De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC. Beleidsdoelstelling Actieplan Acties Stad 2015 = 10 % budget OCMW 2015 = 16% budget Beleidsveld Beleidsitem = 100 % budget Rekeningnrs/ kostensoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC. Beleidsdoelstelling Actieplan Acties Stad 2015 = 10 % budget OCMW 2015 = 16% budget Beleidsveld Beleidsitem = 100 % budget Rekeningnrs/ kostensoort."— Transcript van de presentatie:

1 BBC

2 Beleidsdoelstelling Actieplan Acties Stad 2015 = 10 % budget OCMW 2015 = 16% budget Beleidsveld Beleidsitem = 100 % budget Rekeningnrs/ kostensoort = 100 % budget Functionele rapporten Boekhoudkundige rapporten BBC Beleidsdomein Inhoudelijke rapporten Het percentage van het budget dat aan doelstellingen gekoppeld is (=prioritair beleid) wordt vrij bepaald.

3 Nieuw in BBC - SMJP beleidsdoelstelling =10 engagementen Plan Nieuw Kortrijk: concretiseert strategie, beschrijft een effect/resultaat: wat willen we bereiken? vb. “De stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.” actieplan: verzameling van acties, toont aan hoe de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd: hoe gaan we dat bereiken? vb. “Het stadsbestuur dichter bij de mensen brengen” actie (+actie-onderdelen) toont concreet aan wat er wordt ondernomen in het kader van actieplannen: wat gaan we daar concreet voor doen? vb. “installatie van een kindergemeenteraad” beleidsdoelstellin g actieplanactie

4 Nieuw in BBC beleidsdomein: een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen (stad Kortrijk = conform organogram) beleidsveld: een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Elk beleidsveld behoort tot één beleidsdomein en kan slechts tot één beleidsdomein behoren. beleidsitem: specificeert een beleidsveld: elk beleidsitem behoort tot één beleidsveld en meerdere beleidsitems kunnen deel uitmaken van één beleidsveld beleidsdomeinbeleidsveldbeleidsitem STADOCMW Algemene financiering Bedrijfsvoering Mens & SamenlevingDienstverlening Ruimtelijke en econ. stadsontwikkeling

5 10 beleidsdoelstellingen Stad Kortrijk 10 Engagementen ‘Plan Nieuw Kortrijk’ 1.Een stad die luistert en dialogeert 2.Een stad die verjongt en vergroent 3.Een stad die onderneemt en deelt 4.Een stad die veilig en proper is 5.Een stad die betaalbaar is 6.Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's 7.Een stad die beweegt, durft en verandert 8.Een stad die verenigt en verbindt 9.Een stad met veel goesting en ambiance 10.Een stadsbestuur dat transparant en sober is BBC/SMJP = 10 (prioritaire) doelstellingen 1.De stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. 2.Een stad die verjongt en vergroent: we vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen 3.Een stad die onderneemt en deelt: de stad heeft de ambitie een Actieve Welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken 4.Een stad die veilig en proper is: de stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren 5.Een stad die betaalbaar is: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en te leven, voor al zijn inwoners 6.Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's: de stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien 7.Een stad die beweegt, durft en verandert: we geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen 8.Een stad die verenigt en verbindt: de stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen 9.Een stad met veel goesting en ambiance/ Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving 10. Een stad die transparant en sober is: we brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuinig en beter om met de middelen

6 Strategische nota: koppeling tussen beleidscyclus en financiële cyclus  Aantal doelstellingen  Elke doelstelling omvat één of meerdere actieplannen  Elk actieplan omvat één of meerdere acties, die al dan niet financieel zijn vertaald

7 NGB / NOB - BBC: enkele verschillen NOBBBC DOELSTELLINGEN doelstellingen en acties zijn niet gekoppeld aan boekhouding. doelstellingen geconcretiseerd in actieplannen en acties met financiële vertaling: opvolging via indicatoren FINANCIEEL EVENWICHT BIJ MEERJARENPLAN EN BUDGET Stad en OCMW ° investeringsbudget jaarlijks ≥ 0 Stad en OCMW ° resultaat op kasbasis ≥ 0 ° exploitatiebudget jaarlijks ≥ 0 ° autofinancieringsmarge van laatste jaar in meerjarenplan ≥ 0 Bijkomend voor OCMW som van autofinancieringsmarges voor duur van financiële nota ≥ 0 LENINGEN aangegaan en geboekt bij specifieke projecten worden aangegaan in functie van thesauriebehoeften, globaal te boeken op.....

