De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie."— Transcript van de presentatie:

1 Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie achmea Zorg & Gezondheid Divisie Zorg en Gezondheid

2 Inhoud “ De zorgmarkt ” in het licht van ontwikkelingen
Waar ligt voor een zorgverzekeraar de primaire verantwoordelijkheid Wat willen en kunnen wij met E-health en domotica Hoe zien wij de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak met verschillende actoren in onze samenleving toegespitst op de lokale overheid conclusies Divisie Zorg en Gezondheid

3 Zorgverzekerings markt Zorgverlening markt Zorginkoopmarkt:
Patiënt/Klant Zorgverzekerings markt Zorgverlening markt (Lokale) Overheid Zorgaanbieder/ ondernemer Zorgverzekeraar Zorginkoopmarkt: 3

4 Terugblik Zorgkostenstijging is van alle jaren, maar door afvlakkende economische groei is extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven versus BBP [EUR miljard] Zorguitgaven (rechter-as) BBP (linker-as) In 2009 krimpt de economie terwijl de zorguitgaven blijven stijgen Verdringings-effecten andere departementen Economische groei baart zorgen Maar het is niet dat het niet heeft gewerkt! Tot 2001 groeiden de zorguitgaven ongeveer even hard als de economie boter-bij-de vis maatregel in 2001 Bron: CBS 4

5 Momenteel zijn er in Nederland 2,5 miljoen vijfenzestig plussers
Naar verwachting groeit het aantal naar 3,3 miljoen in 2020 Voor zoveel ouderen is geen plaats in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen of bejaardentehuizen Dus blijft deze groep langer thuis wonen Divisie Zorg en Gezondheid

6 Divisie Zorg en Gezondheid

7 Divisie Zorg en Gezondheid

8 Premiestelling obv uitkomsten, risico-, proces- en controlemanagement
Verzekerden Gezondheidsrisico's Diagnose Therapie Gezondheidszorg Transacties Verzekeraar Klachten Feedback Zorginkoop 8 8

9 Thema’s zorginkoop Inzet op “Poor Quality”: gaten in de zorg, patiëntveiligheid Gezondheidsbevordering Versterking geïntegreerde eerste lijn ( regionale benadering) Doelmatig voorschrijf- en verwijsgedrag Ontwikkelen zelfmanagement/ e-health Informeren van verzekerden over de kwaliteit van preferente zorgaanbieders Bevorderen en inkopen geïntegreerde zorgprogramma’s ( ketenzorg) UMCU 7 december 2009

10 Focus op kosten Lage kwaliteit Focus op kwaliteit Lage kosten
Divisie Zorg en Gezondheid

11 Inwoners & verzekerden Lokale overheid, bestuur & woningcorporaties
De (grote) stad heeft een specifieke behoefte. Achmea speelt hierop in door ontwikkelingen te stimuleren en te realiseren die toegevoegde waarde creëren voor alle betrokkenen. Inwoners & verzekerden Lokale overheid, bestuur & woningcorporaties Werkgevers Zorgaanbieders Visie op de samenhang is noodzakelijk (bijv.: op preventie)

12 Achmea ziet veel kansen , interessante en uitdagende mogelijkheden voor de inwoners van de stad
“Agis/Achmea wil de zorgverbeteraar zijn in stedelijke gebieden met focus op specifieke groepen inwoners van de stad die wij helpen gezond te leven en die wij de toegang tot de beste zorg bieden” Integraal aanbod, gedifferentieerd naar regio / stad Inzicht in gezondheid en leefbaarheid Regisseur samenwerking zorg & welzijn Richten op inwoners Gesprekspartner lokale stakeholders Zichtbaar lokaal aanwezig

13 Verschil tussen Astma patiënten per stadsdeel / wijk
Doel is om te komen tot inzicht in verschillen tussen onder andere doelgroepen, regio’s, wijken en / of ziektebeelden. Waarbij het Agis gemiddelde of de best practice als referentie fungeert. Benchmarks zorggebruik Verschil tussen Astma patiënten per stadsdeel / wijk Regio analyse Gebiedsverschillen: Stad(sdeel) Wijk Doelgroep analyse Analyse Ziektebeelden Leeftijd Geslacht Etniciteit Chronisch Diabetes Astma, enz Niet chronisch Positiever dan gemiddeld Negatiever dan gemiddeld

