De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC."— Transcript van de presentatie:

1 BBC

2 Inhoudelijke rapporten Functionele rapporten Boekhoudkundige rapporten
BBC Inhoudelijke rapporten Functionele rapporten Boekhoudkundige rapporten Beleidsdoelstelling Beleidsdomein Actieplan Beleidsveld Rekeningnrs/ kostensoort Acties Beleidsitem Het percentage van het budget dat aan doelstellingen gekoppeld is (=prioritair beleid) wordt vrij bepaald. Stad 2015 = 10 % budget OCMW 2015= 16% budget = 100 % budget = 100 % budget

3 Nieuw in BBC - SMJP beleidsdoelstelling =10 engagementen Plan Nieuw Kortrijk: concretiseert strategie, beschrijft een effect/resultaat: wat willen we bereiken? vb. “De stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.” actieplan: verzameling van acties, toont aan hoe de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd: hoe gaan we dat bereiken? vb. “Het stadsbestuur dichter bij de mensen brengen” actie (+actie-onderdelen) toont concreet aan wat er wordt ondernomen in het kader van actieplannen: wat gaan we daar concreet voor doen? vb. “installatie van een kindergemeenteraad” beleidsdoelstelling actieplan actie

4 Nieuw in BBC beleidsdomein beleidsveld beleidsitem STAD OCMW
beleidsdomein: een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen (stad Kortrijk = conform organogram) beleidsveld: een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Elk beleidsveld behoort tot één beleidsdomein en kan slechts tot één beleidsdomein behoren. beleidsitem: specificeert een beleidsveld: elk beleidsitem behoort tot één beleidsveld en meerdere beleidsitems kunnen deel uitmaken van één beleidsveld STAD OCMW Algemene financiering Bedrijfsvoering Mens & Samenleving Dienstverlening Ruimtelijke en econ. stadsontwikkeling

5 10 beleidsdoelstellingen Stad Kortrijk
10 Engagementen ‘Plan Nieuw Kortrijk’ Een stad die luistert en dialogeert Een stad die verjongt en vergroent Een stad die onderneemt en deelt Een stad die veilig en proper is Een stad die betaalbaar is Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's Een stad die beweegt, durft en verandert Een stad die verenigt en verbindt Een stad met veel goesting en ambiance Een stadsbestuur dat transparant en sober is BBC/SMJP = 10 (prioritaire) doelstellingen 1.De stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. 2.Een stad die verjongt en vergroent: we vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen 3.Een stad die onderneemt en deelt: de stad heeft de ambitie een Actieve Welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken 4.Een stad die veilig en proper is: de stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren 5.Een stad die betaalbaar is: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en te leven , voor al zijn inwoners 6.Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's: de stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien 7.Een stad die beweegt, durft en verandert: we geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen 8.Een stad die verenigt en verbindt: de stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen 9.Een stad met veel goesting en ambiance/ Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving 10. Een stad die transparant en sober is: we brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuinig en beter om met de middelen

6 Strategische nota: koppeling tussen beleidscyclus en financiële cyclus
Aantal doelstellingen Elke doelstelling omvat één of meerdere actieplannen Elk actieplan omvat één of meerdere acties, die al dan niet financieel zijn vertaald

7 NGB / NOB - BBC: enkele verschillen
DOELSTELLINGEN doelstellingen en acties zijn niet gekoppeld aan boekhouding. doelstellingen geconcretiseerd in actieplannen en acties met financiële vertaling: opvolging via indicatoren FINANCIEEL EVENWICHT BIJ MEERJARENPLAN EN BUDGET Stad en OCMW ° investeringsbudget jaarlijks ≥ 0 ° resultaat op kasbasis ≥ 0 ° exploitatiebudget jaarlijks ≥ 0 ° autofinancieringsmarge van laatste jaar in meerjarenplan ≥ 0 Bijkomend voor OCMW som van autofinancieringsmarges voor duur van financiële nota ≥ 0 LENINGEN aangegaan en geboekt bij specifieke projecten worden aangegaan in functie van thesauriebehoeften, globaal te boeken op