8 Meerjarenplan 2015 – 2019 Raad, 9 december 2014

9 Opmaak Budget 1.Prioritair beleid = 10 engagementen PNK = 10 beleidsdoelstellingen SMJP 2.Bij opmaak SMJP 2014 : niet alle acties van de 10 prioritaire beleidsdoelstellingen gebudgetteerd  wel prioritaire acties i.f.v. subsidiëring (Vlaanderen) gebudgetteerd  wel investeringen opgenomen 3.Budget 2015 : ronde van de schepenen m.b.t. eventueel te budgetteren prioritaire acties i.f.v. rapportage aan de gemeenteraad en de innovatieve en vernieuwende aanpak die hiervoor zal gebruikt worden. 4.Budget dat niet gekoppeld is aan acties is gelijkblijvend beleid (GBB) + budget van werking dat niet is opgenomen bij de acties van het SMJP

10 aantal actieplannen aantal acties 1.Een stad die luistert en dialogeert 2.Een stad die verjongt en vergroent 3.Een stad die onderneemt en deelt 4.Een stad die veilig en proper is 5.Een stad die betaalbaar is 6.Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s 7.Een stad die beweegt, durft en verandert 8.Een stad die verenigt en bindt 9.Een stad met veel goesting en ambiance 10.Een stadsbestuur dat transparant en sober is De beleidsdoelstellingen overeenkomstig de 10 engagementen van plan Nieuw Kortrijk

11 Voorbeeld beleidsdoelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt Actieplan 3.1 We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap (blz 10) actie: creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein Actieplan 3.2 We ondersteunen retail, handel en horeca (blz 10) ° creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid ° streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied ° zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca. ° Actieplan

12 De financiële nota: financieel doelstellingenplan

13 ExploitatieInvesteringenAndere Budgettair Resultaat UitgavenOntvangstenUitgavenOntvangstenUitgavenOntvangsten financieel doelstellingenplan

14 De financiële nota Inhoudelijke toelichting: zie budget 2015 Twee elementen: ° resultaat op kasbasis (blz 27) ° autofinancieringsmarge (blz 28°

15 Overzicht grootste subsidies PZ VLAS OCMW Brandweer Overige

16 Subsidies

17 Personeel in voltijdse equivalenten (blz 30)

18 Liquiditeitenbeheer Gebudgetteerde leningsopnames (bl 37)

19 Schuldevolutie Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari , , , , , ,35 B. Nieuwe leningen0, , , , , ,00 C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen , , , , , ,00 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) , , , , , ,35 F. Intresten , , , , , ,00 G. Periodieke leningslasten (D+F) , , , , , ,00

20 Budget 2015 Raad, 9 december 2014

21 De beleidsnota 2015: Het doelstellingenbudget (blz 20) 2015 Uitgavenontvangstensaldo exploitatie investeringen andere

22 De beleidsnota 2015: Staat van het financieel evenwicht

23 De beleidsnota 2015: Staat van het financieel evenwicht Autofinancieringsmarge (blz 22) I.Financieel draagvlak (A min B) A.Exploitatie-ontvangsten B.Exploitatie-uitgaven excl leningsintrest ° exploitatie-uitgaven ° leningsintresten (min) II.Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A.Netto-aflossingen B.Netto-leningsintresten Autofinancieringsmarge

24 Lijst met nominatief toegekende subsidie (blz 33) domein Omschrijving algemene rekening Beleids- veld Beleids- item Budget bedrijfsvoering kerkfabrieken …. Mens en samenleving PZ VLas Brandweer OCMW … Ruimte Parko Sok veilig en duurzaam wonen …. Totalen

