De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuursvergadering 20/8/2014 Punt 8 van de dagorde : Voorstel tot sensibilizering Het aantal lokalen, het aantal clubs en het aantal spelers zijn sinds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuursvergadering 20/8/2014 Punt 8 van de dagorde : Voorstel tot sensibilizering Het aantal lokalen, het aantal clubs en het aantal spelers zijn sinds."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuursvergadering 20/8/2014 Punt 8 van de dagorde : Voorstel tot sensibilizering
Het aantal lokalen, het aantal clubs en het aantal spelers zijn sinds jaren in dalende lijn. De gemiddelde leeftijd kent een omgekeerde tendens. De KBBB werd/wordt hierdoor genoopt tot technische en financiële ingrepen. Vrijwel alle clubs delen in de malaise van de sport : te weinig middelen, te weinig aantrekkingskracht, te weinig uitstraling... Laten de KBBB, het gewest en de districten de clubs over aan hun lot of kunnen wij hulpmiddelen aanreiken ?

2 Deze bijdrage wil elkeen, individueel, in clubverband, op het niveau de het district, het gewest, de KBBB, aansporen om zich te bezinnen over onze sport : vandaag, morgen, verder .... Het eerste deel wil elkeen aanmoedigen om voor de spiegel te staan, en om "objectief" enkele vragen te beantwoorden; Het tweede deel is een uitnodiging tot gezamenlijke en/of gedeelde actie om de biljartsport onder de aandacht te brengen, om jeugdspelers tot onze sport te bewegen, maar ook om arbeidsactieven en (brug- )gepensioneerden (opnieuw) naar onze sport te brengen.

3 Is biljart een sport ? sport (de; v(m); meervoud: sporten) : allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, kracht en inzicht vereist worden: aan sport doen

4 Is biljart een sport ? Een sport heeft vastgelegde regels die bij alle spelers bekend horen te zijn. Deze kunnen over de tijd en de plaats variëren. Een sport heeft een competitieaspect. Dit kan zijn in een directe confrontatie met andere spelers, of in de zin van het vestigen van een score. Een sport wordt beoefend voor het plezier van de deelnemers en/of van de toeschouwers; of omwille van het prestige van een land, stad, club enzovoorts. Een sport bestaat uit een fysieke of mentale activiteit, uitgevoerd individueel of in teamverband, met of zonder tegenspelers om van te winnen, of om een doel te bereiken of om gezondheidsredenen Het primaire doel van een competitie is om volgens de regels te winnen, en niet om esthetische, artistieke of financiële redenen.

5 Etymologie? Het woord sport is afgeleid van het Latijnse dis- [naar verschillende kanten, uiteen] + portare [brengen, overbrengen], portari [zich laten brengen]. disportus, disporta, disportatio [verflauwing, genoegen, sport], disportum [recreatie, recreatieruimte in een klooster].

6 Biljarten Carambolebiljart
Er bestaan verschillende vormen van biljarten. In het Nederlands wordt onder 'biljart' zonder verdere aanduiding meestal het carambolebiljart verstaan, waarbij met drie ballen gespeeld wordt, en de speelbal de andere twee ballen moet raken; er bestaan verschillende spelsoorten binnen het carambolebiljart, zoals libre, bandstoten, drieband, kaderspelen en 5 kegels. Andere vormen Naast het carambolebiljart zijn snooker en pool het bekendst, waarbij met de speelbal de overige ballen (meer dan twee) in gaten in de rand van de tafel moeten worden gekaatst. Een andere vorm van biljart die populair is in Vlaanderen is het golfbiljart waar men rechtstreeks zijn ballen in een gat moet spelen.

