De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 - 1 Financieel Management 3 Onderwerp −Werkkapitaalbeheer −werkkapitaalmanagement −Rente- en valutamanagement Voorbereidende studie −"Vlottend Financieel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 - 1 Financieel Management 3 Onderwerp −Werkkapitaalbeheer −werkkapitaalmanagement −Rente- en valutamanagement Voorbereidende studie −"Vlottend Financieel."— Transcript van de presentatie:

1 1 - 1 Financieel Management 3 Onderwerp −Werkkapitaalbeheer −werkkapitaalmanagement −Rente- en valutamanagement Voorbereidende studie −"Vlottend Financieel Management" Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8

2 Werkkapitaal componenten −Voorraden −Debiteuren −Crediteuren 2

3 1 - 3 De cashconversion cycle

4 1 - 4 De cashconversion cycle −Voorraadtermijn Grondstoffen Halffabricaten / Onderhanden werk Gereed product −Crediteurentermijn −Debiteurentermijn

5 voorraden −Technische en economische voorraad −Veiligheidsvoorraden 5

6 1 - 6 Kosten als functie van bestelgrootte

7 1 - 7 Liquiditeitenbeheer −Optimalisering van de uitzetting/ aantrekking naar bedrag looptijd afsluittijdstip −Hulpmiddelen Liquiditeitenprognose rentevisie −Achtergrond waarde

8 1 - 8 Liquiditeitenbeheer Kenmerken van suboptimaal liquiditeitenbeheer −Geen of beperkte geldmarktuiteenzettingen bij positieve liquiditeit −Geen of beperkt gebruik van kasgeldfaciliteiten ten opzichte van rekening-courant kredieten −Tegengestelde liquiditeiten in de geldmarkt −Te weinig aandacht voor saldo– en rentecompensatie

9 1 - 9 Liquiditeitenbeheer −Kasvoorraden aanhouden wegens: Transactiemotief Voorzorg motief Speculatiemotief −De liquiditeitsprognose vormt de basis voor het schatten van de toekomstige liquiditeitenbehoefte of het toekomstig liquiditeitenoverschot

10 1 - 10 Voorbeeld Liquiditeitenprognose beginsaldo Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van Kas/ call geldleningen en Deposito’s Mutatie liquide middelen eindsaldo dag 1-5 week 2 week 3 week 4 maand 2 maand 3 kwart. 2 kwart. 3 Datum : Planningsinterval Planningshorizon Werkmij :

11 1 - 11 Liquiditeitenbeheer/ begrippen −Saldo- en rentecompensatie −Insolventierisico (kredietrisico) −Renterisico −Verhandelbaarheidsrisico

12 1 - 12 Voordelen van adequaat credit management Kasstroomverhoging en risicoverlaging Dat zien ondernemers bijvoorbeeld aan: afname van de kosten en benodigde financieringen toename van de rentebaten afname van de risico’s en kosten door wanbetaling, incasso van debiteuren en incourante voorraden verbetering van de financiële relaties met leveranciers verbetering van de relatie met financiers. Of meer conceptueel: de vrije kasstroom neemt toe; het risico neemt af en daarmee wordt waarde gecreëerd.

13 1 - 13 Purchase to pay cycle −Betalingscondities en leveringsvoorwaarden −Procurement −Ontvangst producten −Checking −Factuurontvangst −Betaling

14 1 - 14 Stock cycle −Grondstoffen/ overig −Halffabrikaten en onderhanden werk −Ook in de dienstverlenende sector −Gereed produkt −Transactiemotief −Voorzoorgsmotief −Speculatiemotief

15 1 - 15 Order to collect cycle −het op praktische wijze presenteren van richtlijnen met betrekking tot inning −risico’s met klanten tot een aanvaardbaar minimum beperken −Korting en kortingstermijn versus waarde

16 1 - 16

17 1 - 17 Werkkapitaalbeheer Hedging en gouden balansregel

18 1 - 18 Renterisico −Risico als gevolg van mutatie in rente −Rentedaling en rentestijging −Activa en passiva −Duration is meeteenheid

19 1 - 19 Renterisico −Wat is het maximaal acceptabele risico? −Wat is de rentegevoeligheid van het bedrijf? −Wat heeft men er voor over deze risico’s af te dekken? −Wil men met een rentevisie werken ?

20 1 - 20 Duration −Meeteenheid voor renterisico −Gewogen gemiddelde looptijd −Zowel bepalen voor activa als passiva

21 1 - 21 Berekening duration

22 1 - 22 Durationfactoren D korterD langer Couponrentehogerlager AflossingsschemaNaar vorenNaar achteren Looptijdkorterlanger Marktrentehogerlager

23 1 - 23 Renterisico −Grote verschillen tussen de duration van uitzettingen en aantrekkingen veroorzaken renterisico’s: Banken (korte duration aantrekkingen) Woningbouwcorporaties Beleggingsfondsen OG

24 1 - 24 Voorbeeld bankbalans

25 1 - 25 Valutarisico −Translatierisico’s (herwaardering balansposten) −Transactierisico’s (op transactieniveau) −Economische risico’s (concurrentiepositie )