8 Meerjarenplan 2015 – 2019 Raad, 9 december 2014

9 Opmaak Budget Prioritair beleid = 10 engagementen PNK = 10 beleidsdoelstellingen SMJP Bij opmaak SMJP 2014 : niet alle acties van de 10 prioritaire beleidsdoelstellingen gebudgetteerd  wel prioritaire acties i.f.v. subsidiëring (Vlaanderen) gebudgetteerd  wel investeringen opgenomen Budget 2015 : ronde van de schepenen m.b.t. eventueel te budgetteren prioritaire acties i.f.v. rapportage aan de gemeenteraad en de innovatieve en vernieuwende aanpak die hiervoor zal gebruikt worden. Budget dat niet gekoppeld is aan acties is gelijkblijvend beleid (GBB) + budget van werking dat niet is opgenomen bij de acties van het SMJP

10 De beleidsdoelstellingen overeenkomstig de 10 engagementen van plan Nieuw Kortrijk
aantal actieplannen acties Een stad die luistert en dialogeert Een stad die verjongt en vergroent Een stad die onderneemt en deelt Een stad die veilig en proper is Een stad die betaalbaar is Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s Een stad die beweegt, durft en verandert Een stad die verenigt en bindt Een stad met veel goesting en ambiance Een stadsbestuur dat transparant en sober is 3 4 6 2 5 15 23 20 7 9 24 49 29 41 204

11 Voorbeeld beleidsdoelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt
Actieplan We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap (blz 10) actie: creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein Actieplan We ondersteunen retail, handel en horeca (blz 10) ° creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid ° streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied ° zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca. Actieplan

12 De financiële nota: financieel doelstellingenplan

13 financieel doelstellingenplan
Exploitatie Investeringen Andere Budgettair Resultaat Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019

14 De financiële nota Inhoudelijke toelichting: zie budget 2015
Twee elementen: ° resultaat op kasbasis (blz 27) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ° autofinancieringsmarge (blz 28° 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15 Overzicht grootste subsidies
2014 2015 2016 2017 2018 2019 PZ VLAS OCMW Brandweer Overige

16 Subsidies

17 Personeel in voltijdse equivalenten (blz 30)

18 Liquiditeitenbeheer Gebudgetteerde leningsopnames (bl 37) 2014 2015
2016 2017 2018 2019

19 Schuldevolutie Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015
2016 2017 2018 2019 A. Financiële schulden op 1 januari ,35 ,35 ,35 ,35 ,35 ,35 B. Nieuwe leningen 0,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) ,35 F. Intresten ,00 ,00 ,59 ,00 ,00 ,00 G. Periodieke leningslasten (D+F) ,00 ,00 ,59 ,00 ,00 ,00

20 Budget 2015 Raad, 9 december 2014

21 Het doelstellingenbudget (blz 20)
De beleidsnota 2015: Het doelstellingenbudget (blz 20) 2015 Uitgaven ontvangsten saldo exploitatie investeringen andere

22 De beleidsnota 2015: Staat van het financieel evenwicht

23 Staat van het financieel evenwicht
De beleidsnota 2015: Staat van het financieel evenwicht Autofinancieringsmarge (blz 22) Financieel draagvlak (A min B) Exploitatie-ontvangsten Exploitatie-uitgaven excl leningsintrest ° exploitatie-uitgaven ° leningsintresten (min) Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) Netto-aflossingen Netto-leningsintresten Autofinancieringsmarge

24 Omschrijving algemene rekening
Lijst met nominatief toegekende subsidie (blz 33) domein Omschrijving algemene rekening Beleids-veld Beleids-item Budget bedrijfsvoering kerkfabrieken 0790 …. Mens en samenleving PZ VLas 0400 Brandweer 0410 OCMW 0900 Ruimte Parko 0220 Sok 0610 veilig en duurzaam wonen 0629 Totalen