7 Ooit een cafésport In het café der blije harten aan dit gezellig plein waar de mannen die biljarten al jaren vrienden zijn met foto's aan de muren en bekers in een kast Sinds de invoering van het rookverbod, maar ook door de strengere controles op het alcoholmisbruik verdwijnen biljarts uit kroegen en herbergen. Denken velen nog steeds dat biljarten werd uitgevonden om na de zondagsmis op café te kunnen gaan, dan wordt biljart vandaag als sport bedreven in heuse sportlokalen en op hoogstaand niveau. Het café der blije harten – Johan Verminnen

8 Sociale rol Het maatschappelijk karakter van de sport wordt onderschat, zeker waar het om de biljartsport gaat.  Door sommigen aanschouwd als “uit de tijd”, gelden in onze sport nog steeds de basisregels van wellevendheid en respect voor tegenstander en scheidsrechter. De biljartsport is één van de uitzonderlijke disciplines waar geen onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd of geslacht. In alle geledingen en spelsoorten ontmoeten jeugdspelers ook ervaren rotten zoals onderstaande grafiek aantoont :

9 Vlaanderen, Brussel, Wallonië

10 Erkenning van de sport

11 Erkenningsvoorwaarden BLOSO (1)
Art. 5. Om als sportfederatie erkend te worden en te blijven, moet een sportfederatie aan de volgende voorwaarden voldoen : gedurende minstens een jaar werkzaam zijn. De sportfederaties die ontstaan uit de splitsing van een nationaal gestructureerde sportfederatie die bestaat op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet, hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen. De sportfederatie biedt via haar sportclubs verantwoorde sportactiviteiten aan aan de aangesloten leden; sportclubs hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en wel in ten minste vier Vlaamse provincies. In dit decreet wordt het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelijkgesteld met een provincie; ten minste 500 aangesloten leden hebben; opgericht zijn overeenkomstig de wet waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel rechtspersoonlijkheid wordt verleend; volgens haar statuten de sport als doelstelling hebben; een werking, statuten en huishoudelijk reglement hebben dat of die : in overeenstemming zijn met het decreet van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar; in overeenstemming zijn met het decreet van 27 maart 1991 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening; geen bepalingen bevatten waardoor de bevordering van de algemene sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd; de principes en de regels van de democratie aanvaarden en tevens het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind onderschrijven; alle maatregelen nemen om messenhandel binnen de sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs tegen te gaan door een correcte toepassing van de bestaande wetgeving. De sportfederatie treedt ook sanctionerend op bij misbruiken op basis van een door de sportfederatie opgestelde deontologische code ter bestrijding van de mensenhandel; haar zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

12 Erkenningsvoorwaarden BLOSO (2)
geleid worden door een algemene vergadering waarin de aangesloten sportclubs op representatieve wijze vertegenwoordigd zijn, en door een raad van beheer van minstens vijf leden; op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden hiertoe; de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportfederatie, haar bestuurders, haar personeel en haar aangestelden, bedoeld in de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, door een verzekering laten dekken; ter bescherming van haar aangesloten leden verzekeringspolissen afsluiten die voldoen aan de door de Vlaamse regering bepaalde minimumvoorwaarden; ter bescherming van niet-leden bij sportpromotionele acties aparte verzekeringspolissen afsluiten die voldoen aan de door de Vlaamse regering bepaalde minimumvoorwaarden; jaarlijks het door de algemene vergadering goedgekeurde financiële verslag, het werkingsverslag, de rekeningen en de begroting bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap indienen, en ervoor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de erkenningsvoorwaarden op de zetel of het secretariaat van de sportfederatie in het Nederlands voorhanden zijn en die ter beschikking stellen voor onderzoek door de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap; vierjaarlijks een beleidsplan aan de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap voorleggen. In het beleidsplan worden onder andere de volgende aspecten van de werking van de sportfederatie vermeld : de effectieve werking van de sportfederatie; het kwaliteitsbeleid waarin de doelstellingen en de eisen voor de kwaliteitszorg worden vastgesteld; het medisch verantwoord sporten. Het beleidsplan wordt op basis van effectmeting jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. De resultaten van de evaluatie worden opgenomen in het werkingsverslag. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan dit beleidsplan moet voldoen; meewerken aan onderzoeken die door of namens de Vlaamse regering werden ingesteld en die gericht zijn op de evaluatie van de algemene werking of de activiteiten van de sportsector.

