De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The Twente Approach Van missie naar praktijk: model als communicatiemiddel. M.J.Kolkman, G.D.Geldof Inleiding MISSIE De opleiding CivieleTechniek enManagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The Twente Approach Van missie naar praktijk: model als communicatiemiddel. M.J.Kolkman, G.D.Geldof Inleiding MISSIE De opleiding CivieleTechniek enManagement."— Transcript van de presentatie:

1 The Twente Approach Van missie naar praktijk: model als communicatiemiddel. M.J.Kolkman, G.D.Geldof Inleiding MISSIE De opleiding CivieleTechniek enManagement leidt ingenieurs op die complexe, multifunctionele vraagstukken op het grensgebied van civiele techniek en maatschappij kunnen oplossen met een interdisciplinaire aanpak. Deze CiT-ingenieur richt zich op het functioneren van civieltechnische systemen vanuit de wisselwerking met de maatschappelijke en de fysieke omgeving. Dit vereist aangepaste theorie en analyse-methodologiën. Met name de probleemanalyse en de ontwikkeling van methodologiën voor het beheersen en het beheren van civieltechnische systemen staat centraal. De CiT-ingenieur is de verbinding tussen wetenschappers welke een technisch probleem willen oplossen, en de politiek-maatschappelijke context waarin de probleemstelling vaak niet duidelijk is. De CiT-ir kan behulpzaam zijn bij een juiste definitie van het probleem, door relevante kennis aan te dragen. Deze informatie kan de inzichten van de betrokken opdrachtgever en stakeholders wijzigen, hetgeen weer kan leiden tot een gewijzigde probleemstelling. De door de CiT-ir aangedragen kennis is daarmee sturend voor zowel de probleemstelling als probleemoplossing. In dit spanningsveld opereert de CiT-ingenieur als kennis-intermediair tussen probleem en disciplinekennis, met bijbehorende verantwoordelijkheden. Een CiT-ir balanceert tussen belangen van opdrachtgever en stakeholders, tussen “pragmatische kennistoepassing” en “wetenschappelijke waarheid”. De Cit-ir vervult daarmee de rol van “geweten”. DOEMBEELD In de huidige praktijk lijkt de ingenieur te worden uitgerangeerd, doordat doeldenken van beleidsmakers en –uitvoerders overheerst, en inhoud ondergeschikt is aan het planproces. In het maatschappelijk veld krijgen de alfa’s en gamma’s de meeste waardering, en worden de bèta’s in een bijrol gedrukt. De ingenieur bevestigt zijn bijrol door zich te verschuilen achter metingen, modellen, normen en richtlijnen. UITDAGING De ingenieur een centrale rol laten spelen in het overbruggen van de kloof tussen alfa’s, bèta’s en gamma’s, door ‘echte’ communicatie tussen verschillende niveaus van planvorming tot stand te brengen. Perspectief Modellen vormen een hulpmiddel voor de intermediar-rol: zij representeren de stand van beschikbare kennis. Tussen probleemanalyse en afweging functioneert een rekenmodel als instrument om effecten van mogelijke maatregelen of ontwerpen te voorspellen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarnaast is een (eenvoudig) model een communicatie- hulpmiddel t.b.v. reflectie over probleem- en doelstelling, oplossingsalternatieven en inzichten tussen betrokkenen. De Cit-ingenieur, als toepasser van de Twente Approach, gebruikt alle aspecten uit de centrale figuur bewust, en in hun onderlinge samenhang (in de opleiding wordt disciplinekennis slechts voor één beperkt onderwerp uitgediept). Naast de vertrouwde positivistische benadering (doeldenken - gericht op analyse) hanteert zhij ook een constructivistische benadering (gericht op synthese). De Twente