De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie."— Transcript van de presentatie:

1 Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie achmea Zorg & Gezondheid 1 Divisie Zorg en Gezondheid

2 Inhoud “ De zorgmarkt ” in het licht van ontwikkelingen Waar ligt voor een zorgverzekeraar de primaire verantwoordelijkheid Wat willen en kunnen wij met E-health en domotica Hoe zien wij de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak met verschillende actoren in onze samenleving toegespitst op de lokale overheid conclusies Divisie Zorg en Gezondheid 2

3 Patiënt/Klant Zorgaanbieder/ ondernemer Zorgverzekeraar (Lokale) Overheid Zorgverleningmarkt Zorginkoopmarkt: Zorgverzekeringsmarkt

4 Zorgkostenstijging is van alle jaren, maar door afvlakkende economische groei is extra waakzaamheid geboden Bron: CBS Ontwikkeling zorguitgaven versus BBP [EUR miljard] BBP (linker-as) Zorguitgaven (rechter-as) Tot 2001 groeiden de zorguitgaven ongeveer even hard als de economie In 2009 krimpt de economie terwijl de zorguitgaven blijven stijgen Verdringings- effecten andere departementen Economische groei baart zorgen Maar het is niet dat het niet heeft gewerkt! Terugblik

5 Divisie Zorg en Gezondheid 5 Momenteel zijn er in Nederland 2,5 miljoen vijfenzestig plussers Naar verwachting groeit het aantal naar 3,3 miljoen in 2020 Voor zoveel ouderen is geen plaats in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen of bejaardentehuizen Dus blijft deze groep langer thuis wonen

6 Divisie Zorg en Gezondheid 6

7 7

8 Premiestelling obv uitkomsten, risico-, proces- en controlemanagement VerzekerdenGezondheidsrisico's Diagnose Therapie Gezondheidszorg Transacties Verzekeraar Transacties Klachten Feedback Zorginkoop Feedback

9 UM CU 7 dec emb er 200 9 Thema’s zorginkoop Inzet op “Poor Quality”: gaten in de zorg, patiëntveiligheid Gezondheidsbevordering Versterking geïntegreerde eerste lijn ( regionale benadering) Doelmatig voorschrijf- en verwijsgedrag Ontwikkelen zelfmanagement/ e-health Informeren van verzekerden over de kwaliteit van preferente zorgaanbieders Bevorderen en inkopen geïntegreerde zorgprogramma’s ( ketenzorg)

10 Focus op kosten Lage kwaliteit Focus op kwaliteit Lage kosten Divisie Zorg en Gezondheid

11 De (grote) stad heeft een specifieke behoefte. Achmea speelt hierop in door ontwikkelingen te stimuleren en te realiseren die toegevoegde waarde creëren voor alle betrokkenen. Inwoners & verzekerden Lokale overheid, bestuur & woningcorporaties Zorgaanbieders Werkgevers Visie op de samenhang is noodzakelijk (bijv.: op preventie)

12 Achmea ziet veel kansen, interessante en uitdagende mogelijkheden voor de inwoners van de stad “Agis/Achmea wil de zorgverbeteraar zijn in stedelijke gebieden met focus op specifieke groepen inwoners van de stad die wij helpen gezond te leven en die wij de toegang tot de beste zorg bieden” Inzicht in gezondheid en leefbaarheid Integraal aanbod, gedifferentieerd naar regio / stad Regisseur samenwerking zorg & welzijn Zichtbaar lokaal aanwezig Gesprekspartner lokale stakeholders Richten op inwoners

13 Doel is om te komen tot inzicht in verschillen tussen onder andere doelgroepen, regio’s, wijken en / of ziektebeelden. Waarbij het Agis gemiddelde of de best practice als referentie fungeert. Positiever dan gemiddeld Negatiever dan gemiddeld Verschil tussen Astma patiënten per stadsdeel / wijk Doelgroep analyse Leeftijd Geslacht Etniciteit Regio analyse Gebiedsverschillen: Stad(sdeel) Wijk Ziektebeelden Chronisch Diabetes Astma, enz Niet chronisch Analyse Benchmarks zorggebruik