25 Het investeringsbudget 2015
De financiële nota: Het investeringsbudget 2015 De transactiekredieten per beleidsdomein (blz 43) Detaillijst zie blz 23-30 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Bedrijfsvoering Mens Ruimte Totalen

26 Het exploitatiebudget 2015
De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015 Exploitatiebudget 2015: % samenstelling (blz 48) UITGAVEN code EUR % A Operationele uitgaven 92,1% 1 Goederen en diensten 60/1   16,4  2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 38,4 4 Toegestane werkingssubsidies 649 36,7 5 Andere operationele uitgaven 640/7 0,6 B Financiële uitgaven 65 7,9 TOTAAL 100,00%

27 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015

28 Het exploitatiebudget 2015
De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015 ONTVANGSTEN code EUR % A Operationele ontvangsten 92,4% 1 Ontvangsten uit de werking 70 5,4% 2 Fiscale ontvangsten en boetes 73 51,9% 3 Werkingssubsidies 740 ° Gemeentefonds 24,0% ° Stedenfonds 2,3% ° Overige subsidies 7,8% 5 Andere operationele ontvangsten 741/7 1,0% B Financiële ontvangsten 75 4,3% C. Tussenkomst van derden in het tekort vh boekjaar 794 3,3 TOTAAL 100,00%

29 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015

30 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties ALGEMENE EVOLUTIE Indexsprong
Indexsprong: dalende personeelskost met € 3,3mio Brandweerhervorming Lagere personeelskost en werkingskost Deels tenietgedaan door toelage aan Fluvia

31 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties ALGEMENE EVOLUTIE
Dalende inkomsten en subsidies Gemeentefonds: daling met € 2,7mio (- €508K in 2015) Criteria: oa inkomstenbelasting, evolutie kansarme geboorten, onroerende voorheffing, … Personenbelasting: Stijging met € 4,5mio (978K in 2015) obv raming ontvangen in 11/2014 Dalende subsidies uit Vlaanderen: € 2mio (+/- 400K in 2015) Vnl mbt erfgoed, cultuur, sport, jeugd, integratie,… Automatische stijging ontvangst Waterfactuur: € 1mio (+/- 190K in 2015)

32 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties 2. HOGERE KOSTEN PARTNERS
Intercommunales IMOG: Vraag voor stijging toelage met € 1,7 mio Gn akkoord, onderhandelingen worden opgestart AGB’s AGB Parko: daling ontvangsten vanuit Parko twv € 1,3mio AGB BUDA: investeringstoelage van €80K (kwijtschelding overbruggingskrediet door gebrek aan betalingscapaciteit) AGB SOK: 1-malige toelage van €748K

33 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties 3. EVOLUTIES KORTRIJK
Algemene financiering Verwerking niet gebruikte kredieten uit voorgaande dienstjaren: + €1,9mio Geraamde stijging ontvangst personenbelasting 2014: + €2,3mio Gerealiseerde verkoop patrimonium: + €0,9mio Verwerking vervallen wachtrekeningen: + €3,8mio Personeelskosten Blijvende evaluatie werking en dienstverlening Actieve zoektocht naar ombuigings- en efficiëntiedossiers Werkingskosten Werkingskosten zijn onder controle en stijgen jaarlijks met 1%

34 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties 3. EVOLUTIES KORTRIJK Investeringen
Realistische spreiding projecten in de tijd Investeringsfonds: nieuwe projecten opstarten obv vooruitgang

35 SMJP : Macro Evoluties 4. BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN in 2015

36 Meerjarenplan 2015 – 2019 & budget 2015
Budgetwijziging 2014 Meerjarenplan 2015 – 2019 & budget 2015 Raad, 9 december 2014

37 Delen OCMW-Raad Gemeenteraad
Budgetten Delen OCMW-Raad Gemeenteraad Budgetwijziging 2014 vaststelling goedkeuring Meerjarenplan vaststelling goedkeuring Budget 2015 vaststelling goedkeuring