25 De financiële nota: Het investeringsbudget UitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Bedrijfsvoering Mens Ruimte Totalen De transactiekredieten per beleidsdomein (blz 43) Detaillijst zie blz 23-30

26 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015 Exploitatiebudget 2015: % samenstelling (blz 48) UITGAVENcodeEUR% A Operationele uitgaven ,1% 1Goederen en diensten60/ ,4 2Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,4 4Toegestane werkingssubsidies ,7 5Andere operationele uitgaven640/ ,6 B Financiële uitgaven ,9 TOTAAL ,00%

27 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015

28 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015 ONTVANGSTENcodeEUR% A Operationele ontvangsten ,4% 1Ontvangsten uit de werking ,4% 2Fiscale ontvangsten en boetes ,9% 3Werkingssubsidies740 ° Gemeentefonds ,0% ° Stedenfonds ,3% ° Overige subsidies ,8% 5Andere operationele ontvangsten741/ ,0% B Financiële ontvangsten ,3% C. Tussenkomst van derden in het tekort vh boekjaar ,3 TOTAAL ,00%

29 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015

30 SMJP : Macro Evoluties 1.ALGEMENE EVOLUTIE -Indexsprong -Indexsprong: dalende personeelskost met € 3,3mio -Brandweerhervorming -Lagere personeelskost en werkingskost -Deels tenietgedaan door toelage aan Fluvia

31 SMJP : Macro Evoluties 1.ALGEMENE EVOLUTIE -Dalende inkomsten en subsidies -Gemeentefonds: -daling met € 2,7mio (- €508K in 2015) -Criteria: oa inkomstenbelasting, evolutie kansarme geboorten, onroerende voorheffing, … -Personenbelasting: -Stijging met € 4,5mio (978K in 2015) obv raming ontvangen in 11/2014 -Dalende subsidies uit Vlaanderen: -€ 2mio (+/- 400K in 2015) -Vnl mbt erfgoed, cultuur, sport, jeugd, integratie,… -Automatische stijging ontvangst Waterfactuur: € 1mio (+/- 190K in 2015)

32 SMJP : Macro Evoluties 2. HOGERE KOSTEN PARTNERS -Intercommunales -IMOG: -Vraag voor stijging toelage met € 1,7 mio -Gn akkoord, onderhandelingen worden opgestart -AGB’s -AGB Parko: daling ontvangsten vanuit Parko twv € 1,3mio -AGB BUDA: investeringstoelage van €80K (kwijtschelding overbruggingskrediet door gebrek aan betalingscapaciteit) -AGB SOK: 1-malige toelage van €748K

33 SMJP : Macro Evoluties 3. EVOLUTIES KORTRIJK -Algemene financiering -Verwerking niet gebruikte kredieten uit voorgaande dienstjaren: + €1,9mio -Geraamde stijging ontvangst personenbelasting 2014: + €2,3mio -Gerealiseerde verkoop patrimonium: + €0,9mio -Verwerking vervallen wachtrekeningen: + €3,8mio -Personeelskosten -Blijvende evaluatie werking en dienstverlening -Actieve zoektocht naar ombuigings- en efficiëntiedossiers -Werkingskosten -Werkingskosten zijn onder controle en stijgen jaarlijks met 1%

34 SMJP : Macro Evoluties 3. EVOLUTIES KORTRIJK -Investeringen -Realistische spreiding projecten in de tijd -Investeringsfonds: nieuwe projecten opstarten obv vooruitgang

35 SMJP : Macro Evoluties 4. BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN in 2015

36 36 Budgetwijziging 2014 Meerjarenplan 2015 – 2019 & budget 2015 Raad, 9 december 2014

37 37 OCMW-Raad Gemeenteraad Meerjarenplan Budget 2015 Delen vaststelling goedkeuring Budgetten Budgetwijziging 2014 goedkeuring vaststelling