14 Divisie Zorg en Gezondheid 14

15 Zorgverzekeraars onderscheiden binnen eHealth een breed terrein van toepassingen (indeling van Gartner :2006) Visie document (precompetitieve samenwerking eHealth ZN april 2011 Telemonitoring: bewaken en meten van de gezondheidssituatie van de patiënt; Telebehandeling en telebegeleiding: behandeling en begeleiding op afstand; E-consult tussen patiënt en professional: elektronisch consulteren van een arts door een patiënt (e-therapie en e-diagnose zijn specifieke vormen van het e-consult); E-consult tussen professionals onderling: intercollegiaal consult via internet; Elektronische dossiervorming, ondersteuning van de zorgketen en public health record: het uitwisselen van gegevens over, voor en door de patiënt; Statistische procescontrole: monitoren van zorgprocessen om vroegtijdig bij te kunnen sturen; Zelfdiagnose door patiënten: zelfdiagnose middels informatie op het internet; E-buy: aanschaf van bijvoorbeeld geneesmiddelen of hulpmiddelen, thuistests en andere gezondheidsproducten via internet. Online lotgenoten contact. Divisie Zorg en Gezondheid 15

16 Zorgverzekeraars vinden dat eHealth toepassingen een belangrijke toegevoegde waarde hebben (1) EHealth legt meer verantwoordelijkheid en eigen regie bij de patiënt. Dit sluit aan bij het profiel van de toekomstige patiënt: een patiënt die niet passief is maar participeert en die een behandelaar heeft als coach. De patiënt krijgt meer mogelijkheden tot en ondersteuning bij zelfmanagement en kan regie voeren over de eigen gezondheid, kortom Gezondheid 2.01 Zorgverzekeraars hechten eraan dat eHealth toepassingen onderdeel worden van het reguliere zorgtraject eHealth toepassingen leiden ertoe dat zorgprocessen toegankelijker, klantgerichter en efficiënter worden: zorg op maat die is afgestemd op de vraag van de patiënt. Herschikking van het zorgproces is hierbij een voorwaarde: Zorgverzekeraars contracteren nieuw voor oud: door eHealth ondersteunde zorg komt in plaats van klassieke zorg en niet er bovenop (substitutie in plaats van suppletie). Divisie Zorg en Gezondheid 16

17 Zorgverzekeraars vinden dat eHealth toepassingen een belangrijke toegevoegde waarde hebben (2) Zorgverzekeraars onderschrijven de conclusie van de RVZ dat meer eigen verantwoordelijkheid en meer zelfmanagement leidt tot een beperktere vraag of uitstel van de vraag naar zorg en tot toename van betrokkenheid en therapietrouw. Daarom zien zorgverzekeraars in E-Health toepassingen één van de mogelijke oplossingen om de kloof tussen de al maar stijgende vraag om zorg (vergrijzing) en het tekort aan arbeidskrachten (ontgroening) in de zorg enigszins te overbruggen. Zorgverzekeraars onderstrepen de meerwaarde van verschillende eHealth toepassingen in het behoud dan wel het verbeteren van de kwaliteit van zorg. E-Health toepassingen ondersteunen het proces van concentratie van zorg en mede daardoor de beheersing van kosten van de zorg. Divisie Zorg en Gezondheid 17

18 Wensscenario E-Health 2020 Zorgverzekeraars hebben de ambitie dat in Nederland in 2020 een aanzienlijk deel van de zorg - mede - met behulp van eHealth geboden wordt. Een eigentijdse vorm van zorgverlening die leidt tot een hogere kwaliteit, meer mogelijkheden voor zelfmanagement en (relatief) minder benodigde handen aan het bed. In 2020 heeft iedere klant die dat wil en voor wie het doelmatig is, toegang tot eHealth en is eHealth reguliere zorg geworden. Zorg die zorgverzekeraars - bijvoorbeeld als onderdeel van een zorgarrangement - via een regulier inkoopproces contracteren en bekostigen. EHealth is dan ook integraal in de bekostiging opgenomen. In 2020 hebben diverse grootschalige effectiviteit- en efficiency studies aangetoond dat eHealth als onderdeel van een zorgproces een daadwerkelijke bijdrage levert aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg, terwijl de kwaliteit gelijk blijft en vaak zelfs toeneemt. EHealth speelt ook een grote rol in het verbeteren van de zorglogistiek de cliënt kan vanuit het comfort van eigen huis digitaal afspraken plannen, intakeformulieren invullen, maar ook eenvoudige evaluaties doen en checken of het contact opnemen met een zorgaanbieder op zijn plaats is. Divisie Zorg en Gezondheid 18