Approach betrekt ook niet-kwantificeerbare en niet- specificeerbare zaken in haar argumentatie, en maakt waarden, kosten en baten over het totale probleemveld - en breder - expliciet zichtbaar. Vanuit onwetendheid van conflicterende belanghebbenden wordt gaandeweg nieuwe kennis gecreëerd waarmee “common-sense” gecorrigeerd en de discussie aangescherpt wordt. Knelpunten van het doeldenken worden aangepakt door leren, integratie, participatie en discussie over geconstrueerde ‘waarheden’. Hierdoor worden percepties, uitgangspunten, aannames, keuzes, enz. helder. Communicatie speelt een centrale rol. Nieuwe aanpak Daarnaast kent doeldenken een aantal veronderstellingen, welke, op grond van bovenstaande, strijdig kunnen zijn met de praktijk van het probleem: Vereist één visie, en consensus over doelen. (A) Gaat uit van één goede oplossing. In werkelijkheid zijn verschillende oplossingen naast elkaar mogelijk, elk met een eigen attractor. (B) Gaat uit van centrale sturing. Dit leidt tot verstarring (geen gebiedsgerichte benadering, implementatieproces heeft geen ruimte voor nieuwe inzichten). (C) Stelt oplossing ondergeschikt aan het doel, en inhoud ondergeschikt aan het planproces (ook hiërarchisch). (D) Verwaarloost geschiedenis en juiste timing. (E) Analyse Vraagstukken waarop een CiT-ingenieur zich richt kenmerken zich door: Complexe systemen (veel elementen en relaties, terugkoppeling, niet-lineaire dynamiek). Multifunctioneel gebruik (natuurlijke en menselijke gebruikers van dezelfde systeemhulpbronnen). Mede hierdoor ontstaat: Kennisonzekerheid (discipline verschillen, beperkte weergave van werkelijkheid, meetbeperkingen, natuurlijke variabiliteit). Onenigheid (meningsverschillen over waarden en over kennis). Deze laatste twee zijn karakteristiek voor ongestructureerde problemen. 3) Kolkman, M.J., 2001, Elementen van de ‘Twente Approach’. Notitie 4 december 2001. 4) Ter Windt, dec2001, praatpapier Direct waarneembare knelpunten: Conflicten over alternatieven tussen stakeholders. Implementatieconflicten door weerstand van niet of onvoldoende betrokken actoren. Oplossingen werken niet, problemen verergeren o.d.d. (F) Wantrouwen en frustratie. Achterliggende oorzaken: Verschillen in probleemperceptie, doelen en waarden. Uitgangspunten, aannames en keuzes niet helder. Onvoldoende kennis, of selectief gebruik van kennis. Selectieve presentatie. Gebrek aan informatie, inzicht en communicatie. De knelpunten geven aan dat oplosmethode en ‘werkelijkheid’ niet goed aansluiten. Doeldenken kent dus tekortkomingen. Als eerste analyseren we hoe momenteel problemen opgelost worden, en welke knelpunten daarbij optreden. Vervolgens beschrijven we kenmerken van problemen welke de knelpunten kunnen verklaren. Tenslotte ontwerpen we een manier om het beter te doen: de “Twente Approach”. De centrale figuur laat de gebruikelijke stappen in het probleemoplos- en kennisontwikkelingsproces zien. Uitgangspunt is een vastomlijnd doel, met achterliggende visie, waaruit probleemstelling en oplossingsmogelijkheden logisch volgen. Het gebruik van beschikbare kennis leidt tot ‘de beste oplossing’. Deze traditionele probleemaanpak wordt ook wel “doeldenken” genoemd. De aanpak kent een aantal knelpunten. Niveau 1: Wetenschap pakt alleen die problemen op die succesvol op te lossen zijn binnen haar onderzoeksparadigma. Zij zoekt ‘verklaringen’ en zekerheid. Niveau 2: Technische consultancy hanteert enige mate van onzekerheid door expert-vaardigheden in te zetten. Zij zoekt ‘een werkbare oplossing binnen de gegeven