38 38 1.Motivering van de wijzigingen 2.De beleidsnota 3.De financiële nota 4.Gemeentelijke bijdrage en evolutie van de reserves 5.Kasstroomsaldi Budgetwijziging nr 1 van 2014

39 39  INVESTERINGSDIENST Vervroegde realisatie van project Bellegem: 24 aanleunflats + woonzorgcentrum voor 96 bejaarden Concrete uitwerking van plan ‘St-Jozef’ Budgettaire mogelijkheid voor realisatie van een nieuw administratief centrum  EXPLOITATIEDIENST Verklaring voor geraamd positief kasstroomsaldo van EUR Verdere focus op essentie Geen indexverhoging bij de lonen Verdere optimalisatie van de rusthuisexploitatie Steunverlening lager dan budget 1. Motivering van de wijzigingen

40 40 2. De beleidsnota Budget 2014 BW 2014 Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge

41 41  Verbinteniskredieten 2014 – 2024 totaal t/m 2019na 2019 Oorspronkelijk Wijziging Nieuw  Transactiekredieten 2014 Oorspronkelijk Wijziging Nieuw De financiële nota: investeringsbudget

42 42 oorspronkelijk budget aanpassingna BW 1 Algemene financiering (A) Bedrijfsvoering (B) Dienstverlening (C) ° sociale dienst ° activering ° overig sociaal beleid ° wonen ° kinderopvang ° thuiszorg ° dienstencentra & buurtwerk ° woonzorgcentra ° dagcentrum totaal ALGEMEEN TOTAAL (A+B+C) Kasstroomsaldi na interne facturatie

43 oorspr. budget + / BW 1 Toekenning gemeentelijke bijdrage ° basisbedrag ° kinderopvang ° Totale toekenning Behoefte aan gemeentelijke bijdrage Aanwending reserve Autofinancieringsmarge Met de budgetwijziging blijven de reserves ongewijzigd op EUR. 5. Gemeentelijke bijdrage en evolutie reserve

44 44 Meerjarenplan 2015 – 2019 & budget 2015 Raad, 9 december 2014

45 45  Hypothesen  Het personeelsbestand  Samenwerkingsovereenkomsten  Strategische nota: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties  De financiële nota: doelstellingenplan en financieel evenwicht  Investeringen en desinvesteringen  Liquiditeitenbeheer  Gemeentelijke dotatie en kastekorten  Doelstellingenbudget 2015 en financieel evenwicht  Het investeringsbudget 2015  Kasstroomsaldi 2015  Het exploitatiebudget 2015 Meerjarenplan en budget 2015

46 46  Voortzetting van ‘focus op essentie’  Indexaanpassing:  Steunverlening: jaarlijkse verhogingen, o.a. ingevolge beperking van werkloosheidsuitkeringen  Overheidssubsidie leefloon: behoud 65%  Art 60§7: stagnatie op huidig aantal  Responsabiliseringsbijdragen verwerkt in meerjarenplan: t/m 2016→02017→ → →  Behoud van huidige personeelssubsidiëring  Woonzorgcentra: o Bij het project ‘Bellegem’ starten de bouwwerken in 2016 o Verdere afbouw van de tekorten in huidige exploitaties naar globaal in 2019 o De tekorten zullen gedeeltelijk belast worden met de leningslasten van de nieuwe instellingen Bellegem en St-Jozef; voornamelijk na Leningslasten : De nieuwe leningen worden gerekend aan 2,75% op 20 jaar Personeel Andere + 0% (indexsprong) + 1 % + 2 % + 1,5 % Meerjarenplan en budget: hypothesen

47 47 Personeel Het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (blz 60) OCMW 195,45 218,78 220,93 220,43 215,63 214,63 VZW 363,71 356,03 358,03 359,03 356,03 Totaal559,16574,81578,96579,46574,66573,66570,66

