De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem."— Transcript van de presentatie:

1 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP CINDY IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie JAC TCK CGG consult aanmelding spoor 2 spoor 1

2 Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

3 Wat? Een verregaande samenwerking én afstemming tussen alle sectoren die betrokken zijn bij de jeugdhulp.

4 Waarom? Zodat kinderen en jongeren steeds ergens terecht kunnen en dat er geen breuken zijn in de hulpverlening.

5 De organisatie van de hulpverlening Sectoren Jeugdhulp gevat onder IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Centra Leerlingenbegeleiding (CLB) Kind en Gezin (K&G) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Jeugdhulp niet gevat onder het decreet IJH K-diensten Revalidatiecentra Sociale Huizen …

6 Wetten? 2004: decreet IJH – decreet rechtspositie van de minderjarige in de IJH 2013: nieuw decreet IJH - OVl voorstartregio 2014: implementatie Vlaanderen decreet IJH

7 Wat bij een algemene vraag naar hulpverlening? Krachten binnen het gezin? Doorverwijzen naar de hulpverlening Centra voor leerlingenbegeleiding Preventieve diensten Kind & Gezin Centra Algemeen Welzijnswerk

8 Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie Gemeenschaps- instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Gemand. voorz. VK OCJ Gerecht. jeugdhulp SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter

9 Wat bij een vraag naar meer ingrijpende hulpverlening? Het A-document Een hulpverlener De intersectorale toegangspoort Team indicatiestelling Jeugdhulpregie Voorziening niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (vb.: ….)

10 Wat bij crisis? Een acuut beleefde noodsituatie waar onmiddellijk hulp geboden moet worden. Crisismeldpunt Crisisconsult Crisisinterventie Crisisbegeleiding Crisisopvang

11 Wat bij een situatie van verontrusting? Er klopt iets niet Een traject met de cliënt Consult bij een gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Aanmelden bij een gemandateerde voorziening online Doorverwijzing naar de gerechtelijke jeugdhulp

12 Samenvattend: de organisatie van de hulpverlening Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp BREDE INSTAP Preventieve Diensten, Kind en Gezin CLB JAC, AWW Onthaal CAW, AWW GESPECIALISEERDE RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP Centra Geestelijke Gezondheidszorg Kortdurende residentiële begeleiding in een CKG thuisbegeleiding VAPH, ambulante begeleiding VAPH, mobiele begeleiding VAPH, DOP VK Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Residentieel aanbod BJB Residentieel aanbod VAPH Langdurig residentieel aanbod CKG Gemeenschapsinstellingen Gemandateerde voorzieningen Jeugdhulp niet gevat onder het decreet IJH

13 En de rechten? decreet rechtspositie van de minderjarige in de IJH sinds 1 juli 2006 rechten van de minderjarige 33 artikelen 8 belangrijke thema’s

14 Lily De Clercq Kinderrechtswinkels, vzw14 Bekwaamheid van de minderjarige Art. 4 Minderjarige is bekwaam Bijzondere regeling voor 3 rechten –Instemming met jeugdhulp –Recht om niet tegen zijn wil gescheiden te worden van zijn ouders –Recht op toegang tot het dossier De minderjarige moet in staat zijn tot een redelijke beoordeling Vermoeden van bekwaamheid op 12 jaar

15 Lily De Clercq Kinderrechtswinkels, vzw15 Belang van de minderjarige Art. 5 Voornaamste overweging In dialoog met de minderjarige Dé belangrijkste overweging indien belangenconflict

16 Lily De Clercq Kinderrechtswinkels, vzw16 Recht op instemming, informatie en duidelijke communicatie Art. 8 – 12 DRP Plicht om de MJ te informeren In een begrijpbare taal Recht van de MJ om in te stemmen met de jeugdhulp of te weigeren

17 Lily De Clercq Kinderrechtswinkels, vzw17 Recht op inspraak en participatie Art. 16 en 17 m.b.t. het individuele niveau –Inspraak in de eigen jeugdhulp –Recht op periodieke evaluatie Art. 18 en 19 m.b.t. het collectieve niveau –Recht om te vergaderen met andere MJ over de jeugdhulp –Regeling in (semi)residentiële voorzieningen voor de inspraak van de MJ

18 Lily De Clercq Kinderrechtswinkels, vzw18 Het dossier Recht op een dossier art. 20 Persoonsgegevens betreffende gezondheid art. 21 Toegang tot het dossier art. 22 § 1,2,3 en 4 Vertegenwoordiging van de minderjarigeart. 22 § 5 Recht op aanvulling van het dossier art. 22 § 6 Recht op een afschrift art. 22 §7 Recht op verzet tegen toegang art. 23

19 Lily De Clercq Kinderrechtswinkels, vzw19 Recht op vertrouwenspersoon Art. 24 DRP Voorwaarden bij het recht op bijstand –Meerderjarig zijn –Niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening –Op ondubbelzinnige wijze aangeduid door de MJ –Model uittreksel uit het strafregister

20 Lily De Clercq Kinderrechtswinkels, vzw20 Recht op privacy Art. 25 DRP Bescherming van persoonsgegevens Respectvolle omgang met de eigen overtuiging Recht om bezoek te ontvangen Recht op overleg omtrent de verblijfsomstandigheden

21 Lily De Clercq Kinderrechtswinkels, vzw21 Recht op menswaardige behandeling Art. 27-28 DRP Minderjarigen moeten beschermd worden tegen geweld Bepalen de principes hoe met sanctioneren en afzonderen moet omgegaan worden

22 Meer info integrale jeugdhulp? Websites voor professionelen: www.jeugdhulp.be www.vormingjeugdhulp.be www.rechtspositie.be www.wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen Website voor jongeren: www.rechtenindejeugdhulp.be www.jongerenwelzijn.be

23 Nog meer info integrale jeugdhulp? brochures – affiche – werkmap - flyer

24 Afkortingen A-document: aanmelddocument bij de intersectorale toegangspoort AWW: algemeen welzijnswerk CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding CO: cliëntoverleg COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen EMK: experimenteel modulair kader FID: frequentie intensiteit duur GV: gemandateerde voorziening IJH: integrale jeugdhulp IPH: intersectorale prioritaire hulpvragen IRPC: intersectorale regionale prioriteitencommissie IS: indicatiestelling ISV: indicatiestellingsverslag ITP: intersectorale toegangspoort JHB: jeugdhulpbeslissing JHR: jeugdhulpregie IMB: individuele materiële bijstand JRB: jeugdrechtbank MN: maatschappelijke noodzaak MDD: multidisciplinaire dossier MDT: multidisciplinair team MFC: multifunctioneel centrum NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp OBC: observatie en behandelingscentrum OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg OOOC: onthaal, oriëntatie en observatiecentrum PAB: persoonlijk assistentie budget PVF: persoonsvolgende financiering RTJ: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp SDJ: sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand TM: typemodule VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling


Download ppt "Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem."

Verwante presentaties


Ads door Google