randvoorwaarden’. Niveau 3: Politiek-maatschappelijke areana. De stakeholders daarin zoeken ieder hun ‘meest opportune oplossing’. Kennis wordt hier gebruikt om eigen posities te verdedigen. Kennis van ‘tegenstanders’ wordt waar mogelijk ge-deconstrueerd. M Oplossingsalternatieven Probleemveld ? ! Maatschappelijke context (sociaal-politiek systeem) ( ) Discipline-kennis (fysische systeem) (ecologische systeem) (economische systeem) (…) Effect-analyse Afweging Systeem-analyse Stakeholder-analyse & draagvlakverwerving Wiskundige beschrijving ( ) Implementatie Verificatie Calibratie Validatie Procesconceptualisatie Onzekerheids- analyse odel Belangenconflicten Systeemanalyse Procesanalyse Beslissing Ondersteunende Systemen Probleemformulering Probleem - analyse Visievorming & doelen Implementatie Evaluatie Problematisch is hier de sociale constructie en deconstructie van kennis in en tussen paradigmagroepen. In complexe, ongestructureerde problemen wordt over de interpretatie van kennis onderhandeld tegen de achtergrond van waarde- en systeem- percepties van de groepen. Zowel binnen als tussen groepen. De onzekerheid en onenigheid leidt tot discussie over waarden en kennis. Deze vindt plaats in een drietal concentrische fora, met toenemende belangen en onzekerheid. De fora komen overeen met niveau’s in de centrale figuur. Tussen de fora bestaan paradigmaverschillen. Kennis- en inzichtconstructie vindt binnen paradigmagroepen. Andere aspecten van de Twente Approach zijn: Multi-levels, aggregatie & disaggregatie, Tijd- en ruimte schalen Oog voor niet-lineaire dynamiek en attractoren Interdisciplinair samenwerken Kennis van gebruiksfuncties en technische hulpmiddelen Aandacht voor probleemdefinitie en rol van modellen daarin Brug tussen techniek en maatschappij, wisselwerking &communicatie Kritisch omgaan met modellen Interactie en reflectie mbv. eenvoudige modellen De Twente Approach streeft middels een adaptieve benadering naar een juiste wisselwerking tussen systeem en omgeving: Laat meerdere opvattingen naast elkaar toe. Door confrontatie groeien de inzichten wanneer handelend wordt opgetreden. (A+B) Schept condities door visieontwikkeling en goede instrumenten. Hieruit volgt een flexibel programma. Biedt ruimte voor locale diversiteit en identiteit. (C) Gebruikt een parallel planproces, waarin (ook locale) doelen, handelingen en draagvlak zich gelijktijdig ontwikkelen. (D) Heeft oog voor de geschiedenis en juiste timing van het probleem. (E) Maakt attractoren zichtbaar, bepaalt de kritische massa voor een attactorwisseling, en gaan om met weerstanden. (F) De Twente Approach begint met het aan elkaar en studenten uitleggen hoe ons onderzoek en onderwijs past in de centrale figuur. Bronnen:1) Geldof, aug1999, Manifest tegen doeldenken. Concept paper.2) Kolkman, M.J., 2002, Searching for the right problem – a case study in water management about the relation between information and decision making in regional EIA. Paper for the IAIA'02 conference 15-21 June 2002 The Hague, Workshop Integrated Impact Assessment Versie 6okt2004 PosterTwenteApproachVersie5.ppt Problemen Poster gemaakt voor het tweede lustrum van de opleiding Civiele Techniek, en gepresenteerd op het haar tiende symposium van studievereniging Concept 'Bouwen en Benutten, op weg naar een betrouwbare bereikbaarheid', 20 februari 2003.


Download ppt "The Twente Approach Van missie naar praktijk: model als communicatiemiddel. M.J.Kolkman, G.D.Geldof Inleiding MISSIE De opleiding CivieleTechniek enManagement."

Verwante presentaties


Ads door Google