De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BOVO bijeenkomst woensdag 25 september 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "BOVO bijeenkomst woensdag 25 september 2014"— Transcript van de presentatie:

1 BOVO bijeenkomst woensdag 25 september 2014

2

3 Er moet voldoende aandacht zijn voor alle kinderen.
Eigenlijk maakt het niet uit wat een kind heeft, alleen kinderen waar anderen heel veel last van hebben en die slaan, dat is voor kinderen wel een grens. Op school moeten ze ons goed voorbereiden op later. Een leerlingenraad zou elke school moeten hebben. Leerkrachten moeten wel echt proberen er iets van te maken als het moeilijk gaat, ze moeten een kind niet te snel opgeven. Ook pluskinderen hebben soms hulp nodig. Eigenlijk passen de meeste kinderen op een gewone school als de school dat kan. Alleen kinderen die slaan of waar andere kinderen teveel last van hebben, dat is niet goed. Ook leerkrachten mogen fouten maken. Als ze het maar weer goed maken. Kinderen moeten zelf inspraak hebben als het gaat om naar een andere school gaan. Soms moet je drukke kinderen even laten doen. En kinderen kunnen elkaar ook goed helpen. Kinderen kunnen ook zelf bij het gesprek zijn. Op het speciaal onderwijs leren ze anders. Op school wil ik iets leren! Leerkrachten moeten plezier hebben als ze op school zijn.

4 Samenwerkingsverband Walcheren
Kind op 1 8646 leerlingen: 8312 bao 215 sbao 119 so 55 schoollocaties

5 55 schoollocaties Naam Plaatsnaam bao Archipelschool De Golfslag
Naam Plaatsnaam bao Archipelschool De Golfslag Domburg Samenwerkingsschool Lonneboot Nw- en St Joosland Bs Regenboog-School Middelburg Archipelschool De Tweemaster - Kameleon Oost - Souburg Basisschool de Wegwijzer Serooskerke Archipelschool De Dolfijnenburch - Uilenburch Archipelschool De Sprong Koudekerke Archipelschool De Houtuyn – Vlieger Vlissingen Vlissingse Schoolvereniging Archipelschool De Leeuwenburch Basissch De Goede Polder Vrouwenpolder Kindcentrum Aventurijn Basisschool De Schutte Gapinge Archipelschool ‘t Mozaiek Willibrordusschool Zoutelande BS Cypressenhof Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle Archipelschool De Branding De Bergpadschool Grijpskerke Wilgenhof Vrije School Zeeland Archipelschool Ravenstein Basisschool De Schute Biggekerke Acaciahof De Lichtstraal Westkapelle CHR Basissch ‘t Klinket Palmenhof Archipelschool De Lichtboei RK BS Franciscus Samenwerkingsschool De Magdalon Veere RK BS Jozef Diaconieschool de Springplank Aagtekerke De Burcht Rietheim Archipelschool ’t Vierschip Arnemuiden Oleanderhof ABS Het Vlot sbao SSBO Het Springtij Louise de Colignyschool De Wissel so Klimopschool Basisschool het Kompas SO Keurhove Archipelschool De Beverburch Archipelschool Theo Thijssen Archipelschool De Vossenburch

6 Samenwerkingsverband Walcheren
Hoe doen we het? Samenwerkingsverband Walcheren Kind op 1 Peildatum sbao so rugzakken Kind op 1 2,52% 1,40% 1,11% Landelijk 1,63% 0,95%

7 Basisondersteuning in onderwijsbehoeften
Leren en ontwikkeling Fysiek en medisch Sociaal-emotioneel en gedrag Werkhouding Thuissituatie de aanwezige deskundigheid binnen het team de aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling de protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en materialen die de school heeft de mogelijkheden van het schoolgebouw de samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en ketenpartners

8 Overdracht PO VO Waarom ? Hoe? Wat?

9 Goed onderwijs is Passend Onderwijs Passend Onderwijs is Goed onderwijs
Eén kind één plan; Geen kind zit thuis; Eén loket; Samen rondom de leerling

10 Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Voortgezet Onderwijs CSW ± leerlingen Mondia Scholengroep ± leerlingen Praktijkschool ‘t Bolwerk ± leerlingen Waarvan OPDC nu ± 135 leerlingen, Rebound Voortgezet Speciaal Onderwijs (Walcherse leerlingen) Internationale Schakelklas ± 95 leerlingen Asteria College ± 25 leerlingen Klimopschool ± 77 leerlingen Odyzee College (Middelburg) ± 45 leerlingen (Getallen 2013; daarnaast ook leerlingen buiten de regio – o.a. Odyzee, Acreon, Sprienke)

11 Regulier waar het kan, speciaal waar het moet
De leerling centraal én de docent (medewerker) centraal Specialisten in de reguliere scholen: - professionalisering - ondersteuningslokalen - de mentor nog steeds als ‘spil’ ‘VMBO Walcheren’ - samenwerking, samen huisvesten geeft kans om Passend Onderwijs nog beter te realiseren Naar ‘Onderwijszorgarrangementen’ Ieder kind hoort erbij!