14 Divisie Zorg en Gezondheid

15 Zorgverzekeraars onderscheiden binnen eHealth een breed terrein van toepassingen (indeling van Gartner :2006) Visie document (precompetitieve samenwerking eHealth ZN april 2011 Telemonitoring: bewaken en meten van de gezondheidssituatie van de patiënt; Telebehandeling en telebegeleiding: behandeling en begeleiding op afstand; E-consult tussen patiënt en professional: elektronisch consulteren van een arts door een patiënt (e-therapie en e-diagnose zijn specifieke vormen van het e-consult); E-consult tussen professionals onderling: intercollegiaal consult via internet; Elektronische dossiervorming, ondersteuning van de zorgketen en public health record: het uitwisselen van gegevens over, voor en door de patiënt; Statistische procescontrole: monitoren van zorgprocessen om vroegtijdig bij te kunnen sturen; Zelfdiagnose door patiënten: zelfdiagnose middels informatie op het internet; E-buy: aanschaf van bijvoorbeeld geneesmiddelen of hulpmiddelen, thuistests en andere gezondheidsproducten via internet. Online lotgenoten contact. Divisie Zorg en Gezondheid

16 Zorgverzekeraars vinden dat eHealth toepassingen een belangrijke toegevoegde waarde hebben (1)
EHealth legt meer verantwoordelijkheid en eigen regie bij de patiënt. Dit sluit aan bij het profiel van de toekomstige patiënt: een patiënt die niet passief is maar participeert en die een behandelaar heeft als coach. De patiënt krijgt meer mogelijkheden tot en ondersteuning bij zelfmanagement en kan regie voeren over de eigen gezondheid, kortom Gezondheid 2.01 Zorgverzekeraars hechten eraan dat eHealth toepassingen onderdeel worden van het reguliere zorgtraject eHealth toepassingen leiden ertoe dat zorgprocessen toegankelijker, klantgerichter en efficiënter worden: zorg op maat die is afgestemd op de vraag van de patiënt. Herschikking van het zorgproces is hierbij een voorwaarde: Zorgverzekeraars contracteren nieuw voor oud: door eHealth ondersteunde zorg komt in plaats van klassieke zorg en niet er bovenop (substitutie in plaats van suppletie). Divisie Zorg en Gezondheid

17 Zorgverzekeraars vinden dat eHealth toepassingen een belangrijke toegevoegde waarde hebben (2)
Zorgverzekeraars onderschrijven de conclusie van de RVZ dat meer eigen verantwoordelijkheid en meer zelfmanagement leidt tot een beperktere vraag of uitstel van de vraag naar zorg en tot toename van betrokkenheid en therapietrouw. Daarom zien zorgverzekeraars in E-Health toepassingen één van de mogelijke oplossingen om de kloof tussen de al maar stijgende vraag om zorg (vergrijzing) en het tekort aan arbeidskrachten (ontgroening) in de zorg enigszins te overbruggen. Zorgverzekeraars onderstrepen de meerwaarde van verschillende eHealth toepassingen in het behoud dan wel het verbeteren van de kwaliteit van zorg. E-Health toepassingen ondersteunen het proces van concentratie van zorg en mede daardoor de beheersing van kosten van de zorg. Divisie Zorg en Gezondheid

18 Wensscenario E-Health 2020
Zorgverzekeraars hebben de ambitie dat in Nederland in 2020 een aanzienlijk deel van de zorg - mede - met behulp van eHealth geboden wordt. Een eigentijdse vorm van zorgverlening die leidt tot een hogere kwaliteit, meer mogelijkheden voor zelfmanagement en (relatief) minder benodigde handen aan het bed. In 2020 heeft iedere klant die dat wil en voor wie het doelmatig is, toegang tot eHealth en is eHealth reguliere zorg geworden. Zorg die zorgverzekeraars - bijvoorbeeld als onderdeel van een zorgarrangement - via een regulier inkoopproces contracteren en bekostigen. EHealth is dan ook integraal in de bekostiging opgenomen. In 2020 hebben diverse grootschalige effectiviteit- en efficiency studies aangetoond dat eHealth als onderdeel van een zorgproces een daadwerkelijke bijdrage levert aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg, terwijl de kwaliteit gelijk blijft en vaak zelfs toeneemt. EHealth speelt ook een grote rol in het verbeteren van de zorglogistiek de cliënt kan vanuit het comfort van eigen huis digitaal afspraken plannen, intakeformulieren invullen, maar ook eenvoudige evaluaties doen en checken of het contact opnemen met een zorgaanbieder op zijn plaats is. Divisie Zorg en Gezondheid

