De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 15 januari 2012 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 15 januari 2012 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 15 januari 2012 morgendienst

2 Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. W.J. Quist Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 170: 1, 2 en 6 Thema
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 170: 1, 2 en 6 Thema Stil gebed, votum en groet Psalm 71: 1, 2 en 13 Lezing van de wet en 1 Joh. 1:8 – 2:2 Gezang 473: 1, 5, 6 en 10 Gebed Schriftlezing: Lucas 5:

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas
Orde van de dienst - 2 Gezang 365 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek met als thema Eerst vergeving Gezang 259 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: landelijke evangelisatie en kerk Psalm 150 Zegen

5 “Alleen de zegen van de Heer maakt rijk,
Spreuk van de week “Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.” (Spreuken 10: 22)

6 Welkom en mededelingen

7 Gezang 170: 1, 2 en 6 Meester, men zoekt U wijd en zijd, komend langs velerlei wegen. Oudren gaan rustig welbereid jongeren aarzlend U tegen. Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, eens vindt G’ ons moe en zonder kracht, hunkerend naar uwe zegen.

8 Gezang 170: 1, 2 en 6 Arts aller zielen, 't is genoeg, als Gij ons neemt in uw hoede. Heel toch de wond, die 't leven sloeg, laat ons niet hooploos verbloeden. Spreek slechts één woord, één woord met macht, dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede.

9 Gezang 170: 1, 2 en 6 Koning, verheugd geloven wij wat uw getuigen verkonden: slechts onder uwe heerschappij heeft ons hart vrede gevonden. Daarom zoekt U elk mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind; anders zo ga ik te gronde.

10 Thema Eérst vergeving

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 71: 1, 2 en 13 Heer, laat mij schuilen in uw hoede, begeef mij niet, o God, maak nimmer mij ten spot. Leid in uw trouw mijn weg ten goede, verleen mij uw nabijheid en stel mij in de vrijheid.

13 Psalm 71: 1, 2 en 13 Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, waarin ik nacht en dag mij veilig bergen mag. Mijn Rots, bij U is niets te duchten, Gij hebt in al mijn noden redding en heil geboden.

14 Psalm 71: 1, 2 en 13 Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, geef dat ik dag aan dag uw troost ervaren mag. Dan zal ik vrolijk musiceren, uw trouw, uw zegeningen, o Heilige, bezingen.

15 Lezen van de tien geboden en 1 Johannes 1: 8 t/m 2: 2

16 1 Johannes 1 8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

17 10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

18 1 Johannes 2 1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

19 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Gezang 473: 1, 5, 6 en 10 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

20 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.
Gezang 473: 1, 5, 6 en 10 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon'.

21 Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld.
Gezang 473: 1, 5, 6 en 10 Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld. Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot U hervind.

22 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer.
Gezang 473: 1, 5, 6 en 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

23 Gebed

24 Schriftlezing Lucas 5: 17 - 26

25 Lucas 5 17 Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen.

26 18 Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. 19 Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus.

27 20 Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’
21 De schriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?

28 22 Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen?
23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”?

29 24 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’

30 25 En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. 26 Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’

31 Gezang 365: 1 en 2 De zonden zijn vergeven! Dit is een woord ten leven, bevrijdend van de schuld. Wat God ons ooit beloofde, wordt nu voor wie geloofde in Jezus' naam geheel vervuld.

32 Gezang 365: 1 en 2 't Is ook voor mij geschreven: ook ik mag uit Hem leven die ons genezen heeft. Zijn liefde tot de zijnen brengt ons met Hem in 't reine, wij weten dat Hij ons vergeeft.

33 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
De vertelling is over De Bruiloft in Kana uit Johannes 2: 1 – 11.

34 Preek Thema Eérst vergeving

35 Wat vind jij belangrijker: vergeving of genezing?
De kracht van de Heer was werkzaam in Hem. Hij komt om genezing en krijgt vergeving. Teleurstellend? Voor hem? Voor óns? Hoe erg – ernstig vind jij je zonde? Hoe diep ervaar je dan de vergeving? Dezelfde Jezus die op het kruis de zonde verzoende belooft ons – op de man / vrouw af – ‘vergeving’. Vergeving schenkt Jezus altijd, genezing nog niet Zonder genezing is er toch leven, zonder vergeving niet… Het kómt wel…

36 Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam,
Gezang 259: 1 en 2 Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is, en Hij leeft; die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!

37 Aanbidt de Vader in het woord!
Gezang 259: 1 en 2 Aanbidt de Vader in het woord! Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden! Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd' en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

38 Gebeden

39 De kinderen komen terug
De kinderen komen terug. Zavanne Meijer neemt afscheid van de bijbelklas.

40 Collectes Landelijke evangelisatie Kerk De eerste collecte is onder andere ter ondersteuning van evangelisatiewerk in grootstedelijke gebieden en het werk van Evangelie en moslims.

41 Psalm 150: 1 en 2 Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen.

42 Psalm 150: 1 en 2 Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem! Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen.

43 Zegen

44 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. W.J. Quist.


Download ppt "Zondag 15 januari 2012 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google