12 Een doorgaande ondersteuningslijn
Een nieuwe start en toch een doorgaande lijn Bekend maakt bemind Van elkaar leren, ook mét elkaar leren?

13 Programma Werkgroep Handschrift/ laptop/tablet PVOW procedure
PVOW ondersteuningsmogelijkheden Pauze Gesprek over overdracht PO-VO Lunch

14 Werkgroep handschrift
Verslag

15 Van groep 8 naar…. Toewijzing door onderwijsloket PVOW – Annelies
Basis- en extra ondersteuning op de reguliere VO school (ondersteuningslokalen) Bovenschoolse voorzieningen VSO Ondersteuningslokaal- Leen van Duivendijk OPDC en arrangement gedrag– Anniek de Kok en Marion van de Velde

16 Ondersteuningslokaal Scheldemond
fb.me/6GWffrrqY

17 OPDC GRIFFIOEN Anniek de Kok – Teamleider Onderbouw
Marion van de Velde – Orthopedagoog-Generalist

18 Basisaanbod Kleine klassen (max. 15 leerlingen).
Veel aandacht voor de relatie. Weinig lokaal- en leerkrachtwisselingen. Veel les van de mentor. Voorspelbaar en overzichtelijk rooster: Steeds een blok met twee lessen van 45 minuten, gevolgd door een pauze. Elke dag starten met een mentormoment. Elke dag afsluiten met een begeleidingsuur. Geen tussenuren en zo min mogelijk lesuitval. Iedere 9 weken rapport, individuele leerling- en oudergesprekken en tussenevaluatie doelen OPP’s.

19 Expertise Master-SEN/AB/RT. Opvanglokaal. Kl@s-X.
Daarnaast: logopedist, remedial teachers, schoolmaatschappelijk werker, psycholoog/orthopedagoog, intern begeleider, dyslexie/dyscalculie-experts. Wekelijkse Zorgteam-vergadering. Ondersteuning VO: cursusaanbod, methodieken, diagnostiek. AB binnen het VO.

20 Arrangementen Klas 1: OOM-groep/BKGT-groep
Klas 2: BBP-groep/OOMES-groep Klas 3: SLG/LWT-groep/OOMES-groep/OOM-groep Klas 4: LWT-groep/OOM-groep Doel blijft altijd het behalen van een diploma. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Nieuwe koers: Leerlingen met forse externaliserende problematiek worden via het OWL doorverwezen voor een passend arrangement buiten het OPDC.

21 Onderwijs op Maat In deze groepen wordt lesgegeven op het niveau VMBO-BB/KB/KGT/TL. De groepen zijn ingedeeld op pedagogische grond/hulpvraag. Dit betekent dat er leerlingen met verschillende niveaus in eenzelfde groep kunnen zitten. Leerlingen uit deze groepen kunnen doorstromen naar de volgende klas op het OPDC of de stamschool. Leerlingen volgen een examengericht programma, dat afgesloten wordt met een diploma of deelcertificaten. Op het OPDC worden in de bovenbouw verschillende sectoren aangeboden: Zorg&Welzijn; in combinatie met praktijklessen op de stamschool. Techniek; in combinatie met praktijklessen op de stamschool. Economie Consumptief; in combinatie met praktijklessen op de stamschool. Economie Handel&Verkoop; in combinatie met 1 dag per week stage.

22 BBP-groep Deze 2e klas leerlingen volgen het VMBO-BB programma en lopen 1 dag in de week stage. Tot de herfstvakantie krijgen zij stagevoorbereidingslessen, na de herfstvakantie wordt er in 3 of 4 verschillende bedrijven en beroepssectoren stage gelopen. Ook krijgen de leerlingen in deze groep extra praktische lessen (zoals koken/techniek). Vanuit deze groep stromen leerlingen door naar klas 3 VMBO-BB op de stamschool, klas 3 VMBO-BB op het OPDC of klas 3 VMBO-BB stageleergroep/LWT op het OPDC.

