De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

terreinen en doelen voor het vak Mechelen, 25/11/2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "terreinen en doelen voor het vak Mechelen, 25/11/2014"— Transcript van de presentatie:

1 terreinen en doelen voor het vak Mechelen, 25/11/2014
Godsdienst in OKAN terreinen en doelen voor het vak Mechelen, 25/11/2014

2 Godsdienst in OKAN Na (meer dan) 10 jaar zoeken, kunnen landen?
9-9-99: leerplan : terreinen en doelen van 1 B. Studiedag Mechelen Coloma : tussendoelen (vertaling BUSO) Nascholingssessies in schooljaar : Studiedag Anderlecht St Guido: een leraar brengt zijn manier van werken in OKAN – nieuwe aandacht voor terreinen (8) en doelen (74) 8-5-14: het nieuwe addendum aan het leerplan ‘Godsdienst in OKAN’ wordt goedgekeurd. : …. Toelichting – verkenning en samen aan het werk

3 Basisdoel van het vak is:
leerlingen mogen groeien in het eigen levensbeschouwelijke zoeken aan de hand van het christelijke verhaal en andere levensbeschouwingen. Zie p 49 van het leerplan RKG Een zaak van communicatie tussen de eigen groeiende identiteit (van de leerling), het christelijke verhaal en de pluraliteit

4 Dat groeien heeft te maken met verschillende LB vaardigheden:
Attent worden: waarom – waartoe doen mensen de dingen die ze doen? Expliciteren: kan ik visie op leven, wereld God uitdrukken Luisterend omgaan: kan ik visie bij anderen ontdekken? Kan ik bij christenen ontdekken waar zij van leven en …? Kan ik eigen visie / houding motiveren ? Kan ik mijn visie naar een levenspraxis vertalen.

5 Aandachtspunten voor godsdienst in OKAN
Hoe ondersteun ik de leerlingen zodat zij in het vervolgonderwijs godsdienstlessen kunnen mee-maken? Welke begrippen – vaardigheden zijn daarvoor relevant? Wellicht is de focus op ‘leren attent worden’, ‘leren expliciteren’ en ‘leren luisterend omgaan’ belangrijk ?

6 Een raamplan Een richtingaanwijzer (hoe overstijg ik de taalles)
Ondersteuning voor de leerkracht – de kansen zien! (vanuit rijke impulsen) Bron om inspiratie te vinden voor een les

7 Een raamplan? Analogie met de andere raamplannen godsdienst
Liefst ook aandacht voor de interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenleven. (ILC – DS) zes terreinen, levensgebieden

8 Van acht naar zes terreinen
Zich goed voelen Tijd Feesten en vieren (Toekomst) ) (Het leven roept mij) ) Op Tocht (Gelukkig willen zijn!) ) Symbolen die leven geven (Pijn en verdriet) Creatief zijn

9 Terreinen ‘Raadsels van het menselijk bestaan’.
‘Levensgebieden waarrond gewerkt wordt en die helpen om de werkelijkheid en het leven vanuit een christelijke en multilevensbeschouwelijke invalshoek te bekijken.’ Niet direct bedoeld als thema’s of onderwerpen… eerder schijnwerpers om in een impuls / thema het levensbeschouwelijke te doen oplichten.

10 Bij elk terrein Blikopener: het terrein vanuit christelijke inspiratie bekeken: onder welk woord christenen staan Beginsituatie: uitdaging om in te gaan op wat leeft in deze leergroep – kan per leergroep herschreven worden Terreinomschrijving: mogelijkheden en elementen Hermeneutische knooppunten: mogelijke verschillende interpretaties van ‘leven, God, mens – zijn, in de wereld staan, die zinvol kunnen en mogen ter sprake gebracht worden.

11 Bij elk terrein OKANdoelen: Lesdoelen
drukken waardevolle, wenselijk geachte, realiseerbare, duurzame verandering bij de ll. uit. Prestaties (kennen , kunnen en zijn) die verwacht mogen worden van lln of waar inspanningen aan gekoppeld worden. De lln mogen aan het werk gezet worden in de activiteit die het doel aangeeft: aanduiden, onderzoeken, verkennen … ! 24 doelen: Garantie van een vakoptiek Lesdoelen In combinatie met lesimpulsen worden deze (abstracte) OD best concreet. Kunnen ze dan ‘uiteen gelegd worden in concreet haalbare lesdoelen? Wat verwacht ik dat mijn leerlingen gaan kennen, kunnen, (zijn) na deze les(sen)? Kunnen we leren van Piet Huysentruyt ? Wat hebben we vandaag geleerd? Maar ook wat willen we vandaag leren?