19 De nationale implementatie agenda eHealth DOEL: E-Health een alomtegenwoordig, integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg wordt in Nederland. Het realiseren van meer gezondheidswinst voor de burger Het versterken van de rol en eigen verantwoordelijkheid c.q. betrokkenheid van de cliënt in het zorgproces (inclusief meer zelfzorg); Een hogere productiviteit in de zorg; Beheersing van de kosten met meer doelmatigheid. (minder ondoelmatige zorg; dezelfde of betere zorg voor minder euro’s); Een hogere kwaliteit en servicegraad van zorg (minder fouten, hogere effectiviteit, meer gezondheidswinst); Een betere samenwerking tussen zorgverleners onderling. Divisie Zorg en Gezondheid 19

20 Onderwerpen van de nationale implementatie agenda E-Health zijn: Verantwoord opschalen van effectieve eHealth toepassingen; Structurele bekostiging van eHealth; Vergroten eHealth draagvlak onder zorgprofessionals; Gerichter investeren in eHealth R & D in Nederland. Divisie Zorg en Gezondheid 20

21 Uitgangspunten voor de precompetitieve samenwerking tussen zorgverzekeraars Doel: precompetitieve samenwerking is het versnellen van de opschaling van eHealth Snelheid en actiegerichtheid wordt van alle betrokkenen vereist. Binnen de samenwerking gaat pragmatiek boven consensus Zorgverzekeraars werken rondom eHealth - voor zover mededingingstechnisch toelaatbaar – samen op het gebied van Het invullen en toepassen van randvoorwaarden voor de zorginkoop. Dit resulteert bijvoorbeeld in een inkoopgids voor verschillende toepassingen Het ontwikkelen en delen van kennis en onderzoek. Zorgverzekeraars zijn voornemens om insluitingcriteria voor experimenten beter op elkaar af te stemmen en uitkomsten van onderzoek op afgesproken onderwerpen met elkaar te delen Training en opleiding van medewerkers van zorgverzekeraars ter ondersteuning van de zorginkoop van eHealth Divisie Zorg en Gezondheid 21

22 ‘ Bij innovatie heb je altijd een doel, maar je weet nooit precies waar je uitkomt’: Stichting Zorg Binnen Bereik ( Philips werkt hier samen met Achmea) ‘Telezorg wordt ook wel zorg op afstand genoemd: Maar eigenlijk is het juist zorg dichtbij Dat is hoe de patiënt het moet ervaren. Hij moet het gevoel hebben dat hij beter in de gaten wordt gehouden, ook al komt hij minder vaak bij zijn arts.’ Zo’n 20 tot 25 procent van onze verzekerden heeft een chronische aandoening. Samen zorgen zij voor zo’n 60 procent van de zorgkosten Daartoe heeft de stichting drie werkgroepen opgericht: Rond hartfalen, COPD en diabetes, samen goed voor het grootste deel van de chronisch zieke patiënten. In de werkgroepen hebben specialisten, verpleegkundigen, patiënten en andere belanghebbenden zitting. Ze worden voorgezeten door drie toppers op hun vakgebied Divisie Zorg en Gezondheid 22

23 Divisie Zorg en Gezondheid 23 Enkele belangrijke toepassingen zijn opgenomen in het volgende overzicht van de Domotica domeinen. Overzicht toepassingen: ( Domotica Platform Nederland www.domotica.nl) Zorgen, alarmeren Communicatie, veiligheid Werken, telewerken Ontspannen, televisie Comfort, verwarming Energie, telemetrie Gebouwen, beheersystemen.

24 Achmea heeft Convenanten met Utrecht Amsterdam Almere Amersfoort Divisie Zorg en Gezondheid 24

25 Divisie Zorg en Gezondheid 25

26 Divisie Zorg en Gezondheid 26

27 Divisie Zorg en Gezondheid 27

28 Divisie Zorg en Gezondheid 28

29 Divisie Zorg en Gezondheid 29

30 Divisie Zorg en Gezondheid 30

31 Divisie Zorg en Gezondheid 31

32 Divisie Zorg en Gezondheid 32

33 Divisie Zorg en Gezondheid 33

34 Divisie Zorg en Gezondheid 34

35 Divisie Zorg en Gezondheid 35 beleidsterreinen

36 VRAGEN ?


Download ppt "Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie."

Verwante presentaties


Ads door Google