13 Is biljart een denksport ?
Fysica : theorie die je niet kent, breng je als biljarter toch in de praktijk

14 Om goed te kunnen biljarten, moet je weten hoe een botsing werkt

15 Strategie Is biljart een denksport over natuurkunde en over de wetten van Newton & C° , dan is enig strategisch inzicht onontbeerlijk om een wedstrijd naar je hand te zetten.

16 Is biljart een bewegingssport ?
Aantal zit- en sta bewegingen Specifieke bewegingen (knie, heup, rug…) Afgelegde afstand  stappenteller

17 Biljart, een sport op doktersvoorschrift ?
ideale oefening in het onderhouden van rechtopstaande evenwichtsoefeningen coördinatie van bewegingen Voorkomen van valpartijen bij ouderen training van het geheugen voorkoming van lage rugpijn door artrose bindmiddel tussen generaties remedie tegen het cognitief verval Therapie tegen de ouderdomsdepressie

18 brengen in de biljartsport ?
Kunnen wij beweging ?

19 Communicatie Leidraad

20 Wat is een “goed” draaiende biljartclub ?
minstens 10 (tot 20) leden per biljarttafel een gemengd ledenpubliek ((brug-)gepensioneerden, beroepsaktieven en jeugd) competitieve spelers die resultaten behalen samenhorigheid en respect voor alle stijlen (recreatief, competitief, educatief) opleiding voor beginners en voor gevorderden regelmatige activiteiten clubwedstrijden, tornooien, feestjes, ….

21 Doelstelling : diversiteit
(Brug-) gepensioneerden Beroepsactieven Jeugd Beschikbaar Winter, namiddag en weekend Het hele jaar vanaf 18 u, weekends buiten de verlofperiode Het hele jaar na 18 u, weekends en woensdag namiddag Competitie 20 à 30% 30 à 40% Woensdag en vooravond Verzorg het onthaal van nieuwe leden Sfeer en verwachtingen Rust, ontmoeting met leeftijdsgenoten Samenhorigheid en diversiteit, spel, ontmoeting met alle leeftijdsklassen, leren al spelend Confrontatie, meten met anderen, spel boven alles Groepsgevoel Diensten en verwachtingen Aangepaste opleiding, onderlinge wedstrijden, interclub (binnen afstand) Initiatie en vervolmaking, competitie, interne wedstrijden, interclub … Initiatie met leeftijdsgenoten Gebruik van de biljarttafels +- 40% +- 30%

22 Doelpubliek ? fundamenteel voor de promotie van de biljartsport
((brug-) gepensioneerden zijn het gevoeligste doelpubliek voor onze sport) beroepsactieve mensen zijn moeilijker te bereiken. De grootste moeilijkheid bestaat erin om een doorlopende aanwezigheid te verzekeren van 17 tot 20 u permanente of frekwente aanwezigheid van jongeren vergt enorme inspanningen en een goed geölied onthaalteam clubs die hoofdzakelijk bestaan uit gepensioneerden de zoektocht naar beroepsactieve mensen is ontontbeerlijk…. gedurende een lange periode moet het onthaal verzekerd worden tijdens de “piekuren” van 17 tot 20 uur minstens één maal per week moet gezorgd worden voor toegankelijke opleiding opleiding zeker voor jeugdspelers is een gediversifieerde opleiding onontbeerlijk de opleiding mag niet beperkt worden tot één enkele trainer per club bij de interactie tussen generaties moet rekening gehouden worden met de nood aan afwisseling voor jeugdspelers een “handleiding” voor de opleiding van jeugdspelers is noodzakelijk

