnzen 4 vacatures in Brussel Inning & invordering 10 vacatures in Brussel BBI 2 vacatures in Brussel Patrimonium documentatie 1 vacature in Brussel Thesaurie 3 vacatures in Brussel Stafdiensten P&OB&BICTLogistiek + Fedorest 1 vacature in Brussel Welke diensten werven aan ? : 35 vacatures

19 Werken bij de Werken bij de Federale Overheidsdienst Federale Overheidsdienst Financiën Financiën 12 januari 2015

20 Waarom kiezen voor de FOD Financiën ? Evenwicht tussen beroepsleven en privé Talrijke loopbaanmogelijkheden Doelgerichte opleiding Niet te versmaden extraatjes Onze troeven :

21 Mijn werkdag De FOD Financiën wil een goede “werk/privé”- balans” mogelijk maken voor zijn medewerkers door steeds meer flexibiliteit aan te bieden. Keuze uit 2 arbeidsstelsels

22 Mijn werkdag 38-uren werkweek bij voltijdse tewerkstelling Gemiddelde werkdag = 7u36 Maximum: 11u werken/dag 50u werken/week Bij sommige diensten (D&A): 24u/24, 7 dagen/7

23 Mijn werkdag Stelsel 1: –Niveau A1, A2, B, C en D Stelsel 2: –Niveau A1, A2, B, C en D mits keuze via MyP&O –Automatisch voor niveau A3, A4, A5 Je kan elke maand van stelsel veranderen

24 De arbeidstijd wordt geregistreerd Glijtijden en stamtijden: - 07.00 uur - 09.30 uur: glijtijd (aankomsttijd) - 09.30 uur - 11.45 uur: stamtijd (verplichte aanwezigheid) - 11.45 uur - 14.00 uur: glijtijd - 14.00 uur - 15.30 uur: stamtijd (verplichte aanwezigheid) - 15.30 uur - 19.00 uur: glijtijd (vertrektijd) Recuperatieverlof is mogelijk –maximum 6 dagen over 4 maanden Stelsel 1

25 Geen registratie van de arbeidstijd De medewerker kan vrij zijn tijd indelen om zijn doelstellingen te halen. Voor afwezigheden van een halve dag of meer is de toestemming van de chef vereist Geen gestructureerd recuperatieverlof Stelsel 2

26 Telewerk en satellietwerk Telewerk Sinds het najaar 2013 heeft elk personeelslid (behalve zij die absoluut aanwezig moeten zijn voor hun werk: onthaal, restaurant, enz.) de principiële toelating om aan TAW te doen Voorwaarden : - Wettelijk kan men maximaal 3/5 van zijn werkschema telewerken. - Telewerk is noch een recht, noch een verplichting. - Toestemming van functionele chef vereist.

27 Telewerk en satellietwerk Satellietwerk Bij satellietwerk worden de werkzaamheden met behulp van informatietechnologie uitgevoerd in een ander kantoor dan de normale werkplaats. Reeds 60 satellietkantoren beschikbaar over het hele land Zelfde voorwaarden als voor telewerk

28 Huidig verlof overdragen naar de FOD Financiën ? Indien uw vorige werkgever valt onder het federaal administratief openbaar ambt en voor zover het verlofbesluit van 19 november 1998 daar van toepassing is. In dat geval kan uw vakantieverlof worden overgedragen mits voorleggen van een attest van uw vorige werkgever

29 Huidig verlof overdragen naar de FOD Financiën ? Behoren tot het federaal administratie openbaar ambt : De Federale Overheidsdiensten (FOD’s) Het ministerie van defensie De Programmatorische overheidsdiensten (POD’s) De Wetenschappelijke instellingen (WI) De instellingen van Openbaar Nut (ION) De Openbare Instelling van Sociale Zekerheid (OISZ)

30 Eindejaarsverlof Wettelijke feestdagen Andere verloven  cfr intranet: P&O omstandigheidsverlof, uitzonderlijk verlof, bevallingsverlof,…… Mijn vakantiedagen en verlof bij de FOD Financiën 26 vakantiedagen

