De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Work Ability Index.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Work Ability Index."— Transcript van de presentatie:

1 Work Ability Index

2 Wat is de WAI?

3 Achtergrond Aanleiding: Duurzame inzetbaarheid
Onderzoek Finnish Institute of Occupational Health Conceptueel model rond werkvermogen Vragenlijst geeft inschatting van het werkvermogen Werkvermogen: vermogen om bepaalde werkzaamheden tot een bepaald tijdsmoment te kunnen uitoefenen WAAROM WAI in Finland EN WAT HEBBEN ZE ONTWIKKELD: Finland Eind jaren zeventig status van snelst vergrijzend land. Vergrijzing komt hoog op de agenda. FIOH start meerjarig wetenschappelijk onderzoek o.a. voor onderbouwing nieuwe pensioenleeftiijd. Onder aanvoering van prof Illmarienen groot wetenschappelijk onderzoek naar effect van werkgerelateerde factoren, leefstijlgerelateerde factoren en individuele factororen op inzetbaarheid. Hier komt een meetinstrument uit (vragenlijst) die kwantitatieve uitspraken doet over het werkvermogen. Kracht: voorspellende waarde, eenvoudig, gevalideerd/betrouwbaar, herhaalbaar

4 Huis van werkvermogen Maatschappij Familie/vrienden WERKVERMOGEN
(productiviteit en inzetbaarheid) Werk omstandighenden , takenpakket, management Werkvermogen bestaat uit resultaten van complex aantal foctorn zie model. Kracht: -Systematische benadering Betrouwbaar gevalideerd (verwijzing Boeken en Lex) Zelfprognose: eigen inschatting naar de toekomst toe Blijkt een krachtige voospeller te zijn! Niet allen voor ouderen: ook inzetbaarheid jongere leeftijden kan (tijdelijk te kort schieten)… jomge ouders en slaap Normen & Waarden attitudes beweegreden Competenties Kennis en vaardigheden Gezondheid Fysiek, psychisch, sociaal

5 Vragenlijst Huidige werkvermogen in relatie beste werkvermogen
7 Dimensies: Huidige werkvermogen in relatie beste werkvermogen Werkvermogen in relatie tot eisen werk Huidige aandoeningen Ervaren beperkingen door aandoeningen Ziekteverzuim afgelopen jaar Prognose werkvermogen komende jaren Psychische vitaliteit WAI vertaald in 21 talen 1. Vragenlijst bestaat uit vragen op zeven primaire onderdelen over gezondheid, percepties huidige werk/ work-life en toekomstverwachting. 2. Waarom ook in andere landen: Ook thema’s vergrijzing, langer doorwerken, krapte op de arbeidmarkt (noodzakelijk om medewerkers te binden en boeien) Uit onderzoek: ook in Nederland blijkt dat investeren in gezondheid/inzetbaarheid loont. Verbeteren van de persoonlijke leefstijl, gezondheid en arbeidsomstandigheden verlaagt de kans op uittreding uit het arbeidsproces Minder verloop, verzuim, arbiedsongeschiktheid en dus ook minder kosten! Uit onderzoek blijkt ook vitale werknemers meer tevreden zijn over werk en meer inzet hebben/productiviteit en meer gemotiveerd

6 Spreiding werkvermogen en de kansen
Jonge mensen met handicap Ouderen met goed werkvermogen Signalen uit instrument 6

7 WAI-score WAI-score: getal tussen 7 en 49 WAI-score
Kwalificatie werkvermogen Doel interventies 7 - 27 Slecht werkvermogen Herstel van werkvermogen Matig werkvermogen Verbetering van werkvermogen Goed werkvermogen Ondersteuning van werkvermogen Uitstekend werkvermogen Behoud van werkvermogen

8 Kwaliteit Voorspellende waarde voor inzetbaarheid
Validiteit en betrouwbaarheid Screeningsinstrument: vervolgonderzoek noodzakelijk. Strategisch inbedden in breder beleidskader op gebied van gezondheid, arbo en HRM. Alleen voor afname bij werknemers Instrument voor duurzame inzetbaarheid Instrument is geen doel maar middel! Ryanne

9 Toepassen van de WAI

10 Individueel niveau Monitoren van individueel werkvermogen
Signaleren van verminderd werkvermogen Vervolgonderzoek > interventies op maat op uiteenlopende terreinen Periodiek Arbeidsgezondheidkundig Onderzoek (PAGO)/ Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Ryanne

11 Groepsniveau Signaleren van groepen met verhoogd risico op verminderd werkvermogen Monitoren van ontwikkelingen in werkvermogen op groepsniveau in de tijd Evalueren van de effectiviteit van interventies op groepsniveau Analyseren van determinanten van verlaagd werkvermogen Ryanne

12 Gebruikersgroepen Uitvoerders: professionals Gebruikers: P&O-ers
Arbomedewerkers (lijn)management beleidsmakers branche/bedrijfstak Werknemers Privacy van gegevens Ryanne

13 Stand van zaken Stand van zaken duurzaam inzetbaarheidsbeleid en behoefte aan instrumentele ondersteuning Inventarisatie toepassing van de WAI Inzicht in de randvoorwaarden en het draagvlak voor succesvolle en brede invoering WAI Inzicht in mogelijke wijze van promotie van WAI

14 Randvoorwaarden Doel en breder kader van inzetten WAI helder
Draagvlak op alle niveaus Garanties voor waarborgen privacy Heldere communicatie richting leidinggevenden en werknemers Facilitering van leidinggevenden in vervolgtraject Vervolgtraject vooraf helder en reserveren van financiële middelen Juiste timing van inzet WAI

15 Blik op Werk en de WAI

16 Wat is Blik op Werk? Geeft op markten voor arbo-, interventie-, re-integratiedienstverlening en inburgerings-cursussen: vragers meer inzicht in (de kwaliteit van) aangeboden diensten aanbieders een platform om zich te presenteren bij potentiële klanten Om dit doel te realiseren beheert en ontwikkelt Blik op Werk o.a. een aantal marktoverzichten en keurmerken.

17 Wie in Blik op Werk? Vragers, aanbieders en cliënten op de re-integratie- en arbomarkt werkgevers- en werknemersorganisaties VNG LCR UWV Boaborea MBO Raad

18 Blik op Werk en de WAI Stimuleert breed gebruik van de WAI in Nederland in opdracht van SZW Doel is duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten Beheert de exclusieve rechten van de Nederlandse WAI-vragenlijst

19 Activiteiten Blik op Werk
Stimuleert professioneel gebruik WAI o.a door standaard WAI, werkwijzer en overeenkomst Ontwikkelt een nationale WAI-databank voor benchmarkdoeleinden Geeft overzicht van licentiehouders Onafhankelijk informatiepunt Start een lerend WAI-netwerk in Nederland

20 Procesfasen Voorbereiding Uitzetten Analyse Terugkoppeling
Vervolgactiviteiten Evaluatie Ryanne 20

21 Doel lerend netwerk ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de inzet van de WAI / inzetbaarheid (intersectoraal) overdragen van kennis en succesvolle werkwijzen bevorderen inzicht in de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies uitwisselen van ervaringen tussen nationale en internationale WAI-netwerken

22 Meer informatie www. blikopwerk.nl/wai
Aanmelden WAI nieuwsbrief via website Vragen: 070 –


Download ppt "Work Ability Index."

Verwante presentaties


Ads door Google