48 48 RekeningOmschrijving algemene rekeningBeleidsveldBeleidsitemBudgetBW 2014B Convenant afspraken met onderwijs Convenant Akzie Convenant CAW Convenant De Kier Convenant Emmanuel Convenant Oranjehuis Convenant De Vaart Convenant palliatieve zorgen Convenant Tele-onthaal Convenant welzijnsconsortium -> Convenant interlokale W Convenant SVK De Poort Convenant de Huurdersbond Convenant De Bolster Convenant sociale kruidenier Convenant Kanaal Convenant Radio Quindo Convenant LOGO Totalen Lijst met nominatief toegekende subsidies: samenwerkingsovereenkomsten (blz 32)

49 49 Beleidsdoelstellingen aantal actie- plannen aantal acties MJP MJP aantal acties MJP financieel op te volgen 1.Een stad die luistert en dialogeert 2.Een stad die verjongt en vergroent 3.Een stad die onderneemt en deelt 4.Een stad die veilig en proper is 5.Een stad die betaalbaar is 6.Een stad die houdt vd kinderen en alle opa’s/oma’s 7.Een stad die beweegt, durft en verandert 8.Een stad die verenigt en verbindt 9.Een stad met veel goesting en ambiance 10.Een stadsbestuur dat transparant en sober is De beleidsdoelstellingen overeenkomstig de 10 engagementen van plan Nieuw Kortrijk

50 50 Actieplan 3.1Het OCMW hervormt aanvullende steun actie: invoeren van meer kindvriendelijk steunbarema Actieplan 3.2 Inzet op betaalbare voeding en toeg. gezondheidszorg acties die financieel opgevolgd worden: ° opstart sociale kruidenier ° voorkeurtarief thuiszorg en dienstencentra ° haalbaarheidsstudie & realisatie sociaal restaurant ° opmaken integraal actieplan ‘Gezonde gemeente’ ° onderzoek inschakeling van psycholoog + gezondheidscampagnes ° toegankelijke gezondheidszorg: wijkgezondheidscentrum acties die enkel inhoudelijk opgevolgd worden o zero food waste o versterken toegankelijke en betaalbare hospitalisatie Actieplan Voorbeeld Voorbeeld beleidsdoelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt

51 51 Voorbeelden financiële vertaling acties

52 52 Twee opgelegde sorteringen ° per beleidsdomein: 3 beleidsdomeinen ▫ Algemene financiering ▫ Bedrijfsvoering (ondersteunende diensten) ▫ Dienstverlening ° per doelstelling: 10 doelstellingen Onderscheid tussen: A. prioritaire doelstellingen ≠ belangrijke doelstellingen = doelstellingen waarover periodiek moet gerapporteerd worden overig beleid B. exploitatie investeringen andere De financiële nota: sorteringen

53 53 Jaarlijkse budgetten inzake prioritair + overig beleid (blz 40-41) ExploitatieInvesteringenAndere Budgettair Resultaat UitgavenOntvangstenUitgavenOntvangstenUitgavenOntvangsten De financiële nota

54 54 Inhoudelijke toelichting: zie budget 2015 Twee elementen: ° resultaat op kasbasis (blz 42) Voorlopig Verrek. lastens Stad Aanwending reserves Totaal ° autofinancieringsmarge (blz 43) De financiële nota: de staat van het financieel evenwicht

55 55 Investeringen en desinvesteringen tijdens planningsperiode A. Raad 21/11/13 Totaal Toewijzing INVESTERINGSUITGAVEN DESINVESTERING + SUBSIDIE desinvesteringen subsidie TE FINANCIEREN SALDO B. Raad 27/11/14 Totaal Toewijzing INVESTERINGSUITGAVEN DESINVESTERING + SUBSIDIE desinvesteringen subsidie TE FINANCIEREN SALDO B - A Totaal Toewijzing INVESTERINGSUITGAVEN DESINVESTERING + SUBSIDIE desinvesteringen subsidie TE FINANCIEREN SALDO