23 Communicatie? Communicatie is een volwaardige functie binnen elk bestuursorgaan, en op elk niveau Alle leden kunnen bijdragen leveren in de communicatie binnen de club : (niet-) leden informeren en aanmoedigen eenvoudige taken vastleggen en toewijzen Opleiding bevorderen opleiding bevordert de integratie van nieuwe en jeugdspelers binnen de vereniging en binnen de sport Documentatie beschikbaar stellen in de club boeken en tijdschriften (uitlenen) folders

24

25 Voorbeeldfolder 01 recto?

26 Voorbeeldfolder 01 verso?

27 Voorbeeldfolder 02 recto?

28 Voorbeeldfolder 02 verso?

29 Voorbeeld flyers

30 Voorbeeldfolder 02 verso?

31 Strategie & actie

32 Strategie 01 ? April – mei : voorbereiding nieuw seizoen
maak je documentatie klaar mobiliseer je clubleden voor de verspreiding ervan begroot je behoeften Verspreid je informatie en documentatie kondig de gebeurtenissen en evenementen aan uitnodigingen voor initiatie, opleiding, tornooien, Seizoenstart zorg ervoor dat al je leden samenkomen bij de seizoenstart zorg voor inschrijving- en aanmeldingsformulieren Opendeurdag (weekend of week) bij het begin (eventueel op het einde) van het seizoen andere mogelijkheden (jaarmarkt, braderij, sportdag, …)

33 Strategie 02 ? Opendeurdag (weekend of week)
zorg voor affiches (sportcentra, cafés, handelszaken, scholen, jeugdclubs,…) deel mee aan artsen, fysiotherapeuten, apothekers … nodig leden van de gemeenteraad, sportraad, … uit let op de kwaliteit van de informatie en documentatie Evaluur het verloop elke gebeurtenis en elk initiatief evalueer objectief, met aandacht voor de sterke en de zwakke punten registreer je evaluatie voor volgende initiatieven Meet de resultaten belangstelling, opkomst, reacties, nieuwe leden besteed aandacht aan de negatieve en de positieve reacties (waarom ?) Zorg voor opvolging dank de handelaars die affiches lieten uithangen breng al wie uitgenodigd was ook op de hoogte van de resultaten

34 Mogelijkheden tot actie
Markten, jaarmarkt, sportevenementen, sportdagen … affiches demo op biljart video informatiefolders Opendeurdagen, weekends, weken Speciale acties voor de jeugd rechtstreeks contact met lokale of regionale scholen contact via de schepen voor onderwijs, via de sportraad, in sporthallen en sportcentra aankondigingen in sportwinkels Speciale acties voor 50+ Let op de openingsuren ! via de schepen voor 50+ via ORKA of andere organisaties of clubs

35 Speciale biljartavond – een avondje uit
Doelstelling bekendheid, initiatieven, leven van de club bevorderen Mogelijke partners lokaal bestuur (jeugd en 50+) lokale handelaars (artsen, fysioterapeuten, apothekers, sportwinkels …) Kanalen kranten, huis-aan-huis bladen, lokale radio, lokale televisie internet, facebook, Beschrijf de acties en bereid ze voor Hapje, drankje, informatie, documentatie, onthaal zorg voor activiteit (demo, initiatie, …) en geef de genodigden de kans om zèlf in actie te treden pas je acties aan aan je doelpubliek (jongeren >< + 50 >< beroespactieven)

36 Praktisch voorstel Het gewestelijk bestuur kan dit concept voorleggen tijdens de onderscheiden districtsvergaderingen De voornaamste betrachting bestaat erin om tegen het einde van dit (elk) seizoen een promotionele actie te organiseren op het vlak van het gewest waarom niet voor heel Vlaanderen ? misschien op nationaal vlak ? Bijkomend (maar niet bijkomstig) zou ook kunnen gedacht worden aan het samen realiseren van materiaal (folders, affiches, ...) met een persoonlijke toets voor elke club of district


Download ppt "Bestuursvergadering 20/8/2014 Punt 8 van de dagorde : Voorstel tot sensibilizering Het aantal lokalen, het aantal clubs en het aantal spelers zijn sinds."

Verwante presentaties


Ads door Google