31 Mijn vakantiedagen en verlof Wettelijke verlofdagen –1 januari –Paasmaandag –Onze Heer Hemelvaart –1 mei –Pinkstermaandag –21 juli –15 augustus –1 en 2 november –11 november –15 november –25 en 26 decembe r Brugdagen voor 2015 - vrijdag 2 januari 2015 - vrijdag 15 mei 2015 - maandag 20 juli 2015

32 Je loopbaan uitbouwen Verticaal Hogere weddeschaal en hogere klasse binnen hetzelfde niveau Horizontaal Mutatie Mobiliteit

33 Je loopbaan uitbouwen A1 : Aanwerving als Attaché (NA11) - geldelijke evolutie naar (NA12-NA16) A2 : Attaché : - selectie + 2 jaar ervaring als A1 (NA21) - geldelijke evolutie naar (NA22-NA25)

34 Je loopbaan uitbouwen A3 : Adviseur -selectie A3 : - 4 jaar ervaring als A2 of - 6 jaar ervaring als A1 of - 6 jaar ervaring als A1 + A2 - geldelijke evolutie naar (NA31-NA35)

35 Mijn wedde Schaal NA 11 ( niveau A, klasse A1) Jaarbasis aan 100% : 21.880,00 euro Bruto maandelijks : 2.932,65 euro Netto maandelijks : 1.843,20 euro Toestand op 01/01/2015

36 Mijn wedde Vakantietoelage (jaarlijks betaald in mei) 1.351,19 euro Eindejaarstoelage (jaarlijks betaald in december) 949,01 euro Toestand op 01/01/2015

37 Taalpremie Geslaagd zijn voor een taaltest bij Selor Maandelijkse premie (bruto geïndexeerd) : minimum 32,16 euro maximum 176,92 euro

38 Opleidingen * Verplichte opleidingen voor (nieuwe) personeelsleden Ruim aanbod van opleidingen op vrijwillige basis

39 Opleidingen Technische opleidingen : -Personenbelasting -Vennootschapsbelasting -Boekhouden -BTW -Fiscaal recht -Douanewetgeving -Successierecht -……………

40 Opleidingen Generieke opleidingen : -Beheren van tijd en prioriteiten -Beheren van informatie -Werken met doelstellingen -Werken in een team -Omgaan met publiek -Stressbeheersing -…………

41 Het evaluatiesysteem Cyclus van 12 maanden 4 gesprekken –Functiegesprek –Planningsgesprek –Functioneringsgesprek –Evaluatiegesprek

42 Bedrijfsrestaurants aan democratische prijzen Tussenkomst werkgever in hospitalisatieverzekering Talrijke vestigingsplaatsen verspreid over het ganse land Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten : gratis trein-, metro- en busabonnement Extra’s

43 Wat doen bij ziekte ? Een afwezigheid wegens ziekte wordt bij de FOD Financiën steeds geregistreerd via een inbelsysteem. De functionele chef dient telefonisch te worden verwittigd.

44 Cumul De rijksambtenaar mag buiten zijn ambt een bezoldigde nevenactiviteit (loon, zitpenningen, …) uitoefenen als hij daarvoor een cumulatiemachtiging heeft bekomen. Gelet op de toch wel specifieke organisatie van de FOD Financiën ( regionale diensten, rechtstreeks contact met het publiek, …) wordt een dergelijke machtiging gegeven mits naleving van een aantal voorwaarden.

45 De rijksambtenaar mag zich evenmin plaatsen of laten plaatsen in een toestand van belangenconflict. Is een situatie waarin de ambtenaar door zichzelf of door een tussenpersoon (partner, kinderen, …) in een positie terechtkomt die niet verenigbaar is met de onpartijdigheid en de objectiviteit die wordt vereist bij de uitoefening van zijn ambt. Belangenconflict

46 Indien er in hoofde van een ambtenaar een belangenconflict wordt vastgesteld, moet hieraan een einde worden gesteld. Er worden op dat ogenblik passende maatregelen genomen om het belangenconflict te neutraliseren (bvb. verandering van dienst, functiewijziging, …). Belangenconflict

47 Vragen - Informatie Call Center Werving : 02/ 572 57 71 statutairnl@minfin.fed.be


Download ppt "Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën 12 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google