38 Budgetwijziging nr 1 van 2014
Motivering van de wijzigingen De beleidsnota De financiële nota Gemeentelijke bijdrage en evolutie van de reserves Kasstroomsaldi

39 1. Motivering van de wijzigingen
INVESTERINGSDIENST Vervroegde realisatie van project Bellegem: 24 aanleunflats + woonzorgcentrum voor 96 bejaarden Concrete uitwerking van plan ‘St-Jozef’ Budgettaire mogelijkheid voor realisatie van een nieuw administratief centrum EXPLOITATIEDIENST Verklaring voor geraamd positief kasstroomsaldo van EUR Verdere focus op essentie Geen indexverhoging bij de lonen Verdere optimalisatie van de rusthuisexploitatie Steunverlening lager dan budget

40 2. De beleidsnota Budget 2014 BW 2014 Resultaat op kasbasis 6.558
Autofinancieringsmarge

41 3. De financiële nota: investeringsbudget
Verbinteniskredieten 2014 – 2024 totaal t/m 2019 na 2019 Oorspronkelijk Wijziging Nieuw Transactiekredieten 2014 Oorspronkelijk Wijziging Nieuw

42 oorspronkelijk budget
4. Kasstroomsaldi na interne facturatie oorspronkelijk budget aanpassing na BW 1 Algemene financiering (A) 81 Bedrijfsvoering (B) Dienstverlening (C) ° sociale dienst ° activering ° overig sociaal beleid ° wonen ° kinderopvang ° thuiszorg ° dienstencentra & buurtwerk ° woonzorgcentra ° dagcentrum totaal 53.720 ALGEMEEN TOTAAL (A+B+C)

43 5. Gemeentelijke bijdrage en evolutie reserve
2014 oorspr. budget + / - 2014 BW 1 Toekenning gemeentelijke bijdrage ° basisbedrag ° kinderopvang ° Totale toekenning Behoefte aan gemeentelijke bijdrage Aanwending reserve 39.544 Autofinancieringsmarge Met de budgetwijziging blijven de reserves ongewijzigd op EUR.

44 Meerjarenplan 2015 – 2019 & budget 2015
Raad , 9 december 2014

45 Meerjarenplan 2015-2019 en budget 2015
Hypothesen Het personeelsbestand Samenwerkingsovereenkomsten Strategische nota: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties De financiële nota: doelstellingenplan en financieel evenwicht Investeringen en desinvesteringen Liquiditeitenbeheer Gemeentelijke dotatie en kastekorten Doelstellingenbudget 2015 en financieel evenwicht Het investeringsbudget 2015 Kasstroomsaldi 2015 Het exploitatiebudget 2015

46 Meerjarenplan en budget: hypothesen
Voortzetting van ‘focus op essentie’ Indexaanpassing: Steunverlening: jaarlijkse verhogingen, o.a. ingevolge beperking van werkloosheidsuitkeringen Overheidssubsidie leefloon: behoud 65% Art 60§7: stagnatie op huidig aantal Responsabiliseringsbijdragen verwerkt in meerjarenplan: t/m 2016 → → 2018 → 2019 → Behoud van huidige personeelssubsidiëring Woonzorgcentra: Bij het project ‘Bellegem’ starten de bouwwerken in 2016 Verdere afbouw van de tekorten in huidige exploitaties naar globaal in 2019 De tekorten zullen gedeeltelijk belast worden met de leningslasten van de nieuwe instellingen Bellegem en St-Jozef; voornamelijk na 2019. Leningslasten : De nieuwe leningen worden gerekend aan 2,75% op 20 jaar. 2015 2016 Personeel Andere + 0% (indexsprong) + 1 % + 2 % + 1,5 %

47 Personeel Het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (blz 60)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 OCMW 195,45 218,78 220,93 220,43 215,63 214,63 VZW 363,71 356,03 358,03 359,03 Totaal 559,16 574,81 578,96 579,46 574,66 573,66 570,66