19 De nationale implementatie agenda eHealth
DOEL: E-Health een alomtegenwoordig, integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg wordt in Nederland. Het realiseren van meer gezondheidswinst voor de burger Het versterken van de rol en eigen verantwoordelijkheid c.q. betrokkenheid van de cliënt in het zorgproces (inclusief meer zelfzorg); Een hogere productiviteit in de zorg; Beheersing van de kosten met meer doelmatigheid. (minder ondoelmatige zorg; dezelfde of betere zorg voor minder euro’s); Een hogere kwaliteit en servicegraad van zorg (minder fouten, hogere effectiviteit, meer gezondheidswinst); Een betere samenwerking tussen zorgverleners onderling. Divisie Zorg en Gezondheid

20 Onderwerpen van de nationale implementatie agenda E-Health zijn:
Verantwoord opschalen van effectieve eHealth toepassingen; Structurele bekostiging van eHealth; Vergroten eHealth draagvlak onder zorgprofessionals; Gerichter investeren in eHealth R & D in Nederland. Divisie Zorg en Gezondheid

21 Uitgangspunten voor de precompetitieve samenwerking tussen zorgverzekeraars
Doel: precompetitieve samenwerking is het versnellen van de opschaling van eHealth Snelheid en actiegerichtheid wordt van alle betrokkenen vereist. Binnen de samenwerking gaat pragmatiek boven consensus Zorgverzekeraars werken rondom eHealth - voor zover mededingingstechnisch toelaatbaar – samen op het gebied van Het invullen en toepassen van randvoorwaarden voor de zorginkoop. Dit resulteert bijvoorbeeld in een inkoopgids voor verschillende toepassingen Het ontwikkelen en delen van kennis en onderzoek. Zorgverzekeraars zijn voornemens om insluitingcriteria voor experimenten beter op elkaar af te stemmen en uitkomsten van onderzoek op afgesproken onderwerpen met elkaar te delen Training en opleiding van medewerkers van zorgverzekeraars ter ondersteuning van de zorginkoop van eHealth Divisie Zorg en Gezondheid

22 ‘Bij innovatie heb je altijd een doel, maar je weet nooit precies waar je uitkomt’: Stichting Zorg Binnen Bereik ( Philips werkt hier samen met Achmea) ‘Telezorg wordt ook wel zorg op afstand genoemd: Maar eigenlijk is het juist zorg dichtbij Dat is hoe de patiënt het moet ervaren. Hij moet het gevoel hebben dat hij beter in de gaten wordt gehouden, ook al komt hij minder vaak bij zijn arts.’ Zo’n 20 tot 25 procent van onze verzekerden heeft een chronische aandoening. Samen zorgen zij voor zo’n 60 procent van de zorgkosten Daartoe heeft de stichting drie werkgroepen opgericht: Rond hartfalen, COPD en diabetes, samen goed voor het grootste deel van de chronisch zieke patiënten. In de werkgroepen hebben specialisten, verpleegkundigen, patiënten en andere belanghebbenden zitting. Ze worden voorgezeten door drie toppers op hun vakgebied Divisie Zorg en Gezondheid

23 Communicatie, veiligheid Werken, telewerken Ontspannen, televisie
Enkele belangrijke toepassingen zijn opgenomen in het volgende overzicht van de Domotica domeinen. Overzicht toepassingen: (Domotica Platform Nederland Zorgen, alarmeren Communicatie, veiligheid Werken, telewerken Ontspannen, televisie Comfort, verwarming Energie, telemetrie Gebouwen, beheersystemen. Divisie Zorg en Gezondheid

24 Achmea heeft Convenanten met Utrecht
Amsterdam Almere Amersfoort Divisie Zorg en Gezondheid

25 Divisie Zorg en Gezondheid

26 Divisie Zorg en Gezondheid

27 Divisie Zorg en Gezondheid

28 Divisie Zorg en Gezondheid

29 Divisie Zorg en Gezondheid

30 Divisie Zorg en Gezondheid

31 Divisie Zorg en Gezondheid

32 Divisie Zorg en Gezondheid

33 Divisie Zorg en Gezondheid

34 Divisie Zorg en Gezondheid

35 Divisie Zorg en Gezondheid
beleidsterreinen Divisie Zorg en Gezondheid

36 VRAGEN ?


Download ppt "Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie."

Verwante presentaties


Ads door Google