56 56 Investeringen waarvoor budget tijdens planningsperiode 2014 – 2019 ≥ (blz 45-47) plan nov/13plan nov/14 Blauwpoorthoeve: planbaten + vergoeding einde pacht Masterplan klooster Begijnhof: renovatie woningen 37 t/m 41+ kijkwoning Begijnhof: renovatie woningen Begijnhof: renovatie woningen 7 t/m Begijnhof: renovatie woningen 3 t/m Administratief centrum ICT: ander informaticamateriaal & software Sociaal restaurant Project flats Dam 53 (in uitvoering) Project Overleie Project Flats Bellegem Aankoop & renovatie sociale woningen Dienstencentrum: gebouw Kortrijk-Zuid / Woonzorgcentrum St-Jozef (excl. invest na 2019) Project Bellegem (woonzorgcentrum + flats) / Woonzorgcentrum Bellegem

57 57 Leningopnames Functie van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies, kasstromen in exploitatiedienst Probleem: investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en kasstromen in exploitatiedienst zijn onzeker: o Inzake bedrag o Inzake timing Gebudgetteerde leningopnames (blz 12) Liquiditeitenbeheer

58 58 jaar Toekenning Gemeentelijke bijdrage Behoefte Saldo C - D OCMW- reserves basis kinder- opvang totaal Te verrekenen met Stad Te verrekenen lastens reserve ABA+B = CDED+E=Gsaldo 31/12 Saldo Totaal Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie

59 59 Gemeentelijke bijdrage versus de geraamde jaarlijkse tekorten – grafische voorstelling Tot en met 2013: bedragen rekeningen, vanaf 2014: budgetbedragen Gemeentelijke bijdrage

60 60 Uitgavenontvangstensaldo exploitatie investeringen andere De beleidsnota: het doelstellingenbudget 2015 (blz 30)

61 61 De financiële nota: staat van het financieel evenwicht

62 62 De financiële nota: staat van het financieel evenwicht

63 UitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Bedrijfsvoering Dienstverlening Totalen De transactiekredieten per beleidsdomein (blz 52) De financiële nota: investeringsbudget 2015

64 BW Algemene financiering (A) Bedrijfsvoering (B) Dienstverlening (C) ° sociale dienst ° activering ° overig sociaal beleid ° wonen ° kinderopvang ° thuiszorg ° dienstencentra & buurtwerk ° woonzorgcentra ° dagcentrum totaal ALGEMEEN TOTAAL (A+B+C) Kasstroomsaldi 2015 na interne facturatie

65 65 % samenstelling uitgaven UITGAVENcodeEUR% A Operationele uitgaven ,49% 1Goederen en diensten60/1 ° algemeen ,38% ° bezoldiging personeel VZW Zrs Augustinessen ,63% 2Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,43% Totaal bezoldigingen ,06% 3Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,52% 4Toegestane werkingssubsidies ,98% 5Andere operationele uitgaven640/ ,55% B Financiële uitgaven ,51% TOTAAL ,00% De financiële nota: exploitatiebudget 2015

66 66 % samenstelling uitgaven – grafische voorstelling De financiële nota: exploitatiebudget 2015

67 67 % samenstelling ontvangsten ONTVANGSTENcodeEUR% A Operationele ontvangsten ,90% 1Ontvangsten uit de werking ,78% 2Fiscale ontvangsten en boetes7300,00% 3Werkingssubsidies740 ° Gemeentefonds ,54% ° Gemeentelijke bijdrage ,38% ° Overige subsidies andere dan steun ,57% ° Subsidies steun (excl LOI) ,15% 4Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW ,47% Totaal ontvangsten m.b.t. steun ,62% 5Andere operationele ontvangsten741/ ,01% B Financiële ontvangsten ,10% TOTAAL ,00% De financiële nota: exploitatiebudget 2015

68 68 % samenstelling ontvangsten – grafische voorstelling De financiële nota: exploitatiebudget 2015


Download ppt "BBC. Beleidsdoelstelling Actieplan Acties Stad 2015 = 10 % budget OCMW 2015 = 16% budget Beleidsveld Beleidsitem = 100 % budget Rekeningnrs/ kostensoort."

Verwante presentaties


Ads door Google