48 Omschrijving algemene rekening
Lijst met nominatief toegekende subsidies: samenwerkingsovereenkomsten (blz 32) Rekening Omschrijving algemene rekening Beleidsveld Beleidsitem Budget BW 2014 B 2015 Convenant afspraken met onderwijs 909 9091 6.667 50.000 Convenant Akzie 20.000 25.000 Convenant CAW Convenant De Kier 5.000 Convenant Emmanuel Convenant Oranjehuis 12.500 Convenant De Vaart 4.500 Convenant palliatieve zorgen 1.239 Convenant Tele-onthaal Convenant welzijnsconsortium -> Convenant interlokale W13 24.400 37.500 Convenant SVK De Poort Convenant de Huurdersbond 15.000 22.500 Convenant De Bolster 45.000 69.750 Convenant sociale kruidenier 9093 2.500 Convenant Kanaal 127 Convenant Radio Quindo 16.667 Convenant LOGO 6.700 Totalen

49 De beleidsdoelstellingen overeenkomstig de 10 engagementen van plan Nieuw Kortrijk
aantal actie- plannen acties MJP MJP financieel op te volgen Een stad die luistert en dialogeert Een stad die verjongt en vergroent Een stad die onderneemt en deelt Een stad die veilig en proper is Een stad die betaalbaar is Een stad die houdt vd kinderen en alle opa’s/oma’s Een stad die beweegt, durft en verandert Een stad die verenigt en verbindt Een stad met veel goesting en ambiance Een stadsbestuur dat transparant en sober is 2 1 5 - 6 4 29 3 12 22 8 18 7 15 27 25 17 14 104 122 65

50 Voorbeeld beleidsdoelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt
Actieplan 3.1 Het OCMW hervormt aanvullende steun actie: invoeren van meer kindvriendelijk steunbarema Actieplan Inzet op betaalbare voeding en toeg. gezondheidszorg acties die financieel opgevolgd worden: ° opstart sociale kruidenier ° voorkeurtarief thuiszorg en dienstencentra ° haalbaarheidsstudie & realisatie sociaal restaurant ° opmaken integraal actieplan ‘Gezonde gemeente’ ° onderzoek inschakeling van psycholoog + gezondheidscampagnes ° toegankelijke gezondheidszorg: wijkgezondheidscentrum acties die enkel inhoudelijk opgevolgd worden zero food waste versterken toegankelijke en betaalbare hospitalisatie Actieplan Voorbeeld

51 Voorbeelden financiële vertaling acties

52 De financiële nota: sorteringen
Twee opgelegde sorteringen ° per beleidsdomein: 3 beleidsdomeinen ▫ Algemene financiering ▫ Bedrijfsvoering (ondersteunende diensten) ▫ Dienstverlening ° per doelstelling: 10 doelstellingen Onderscheid tussen: A. prioritaire doelstellingen ≠ belangrijke doelstellingen = doelstellingen waarover periodiek moet gerapporteerd worden overig beleid B. exploitatie investeringen andere

53 De financiële nota Jaarlijkse budgetten inzake prioritair + overig beleid (blz 40-41) Exploitatie Investeringen Andere Budgettair Resultaat Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 32.023 2019

54 De financiële nota: de staat van het financieel evenwicht
Inhoudelijke toelichting: zie budget 2015 Twee elementen: ° resultaat op kasbasis (blz 42) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ° autofinancieringsmarge (blz 43) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Voorlopig Verrek. lastens Stad Aanwending reserves 89.330 Totaal

55 Investeringen en desinvesteringen tijdens planningsperiode 2015-2019
A. Raad 21/11/13 Totaal Toewijzing 2014 2015 2016 2017 2018 2019 INVESTERINGSUITGAVEN DESINVESTERING + SUBSIDIE desinvesteringen subsidie TE FINANCIEREN SALDO B. Raad 27/11/14 B - A 20.000