12 Bij elk terrein Ingrediënten: deze verrijken de ervaringen van lln,
Wat wellicht vruchtbaar op de werktafel komt Eerst algemeen menselijke begrippen, dan begrippen die met levensbeschouwing te maken hebben. Kunnen deze begrippen verkend worden interlevensbeschouwelijk en christelijk ?

13 Bij elk terrein wenken om deze OKANdoelen met de leerlingen te realiseren. om deze begrippen ter sprake te brengen. Om het christelijk verhaal i.v.m. het terrein ter sprake te brengen.

14 Met de doelen naar de klas
Uitgaan van een onderwerp - zich laten inspireren door een OKANdoel Uitgaan van een doel – dit met (binnen) een ingrediënt trachten te realiseren. Uitgaan van een actueel gegeven in de omgeving – klas – school: en het doel? Uitgaan van een begrip / vraag / probleem / knoop En het doel / kader?

15 Met de doelen naar de klas
De drie wijzen: De lln kennen de symbolen / gebruiken bij de grote feesten per levensbeschouwing (feesten en vieren) De lln kunnen de grote feesten uit verschillende levensbeschouwingen via verhalen en getuigenissen beluisteren. (feesten en vieren) De lln kunnen in bijbelse verhalen aanduiden hoe mensen in de vreemde hun eigenheid kunnen ontdekken (zich goed voelen) De lln kunnen in bijbelse verhalen aanduiden waar God de mens onderweg niet in de steek laat (zich goed voelen) De lln kunnen bij bijbelse figuren en anderen bewonderenswaardige karaktertrekken opsporen (op tocht) De lln kunnen in het evangelie en andere verhalen aanduiden dat het non-verbale het verbale vooraf gaat. (creatief zijn) De lln ontdekken dat voorwerpen een symbolische betekenis kunnen krijgen (symbolen die leven geven) Maar niet ‘uitmelken’ ! Welk doel maakt het meeste kans bij de lln?

16 Met een doel naar de klas
De actualiteit van het kerkelijk jaar: Acties tijdens advent of vasten of sterke momenten in andere religies Acties tijdens vredesweek of Amnesty International In de diepte van het verhaal stappen! (niet bij de organisatie blijven) Of een doel werkelijk aanpakken. Gepaste werkvormen zoeken. Inspiratie in handboeken (misschien ook wel die van het basisonderwijs), Thomas, …

17 Onze bril : Wat doen mensen (gelovigen) ?
Hoe geven zij daar betekenis aan? …. > Sluit dat aan bij hoe ik tegen gebeurtenissen in mijn leven aankijk…?

18 vorderingsplan In het raamplan is achteraan een vorderingsplan toegevoegd. De Lk houdt de vorderingen van de lln met de OKANdoelen bij. Met dit instrument kan de Lk (kunnen de Lkn) bijhouden op welke doelen werd ingezet. De Lk volgt op om de lessen inhoudelijk breed over de zes terreinen en verschillende doelen te spreiden.

19 Pas toe: op je eigen leven, op de samenleving en op de bredere wereld.
Communiceer: geef jouw eigen gefundeerde mening over een niet-religieus of religieus sleutelbegrip, een overtuiging of praktijk. Pas toe: op je eigen leven, op de samenleving en op de bredere wereld. Onderzoek: bestudeer specifieke concepten of sleutelbegrippen uit A, B en C. Contextualiseer: Bekijk deze sleutelbegrippen in de actualiteit en diversiteit waarin ze beleefd worden en benoem mogelijke vragen en problemen die hier bij rijzen. Evalueer: vergelijk en becommentarieer elk onderzocht sleutelbegrip en ga nu opnieuw in communicatie.


Download ppt "terreinen en doelen voor het vak Mechelen, 25/11/2014"

Verwante presentaties


Ads door Google