23 Onderwijs op maat met extra structuur
In klas 1 t/m 4 kan een leerling in een zogenaamde ‘structuurgroep’ zitten. In deze groep zitten leerlingen die gebaat zijn bij een schoolklimaat dat extra veiligheid, rust en een duidelijk omschreven structuur biedt. Een individuele benadering wordt afgewisseld met groepsmomenten. Er wordt onderwijs-op-maat geboden op niveau VMBO-BB/KB/KGT/TL. Er wordt per leerling bekeken of hij/zij in aanmerking voor plaatsing in de structuurgroep. De indicaties/criteria zijn richtlijnen: leerlingen met een autismespectrumstoornis leerlingen met kenmerken van een autismespectrumstoornis leerlingen die sociaal angstig zijn leerlingen die pestslachtoffer (geweest) zijn leerlingen die angstig en/of kwetsbaar zijn bij veel onrust of acting-out gedrag in een groep

24 Stageleergroep / Leer Werk Traject
Voor de ‘doeners’. Beide groepen: 2,5 dag stage, 2,5 dag les waarvan 1 dagdeel op de stamschool. Vakken: Nederlands, rekenen, maatschappijleer, gym en praktijkvak. Doel stageleergroep: rondom herfstvakantie doorstromen naar LWT of eind van het schooljaar uitstromen naar Entree opleiding. Doel Leer Werk Traject: diploma VMBO-BB LWT wat toegang geeft tot een MBO niveau 2 opleiding.

25 Nog vragen?! Bedankt voor uw aandacht kok@opdcgriffioen.nl

26 Overgang PO VO Hoe kunnen we de overdracht PO-VO verbeteren met elkaar? DILEMMA’S Hoe kunnen we samen zorgen voor minder afstromers? Hoe om te gaan met ouders die de informatie-overdracht blokkeren? Met elkaar in gesprek, maar eerst: de oma’s op tafel…

27 Reactie van: allen Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van: “De druk van ouders om een hoog schooladvies te geven is groter geworden de laatste jaren.” Ja = groen Nee = rood

28 Reactie van: VO Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van: “Het schooladvies van de basisschool is vaak te hoog, het niveau van kinderen wordt overschat.” Ja = groen Nee = rood

29 Reactie van: PO Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van: “Als de ondersteuning in het VO beter zou zijn, zouden niet zoveel leerlingen hoeven afstromen.” Ja = groen Nee = rood

30 Afstromers?? Het gaat (gemiddeld) om 300 leerlingen per jaar die afstromen! Afstromers “overig” zijn nog niet geanalyseerd. Deze groep bevat o.a. leerlingen die hoger zijn ingestroomd dan het advies van de basisschool aan gaf. Afstromers “hoger advies van de basisschool” stroomden in volgens het advies van de basisschool, maar stroomden in de loop van de tijd af qua onderwijsniveau. De oorzaak van deze afstroom is nog niet geanalyseerd. Afstromers “grijs gebied” kregen van de basisschool een dubbel advies, bv HAVO/VWO. Zij stroomden in op het hoogste advies-niveau en stroomde af naar het lager geadviseerde niveau. Advies was dus passend.

31

32

33

34 Gemiddeld 3 jaar

35 Reactie van: VO Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van: “Ik heb veel dunne dossiers, waarbij later blijkt dat deze leerling in het basisonderwijs wel extra ondersteuning kreeg.” Ja = groen Nee = rood

36 Reactie van: PO Wij zeggen wel eens tegen elkaar iets in de trant van: “Bij ons op school redt ie het wel, maar in het VO gaat dat niet lukken (groot gebouw/fabriek/teveel docenten), dus we gaan voor VSO.” Ja = groen Nee = rood

37 Overgang PO VO Hoe kunnen we de overdracht PO-VO verbeteren met elkaar? Hoe kunnen we samen zorgen voor minder afstromers? Hoe om te gaan met ouders die de informatie-overdracht blokkeren? Met elkaar in gesprek over mogelijkheden

38 In gesprek 4 PO van min. 2 verschillende scholen met 1 VO 12.10 uur:
gesprek afronden, gesprekspapier inleveren en weer komen zitten uur plenaire afronding

39 Nieuwe BOVO werkgroep Overdracht PO-VO
Op basis van aangeleverde ideeën van vandaag Wie? 24 september uur BOVO


Download ppt "BOVO bijeenkomst woensdag 25 september 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google