56 Investeringen waarvoor budget tijdens planningsperiode 2014 – 2019 ≥ 1
Investeringen waarvoor budget tijdens planningsperiode – 2019 ≥ (blz 45-47) plan nov/13 plan nov/14 Blauwpoorthoeve: planbaten + vergoeding einde pacht Masterplan klooster Begijnhof: renovatie woningen 37 t/m 41+ kijkwoning Begijnhof: renovatie woningen Begijnhof: renovatie woningen 7 t/m Begijnhof: renovatie woningen 3 t/m Administratief centrum ICT: ander informaticamateriaal & software Sociaal restaurant Project flats Dam 53 (in uitvoering) Project Overleie Project Flats Bellegem Aankoop & renovatie sociale woningen Dienstencentrum: gebouw Kortrijk-Zuid / Woonzorgcentrum St-Jozef (excl. invest na 2019) Project Bellegem (woonzorgcentrum + flats) / Woonzorgcentrum Bellegem

57 Liquiditeitenbeheer Leningopnames
Functie van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies, kasstromen in exploitatiedienst Probleem: investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en kasstromen in exploitatiedienst zijn onzeker: Inzake bedrag Inzake timing Gebudgetteerde leningopnames (blz 12) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

58 Toekenning Gemeentelijke bijdrage
Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie jaar Toekenning Gemeentelijke bijdrage Behoefte Saldo C - D OCMW-reserves basis kinder- opvang totaal Te verrekenen met Stad Te verrekenen lastens reserve A B A+B = C D E D+E=G saldo 31/12 Saldo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

59 Gemeentelijke bijdrage
Gemeentelijke bijdrage versus de geraamde jaarlijkse tekorten – grafische voorstelling Tot en met 2013: bedragen rekeningen, vanaf 2014: budgetbedragen

60 De beleidsnota: het doelstellingenbudget 2015 (blz 30)
Uitgaven ontvangsten saldo exploitatie investeringen andere

61 De financiële nota: staat van het financieel evenwicht

62 De financiële nota: staat van het financieel evenwicht

63 De financiële nota: investeringsbudget 2015 2015
De transactiekredieten per beleidsdomein (blz 52) 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Bedrijfsvoering Dienstverlening Totalen

64 Kasstroomsaldi 2015 na interne facturatie
2014 BW 1 2015 Algemene financiering (A) Bedrijfsvoering (B) Dienstverlening (C) ° sociale dienst ° activering ° overig sociaal beleid ° wonen ° kinderopvang ° thuiszorg ° dienstencentra & buurtwerk ° woonzorgcentra ° dagcentrum totaal ALGEMEEN TOTAAL (A+B+C)

65 De financiële nota: exploitatiebudget 2015
% samenstelling uitgaven UITGAVEN code EUR % A Operationele uitgaven 98,49% 1 Goederen en diensten 60/1 ° algemeen 17,38% ° bezoldiging personeel VZW Zrs Augustinessen 617 35,63% 2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 26,43% Totaal bezoldigingen 62,06% 3 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 17,52% 4 Toegestane werkingssubsidies 649 0,98% 5 Andere operationele uitgaven 640/7 0,55% B Financiële uitgaven 65 1,51% TOTAAL 100,00%

66 De financiële nota: exploitatiebudget 2015
% samenstelling uitgaven – grafische voorstelling

67 De financiële nota: exploitatiebudget 2015
% samenstelling ontvangsten ONTVANGSTEN code EUR % A Operationele ontvangsten 99,90% 1 Ontvangsten uit de werking 70 41,78% 2 Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00% 3 Werkingssubsidies 740 ° Gemeentefonds 4,54% ° Gemeentelijke bijdrage 20,38% ° Overige subsidies andere dan steun 16,57% ° Subsidies steun (excl LOI) 15,15% 4 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 1,47% Totaal ontvangsten m.b.t. steun 16,62% 5 Andere operationele ontvangsten 741/7 6.135 0,01% B Financiële ontvangsten 75 60.180 0,10% TOTAAL 100,00%

68 De financiële nota: exploitatiebudget 2015
% samenstelling ontvangsten – grafische voorstelling


Download ppt "BBC."

Verwante presentaties


Ads door Google