De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging Ria Stegehuis, directeur Zorg Archiatros symposium, 3 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging Ria Stegehuis, directeur Zorg Archiatros symposium, 3 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging Ria Stegehuis, directeur Zorg Archiatros symposium, 3 juni 2013

2 2 miljoen verzekerden 1.866 fte € 5,5 miljard premie (Menzis, Anderzorg en Azivo) Zorgkantoren Arnhem, Groningen, Twente 21.500 cliënten 142 fte € 3,9 mld. uitgaven AWBZ maatschappelijk betrokken menselijk sociaal vooruitstrevend Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume ‘Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al zijn klanten te bevorderen.’ Introductie

3 Hoe houden we kwalitatief goede zorg beschikbaar en betaalbaar? Vergrijzing en meer chronisch zieken Meer medisch-technologische mogelijkheden Andere maatschappelijke opvattingen over ziekte en gezondheid Zonder ingrijpen gaat in 2014 bijna 40% huishoudinkomen op aan zorgkosten Nadruk op zelfredzaamheid, hulp sociale omgeving Meer eigen betalingen, eigen risico Maatschappelijke ontwikkelingen

4 Meer zorg dichtbij mensen brengen Met zorgadvies Lage drempel, dichtbij huis Zelfmanagement (eHealth & preventie ) Geïntegreerde eerste lijn Tweede lijn Straks Nu Ziekenhuis Zelf- manage- ment Geïntegreerde eerste lijn GGZCare

5 Versterken van de eerste lijn Wat in de eerste lijn kan gebeuren, moet daar gebeuren. Eerstelijn en huisarts neemt de regie. Integrale en vraaggerichte zorg, georiënteerd op populatie, op basis van grondige analyse van wijk en regio Vergaande verschuiving van monodisciplinaire zorgverleners naar professioneel aangestuurde samenwerkingsverbanden (multidisciplinair) op lokaal en/of regionaal niveau Samenhangend pakket aan voorzieningen (ook diagnostiek, Wmo-consulenten, wijkverpleegkundige, overbruggingszorg) Meer preventief en risicogericht werken, tezamen met gemeenten, GGD-en, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten en andere partners.

6 Gevolgen voor ons inkoopbeleid Stimuleren zelfmanagement (individueel zorgplan) Patiëntparticipatie (shared decision making) Focus op uitkomsten, concrete bijdrage aan gezondheidswinst patiënt Samenwerking, substitutie van tweede lijn naar eerste lijn (intensivering overleg met ziekenhuizen/maatschappen van specialisten, regionaal transmurale afspraken, andere inkoop eerstelijns diagnostiek) Analyse van de gezondheid en zorgbehoefte van specifieke populatie op langere termijn Professionalisering organisatie (ondernemerschap, informatiemanagement, visie op kwaliteit) Ruimte voor nieuwe doelgroepen en financiërings/contracteringsvormen

7 Partnership Menzis en eerstelijn Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatieve goede, toegankelijke en betaalbare zorg Duurzaam partnership met innovatieve, ondernemende eerstelijnsorganisaties Versterking positie eerstelijn aan 2 zijden: - relatie met ziekenhuis (substitutie) - relatie met sociale domein/welzijn/gemeente (zelfmanagement) Samen met eerste lijn nieuwe organisatie- en financieringsmodellen ontwikkelen, o.a. populatiemanagement

8 Duurzaam partnership: Koppelen van een gedeelde overtuiging aan nieuwe initiatieven en andere organisatie van zorg SIRM- duurzaam contracteren

9 Duurzaam contracteren verandert kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid SIRM- duurzaam contracteren

10 Populatiemanagement Containerbegrip en diverse beelden Sturen op gezondheidswinst en betere zorg voor een populatie in dorp of wijk, hetgeen ook leidt tot lagere kosten Alle zorg en ondersteuning voor een gehele populatie, dus niet alleen voor chronische patiënten Meer focus op preventie, zelfmanagement en gezond gedrag Eerstelijn medeverantwoordelijk voor beheersing zorgkosten van specifieke populatie (bijv. minder doorverwijzen) Belonen van zorgaanbieders op basis van resultaten/ uitkomsten Versterken samenwerking tussen artsen en andere zorgverleners in de 1 e en 2 e lijn, en tussen zorg en sociale domein van gemeente, welzijn en participatie. Regie bij de huisarts!

11 Populatiebekostiging Geen doel maar middel Instrument om zorgverleners te kunnen belonen voor uitkomsten m.b.t. gezondheidswinst, preventie en doelmatigheid. Financiële prikkels op de juiste plaats Shared savings

12 Proeftuin populatiemanagement Duurzaam partnership met Zorggroep Arnhem Samen investeren in toekomstbestendige zorg in de regio Arnhem Gezondheid van de populatie als geheel en op individueel niveau minimaal handhaven of zelfs verbeteren. Groei in zorgkosten beperken bij een specifieke populatie. Experimenteren met innovatieve zorginterventies en organisatiemodellen (waaronder E-health toepassingen) Geleidelijke, projectmatige aanpak, resultaten kritisch monitoren

13 Kortom, uitdagingen: Samen verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg Regionale aanpak Samen vormgeven aan duurzaam partnership met name gericht op versterking van de eerstelijn met huisarts in regierol Samenwerking zoeken met enerzijds ziekenhuizen en anderzijds het sociale domein van gemeenten en welzijninstellingen Nieuwe financieringsvormen (populatiebekostiging, shared savings) ontwikkelen die aansluiten op integrale, resultaatgerichte zorg Focus houden op gezondheid en zorgbehoefte van de patiënt, geen ingewikkelde systeem- en stelseldiscussies voeren

14 Vragen ?


Download ppt "De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging Ria Stegehuis, directeur Zorg Archiatros symposium, 3 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google