26 1 - 26 Afdekking −Interne dekking Leading en lagging Keuze factureringsvaluta Verplaatsing economische activiteiten

27 1 - 27 Afdekking −Externe dekking Valuta termijncontract Valutaoptie valutaswaps

28 energierisico Energiegevoeligheid: waardeverandering van de onderneming a.g.v. mutatie energieprijs 28

29 1 - 29 Financieel Management 4 Onderwerpen −Investeringen −Strategie in relatie tot investeringen −Risicoanalyse, gevoeligheidsanalyse −Vereiste informatie ten behoeve van investeringsbeslissingen −Koppeling van investeringen aan de doelstelling van de onderneming Voorbereidende studie −Uit "Vlottend Financieel Management": Hoofdstuk 4 en 5.

30 1 - 30 Investeringen −Positionering investeringen binnen het vakgebied −Investeren bij zekerheid Soorten investeringen Kasstroombepaling Investeringsselectie

31 1 - 31 Strategische proces: motieven −Concurrentie-/marktpositie −Technologische positie −Efficiency −Defensief −Offensief −Combinaties

32 1 - 32 Soorten investeringen −Uitbreidingsinvesteringen −Vervangingsinvesteringen −Breedte-investeringen (aanschaf gelijksoortige productiemiddelen) −Diepte-investeringen (voorbeeld personeelsreductie) −Directe investeringen −Indirecte investeringen

33 1 - 33 Fasen in het investeringsproces Strategie bepalenFormuleren van lange termijndoelstellingen ZoekenZoeken naar nieuwe projecten SchattenSchatten van kasstromen EvaluerenEvalueren van verschillen projecten SelecterenSelecteren van verschillende projecten ImplementerenImplementeren nieuwe projecten in de onderneming ControlerenControleren of de implementatie volgens plan verloopt, anders bijstellen

34 1 - 34 Relevante informatie − (Vrije) kasstroom initieel − (Vrije) kasstromen in de prognoseperiode − De minimale rendementseis

35 1 - 35 Aandachtspunten relevante kasstroombepaling −Bezie alleen de mutaties die in kasstromen optreden −Houd rekening met alternatieve kasstromen −Bezie kasstromen na belasting −Sluit bij het schatten van de kasstromen de financieringskasstroom uit (het gaat immers om vrije kasstromen)

36 1 - 36 Initiële kasstroom −Directe uitgaven van een project −Indirecte uitgaven van een project (extra voorraden etc.) −Kasstromen bij de verkoop van oude vaste activa (let op belastingverplichtingen!)

37 1 - 37 Selectietechnieken −Terugverdienperiode −NCW −Interne rentabiliteit −(Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit)

38 1 - 38 Terugverdienperiode De tijd welke nodig is om de initiële investering te dekken met de kasstromen die het project genereert

39 1 - 39 −Berekenen van de contante waarde van toekomstige kasstromen van investeringsproject −Te verminderen met initiële investering Netto contante waarde

40 1 - 40 Netto contante waarde JaarKasstroomx 1/(1+K) t Contante waarde op t = 0 0- 100.000 1,000- 100.000 1 34.000 0,943 32.062 2 34.000 0,890 30.262 3 34.000 0,840 28.560 4 34.000 0,792 26.928 5 75.000 0,747 + 56.025 Netto contante waarde+ 73.835

41 1 - 41 Netto contante waarde

42 1 - 42 −De interne rentabiliteit geeft het rendement aan dat met het project wordt behaald −Voordelen: gebruik van kasstromen en rekening houden met tijdwaarde van geld −Nadeel: Veronderstelling dat vrijkomende kasstromen tegen eenzelfde rendement kunnen worden belegd als IR Interne rentabiliteit

43 1 - 43 Interne rentabiliteit

44 1 - 44 GBR = (∑ Ct /N) / Igem Waarbij: GBR= gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Ct = de vrije kasstroom van het project over jaar t Igem= het gemiddeld geïnvesteerd vermogen N= looptijd van het project De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit

45 1 - 45 De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit −Gemiddelde winst gerelateerd aan het gemiddeld geïnvesteerd vermogen −Uitvoering project als GBR groter dan de geëiste rentabiliteit −Beperkt vanwege subjectiviteit van het winstbegrip

46 Opgave 4c – 12 Ten Cate −Opgave a: Fiscale winst: afschrijven tot 0 Vrachtkosten activeren Uitkomst: - 67.500 (n.b. Belastingcompensatie) −Opgave b (zie voorbeeld blz. 80) Op basis van extra cash flows Let op alternatieve kosten (loods) Initiele kasstroom – 4.000.000 Exploitatiekasstroom 1.200.000 Kasstroom laatste jaar 2.425.000 1 - 46


Download ppt "1 - 1 Financieel Management 3 Onderwerp −Werkkapitaalbeheer −werkkapitaalmanagement −Rente- en valutamanagement Voorbereidende studie −"Vlottend Financieel."

Verwante presentaties


Ads door Google